Шкі­дник акти­ві­зу­вав­ся

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Оле­ксан­дри­на ОВДІЄНКО, ке­рів­ник Call Center «АПК-Ін­форм»

По­при пі­зній старт по­сів­ної че­рез низ­ку не­спри­я­тли­вих по­го­дних чин­ни­ків у трав­ні тем­пи про­ве­де­н­ня по­льо­вих ро­біт бу­ли ста­біль­но ви­со­ки­ми. Що­прав­да, ози­мі та схо­ди ранніх яро­вих по­тре­бу­ва­ли оброб­ки пе­сти­ци­да­ми. Як ка­жуть сіль­го­спви­ро­бни­ки, ни­ні си­ту­а­ція спри­я­тли­ва — аби ще опа­дів…

Бе­ре­зне­ві до­щі під­то­пи­ли чи­ма­ло ді­ля­нок на по­лях у низ­ці обла­стей. Ра­зом із тим різ­кі пе­ре­па­ди тем­пе­ра­тур у кві­тні спри­я­ли утво­рен­ню льо­дя­ної кір­ки. Від­так сіль­го­спви­ро­бни­кам до­ве­ло­ся час­тко­во пе­ре­сі­ю­ва­ти клин ози­мих зернових пі­зні­ми яри­ми куль­ту­ра­ми. Че­рез по­го­дні умо­ви вже є ви­пад­ки ви­ни­кне­н­ня фу­за­рі­о­зних за­хво­рю­вань на ози­мій пше­ни­ці. А на­при­кін­ці трав­ня в біль­шо­сті ре­гіо­нів ози­мий клин пше­ни­ці обро­бля­ли ін­се­кти­ци­да­ми про­ти кло­па шкі­дли­вої че­ре­па­шки.

Про­бле­ма, зві­сно, не но­ва. Швид­ше, на­віть тра­ди­цій­на. Че­рез ви­со­кі тем­пе­ра­ту­ри й від­су­тність опа­дів у трав­ні цей шкі­дник акти­ві­зу­вав­ся. Що­прав­да, то­рік на­при­кін­ці ве­сни — на по­ча­тку лі­та си­ту­а­ція на по­лях де­що від­рі­зня­ла­ся від цьо­го­рі­чної. Тож за­хо­ди з оброб­ки по­сі­вів пе­сти­ци­да­ми пе­ред­усім бу­ли спря­мо­ва­ні на бо­роть­бу із се­пто­рі­о­зом і фу­за­рі­о­зом — че­рез не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви. А ще рік то­му пра­кти­чно по всій те­ри­то­рії кра­ї­ни фі­ксу­ва­ли­ся ря­сні опа­ди, що й спри­чи­ни­ло по­ши­ре­н­ня зга­да­них хво­роб.

Сів­бу ранніх ярих ни­ні­шньої ве­сни укра­їн­ські агра­рії роз­по­ча­ли ли­ше в пер­шій де­ка­ді кві­тня. Ра­зом із тим че­рез різ­ке під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри ґрун­ти (а во­ни ще на по­ча­тку мі­ся­ця, за оцін­ка­ми біль­шо­сті агра­рі­їв, бу­ли пе­ре­зво­ло­же­ні) до тре­тьої де­ка­ди кві­тня сут­тє­во втра­ти­ли за­пас про­ду­ктив­ної во­ло­ги. Під час опи­ту­ва­н­ня, про­ве­де­но­го «АПК-Ін­форм», у біль­шо­сті ре­гіо­нів кра­ї­ни в пер­шій де­ка­ді трав­ня ран­ні ярі зі­йшли пра­кти­чно в пов­но­му об­ся­зі, але ви­со­кі тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря й ґрун­ту спри­я­ли зни­жен­ню тем­пів ве­ге­та­ції куль­тур. Це, без­умов­но, мо­же не­га­тив­но впли­ну­ти на вро­жай­ність куль­тур — че­рез брак опа­дів у пе­рі­од фор­му­ва­н­ня ге­не­ра­тив­них ор­га­нів ро­слин.

Окрім де­фі­ци­ту во­ло­ги фі­ксу­ва­ло­ся та­кож роз­по­всю­дже­н­ня шкі­дни­ків як на по­сі­вах зернових, так і на олій­них куль­ту­рах. А то­му до­ціль­ни­ми бу­ли оброб­ки ін­се­кти­ци­дни­ми пре­па­ра­та­ми. На­га­да­є­мо, що то­рік най­біль­ші про­бле­ми зі шкі­дни­ка­ми й ко­ма­ха­ми в агра­рі­їв ви­ни­кли тіль­ки на­при­кін­ці се­зо­ну, ко­ли че­рез ви­со­кі тем­пе­ра­тур­ні по­ка­зни­ки та від­су­тність опа­дів сіль­го­спви­ро­бни­ки ви­му­ше­ні бу­ли сут­тє­во збіль­ши­ти кіль­кість обро­бок про­ти ци­ка­док, мух, со­вок, кло­па шкі­дли­вої че­ре­па­шки то­що.

Най­біль­шою про­бле­мою, з якою то­рік зі­ткну­ли­ся агра­рії у зга­да­ний пе­рі­од, бу­ло стрім­ке по­ши­ре­н­ня хво­роб в умо­вах під­ви­ще­ної во­ло­го­сті. Так, якщо на по­сі­вах зернових фі­ксу­ва­ли­ся во­гни­ща ура­же­н­ня се­пто­рі­о­зом і фу­за­рі­о­зом, то по­сі­ви олій­них за­га­лом по­тер­па­ли від фо­мо­зу.

Крім то­го, по­сі­ви зернових й олій­них в умо­вах на­дмі­ру во­ло­ги то­рік бу­ли ду­же за­бур’яне­ні осо­том, пи­рі­єм, щи­ри­цею й ов­сю­гом. Для бо­роть­би з ни­ми агра­рії актив­но обро­бля­ли по­ля пре­па­ра­та­ми на осно­ві аце­то­хло­ру й бен­та­зо­ну. Однак по­то­чно­го се­зо­ну, вра­хо­ву­ю­чи по­мір­ну кіль­кість опа­дів, оброб­ки гер­бі­ци­да­ми, швид­ше, ма­ють не си­ту­а­тив­ний, а про­фі­ла­кти­чний ха­ра­ктер.

З яки­ми про­бле­ма­ми зі­ткну­ться агра­рії ни­ні­шньо­го лі­та? Про­гно­зу­ва­ти по­ки що ра­но, бо, як по­ка­за­ли тен­ден­ції ми­ну­лих ро­ків, усе за­ле­жа­ти­ме від по­го­ди. Утім, не вар­то ігно­ру­ва­ти про­фі­ла­кти­ку. В ін­шо­му ра­зі лег­ко­ва­жність мо­же да­ти­ся взна­ки на яко­сті вро­жаю та спри­чи­ни­ти йо­го зни­же­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.