AIK Group сер­ти­фі­ко­ва­но за між­на­ро­дни­ми стан­дар­та­ми ISO

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Під­при­єм­ства AIK Group успі­шно про­йшли сер­ти­фі­ка­цій­ний ау­дит та під­твер­ди­ли від­по­від­ність си­сте­ми ме­не­джмен­ту ви­мо­гам між­на­ро­дних стан­дар­тів ІSO в га­лу­зі ме­не­джмен­ту яко­сті, охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща та охо­ро­ни пра­ці. «Ін­те­гра­ція Укра­ї­ни у єв­ро­пей­ську спіль­но­ту не­мо­жли­ва без ім­пле­мен­та­ції єв­ро­пей­ських стан­дар­тів, пе­ред­усім у ви­ро­бни­цтві та бі­знес-ді­яль­но­сті. Це і ви­со­кі стан­дар­ти со­ці­аль­них га­ран­тій, і стан­дар­ти та су­во­ра ети­ка вза­є­мо­від­но­син з пар­тне­ра­ми, па­йо­ви­ка­ми, пер­со­на­лом, вла­дою», — за­ува­жує Ігор Ку­цен­ко, Го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди AIK Group. А на пе­ре­ко­на­н­ня те­хні­чно­го ди­ре­кто­ра ком­па­нії BUREAU VERITAS CERTIFICATION UKRAINE О. Сви­ри­ден­ка, впро­ва­дже­н­ня між­на­ро­дних стан­дар­тів — це скла­дний і від­по­від­аль­ний крок у ста­нов­лен­ні успі­шної си­сте­ми ме­не­джмен­ту ко­жно­го під­при­єм­ства. Успі­шне про­хо­дже­н­ня сер­ти­фі­ка­цій­но­го ау­ди­ту свід­чить про ви­со­кі стан­дар­ти та на­ле­жну якість ви­ро­бни­цтва.

Роз­по­чав ро­бо­ту Клуб стра­те­гі­чних пар­тне­рів пло­до­о­во­че­во­го рин­ку

Йо­го за­снов­ни­ка­ми ста­ли ком­па­нія Syngenta в Укра­ї­ні та про­ект USAID «Під­трим­ка аграр­но­го і сіль­сько­го роз­ви­тку» («Агро­сіль­ро­з­ви­ток»). Клуб об’єд­нує усіх пред­став­ни­ків рин­ку: ви­ро­бни­ків, пе­ре­ро­бни­ків, тор­го­вель­ні ме­ре­жі та ре­сто­ра­то­рів. Го­лов­ні ці­лі їх вза­є­мо­дії по­ля­га­ти­муть у на­пов­нен­ні укра­їн­сько­го рин­ку ово­ча­ми й фру­кта­ми ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва, під­ви­щен­ні яко­сті про­ду­кції, під­трим­ці впро­ва­дже­н­ня си­стем стан­дар­ти­за­ції і сер­ти­фі­ка­ції про­ду­кції, на­ла­го­джен­ні ко­му­ні­ка­ції між грав­ця­ми то­що. Клуб має ста­ти не тіль­ки май­дан­чи­ком для без­по­се­ре­дньо­го спіл­ку­ва­н­ня рі­зних грав­ців рин­ку, а й спо­ну­ка­ти­ме уча­сни­ків до від­кри­то­го діа­ло­гу і ство­ре­н­ня спіль­них бі­знес-про­е­ктів. Це до­по­мо­же на­ла­го­ди­ти пря­мий про­даж сіль­госп­про­ду­кції че­рез офі­цій­ні ка­на­ли збу­ту без по­се­ре­дни­ків, ви­ро­би­ти прийня­тні для всіх сто­рін стан­дар­ти яко­сті про­ду­кції, зни­зи­ти роз­дрі­бну ці­ну і во­дно­час збіль­ши­ти до­хо­ди фер­ме­рів.

В «Агро­те­хсо­ю­зу» — но­вий цен­траль­ний офіс і сер­ві­сний центр

Офі­цій­ний ди­лер сіль­гос­пте­хні­ки ком­па­ній CLAAS, Lemken, Horsch та Geringhoff — ком­па­нія «Агро­те­хсо­юз», — від­крив цен­траль­ний офіс у се­лі Пу­трів­ка Ки­їв­ської обла­сті. Як роз­по­вів ди­ре­ктор «Агро­те­хсо­ю­зу» Іван Дер­га­люк, го­лов­ною ме­тою но­во­го сер­ві­сно­го цен­тру є скла­дний ре­монт сіль­гос­пте­хні­ки. «У нас є ста­ціо­нар­ні май­стер­ні в усіх на­ших сер­ві­сних цен­трах, але спе­ци­фі­чний ре­монт (на­при­клад, дви­гу­нів і ко­ро­бок пе­ре­дач) ми там не ро­би­мо. По-пер­ше, не­має фа­хів­ців, а по­дру­ге, як­би фа­хів­ці й бу­ли, їх до­ро­го утри­му­ва­ти та важ­ко за­ван­та­жи­ти ро­бо­тою», — за­ува­жив він. Від­те­пер центр у Пу­трів­ці є основ­ним скла­дом «Агро­те­хсо­ю­зу»: ком­па­нія там роз­ми­тню­ва­ти­ме­ться й усі за­па­сні ча­сти­ни до сіль­гос­пте­хні­ки по­тра­пля­ти­муть на ре­гіо­наль­ні фі­лії че­рез цей склад.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.