Зе­ле­на те­хні­ка для кор­мо­во­го кли­ну

Опти­мі­зу­вав­ши про­цес кор­мо­за­го­тів­лі, фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Сві­та­нок» по­лі­пши­ло умо­ви для вла­сно­го мо­ло­чно­го ви­ро­бни­цтва

AgroMarket - - ПОДРОБИЦІ - Іван ОБАБИЧ

Мо­жна дов­го дис­ку­ту­ва­ти про бі­знес-мо­де­лі й опти­мі­за­цію про­це­сів го­спо­да­рю­ва­н­ня, та най­кра­щий ар­гу­мент для го­спо­да­ря — ефе­ктив­ність. При­найм­ні, що зру­чні­шою, по­ту­жні­шою й про­ду­ктив­ні­шою бу­де те­хні­ка, то біль­ше шан­сів у сіль­го­спви­ро­бни­ка спро­сти­ти со­бі жи­т­тя в га­ря­чий се­зон зби­ра­н­ня вро­жаю та за­го­тів­лі кор­мів. «Ке­рує комп’ютер, а я під­кер­мо­вую…»

– Якщо ком­байн хо­ро­ший, то рі­зни­ці, що зби­ра­ти — зер­но чи тра­ву, — не­має жо­дної: еле­ктро­ні­ка й ав­то­ма­ти­ка са­мі все ро­блять, — ка­же ком­бай­нер Ан­дрій Ман­да­ли­на. — Я ли­ше див­лю­ся, що­би пра­виль­но до­бав­ки бриз­ка­ли та йшов тон­наж, і під­кер­мо­вую. В де­які дні до­во­ди­ло­ся пра­цю­ва­ти й по 10 го­дин, і біль­ше, але фі­зи­чно у цій ма­ши­ні не ви­мо­рю­є­шся. В ка­бі­ні зру­чно, пра­цює кон­ди­ціо­нер. На ку­ку­ру­дзі, ко­ли ряд­ки рів­ні, ком­байн ве­де ав­то­пі­лот, а от на вал­ках, які йдуть не­рів­но, тре­ба тро­хи ру­ли­ти. Тру­ба ван­та­жить са­ма, ка­ме­ра ба­чить ку­зов і пря­мо ту­ди спря­мо­вує зе­ле­ну ма­су…

На жа­тці дві­чі на день за­то­чу­ю­ться но­жі, але цим та­кож ке­рує комп’ютер, я ли­ше на­ти­скаю кно­пку. Пе­ре­хо­дя­чи з трав на ку­ку­ру­дзу, жа­тку тре­ба по­мі­ня­ти. Оце за­раз при­че­пле­ний трав’яний під­би­рач, а на ку­ку­ру­дзу бу­де ше­сти­ря­дна жа­тка й плю­щил­ка. Про­те за­мі­ни­ти їх ду­же про­сто: цю від­че­пив, ту при­че­пив — 30 се­кунд.

Ме­ха­ні­за­тор, ко­тро­му ра­ні­ше до­во­ди­ло­ся пра­цю­ва­ти на су­ча­сно­му зер­но­во­му ком­бай­ні, а ще ра­ні­ше — на «Ни­ві», знає ці­ну хо­ро­шій те­хні­ці. Тож із ве­ли­че­зною від­по­від­аль­ні­стю кер­мує но­вень­ким кор­мо­зби­раль­ним «Джон Ді­ром-8300 і» на ла­нах ФГ «Сві­та­нок», що вже понад 17 ро­ків го­спо­да­рює в Ор­жи­цько­му ра­йо­ні на Пол­тав­щи­ні.

Ко­ро­вам — кор­ми, за­во­ду — мо­ло­ко

Окрім обро­бі­тку 5000 га зем­лі (основ­ні куль­ту­ри в сі­во­змі­ні — рі­пак, ку­ку­ру­дза, со­няш- ник, пше­ни­ця, а та­кож ячмінь ози­мий і ярий, соя, го­рох) із 2013-го «Сві­та­нок» ін­тен­сив­но роз­ви­ває мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво. Як роз­по­від­ає ди­ре­ктор і за­снов­ник агро­під­при­єм­ства Ми­ко­ла Горб, за не­пов­них п’ять ро­ків за­галь­не по­го­лів’я мо­ло­чної ВРХ ви­ро­сло до 2200 го­лів, з яких 1050 — дій­не ста­до. Що­дня 20 т мо­ло­ка ви­що­го ґа­тун­ку з ферм «Сві­тан­ку» пе­ре­ро­бля­ють на вла­сно­му мо­ло­ко­за­во­ді (йо­го ціль­но­мо­ло­чна про­ду­кція до­бре ві­до­ма на Пол­тав­щи­ні та за її ме­жа­ми під тор­го­вою мар­кою «За­рог»).

Сво­їх ко­рів «Сві­та­нок» пов­ні­стю за­без­пе­чує кор­ма­ми вла­сно­го ви­ро­бни­цтва. Кор­мо­вий клин у го­спо­дар­стві чи­ма­лень­кий — ма­ло не чверть зе­мель­но­го бан­ку, що є в обро­бі­тку го­спо­дар­ства. Цьо­го­річ, зокре­ма, ви­ро­щу­ють 220 га лю­цер­ни, близь­ко 200 га три­ти­ка­ле й жи­та, 700 га ку­ку­ру­дзи. Та­кож зби­ра­ти­муть лу­го­ві тра­ви, але це тро­хи зго­дом, як із лу­ків пі­де во­да. По кор­мо­вих до­бав­ках го­спо­дар­ство пра­цює з ком­па­ні­єю «Ша­у­манн», шро­ти бе­ре на «Ко­ро­лів­сько­му сма­ку», а та­кож ось уже два мі­ся­ці як роз­по­ча­ли до­да­ва­ти до ра­ціо­ну пив­ну дро­би­ну. Ра­ціон про­тя­гом ро­ку ста­біль­ний, з ями. Ли­ше на­ве­сні, тіль­ки для мо­ло­дня­ку, тро­хи роз­бав­ля­ють йо­го зе­лен­ню — для ві­та­мі­ні­за­ції.

«Хо­чу пе­ре­йти на одну лі­ній­ку»

Опти­мі­зу­ва­ти про­цес кор­мо­за­го­тів­лі го­спо­дар­ству до­по­міг… град. При­га­ду­є­те, як то­рік че­рез цен­траль­ні обла­сті про­не­сла­ся сти­хія — стра­шний град по­ви­би­вав по­сі­ви, по­ла­мав де­ре­ва, а не­по­да­лік від роз­тро­ще­но­го еле­ва­то­ра ком­па­нії «НІБУЛОН» по­стра­жда­ли 2500 га ку­ку­ру­дзи ФГ «Сві­та­нок». Одер­жа­ти з неї вро­жай бу­ло вже не­ре­аль­но. То­му бу­ло ви­рі­ше­но зе­ле­ну ма­су пі­ді­бра­ти й за­си­ло­су­ва­ти. Оскіль­ки від­по­від­ну кор­мо­зби­раль­ну те­хні­ку взя­ли в орен­ду, си­ло­су­ва­н­ня вле­ті­ло в ко­пі­є­чку. Тож, по­ра­ху­вав­ши всі за й про­ти, Ми­ко­ла Горб ви­рі­шив при­дба­ти для го­спо­дар­ства вла­сний са­мо­хі­дний кор­мо­зби­раль­ний ком­байн.

«Спо­ча­тку шу­кав щось ”бе­у­шне”, — при­га­дує фер­мер, — для цьо­го їздив у Ні­меч­чи­ну, Ан­глію, на­ма­гав­ся ви­бра­ти, але вре­шті ді­йшов ви­снов­ку, що тре­ба бра­ти но­ве. Бо, з одно­го бо­ку, во­но й те­хно­ло­гі­чно бу­де по­пе­ре­ду, а з ін­шо­го — як ві­до­мо, від яко­сті кор­мів за­ле­жить 90% успі­ху у тва­рин­ни­цтві. Ви­зна­ча­ли­ся між дво­ма ви­ро­бни­ка­ми, одним з яких був „Джон Дір”. Кор­мо­зби­раль­на лі­ній­ка ці­єї ком­па­нії для Укра­ї­ни від­но­сно но­ва й не так роз­кру­че­на, як де­які кон­ку­рен­ти. То­му є пе­ре­ва­га і в ці­ні. Про­те я вже маю трактори й зер­но­зби­раль­ний ком­байн „Джон Дір”, тож до­ві­ряю цій мар­ці. До то­го ж хо­чу в пер­спе­кти­ві від­мо­ви­ти­ся від рі­зно­ма­ні­т­тя ма­рок те­хні­ки в пар­ку й пе­ре­йти на одну лі­ній­ку — „Джон Дір”. Для на­шої ін­же­нер­ної слу­жби так бу­де зру­чні­ше, адже весь сер­віс в одно­му мі­сці. Я був у них на за­во­ді, озна­йо­мив­ся з про­це­сом ви­ро­бни­цтва. І вре­шті зу­пи­нив­ся на цьо­му рі­шен­ні — взя­ти для се­бе ком­байн „Джон Дір 8300”. Ду­маю, не про­га­дав. Ба­чив йо­го в ро­бо­ті — вра­же­н­ня якнай­кра­щі».

Зру­чність. По­ту­жність. Про­ду­ктив­ність

В агро­під­при­єм­стві ду­же за­до­во­ле­ні но­вень­кою те­хні­кою. Ще б пак! Її го­лов­ні пе­ре­ва­ги — зру­чність, по­ту­жність і про­ду­ктив­ність. Мо­жна, ска­жі­мо, не ви­хо­дя­чи з ка­бі­ни, на­ти­ска­н­ням кно­пки змі­ню­ва­ти дов­жи­ну рі­за­н­ня, нор­му вне­се­н­ня за­ква­ски. Є фун­кція фо­то­фі­кса­ції ку­зо­ва ван­та­жів­ки, щоб зе­ле­на ма­са не гу­би­ла­ся. Тоб­то то­чність ру­ху на 90% го­ну кон­тро­лює ав­то­ма­ти­ка, ком­бай­нер втру­ча­є­ться ли­ше на по­ча­тку і в кін­ці. Про­ду­ктив­ність ком­бай­на від­вер­то за­хо­плює: за один тіль­ки день зі­бра­ли 40 га (!) лю­цер­ни. «На­ко­си­ли б і біль­ше, — за­ува­жує ке­рів­ник го­спо­дар­ства. — Однак пи­та­н­ня в то­му, як усе це всти­га­ти­ме­мо втрам­бу­ва­ти в сі­на­жних ямах. Те­пер ува­га са­ме до за­кла­да­н­ня ям, бо в по­лі те­пер усе ро­би­ться ду­же швид­ко».

У ком­пле­кті з ком­бай­ном фер­мер­ське го­спо­дар­ство при­дба­ло ку­ку­ру­дзя­ну жа­тку та під­би­рач трав’яних вал­ків. У пер­спе­кти­ві є ба­жа­н­ня до­ку­пи­ти ще й трав’яну жа­тку, адже по­ки що зби­ра­ють тра­ви тіль­ки роз­діль­ним спосо­бом дво­ма агре­га­та­ми — ко­сар­кою та ком­бай­ном із під­би­ра­чем. Утім, для сі­на­жу­ва­н­ня лю­цер­ни іна­кше й не зро­биш, але для зла­ко­вих трав жа­тка мо­же зна­до­би­ти­ся.

На но­во­му ета­пі ви­ро­бни­чо­го роз­ви­тку «Сві­та­нок» пов­ні­стю ме­ха­ні­зу­вав зби­ра­н­ня со­ко­ви­тих кор­мів. Те­пер на чер­зі — до­бу­до­ва но­во­го кор­пу­су для мо­ло­чно­го по­го­лів’я й на­ро­ще­н­ня по­ту­жно­стей з укла­да­н­ня кор­мів на збе­рі­га­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.