Спiл­ку­ю­чись однiєю мо­вою

Лі­тній се­зон стра­ху­ва­н­ня агро­ри­зи­ків у роз­па­лі. Як агро­но­му під­го­ту­ва­ти­ся до пе­ре­д­стра­хо­во­го огля­ду й у яких ню­ан­сах слід бу­ти ма­кси­маль­но пиль­ним

AgroMarket - - ПРО НАСУЩНЕ - Іри­на ГОЛОВКО, екс­перт з агро­стра­ху­ва­н­ня За ма­те­рі­а­ла­ми, на­да­ни­ми Про­е­ктом IFC «Ро­зви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії»

Пе­ред­стра­хо­вий огляд (ан­де­рай­тинг) і вре­гу­лю­ва­н­ня зби­тків є на­рі­жни­ми ка­ме­ня­ми спо­ти­ка­н­ня у від­но­си­нах ке­рів­ни­ка під­при­єм­ства й стра­хо­вої ком­па­нії. Ан­де­рай­тинг сто­су­є­ться пи­тань, пов’яза­них із під­го­тов­кою до укла­да­н­ня стра­хо­во­го до­го­во­ру. Йде­ться, зокре­ма, про ро­зу­мі­н­ня стра­хо­вих тер­мі­нів, про­ве­де­н­ня огля­ду по­лів, роз­ра­хун­ку стра­хо­вої пре­мії та по­го­дже­н­ня про­це­дур уре­гу­лю­ва­н­ня зби­тків, яке охо­плює про­це­си по­ві­дом­ле­н­ня про стра­хо­вий ви­па­док, пе­ре­вір­ки фа­кту на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку й отри­ма­н­ня стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня. З ким ма­ти спра­ву

Час і ком­пе­тен­ції — це гроші го­спо­дар­ства. Тож, зро­зумі­ло, фа­хі­вець стра­хо­вої ком­па­нії по­ви­нен ве­сти про­фе­сій­ний діа­лог мо­вою агро­но­мії зі спе­ці­а­лі­ста­ми ва­шо­го го­спо­дар­ства. Са­ме із ці­єю ме­тою в Укра­ї­ні діє дер­жав­на про­гра­ма з під­го­тов­ки від­по­від­них спе­ці­а­лі­стів (їх ще на­зи­ва­ють ава­рій­ни­ми ко­мі­са­ра­ми), ко­трі ма­ють фа­хо­во ви­зна­ча­ти при­чи­ни на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку.

Про­гра­му бу­ло роз­ро­бле­но за спри­я­н­ням Про­е­кту IFC «Ро­зви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру у Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії», за­твер­дже­но На­ціо­наль­ною ко­мі­сі­єю, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг, і за­про­ва­дже­но на ба­зі На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту біо­ре­сур­сів і при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня Укра­ї­ни (НУБіП). До про­хо­дже­н­ня сер­ти­фі­ка­ції до­пу­ска­ють фа­хів­ців, хто має ви­щу осві­ту й тих, хто пра­гне глиб­ше ви­вчи­ти про­фе­сію. Пе­ред­ба­че­но й обов’яз­ко­ві пра­кти­чні за­ня­т­тя (це понад 50% кур­су). Крім то­го, в держ­про­гра­мі вра­хо­ва­но пе­рі­о­ди­чне під­твер­дже­н­ня сер­ти­фі­ка­та й під­ви­ще­н­ня рів­ня ква­лі­фі­ка­ції, роз­ши­ре­н­ня лі­ній­ки по­слуг, які на­дає один фа­хі­вець. Аби пі­сля про­хо­дже­н­ня кур­су отри­ма­ти сер­ти­фі­кат, по­трі­бно скла­сти іспи­ти на зна­н­ня те­о­рії й пра­кти­ки. Сер­ти­фі­ко­ва­ні спе­ці­а­лі­сти, яких сьо­го­дні 63, мо­жуть бу­ти в шта­ті стра­хо­вої ком­па­нії або стра­хо­ва ком­па­нія об­слу­го­ву­є­ться че­рез сюр­ве­єр­ську компанію.

Про­зо­рі про­це­ду­ри

Для ро­зу­мі­н­ня про­зо­ро­сті про­це­су стра­ху­ва­н­ня слід ви­зна­чи­тись із го­лов­ни­ми ета­па­ми стра­ху­ва­н­ня. Пер­ший крок — по­да­н­ня «За­я­ви на стра­ху­ва­н­ня». А да­лі стра­хо­ва ком­па­нія узго­джує час ві­зи­ту сво­го пред­став­ни­ка, ко­трий про­ве­де пе­ред­стра­хо­вий огляд ста­ну по­сі­вів го­спо­дар­ства.

Окрім за­пов­не­н­ня стан­дар­тної ан­ке­ти тре­ба бу­де на­да­ти ін­фор­ма­цію, яку ви­ма­гає стра­хо­ва ком­па­нія. До за­я­ви агро­ви­ро­бни­ку ймо­вір­но по­трі­бно бу­де до­да­ти та­кі до­ку­мен­ти: кар­ту-схе­му по­лів із то­чни­ми GPS-ко­ор­ди­на­та­ми, сер­ти­фі­ка­ти яко­сті на­сі­н­ня, бю­джет ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри, або те­хно­ло­гі­чну кар­ту, то­що. Та­кож го­спо­дар по­ви­нен за­свід­чи­ти за­кон­ність сво­їх май­но­вих прав що­до земель, на яких роз­мі­ще­но сіль­сько­го­спо­дар­ську куль­ту­ру, що має стра­ху­ва­ти­ся. Мо­жна на­да­ти уста­нов­чі до­ку­мен­ти на зем­лю (Дер­жав­ний акт на пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня, До­го­вір орен­ди зем­лі то­що).

Пер­вин­ні до­ку­мен­ти пе­ре­да­ю­ться в цен­траль­ний офіс. Рі­ше­н­ня що­до на­да­н­ня стра­хо­во­го за­хи­сту ухва­лює го­лов­ний ан­де­рай­тер, за умо­ви узго­дже­н­ня всіх умов до­го­во­ру: стро­ку дії до­го­во­ру, опи­су по­го­дно­го ри­зи­ку (гру­пи ри­зи­ків), що пла­ну­є­ться стра­ху­ва­ти, роз­ра­хун­ку стра­хо­вої су­ми, стра­хо­вої пре­мії й мо­жли­во­го стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня за до­го­во­ром.

У ра­зі на­ста­н­ня стра­хо­вої по­дії слід по­ві­до­ми­ти стра­хо­ву компанію й узго­ди­ти час ві­зи­ту пред­став­ни­ка стра­хо­вої ком­па­нії. Це вже бу­де дру­гий обов’яз­ко­вий ви­їзд екс­пер­та, але вже для то­го, щоб за­фі­ксу­ва­ти втра­ту вро­жаю вна­слі­док дії по­го­дно­го яви­ща, що по­кри­ва­ла стра­хов­ка й узго­дже­на су­ма від­шко­ду­ва­н­ня.

ВАЖЛИВО! Обидві ці про­це­ду­ри — і пе­ред­стра­хо­вий огляд, і вре­гу­лю­ва­н­ня зби­тків — ві­ді­гра­ють най­ва­жли­ві­шу роль для вре­гу­лю­ва­н­ня фі­нан­со­вих від­но­син між стра­хо­ви­ком і стра­ху­валь­ни­ком (у про­це­ду­рах ви­кла­де­но всі де­та­лі). Пред­став­ник стра­хо­вої ком­па­нії зав­жди пропонує агро­но­му го­спо­дар­ства озна­йо­ми­ти­ся з ме­то­ди­кою про­ве­де­н­ня пе­ре­д­стра­хо­во­го огля­ду та про­це­ду­рою вре­гу­лю­ва­н­ня зби­тків. Тож слід де­таль­но озна­йо­ми­ти­ся з до­ку­мен­та­ми, і якщо є за­пи­та­н­ня — обов’яз­ко­во їх з’ясу­ва­ти.

Ме­то­ди­ки огля­ду й оці­ню­ва­н­ня по­льо­вих куль­тур в Укра­ї­ні роз­ро­бле­но від­по­від­но до най­кра­щих сві­то­вих стан­дар­тів і ви­зна­но на між­на­ро­дних рів­нях. Сер­ти­фі­ко­ва­них фа­хів­ців на­вча­ють са­ме за ци­ми ме­то­ди­ка­ми. То­му і якість про­ве­де­н­ня пе­ре­д­стра­хо­во­го огля­ду й уре­гу­лю­ва­н­ня зби­тків та­ки­ми спе­ці­а­лі­ста­ми зав­жди на ви­со­ко­му рів­ні.

Огля­да­ю­чи по­сі­ви

Щоб на­да­ти стра­хо­вий за­хист об’єкту стра­ху­ва­н­ня, стра­хо­вик має впев­ни­ти­ся в на­яв­но­сті са­мо­го об’єкта стра­ху­ва­н­ня та впев­ни­ти­ся в то­му, що він пе­ре­бу­ває в на­ле­жно­му ста­ні. Для цьо­го пе­ред укла­да­н­ням стра­хо­во­го до­го­во­ру в го­спо­дар­ство при­їжджає пред­став­ник стра­хо­вої ком­па­нії й про­во­дить пе­ред­стра­хо­вий огляд.

Під час про­ве­де­н­ня пе­ре­д­стра­хо­во­го огля­ду на ді­лян­ці обов’яз­ко­во по­вин­ні бу­ти при­су­тні­ми пред­став­ник го­спо­дар­ства, який бе­ре без­по­се­ре­дню участь у про­це­ду­рі оці­ню­ва­н­ня ста­ну по­сі­вів й про­це­сі скла­да­н­ня «Акта пе­ре­д­стра­хо­во­го огля­ду». За­ле­жно від сіль­гос­пкуль­ту­ри є стан­дар­ти що­до кіль­ко­сті проб, які ма­ють бу­ти ві­ді­бра­ні в по­лі (за­зви­чай, одна на ко­жні 20–30 га), опи­са­но та­кож ме­то­ди­чні ви­мо­ги до обла­дна­н­ня, ви­бо­ру ді­лян­ки для проб, фо­то­з­йом­ки то­що. Для при­кла­ду: в ме­то­ди­ках опи­са­но осо­бли­во­сті що­до роз­мі­рів рам­ки та роз­та­шу­ва­н­ня її для про­ве­де­н­ня оці­ню­ва­н­ня, як про­ілю­стро­ва­но на ри­сун­ку.

Пе­ред­стра­хо­вий огляд дає змо­гу ви­яви­ти від­по­від­ність гу­сто­ти сто­я­н­ня ро­слин і стан ро­слин що­до фа­зи роз­ви­тку. Ро­сли­ни ма­ють бу­ти до­бре роз­ви­ну­ти­ми і не мо­жуть ма­ти яв­них ознак ушко­дже­н­ня хво­ро­ба­ми чи шкі­дни­ка­ми. В ін­шо­му ра­зі, як мо­ви­ться, мо­жли­ві ва­рі­ан­ти — ви­хо­дя­чи з опе­ра­тив­ної си­ту­а­ції на мо­мент огля­ду, вра­хо­ву­ю­чи за­яв­ле­ну се­ре­дню вро­жай­ність по го­спо­дар­ству й обра­ний рі­вень по­кри­т­тя за до­го­во­ром.

Для при­кла­ду:

• за стра­ху­ва­н­ня ози­мих зернових ре­ко­мен­ду­є­ться при­йма­ти по­сі­ви з кіль­кі­стю жи­вих ро­слин не мен­ше як 350 шт. (для осін­ньо­го огля­ду) та 250 шт. жи­вих ро­слин (для ве­сня­но­го огля­ду) на один ква­дра­тний метр;

• за стра­ху­ва­н­ня со­ня­шни­ку ре­ко­мен­до­ва­но при­йма­ти по­сі­ви з кіль­кі­стю жи­вих ро­слин не мен­ше як 4–5 шт. на один по­гон­ний метр;

• ре­ко­мен­ду­є­ться при­йма­ти на стра­ху­ва­н­ня по­сі­ви ку­ку­ру­дзи на зер­но з кіль­кі­стю жи­вих ро­слин не мен­ше як 55 шт. на один по­гон­ний метр. Для ви­зна­че­н­ня гу­сто­ти сто­я­н­ня ро­слин ку­ку­ру­дзи вра­хо­ву­є­ться та­кож ши­ри­на між­ря­д­дя;

• ді­а­па­зон опти­маль­ної гу­сто­ти у ви­ро­щу­ван­ні цукро­во­го бу­ря­ку за­ле­жно від зон і біо­ти­пів гі­бри­дів та сор­тів ко­ли­ва­є­ться в ме­жах 100–120 тис./га. Та­кож ура­хо­ву­є­ться ха­ра­ктер по­ши­ре­н­ня ко­ре­не­вої си­сте­ми по ша­рах ґрун­ту, її дов­жи­на у вер­ти­каль­но­му й го­ри­зон­таль­но­му на­прям­ках.

Під­ста­ва­ми для прийня­т­тя на стра­ху­ва­н­ня по­сі­вів із мен­шою/ біль­шою гу­сто­тою мо­жуть бу­ти характеристики сор­ту чи гі­бри­да, ре­ко­мен­до­ва­ні змі­не­ні нор­ми ви­сі­ву на­сі­н­ня й ін­ші да­ні. По­сі­ви з мен­шою або біль­шою кіль­кі­стю ан­де­рай­тер мо­же прийня­ти на стра­ху­ва­н­ня за ре­зуль­та­та­ми огля­ду й від­по­від­них під­твер­джу­валь­них до­ку­мен­тів.

Пра­ви­ла стра­ху­ва­н­ня до­зво­ля­ють ви­во­ди­ти з по­кри­т­тя ча­сти­ну по­ля, якщо на та­ко­му по­лі ви­ро­щу­є­ться кіль­ка сор­тів куль­ту­ри чи спо­сте­рі­га­є­ться не­рів­но­мір­ність щіль­но­сті сто­я­н­ня або фаз роз­ви­тку, за умо­ви, що по­діл по­ля на ча­сти­ни не пе­ре­шко­джа­ти­ме здій­снен­ню на та­ких ча­сти­нах не­об­хі­дних за­хо­дів те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня.

Під час про­ве­де­н­ня огля­ду по­сі­вів оформ­лю­ють «Акт пе­ре­д­стра­хо­во­го огля­ду», який з ін­ши­ми до­ку­мен­та­ми пе­ре­да­ють у го­лов­ний офіс стра­хо­вої ком­па­нії.

На роз­гляд ан­де­рай­те­ра

Під­ста­вою для ухва­ле­н­ня ан­де­рай­те­ром рі­ше­н­ня що­до на­да­н­ня стра­хо­во­го за­хи­сту є ін­фор­ма­ція клі­єн­та про те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської куль­ту­ри, що стра­ху­є­ться, за­сто­су­ва­н­ня ра­йо­но­ва­них сор­тів, на­яв­ність по­трі­бної те­хні­ки й ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ре­сур­сів, да­ні з уро­жай­но­сті куль­ту­ри в го­спо­дар­стві за остан­ні 5 або біль­ше ро­ків (фор­ма № 29-сг). Якщо го­спо­дар­ство мо­ло­де й пра­цює мен­ше ніж 5 ро­ків, по­слу­го­ву­ю­ться за­твер­дже­ни­ми Держ­ста­том Укра­ї­ни да­ни­ми що­до вро­жай­но­сті по адмі­ні­стра­тив­но­му ра­йо­ну.

На стра­ху­ва­н­ня при­йма­ють по­сі­ви сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, сор­ти яких вне­се­но до Дер­жав­но­го ре­є­стру сор­тів ро­слин, при­да­тних для по­ши­ре­н­ня на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. На стра­ху­ва­н­ня не при­йма­ють по­сі­ви тих сор­тів, що не ре­ко­мен­до­ва­ні для ре­гіо­ну, у яко­му ви­ро­бник ви­ро­щує цю кон­кре­тну куль­ту­ру. Строк сів­би агро­куль­ту­ри має від­по­від­а­ти допу­сти­мим се­ре­дньо­рі­чним (про­тя­гом три­ва­ло­го пе­рі­о­ду) для кон­кре­тно­го ре­гіо­ну

Для при­кла­ду:

• у ра­зі стра­ху­ва­н­ня со­ня­шни­ку ре­ко­мен­до­ва­но про­во­ди­ти сів­бу, ко­ли тем­пе­ра­ту­ра ґрун­ту до­ся­гне по­зна­чки +6…+8 °С на гли­би­ні за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня (6–8 см). Орі­єн­тов­но це з 15 кві­тня до 15 трав­ня. У ра­зі стра­ху­ва­н­ня ді­ля­нок со­ня­шни­ку, за­сі­я­них у пе­рі­од із 16 до 25 трав­ня, ухва­лю­ють аль­тер­на­тив­не рі­ше­н­ня що­до ко­ри­гу­ва­н­ня умов стра­хо­во­го до­го­во­ру;

• у те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня цукро­вих бу­ря­ків стро­ки сів­би ва­жли­ві­ші, ніж для ін­ших куль­тур. Тем­пе­ра­тур­ні по­ка­зни­ки, во­ло­го­за­без­пе­че­ність по­сів­но­го ша­ру ґрун­ту, мор­фо­біо­ло­гі­чні вла­сти­во­сті гі­бри­дів обов’яз­ко­во вра­хо­ву­ю­ться під час пе­ре­д­стра­хо­во­го огля­ду. Най­спри­я­тли­ві­ші умо­ви для про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня й одер­жа­н­ня дру­жних схо­дів бу­ря­ків ство­рю­ю­ться за стій­ко­го про­грі­ва­н­ня ґрун­ту на гли­би­ні 10 см до +10…+12 °С. За тем­пе­ра­ту­ри ниж­чої від +10 °С бу­ря­ки роз­ви­ва­ю­ться по­віль­но, схо­ди з’яв­ля­ю­ться на 18–20 днів пі­зні­ше. Ре­ко­мен­до­ва­но про­во­ди­ти по­сів­ну в пе­рі­од із 15 кві­тня по 5 трав­ня, вра­хо­ву­ю­чи су­пу­тні по­ка­зни­ки, про які за­зна­ча­ло­ся ви­ще.

Та­кож бе­ру­ться до ува­ги по­пе­ре­дни­ки.

Для при­кла­ду:

• зни­же­н­ня вро­жай­но­сті цукро­вих бу­ря­ків пі­сля со­ня­шни­ку, по­рів­ню­ю­чи з ін­ши­ми по­пе­ре­дни­ка­ми, по­ясню­є­ться мен­ши­ми ви­хі­дни­ми за­па­са­ми во­ло­ги та по­жив­них ре­чо­вин у ґрун­ті. Стра­хо­ви­ки зна­ють, що пі­сля зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку в ко­ре­не­во­му ша­рі ґрун­ту (0–140 см) пра­кти­чно від­су­тня про­ду­ктив­на во­ло­га, що при­зво­дить до де­фі­ци­ту во­ло­ги в ра­зі сів­би цукро­вих бу­ря­ків. У та­ко­му ра­зі не­об­хі­дно вно­си­ти ви­щі нор­ми до­брив у по­рів­нян­ні з ін­ши­ми по­пе­ре­дни­ка­ми, і головне — ці куль­ту­ри ма­ють спіль­ні хво­ро­би. От­же, для по­лів цукро­вих бу­ря­ків, за­сі­я­них пі­сля со­ня­шни­ку, стра­хо­ви­ки мо­жуть від­мо­ви­ти в на­дан­ні по­кри­т­тя.

Якщо в ре­зуль­та­ті огля­ду ви­яв­ля­ю­ться пло­щі з різ­ки­ми від­мін­но­стя­ми що­до ста­ну й зов­ні­шньо­го ви­гля­ду ро­слин у ме­жах одно­го по­ля (ді­лян­ки), ан­де­рай­тер мо­же від­мо­ви­ти в стра­ху­ван­ні ча­сти­ни по­ля (по­лів), що ха­ра­кте­ри­зу­є­ться гір­шим ста­ном. До то­го ж та­ке по­ле пов­ні­стю ви­клю­ча­є­ться зі стра­хо­во­го по­кри­т­тя, про що ро­би­ться від­по­від­на по­зна­чка в акті огля­ду й у кар­ті по­лів. У ви­снов­ку екс­пер­та вка­зу­ю­ться при­чи­ни від­мо­ви у прийнят­ті по­сі­вів на стра­ху­ва­н­ня.

Ан­де­рай­тер стра­хо­вої ком­па­нії ухва­лює рі­ше­н­ня що­до прийня­т­тя на стра­ху­ва­н­ня по­сі­вів сіль­сько­го­спо­дар­ської куль­ту­ри пі­сля узго­дже­н­ня всіх еле­мен­тів стра­хо­во­го до­го­во­ру: стра­хо­ві ри­зи­ки, стра­хо­ва су­ма, стра­хо­ва пре­мія (або вар­тість стра­хов­ки для ви­ро­бни­ка), за­сто­су­ва­н­ня фран­ши­зи або по­кри­т­тя. Да­лі за про­це­ду­рою — укла­да­н­ня стра­хо­во­го до­го­во­ру.

Не­хай там як, стра­хо­ви­ки до­бре ро­зу­мі­ю­ться у сво­їй спра­ві. Всі про­це­ду­ри й ме­то­ди­ки за­до­ку­мен­то­ва­но й зна­хо­дя­ться у на­яв­но­сті. Під час укла­да­н­ня стра­хо­во­го до­го­во­ру агро­ви­ро­бник пов­ні­стю за­хи­ще­ний за умо­ви, що він на­ле­жним чи­ном по­ін­фор­мо­ва­ний і го­то­вий до спів­пра­ці.

От­же, по­чи­на­ю­чи спів­пра­цю­ва­ти зі стра­хо­вою ком­па­ні­єю, на­сам­пе­ред обе­ріть гі­дно­го пар­тне­ра. Да­лі — під­го­туй­те За­я­ву на стра­ху­ва­н­ня, зв’яжі­ться зі стра­хо­вою ком­па­ні­єю та під­го­туй­те ба­зо­вий па­кет до­ку­мен­тів. На пе­ре­д­стра­хо­во­му огля­ді будь­те в про­це­сі та кон­тро­люй­те ко­жен крок стра­хо­ви­ка. Вив­чай­те ме­то­ди­ки ро­бо­ти в по­лі, роз­ра­хун­ки стра­хо­вої су­ми, стра­хо­во­го пла­те­жу, фран­ши­зи та мо­жли­во­го стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня. Будь­те обі­зна­ни­ми що­до ри­зи­ків, які про­пи­са­но в стра­хо­во­му до­го­во­рі, та як са­ме мо­жли­во під­твер­ди­ти факт впли­ву тих чи ін­ших ри­зи­ків. Ді­зна­йте­ся що­до всіх ка­на­лів, че­рез які мо­жли­во по­ві­до­ми­ти про на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку.

І головне — на­яв­ність стра­хо­вої уго­ди — це аж ні­як не під­ста­ва ігно­ру­ва­ти не­об­хі­дні агро­те­хно­ло­гії на за­стра­хо­ва­них по­лях. Що­прав­да, це вже зов­сім ін­ша істо­рія. Про на­ста­н­ня стра­хо­вої по­дії та вре­гу­лю­ва­н­ня зби­тків іти­ме­ться в на­сту­пній пу­блі­ка­ції.

Рис. Роз­та­шу­ва­н­ня рам­ки під час огля­ду по­сі­вів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.