Від пше­ни­ці до со­ня­шни­ку

Опти­маль­но пі­ді­брав­ши жа­тку, мо­жна сут­тє­во змен­ши­ти втра­ти вро­жаю й під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність ком­бай­на май­же на 30%

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Остан­нім ча­сом стру­кту­ра по­сів­них площ під сіль­гос­пкуль­ту­ра­ми в Укра­ї­ні сут­тє­во змі­ни­ла­ся. Тож і ви­ро­бни­ки зби­раль­ної те­хні­ки роз­ши­рю­ють її фун­кціо­наль­ні вла­сти­во­сті, до­да­ю­чи уні­вер­саль­но­сті не ли­ше ком­бай­нам, а й ада­пте­рам...

За та­ких умов над­зви­чай­но го­стро по­стає пи­та­н­ня пра­виль­но­го під­бо­ру за­сто­со­ву­ва­них агре­га­тів. В ін­шо­му ра­зі – рі­вень втрат уро­жаю, ска­жі­мо, за жа­ткою, мо­же в 10–20 ра­зів пе­ре­ви­щу­ва­ти до­зво­ле­ні ви­хі­дни­ми ви­мо­га­ми по­ка­зни­ки (0,5–1,5%), осо­бли­во за умов ско­шу­ва­н­ня по­ле­глих хлі­бів.

Про­ана­лі­зуй­мо пе­ре­ва­ги й не­до­лі­ки основ­них ти­пів зга­да­ної те­хні­ки (рис. 1).

Жа­тки су­ціль­но­го зрі­зу­ва­н­ня (зер­но­ві)

Про­тя­гом де­ся­ти­літь агре­га­ти з жорс­тким бру­сом рі­заль­но­го апа­ра­та й шне­ком для транс­пор­ту­ва­н­ня ско­ше­но­го вро­жаю до транс­пор­те­ра по­хи­лої ка­ме­ри бу­ли стан­дар­том зби­ра­н­ня вро­жаю зернових куль­тур (фо­то 1). Остан­нім ча­сом ін­те­рес при­вер­та­ють роз­роб­ки нових кон­це­пцій жа­ток су­ціль­но­го зрі­зу­ва­н­ня.

Зби­ра­ю­чи вро­жай бо­бо­вих (на­при­клад, сої чи го­ро­ху), для ма­кси­маль­ної ефе­ктив­но­сті важливо забезпечити зрі­за­н­ня що­най­ближ­че до по­верх­ні ґрун­ту. З та­ким зав­да­н­ням впо­ра­є­ться рі­заль­ний брус жа­тки ти­пу Flex, зда­тний про­ги­на­ти­ся до 100 мм у го­ри­зон­таль­ній пло­щи­ні (фо­то 2). За­га­лом це опти­маль­не рі­ше­н­ня для за­по­бі­га­н­ня втра­там уро­жаю на не­рів­них і гор­би­стих ді­лян­ках по­ля. Оскіль­ки рі­заль­ний апа­рат мо­жна ме­ха­ні­чно за­фі­ксу­ва­ти в жорс­ткій фор­мі, та­кі жа­тки ви­ко­ри­сто­ву­ють і для зби­ра­н­ня ін­ших куль­тур, на­при­клад, зернових. Що­прав­да, на ско­шу­ван­ні низь­ко­ро­слих і зрі­дже­них ро­слин це не над­то ефе­ктив­но — да­є­ться взна­ки пе­ред­ба­че­на кон- стру­кці­єю від­стань між рі­заль­ним апа­ра­том і транс­пор­ту­валь­ним шне­ком.

Жа­тки зі стрі­чко­ви­ми транс­пор­те­ра­ми ско­ше­ної ма­си (Draper Platform) ма­ють низ­ку кон­стру­ктив­них пе­ре­ваг над жа­тка­ми зі шне­ко­ви­ми транс­пор­те­ра­ми (фо­то 3). Пе­ред­усім мо­ва про біль­шу ши­ри­ну за­хва­ту.

В мо­дель­но- му ря­ді та­ких агре­га­тів зі стрі­чко­ви­ми транс­пор­те­ра­ми є з чо­го ви­бра­ти. На­то­мість у кла­си­чно­го ти­пу жа­ток (із жорс­тким чи гну­чким рі­заль­ним бру­сом) за­хват у понад 9 м зав­шир­шки май­же не зу­стрі­ча­є­ться (че­рез на­яв­ні про­бле­ми, спри­чи­не­ні би­т­тям шне­ка та йо­го те­пло­вою де­фор­ма­ці­єю). Здо­ла­н­ня обме­жень що­до ши­ри­ни за­хва­ту жа­ток від­кри­ває шир­ші мо­жли­во­сті для збіль­ше­н­ня про­ду­ктив­но­сті зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів. На­яв­ність стрі­чко­вих транс­пор­те­рів дає та­кож змо­гу рів­но­мір­но пе­ре­мі­щу­ва­ти зрі­за­ні сте­бла (мо­то­ви­ло спря­мо­вує їх без­по­се­ре­дньо на стрі­чку, а звід­ти — у по­хи­лу ка­ме­ру ком­бай­на), завдяки чо­му во­ни пе­ре­ва­жно орі­єн­ту­ю­ться ко­ло­ска­ми в зо­ну обмо­ло­ту. Вна­слі­док та­ко­го кон­стру­ктив­но­го рі­ше­н­ня про­ду­ктив­ність ком­бай­на зро­стає до 30%. Ще одна пе­ре­ва­га мо­де­лей зі стрі­чко­ви­ми транс­пор­те­ра­ми зав­шир­шки 9–12 м — опор­ні ко­ле­са, що да­ють змо­гу швид­ко й лег­ко пе­ре­ве­сти агре­гат у транс­порт­не по­ло­же­н­ня.

Жа­тки з ре­гу­льо­ва­ним сто­лом (фо­то 4) по­пу­ляр­ні завдяки сво­їй уні­вер­саль­но­сті — їх мо­жна опе­ра­тив­но пе­ре­о­бла­дна­ти на зби­ра­н­ня рі­зних куль­тур, від­ре­гу­лю­вав­ши від­стань між рі­заль­ним апа­ра­том і шне­ком у ме­жах 700–800 мм, а на­яв­ність ін­те­гро­ва­них бі­чних но­жів сут­тє­во змен­шує втра­ти вро­жаю (осо­бли­во на­сі­н­ня рі­па­ку). Та­ка кон­стру­кція пе­ред­ба­чає швид­кий мон­таж і де­мон­таж бі­чних но­жів без за­сто­су­ва­н­ня спе­ці­аль­них ін­стру­мен­тів. На­ла­што­ву­ють агре­гат з ка­бі­ни ком­бай­на. Опе­ра­тор по­ви­нен ли­ше ви­бра­ти вид куль­ту­ри та ви­со­ту стер­ні на сен­сор­но­му дис­плеї, пі­сля чо­го ав­то­ма­ти­чно вста­нов­лю­є­ться опти­маль­не зна­че­н­ня дов­жи­ни сто­ла жа­тки, ре­ко­мен­до­ва­не для ма­кси­маль­ної про­ду­ктив­но­сті. За­га­лом та­ка те­хні­ка має до ше­сти да­тчи­ків ви­со­ти зрі­зу­ва­н­ня для то­чно­го ко­пі­ю­ва­н­ня по­ля, ав­то­ма­ти­чне ре­гу­лю­ва­н­ня сто­ла, швид­ке на­ла­шту­ва­н­ня шне­ка й на­дій­ний при­во­дний вал для но­жів.

У мо­ди­фі­ка­ці­ях ком­бі­но­ва­них жа­ток, які ни­ні про­по­ну­ють про­від­ні ви­ро­бни­ки зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів, вда­ло по­єд­на­но пе­ре­ва­ги рі­зних те­хно­ло­гі­чних схем. Зокре­ма, за­сто­су­ва­н­ня гну­чко­го бру­са та вста­нов­ле­них за­мість по­пе­ре­чно­го шне­ка стрі­чко­вих транс­пор­те­рів (фо­то 5). Гну­чкий рі­заль­ний апа­рат та­кої жа­тки за­без­пе­чує збіль­ше­н­ня про­ду­ктив­но­сті ком­бай­на під час зби­ра­н­ня сої, бо­бо­вих чи ін­ших дрі­бно­зер­но­вих куль­тур. Си­сте­ма по­ло­тен стрі­чко­во­го агре­га­ту за­без­пе­чує плав­ну рів­но­мір­ну по­да­чу ма­си в при­ймаль­ну ка­ме­ру ком­бай­на. Збіль­ше­н­ня по­да­чі ма­те­рі­а­лу на обмо­лот, не­об­хі­дний для ви­со­ко­про­ду­ктив­них зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів, до­ся­га­ють ши­ри­ною за­хва­ту до 12,5 м.

Ада­пте­ри для роз­ши­ре­н­ня уні­вер­саль­но­сті жа­ток су­ціль­но­го зрі­зу­ва­н­ня

При­сто­су­ва­н­ня для зби­ра­н­ня рі­па­ку (фо­то 6). Мі­ні­мі­зує втра­ти й одно­ча­сно за­без­пе­чує надійність і ком­форт в екс­плу­а­та­ції. Актив­ний бі­чний діль­ник при­сто­су­ва­н­ня роз­рі­зає скла­дне спле­ті­н­ня сте­бел, завдяки чо­му на­сі­н­ня не об­си­па­є­ться на зем­лю. Збіль­ше­на від­стань від рі­заль­но­го апа­ра­та до шне­ка жа­тки по­сла­блює дію йо­го ви­тків на ско­ше­ну ро­слин­ну ма­су, вна­слі­док чо­го змен­шу­ю­ться втра­ти на­сі­н­ня.

При­сто­су­ва­н­ня для зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку. Ро­бо­та бо­ко­вих по­діль­ни­ків, ря­ду сте­бло­пі­ді­йма­чів, ба­ра­ба­на, що вста­нов­лю­ють за­мість мо­то­ви­ла жа­тки й ві­тро- во­го щи­та (фо­то 7), ба­зу­є­ться на прин­ци­пі зрі­зу­ва­н­ня ко­ши­ків со­ня­шни­ку за­ле­жно від ви­со­ти їх роз­та­шу­ва­н­ня над зем­лею з подаль­шим обмо­ло­том.

При­сто­су­ва­н­ня для зби­ра­н­ня сої та го­ро­ху (фо­то 8). Прин­цип йо­го ро­бо­ти ба­зу­є­ться на за­без­пе­чен­ні низь­ко­го ре­гу­льо­ва­но­го зрі­зу (від 30 до 100 мм) й ав­то­ма­ти­чно­го ко­пі­ю­ва­н­ня ре­льє­фу по­ля в по­здов­жньо­му й по­пе­ре­чно­му на­прям­ках. Ко­ли­валь­ний рі­заль­ний апа­рат за­без­пе­чує ко­пі­ю­ва­н­ня по­верх­ні по­ля, що су­ку­пно змен­шує втра­ти на­сі­н­ня.

При­сто­су­ва­н­ня для по двій­но­го зрі­зу­ва­н­ня сте­бел умо­жлив­лює змен­ше­н­ня об­ся­гів со­ло­ми, яка над­хо­дить у мо­ло­тиль­ний апа­рат зер­но­зби­раль­но­го ком­бай­на (фо­то 9). За та­ких об­ста­вин він пра­цює на лег­ших ре­жи­мах обмо­ло­ту, одно­ча­сно зни­жу­ю­чи ви­тра­ти па­ли­ва й під­ви­щу­ю­чи про­пу­скну зда­тність. Си­сте­му вста­нов­лю­ють без­по­се­ре­дньо на зернових жа­тках із за­сто­су­ва­н­ням дру­го­го бло­ка са­мо­за­го­стрю­валь­них но­жів. Стан­дар­тна жа­тка зрі­зує верх­ню ча­сти­ну сте­бла. Дру­гий блок но­жів пра­цює на ви­со­ті нор­маль­ної стер­ні, зрі­зу­ю­чи се­ре­дню ча­сти­ну сте­бла. Во­на рів­но­мір­но роз­по­ді­ля­є­ться по всій ши­ри­ні жа­тки й не по­да­є­ться в мо­ло­тар­ку ком­бай­на.

До пе­ре­ваг си­сте­ми на­ле­жить і роз­ши­ре­н­ня пе­рі­о­ду зби­ра­н­ня вро­жаю. Йо­го мо­жна роз­по­чи­на­ти ра­ні­ше — за умов до­ся­гне­н­ня верх­ньою ча­сти­ною сте­бла не­об­хі­дно­го рів­ня во­ло­го­сті, а во­ло­га ча­сти­на со­ло­ми не над­хо­дить у ком­байн. Та­кож мо­жуть бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні ви­щі швид­ко­сті зби­ра­н­ня. За та­ких умов і втра­ти зер­на сут­тє­во змен­шу­ю­ться.

Оскіль­ки мен­ше ма­те­рі­а­лу над­хо­дить у ком­байн, си­сте­ма обмо­ло­ту ефе­ктив­ні­ша завдяки змен­шен­ню енер­го­ви­трат. На при­від дру­го­го бло­ка но­жів ви­тра­ча­є­ться близь­ко 2–2,5 кВт, що не­сут­тє­во впли­ває на за­галь­ні ви­тра­ти па­ли­ва. За­га­лом вда­є­ться під­ви­щи­ти за­галь­ну про­пу­скну зда­тність жа­ток на 15%, одно­ча­сно зни­зив­ши на стіль­ки ж енер­го­ви­тра­ти. Си­сте­ма по­двій­но­го зрі­зу­ва­н­ня со­ло­ми й роз­по­ді­ле­н­ня її по всій ши­ри­ні жа­тки осо­бли­во при­ва­бли­ва для no-till і те­хно­ло­гій мі­ні­маль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту. При­сто­су­ва­н­ня для ае­ро­під

трим­ки (фо­то 10). По­ві­тря до но­жа у жа­тки з та­кою си­сте­мою по­да­є­ться під пев­ним ти­ском і ку­том. Та­ким чи­ном під­ви­щу­є­ться ефе­ктив­ність зби­ра­н­ня (осо­бли­во рі­па­ку, сої й ін­ших зер­но­бо­бо­вих то­що), змен­шу­ю­ться втра­ти (від 70 до 180 кг/га), май­же вдві­чі при­швид­шу­є­ться три­ва­лість зби­ра­н­ня.

Спо­сіб зби­ра­н­ня вро­жаю із си­сте­мою ае­ро­під­трим­ки до­зво­ляє ком­бай­ну пра­цю­ва­ти на пов­ну по­ту­жність на під­ви­ще­них швид­ко­стях ру­ху, з кра­щим від­ді­ле­н­ням і більш рів­но­мір­ним роз­по­ді­ле­н­ням по­жнив­них за­ли­шків. За­ві­са по­ві­тря змі­тає ма­су з но­жа, змен­шу­ю­чи втра­ти, під­ви­щу­ю­чи про­ду­ктив­ність, збіль­шу­ю­чи по­тен­ці­ал та якість уро­жаю.

Жа­тки об­чі­су­валь­но­го ти­пу

Ці агре­га­ти (фо­то 11) ма­ють низ­ку пе­ре­ваг пе­ред жа­тка­ми су­ціль­но­го зрі­зу­ва­н­ня. Во­ни не рі­жуть сте­бло, а за­чі­су­ють су­цві­т­тя ро­сли­ни. Біль­шість зе­рен обмо­ло­чу­є­ться із су­цвіть і по­тра­пляє в ком­байн у ви­гля­ді віль­но­го зер­на. За­ле­жно від ста­ну по­сі­вів ча­сти­на зер­на мо­же над­хо­ди­ти у ви­гля­ді не­о­бмо­ло­че­них су­цвіть або їх ча­стин.

Жа­тка об­чі­су­валь­но­го ти­пу змен­шує кіль­кість не­зер­но­вої ча­сти­ни вро­жаю (НЧВ), що над­хо­дить в мо­ло­тар­ку ком­бай­на (на 80–90% у по­рів­нян­ні зі зви­чай­ни­ми жа­тка­ми), оскіль­ки сте­бло не зрі­зу­є­ться, й со­ло­ма за­ли­ша­є­ться в по­лі. Це по­лег­шує про­це­си роз­ді­ле­н­ня й очи­ще­н­ня, а та­кож на 30–100% під­ви­щує про­пу­скну зда­тність ком­бай­на (зни­жу­ю­ться ви­мо­ги до по­ту­жно­сті на йо­го при­вод). Та­кож по­лі­пшу­ю­ться умо­ви рів­но­мір­но­сті роз­по­ді­лу ро­слин­них за­ли­шків на по­лі. Крім то­го, ви­со­ка стер­ня спри­яє змен­шен­ню ви­па­ро­ву­ва­н­ня во­ло­ги, що мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для подаль­шої сів­би за те­хно­ло­гі­єю no-till.

Най­кра­ще та­кі жа­тки пра­цю­ють на ви­со­ко­вро­жай­них куль­ту­рах. У гу­стій пше­ни­ці сте­бло­стій за­три­мує па­ді­н­ня віль­но­го зер­на на зем­лю й дає ро­то­ру дру­гий шанс, щоб до­ста­ви­ти йо­го в жа­тку. Від­со­ток втрат зер­на ви­щий у низь­ко­му, рід­ко­му, пе­ре­сто­я­но­му сте­бло­стої. За швид­ко­сті ру­ху ком­бай­на 6–7 км/год збіль­ше­н­ня вро­жаю пше­ни­ці від 20 до 60 ц/га мо­же змен­ши­ти втра­ти від при­бли­зно 5,5% до тро­хи мен­ше ніж 3%.

Збіль­ше­н­ня швид­ко­сті ру­ху ком­бай­на від 4,2 до 10 км/год мо­же змен­ши­ти втра­ти за ци­ми жа­тка­ми від при­бли­зно 7% до тро­хи біль­ше ніж 4%. Но­вим опе­ра­то­рам, ко­трі по­чи­на­ють пра­цю­ва­ти із жа­тка­ми об­чі­су­валь­но­го ти­пу, до­ста­тньо бу­де 1–2 дні ро­бо­ти, щоб прийня­ти цю су­пе- ре­чли­ву тен­ден­цію (ви­щі швид­ко­сті — мен­ші втра­ти зер­на). До то­го ж, як по­рів­ня­ти з ін­ши­ми жа­тка­ми, всі ці втра­ти зер­на ком­пен­су­ю­ться зна­чно мен­ши­ми втра­та­ми за мо­ло­тар­кою й під­ви­ще­ною про­ду­ктив­ні­стю зер­но­зби­раль­но­го ком­бай­на.

Ві­ктор ШЕЙЧЕНКО, д-р техн. на­ук, Ігор ДУДНІКОВ, канд. техн. на­ук Пол­тав­ська дер­жав­на аграр­на ака­де­мія Михайло АНЕЛЯК, канд. техн. на­ук, Аль­ві­ан КУЗЬМИЧ, канд. техн. на­ук На­ціо­наль­ний на­у­ко­вий центр «Ін­сти­тут ме­ха­ні­за­ції та еле­ктри­фі­ка­ції сіль­сько­го го­спо­дар­ства»

Рис. 1. Кла­си­фі­ка­ція жа­ток зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів за кон­стру­ктив­но-те­хно­ло­гі­чною схе­мою

Фо­то 2. Жа­тка з гну­чким рі­заль­ним бру­сом

Фо­то 1. Жа­тка із жорс­тким бру­сом рі­заль­но­го апа­ра­та

Фо­то 6. При­сто­су­ва­н­ня до жа­тки для зби­ра­н­ня рі­па­ку Фо­то 7. При­сто­су­ва­н­ня до жа­тки для зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку

Фо­то 3. Жа­тка зі стрі­чко­ви­ми транс­пор­те­ра­ми ско­ше­ної ма­си

Фо­то 5. Жа­тка з гну­чким бру­сом і стрі­чко­ви­ми транс­пор­те­ра­ми

Фо­то 4. Жа­тка з ре­гу­льо­ва­ним сто­лом рі­заль­но­го апа­ра­та

Фо­то 9. При­сто­су­ва­н­ня до жа­тки для по­двій­но­го зрі­зу­ва­н­ня сте­бел

Фо­то 8. При­сто­су­ва­н­ня до жа­тки для зби­ра­н­ня сої

Фо­то 11. Жа­тка об­чі­су­валь­но­го ти­пу

Фо­то 10. При­сто­су­ва­н­ня до жа­тки для ае­ро­під­трим­ки на­сі­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.