Якість у прі­о­ри­те­ті

Що кра­ще жа­тка по­дрі­бнює сте­бло під час зби­ра­н­ня, то до­ско­на­лі­ший подаль­ший обро­бі­ток ґрун­ту

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Но­вий се­зон — це но­вий ви­клик. Для агро­но­мів, ін­же­не­рів, ме­ха­ні­за­то­рів — за­га­лом для всіх фа­хів­ців, від ко­го за­ле­жить май­бу­тній урожай. І зно­ву пе­ред сіль­го­спви­ро­бни­ком по­стає пи­та­н­ня: як роз­по­ді­ли­ти по­сів­ний банк між куль­ту­ра­ми, щоб урожай уко­тре за­свід­чив ви­со­ку про­фе­сій­ність ко­ман­ди, з якою ти до­ся­гнув та­ко­го ре­зуль­та­ту.

Ку­ку­ру­дза — се­ред найу­ро­жай­ні­ших куль­тур. У на­шо­му ре­гіо­ні мо­жна зби­ра­ти і до 170–180 ц з ге­кта­ра, утім за умов на­ле­жно­го до­гля­ду. Пе­ред­усім — подаль­шо­го обро­бі­тку ґрун­ту, що по­ля­гає у які­сно­му за­кла­ден­ні по­жнив­них ре­шток. Що мен­ша їх фра­кція, то кра­щою й лег­шою бу­де сів­ба та ро­зви­ток на­сту­пних куль­тур. А то­му що кра­ще жа­тка по­дрі­бнює сте­бло під час зби­ра­н­ня, то до­ско­на­лі­ший подаль­ший обро­бі­ток ґрун­ту.

Так під­при­єм­ство «Бер­дян­ські жни­вар­ки» роз­ро­би­ло та ви­пу­скає лі­ній­ку жа­ток під тор­го­вою мар­кою John Greaves, які пов­ні­стю за­до­воль­ня­ють ви­мо­ги су­ча­сно­го агра­рія. Мо­дель ЖК-80 для зби­ра­н­ня ку­ку­ру­дзи на зер­но по­мі­тно ви­ді­ля­є­ться не ли­ше яскра­вим ди­зай­ном, а й су­ча­сним те­хні­чним рів­нем. Її се­рій­не ви­ро­бни­цтво роз­по­ча­то у 2013 ро­ці. За цей ко­ро­ткий час близь­ко 700 жа­ток на­ді­йшли в го­спо­дар­ства, завдяки ви­со­ким те­хні­чним по­ка­зни­кам отримали схваль­ні від­гу­ки та за­во­ю­ва­ли ав­то­ри­тет се­ред ма­шин ана­ло­гі­чно­го при­зна­че­н­ня. Рі­заль­ні бло­ки жа­тки ЖК-80 за­без­пе­чу­ють які­сне й на­дій­не ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су. Ін­тен­сив­ність ро­бо­ти не обме­жує ро­бо­чу швид­кість і про­ду­ктив­ність агре­га­то­ва­но­го з жа­ткою зер­но­зби­раль­но­го ком­бай­на. Во­на про­ста в екс­плу­а­та­ції й обслуговуванні, завдяки чо­му які­сно ви­ко­нує за­да­ний те­хно­ло­гі­чний про­цес. Її те­хні­чний рі­вень від­по­від­ає ви­мо­гам сьо­го­де­н­ня та су­ча­сним те­хно­ло­гі­ям. За ре­зуль­та­та­ми ви­про­бу­вань жа­тка ку­ку­ру­дзя­на ЖК-80 вклю­че­на в Дер­жав­ний ре­єстр те­хні­ки як ре­ко­мен­до­ва­на для ви­ко­ри­ста­н­ня в АПК Укра­ї­ни.

Пра­гну­чи по­стій­но вдо­ско­на­лю­ва­ти свою те­хні­ку, під­при­єм­ство роз­ро­би­ло но­ву мо­дель ку­ку­ру­дзя­ної жа­тки ЖК-82. З по­ча­тку 2017 ро­ку роз­по­ча­ло- ся її ви­ро­бни­цтво. Мо­дель має жорс­тку кон­стру­кцію ра­ми, що спро­щує екс­плу­а­та­цію й об­слу­го­ву­ва­н­ня. Зни­же­н­ня ма­си завдяки лан­цю­го­во­му при­во­ду за­без­пе­чує про­сто­ту в екс­плу­а­та­ції. Пла­сти­ко­ві діль­ни­ки за­без­пе­чу­ють кра­щі амор­ти­за­цій­ні яко­сті та зно­со­стій­кість. За­хист рі­заль­но­го бло­ка за­без­пе­чу­ють за­по­бі­жні му­фти на ко­жно­му ре­ду­кто­рі. Осо­бли­ві­стю ЖК-82 є са­мо­за­то­чу­валь­ні но­жі з твер­до­сплав­ним по­кри­т­тям для дов­шо­го стро­ку екс­плу­а­та­ції рі­заль­но­го бло­ка та які­сно­го зрі­зу. До фун­кцій ці­єї мо­де­лі вхо­дить мо­жли­вість ко­ри­гу­ва­н­ня ку­та ата­ки й ви­со­ти зрі­зу. Ада­пта­ція за до­по­мо­гою рам­ки на­ві­ски дає мо­жли­вість жа­тці пра­цю­ва­ти з ком­бай­на­ми як ім­порт­но­го, так і ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка. Ви­со­та зрі­зу від 80 мм зна­чно ско­ро­чує кіль­кість опе­ра­цій пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю. Пе­ред­ба­че­но й при­стрій для при­ти­ска­н­ня стер­ні, що за­без­пе­чує на­дій­ний за­хист шин.

Ви­со­ка якість — клю­чо­ва осо­бли­вість ви­ро­бни­ка, яка при­хо­дить з ро­ка­ми. Усе це в під­при­єм­ства є.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.