ПЕРЕДУСIМ — ЗАОЩАДЖЕННЯ!

AgroMarket - - ПРО НАСУЩНЕ - ДАРІУШ ЯСКУЛЬСЬКИЙ, ІВОНА ЯСКУЛЬСЬКА Те­хно­лог чно-при­ро­дни­чий ун вер­си­тет у Би­дгощ

Прийня­т­тя рі­шень у сіль­сько­му го­спо­дар­стві — це важ­ко. Пов’яза­но це з тим, що агра­рій по­ви­нен тур­бу­ва­ти­ся за по­то­чний до­хід, а та­кож за вро­жай­ність і про­ду­ктив­ність ґрун­ту. То­му не зав­жди рі­вень уро­жай­но­сті є най­ва­жли­ві­шим кри­те­рі­єм ви­бо­ру те­хно­ло­гії куль­ти­ву­ва­н­ня ро­слин та її окре­мих скла­дни­ків. От­же, все біль­шу по­пу­ляр­ність на­бу­ває спро­ще­н­ня кла­си­чно­го, плу­го­во­го землеробства, що до­зво­ляє зни­зи­ти ви­тра­ти на ви­ро­бни­чі по­тре­би, го­лов­ним чи­ном на машини та па­ли­во, а та­кож на ро­бо­чий час. Крім то­го, зде­біль­шо­го це спро­ще­н­ня по­зи­тив­но впли­ває на фі­зи­чні, хі­мі­чні та біо­ло­гі­чні вла­сти­во­сті ґрун­ту: за­хи­щає йо­го від еро­зії, спри­яє на­ко­пи­чен­ню ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни, обме­жує не­про­ду­ктив­ні втра­ти во­ди та під­ви­щує біо­рі­зно­ма­ні­т­тя. Про­те на­дмір­не спро­ще­н­ня, осо­бли­во аб­со­лю­тна від­мо­ва від ме­ха­ні­чних про­це­дур, при­зво­дить до ри­зи­ку зни­же­н­ня вро­жай­но­сті. Осо­бли­во це сто­су­є­ться господарств, де ґрун­то­ві та клі­ма­ти­чні умо­ви, а та­кож по­го­дні, цьо­го ро­ку уне­мо­жлив­лю­ють ви­ко­на­н­ня ре­тель­ної без­по­се­ре­дньої сів­би, швид­кі та рів­но­мір­ні схо­ди й до­бре уко­рі­не­н­ня ро­слин. Мо­жли­ве са­ме то­му є ве­ли­ке за­ці­кав­ле­н­ня те­хно­ло­гі­єю сму­го­во­го ви­ро­щу­ва­н­ня — strip-till. За­сто­со­ву­ю­чи та­ку те­хно­ло­гію та ма­ю­чи су­ча­сні гі­бри­дні машини, мо­жна одно­ча­сно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти мі­не­раль­ні до­бри­ва й ви­сі­ва­ти на­сі­н­ня, та на­віть до­да­тко­во аплі­ку­ва­ти мі­кро­гра­ну­льо­ва­ні до­бри­ва або за­со­би за­хи­сту ро­слин. Від­су­тність будь-яко­го ме­ха­ні­чно­го впли­ву як мі­ні­мум на 2/3 по­верх­ні ґрун­ту до­зво­ляє зна­чно змен­ши­ти спо­жи­ва­н­ня па­ли­ва й екс­плу­а­та­цію ро­бо­чих еле­мен­тів сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки. Во­дно­час гли­бо­ке куль­ти­ву­ва­н­ня, що по­ля­гає в роз­пу­шу­ван­ні вузь­кої сму­ги ґрун­ту, сут­тє­во не збіль­шує енер­ге­ти­чних ви­трат, але створює спри­я­тли­ві умо­ви для ро­сту й роз­ви­тку ро­слин, а осо­бли­во для їхньо­го ко­рі­н­ня.

Усе біль­ша за­ці­кав­ле­ність з бо­ку агра­рі­їв те­хно­ло­гі­я­ми strip-till по­ясню­є­ться тим, що во­ни від­по­від­а­ють ба­га­тьом їхнім очі­ку­ва­н­ням. З одно­го бо­ку, це ви­со­кий рі­вень уро­жай­но­сті ро­слин, до­бра якість уро­жа­їв, спри­я­тли­вий вплив на вла­сти­во­сті ґрун­ту, а з ін­шо­го — ско­ро­че­н­ня ви­трат і по­лі­пше­н­ня ор­га­ні­за­ції по­льо­вих ро­біт.

Про­ве­де­ні по­льо­ві до­слі­дже­н­ня те­хно­ло­гії «одно­го про­хо­ду» агрегата Mzuri під­твер­джу­ють мо­жли­вість сут­тє­во­го ско­ро­че­н­ня ви­трат у ви­ро­щу­ван­ні по­льо­вих куль­тур. За куль­ти­ву­ва­н­ня плу­гом ози­мої пше­ни­ці кла­си­чним спосо­бом пі­сля зби­ра­н­ня зер­но­вої куль­ту­ри-по­пе­ре­дни­ка про­ве­де­но не­гли­бо­ке пі­сля­зби­раль­не куль­ти­ву­ва­н­ня ди­ско­вою бо­ро­ною з одним струн­ним ва­лом, а по­тім се­ре­дню за­гли­бле­ну оран­ку ро­та­цій­ним плу­гом із вал­ко­вою дро­бар­кою. На ґрунт, куль­ти­во­ва­ний та­ким чи­ном, за­сто­со­ву­ва­ла­ся пе­ре­д­по­сів­на до­за мі­не­раль­них до­брив NPK, а верх­ній йо­го шар бу­ло під­го­тов­ле­но агрегатом, який скла­да­є­ться із зуб­ців куль­ти­ва­то­ра та по­двій­ної се­кції струн­них ва­лів. Сів­бу зер­на ви­ко­на­но сі­вал­кою. На всі ці про­це­ду­ри ви­ко­ри­ста­но 53,5 л/га ди­зель­но­го па­ли­ва (рис. 1).

Ві­дмов­ле­н­ня від оран­ки, а та­кож про­ве­де­н­ня пі­сля­жнив­но­го та пе­ре­д­по­сів­но­го куль­ти­ву­ва­н­ня гру­бе­ром зі струн­ним ва­лом до­зво­ли­ло змен­ши­ти спо­жи­ва­н­ня па­ли­ва при­бли­зно на 16 л/га. Ще біль­ші заощадження пропонує за­сто­су­ва­н­ня те­хно­ло­гії strip-till. Куль­ти­ву­ва­н­ня тіль­ки в сму­зі по­сі­ву, аплі­ка­ція мі­не­раль­них до­брив і сів­ба в одно­му про­хо­ді при­зве­ли до ви­ко­ри­ста­н­ня ли­ше 12,7 л/га ди­зель­но­го па­ли­ва. За­сто­со­ву­ю­чи та­ку те­хно­ло­гію про­тя­гом кіль­кох ро­ків в агро­те­хні­ці ози­мих ро­слин (пше­ни­ця, ячмінь, рі­пак), мо­жна ствер­джу­ва­ти, що спо­жи­ва­н­ня па­ли­ва на при­го­ту­ва­н­ня ґрун­ту з аплі­ка­ці­єю до­брив, а та­кож сів­бу, мо­жна змен­ши­ти від 32–56 л/га — за кла­си­чно­го плу­го­во­го землеробства та сму­го­во­го ви­ро­щу­ва­н­ня — до 11–18 л/га, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи агре­гат Mzuri. Тіль­ки один про­хід машини від зби­ра­н­ня куль­ту­ри-по­пе­ре­дни­ка до сів­би вклю­чно, не бе­ру­чи до ува­ги за­сто­су­ва­н­ня в де­яких ви­пад­ках гер­бі­ци­ду то­таль­ної дії, спо­жи­ва­н­ня 1–2 л па­ли­ва та ви­ко­ри­ста­н­ня кіль­кох хви­лин пра­ці та­кож до­зво­ляє за­оща­ди­ти ро­бо­чий час. У за­зна­че­них ви­ще до­слі­дже­н­нях, що сто­су­ва­ли­ся агро­те­хні­ки ози­мої пше­ни­ці за те­хно­ло­гі­єю Mzuri Pro-Till, за­оща­джу­є­ться ро­бо­чий час від 2,25 год/га — кла­си­чна, плу­го­ва до 1,5 год/га — те­хно­ло­гія без­плу­го­ва й тіль­ки 0,5 год/га — strip-till (рис. 2).

У сіль­сько­го­спо­дар­сько­му се­ре­до­ви­щі три­ва­ють дис­ку­сії що­до то­го, чи пов’яза­на те­хно­ло­гія strip-till зі ско­ро­че­н­ням ви­трат на машини та зна­ря­д­дя, чи не є во­на на­сту­пною ви­тра­тою на при­дба­н­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го агрегата? Якщо в го­спо­дар­стві ви­ро­щу­ють ба­га­то ви­дів ро­слин, і для ко­жно­го з них за­сто­со­ву­ють окре­мий спо­сіб куль­ти­ву­ва­н­ня та сів­би, то впро­ва­дже­н­ня те­хно­ло­гії strip-till тіль­ки в агро­те­хні­ці де­яких із них, на­при­клад, ку­ку­ру­дзи чи рі­па­ку, ймо­вір­но бу­де ге­не­ру­ва­ти ви­тра­ти на при­дба­н­ня на­сту­пної не­де­ше­вої машини, яка, крім то­го, не за­сто­со­ву­ва­ти­ме­ться на пов­ну си­лу. То­му ра­ціо­наль­ним є пов­ний пе­ре­хід на те­хно­ло­гію strip-till зі сму­го­вим ви­ро­щу­ва­н­ням, удо­бре­н­ням, сів­бою, за­сто­су­ва­н­ням мі­кро­гра­ну­ля­ту й мо­жли­ві­стю про­ве­де­н­ня ін­ших до­да­тко­вих агро­те­хні­чних за­хо­дів під час одно­го про­хо­ду. Та­кі пе­ре­ва­ги має агре­гат Mzuri, но­ва мо­дель яко­го до­зво­ляє здій­сню­ва­ти сів­бу ряд­ко­ву, сму­го­ву, сму­го­во-ряд­ко­ву, а та­кож то­чну пун­ктир­ну сів­бу. То­му та­кої машини ви­ста­чить, щоб куль­ти­ву­ва­ти в го­спо­дар­стві ба­га­то рі­зно­ма­ні­тних ро­слин: основ­ні зла­ко­ві, рі­пак й ін­ші олій­ні куль­ту­ри, на­при­клад, со­ня­шник, бо­бо­ві, зокре­ма сою, а та­кож ро­сли­ни, що ви­сі­ва­ють ме­то­дом пун­ктир­ної сів­би, на­при­клад, ку­ку­ру­дзу. У цьо­му ви­пад­ку одна ма­ши­на за­мі­нює зна­ря­д­дя для пі­сля­жнив­но­го й пе­ре­д­по­сів­но­го куль­ти­ву­ва­н­ня та сів­би, та­ке як гру­бер, ди­ско­ві бо­ро­ни, агре­га­ти для куль­ти­ву­ва­н­ня верх­ньо­го ша­ру ґрун­ту, плуг, зер­но­ва сі­вал­ка, сі­вал­ки то­чно­го ви­сі­ву та мі­кро­гра­ну­ля­тор-аплі­ка­тор. Роз­ки­дач і роз­пи­лю­вач до­брив ма­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся не­за­ле­жно від ре­а­лі­зо­ва­ної те­хно­ло­гії. Во­ни по­трі­бні для удо­бре­н­ня та за­хи­сту ро­слин. За сло­ва­ми агра­рі­їв, що ма­ють го­спо­дар­ства рі­зної пло­щі, та про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків за­йма­ю­ться сму­го­вим ви­ро­щу­ва­н­ня, ку­пів­ля агрегата Mzuri мо­же ви­яви­ти­ся на 50–100% де­шев­шою за вар­тість усіх ма­шин й ін­стру­мен­тів по­пе­ре­дньо­го ви­ко­ри­ста­н­ня.

Одні­єю з най­ва­жли­ві­ших пе­ре­ваг те­хно­ло­гії Mzuri Pro-Til, осо­бли­во для ве­ли­ких господарств і по­слу­го­вих підприємств, є ор­га­ні­за­цій­ний ефект. Для ці­єї те­хно­ло­гії потрібен ли­ше один по­ту­жний тра­ктор й один опе­ра­тор. Усі за­хо­ди, пе­ред­ба­че­ні в агро­те­хні­ці ро­сли­ни, по­чи­на­ю­чи від куль­ту­ри-по­пе­ре­дни­ка до сів­би, ви­ко­ну­ю­ться за від­но­сно ко­ро­ткий час і ли­ше під час одно­го про­хо­ду агрегата. В кла­си­чних те­хно­ло­гі­ях, що ви­ко­ну­ють ба­га­то про­це­дур за ко­ро­ткий час, по­трі­бно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти кіль­ка тра­кто­рів, які спів­пра­цю­ва­ти­муть із рі­зни­ми зна­ря­д­дя­ми, на­при­клад, плу­гом, роз­пи­лю­ва­чем до­брив, агрегатом і сі­вал­кою. Тіль­ки та­ка ор­га­ні­за­ція, що по­ля­гає на одно­ча­сній ро­бо­ти цих кіль­кох ма­шин, до­зво­лить до­три­му­ва­ти­ся опти­маль­них агро­те­хні­чних стро­ків. В ін­шо­му ви­пад­ку один тра­ктор, що пра­цює по­слі­дов­но з рі­зни­ми ма­ши­на­ми, ви­ма­гає зна­чно біль­ше ча­су, ніж зо­бра­же­но на ри­сун­ку. Це по­ка­зує, що для то­го, аби по­сі­я­ти 500–600 га ози­мо­го рі­па­ку в опти­маль­ний строк, тоб­то між 15 та 30 сер­пня, із за­лу­че­н­ням тіль­ки одно­го тра­кто­ра, за кла­си­чною плу­го­вою те­хно­ло­гі­єю ро­бо­ту слід по­чи­на­ти без­по­се­ре­дньо пі­сля зби­ра­н­ня ози­мої пше­ни­ці при­бли­зно 5 серп- ня, і ро­бо­та має три­ва­ти без­пе­рерв­но близь­ко чо­ти­рьох ти­жнів. За­сто­со­ву­ю­чи агре­гат Mzuri, та­ку са­му пло­щу мо­жна за­сі­я­ти за два ти­жні. У ба­га­тьох го­спо­дар­ствах до­три­ма­н­ня опти­маль­них стро­ків сів­би для окре­мих ви­дів сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, осо­бли­во для ози­мих, є сут­тє­вою про­бле­мою. За­пі­зне­не зби­ра­н­ня вро­жаю зла­ків й ози­мо­го рі­па­ку пе­ре­шко­джає, а в ба­га­тьох ви­пад­ках уне­мо­жлив­лює своє­ча­сну сів­бу ози­мих. За оцін­ка­ми ко­жен день йо­го за­трим­ки мо­же зни­зи­ти вро­жай­ність цих ро­слин на 50–100 кг/га. У цьо­му ра­зі агра­рії ви­би­ра­ють спро­ще­ні те­хно­ло­гії куль­ти­ву­ва­н­ня, щоб вча­сно по­сі­я­ти куль­ту­ри. Во­ни звер­та­ють ува­гу на те, що на­віть кіль­ка­від­со­тко­ве зни­же­н­ня вро­жай­но­сті в ре­зуль­та­ті по­гір­ше­н­ня ґрун­то­вих умов (на­віть якщо це ста­не­ться) ком­пен­су­є­ться ви­щою вро­жай­ні­стю ро­слин, по­сі­я­них в опти­маль­ні стро­ки, ніж із пі­зньої сів­би. Мен­ше спо­жи­ва­н­ня па­ли­ва та пов’яза­не із цим ско­ро­че­н­ня ви­трат є до­да­тко­вим, ча­сто не най­ва­жли­ві­шим ар­гу­мен­том для спро­ще­н­ня ча­со­вих й енер­го­єм­них те­хно­ло­гій під­го­тов­ки по­ля до сів­би. Ав­то­ри на під­ста­ві спо­сте­ре­жень, про­ве­де­них у ве­ли­ко­мас­шта­бно­му го­спо­дар­стві, та на під­ста­ві вла­сних до­слі­дів, про­ве­де­них у 2015 та 2016 ро­ках, а та­кож на під­ста­ві від­по­від­них роз­ра­хун­ків за­ува­жи­ли, що, не­зва­жа­ю­чи на по­ча­ток пер­ших агро­те­хні­чних ро­біт без­по­се­ре­дньо пі­сля збо­ру вро­жаю ози­мої пше­ни­ці, сів­бу ози­мо­го рі­па­ку за­вер­ше­но ли­ше 5 ве­ре­сня, тоб­то при­бли­зно че­рез 10 днів пі­сля опти­маль­но­го стро­ку. Це бу­ло ре­зуль­та­том ве­ли­кої кіль­ко­сті дій, ви­ко­на­них за до­по­мо­гою плу­го­вої те­хно­ло­гії, та не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов. У те­хно­ло­гії одно­го про­хо­ду Mzuri Pro-Til сів­ба за­кін­чу­ва­ла­ся че­рез 7–10 днів пі­сля її по­ча­тку, тоб­то 22–25 сер­пня.

Рис. 3. Про­ду­ктив­ність те­хно­ло­гії Mzuri pro-till

Рис. 1. Спо­жи­ва­н­ня па­ли­ва в ра­зі куль­ти­ву­ва­н­ня, удо­бре­н­ня та сів­би ози­мої пше­ни­ці

Рис. 2. Ви­тра­ти ро­бо­чо­го ча­су за куль­ти­ву­ва­н­ня, удо­бре­н­ня та сів­би ози­мої пше­ни­ці

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.