«Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт» при­дбав трей­лер «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН»

AgroMarket - - ПРО НАСУЩНЕ -

У трав­ні 2018 ро­ку дво­ві­сний са­мо­ски­дний на­пів­при­чіп «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН» ALBION-26 при­дбав то­по­вий гра­вець на укра­їн­сько­му аграр­но­му рин­ку — гру­па ком­па­ній ПАТ «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт» (МХП). Те­хні­ка ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме­ться на по­ту­жно­стях ПрАТ «Агро­форт», що вхо­дить у стру­кту­ру МХП.

Ін­но­ва­цій­ний і енер­го­ефе­ктив­ний трей­лер ство­ре­но в рам­ках спіль­но­го ви­ро­бни­цтва «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН» і бри­тан­ської ком­па­нії Larrington Trailers.

«ALBION-26 — це опти­маль­ний ви­бір агра­рі­їв і на­дій­не рі­ше­н­ня для сіль­сько­го го­спо­дар­ства, — ка­же го­лов­ний кон­стру­ктор Укра­їн­сько­го кон­стру­ктор­сько­го бю­ро транс­мі­сій і ша­сі (УКБТШ) Оле­ксій Гри­нен­ко. — Ефе­ктив­ний, мо­біль­ний, ба­га­то­про­філь­ний на­пів­при­чіп зда­тний пе­ре­во­зи­ти ши­ро­кий асор­ти­мент ван­та­жів, це — зер­но­ві куль­ту­ри, ко­ре­не­пло­ди, си­ло­сна ма­са, ще­бінь». Об­сяг трей­ле­ра ста­но­вить 26 м3, ван­та­жність — 18 т, для щіль­ні­ших ван­та­жів — 24 т.

ALBION-26 ви­го­тов­ле­но на осно­ві ори­гі­наль­них те­хно­ло­гій бри­тан­ської тор­го­вель­ної мар­ки з май­же пів­сто­лі­тні­ми тра­ди­ці­я­ми й має уні­каль­ні характеристики.

Трей­лер осна­ще­но мі­цною ра­мою, на якій вста­нов­ле­но су­ціль­но­ме­та­ле­вий ку­зов, ви­ко­на­ний зі спла­ву зно­со­стій­кої ста­лі. Те­хні­ку та­кож за­без­пе­че­но фло­та­цій­ни­ми ши­на­ми, в кон­стру­кції яких по­єд­ну­ю­ться пе­ре­ва­ги аграр­них і ван­та­жних шин. Во­ни рів­но­мір­но роз­по­ді­ля­ють тиск на ґрунт, за­по­бі­га­ю­чи йо­го пе­ре­у­щіль­не­н­ня. Крім то­го, те­хні­кою з та­ки­ми ши­на­ми лег­ше ке­ру­ва­ти на до­ро­гах за­галь­но­го при­зна­че­н­ня.

За сло­ва­ми го­лов­но­го ін­же­не­ра ПАТ «Агро­форт» Ан­дрія Во­роб­ча­ка, най­ближ­чим ча­сом ALBION-26 по­чне пра­цю­ва­ти. Уні­фі­ко­ва­ний на­пів­при­чіп, що від­по­від­ає ви­со­ким ви­мо­гам яко­сті та без­пе­ки, ви­рі­шу­ва­ти­ме пи­та­н­ня ло­гі­сти­ки в агро­хол­дин­гу. Трей­лер за­криє ве­ли­кий об­сяг зав­дань: йо­го пла­ну­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на за­го­тів­лі тва­рин­ни­цьких кор­мів, транс­пор­ту­ван­ні си­ло­су, пе­ре­ве­зен­ні зернових й олій­них куль­тур, а та­кож для ви­ко­на­н­ня ін­ших сіль­го­с­про­біт.

У ком­па­нії вже пе­ре­ко­на­ли­ся в на­дій­но­сті й ви­со­кій яко­сті те­хні­ки «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН». Ра­ні­ше в хол­дин­гу при­дба­ли дві зу­бо­пру­жин­ні гі­дро­фі­ко­ва­ні бо­ро­ни ЛІ­РА-15 — кла­си­ку бо­ро­ну­ва­н­ня, що за­ре­ко­мен­ду­ва­ла се­бе не ли­ше на укра­їн­ських, а й на за­кор­дон­них рин­ках. «Те­хні­ка до­бре се­бе по­ка­за­ла, ми за­до­во­ле­ні ро­бо­тою борін і впев­не­ні в про­ду­кції «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН», — на­го­ло­шує Ан­дрій Во­роб­чак.

«Не­за­ба­ром ALBION-26 бу­де до­сту­пний із до­да­тко­вим па­ке­том опцій, — анон­сує Ві­це-пре­зи­дент з мар­ке­тин­гу та про­да­жів ІГ УПЕК Ро­ман Гір­шфельд. — Одна з них — це мо­жли­вість ком­пле­кта­ції трей­ле­ра ви­ван­таж- ним шне­ком, що до­зво­лить ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти йо­го як са­мо­ски­дний при­чіп і як по­ту­жний пе­ре­ван­та­жу­вач, що зда­тний за 2,5 хви­ли­ни ви­ван­та­жи­ти 20 т ван­та­жів».

Ро­ман Гір­шфельд та­кож по­ін­фор­му­вав, що з 2018 ро­ку ALBION-26 по­ряд із ще 36 оди­ни­ця­ми обла­дна­н­ня «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН» бе­ре участь у дер­жав­ній про­гра­мі — 25%-й ком­пен­са­ції сіль­гос­пте­хні­ки з рів­нем ло­ка­лі­за­ції понад 60%.

«Ми ува­жні до ви­мог клі­єн­тів і го­то­ві за­про­по­ну­ва­ти агра­рі­ям ін­но­ва­цій­ну, ер­го­но­мі­чну й ком­фор­тну в за­сто­су­ван­ні те­хні­ку для ло­гі­сти­ки та пе­ре­ве­зень, а та­кож ґрун­то­об­ро­бну й по­сів­ну те­хні­ку», — на­го­ло­сив ві­це-пре­зи­дент ІГ УПЕК.

Ро­ман Гір­шфельд на­га­дав, що пер­ші трей­ле­ри ALBION-26 бу­ло ви­пу­ще­но «ЛОЗІВСЬКИМИ МА­ШИ­НА­МИ» у жов­тні 2017 ро­ку, й во­ни ста­ли де­бю­тни­ми в «Ан­глій­ській лі­ній­ці» укра­їн­сько­го брен­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.