За ви­со­ки­ми стан­дар­та­ми

ПЕРЕДОВІ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЇ JOHN DEERE ТА VДDERSTAD У КОМБІНАЦІЇ З РОЗГАЛУЖЕНОЮ МЕРЕЖЕЮ СЕР­ВІ­СНИХ ЦЕНТРІВ АГРІСТАР ДО­ЗВО­ЛЯ­ЮТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПО­ТРЕ­БИ НАЙВИБАГЛИВІШИХ АГРА­РІ­ЇВ

AgroMarket - - ПРО НАСУЩНЕ - Олег СЛОБОДЯНИК, ди­ре­ктор ТОВ ««Агрістар»

«Агрістар» ве­де свою ді­яль­ність у Пол­тав­ській, Хар­ків­ській і Лу­ган­ській обла­стях Укра­ї­ни, тож роз­гор­та­ти мас­шта­бні PR-кам­па­нії ми не пра­гну­ли. Втім, щой­но у 2015-му бу­ло на­ла­го­дже­но ро­бо­ту сер­ві­сної слу­жби та скла­ду за­па­сних ча­стин, по­ту­жну кон­ку­рен­цію від­чу­ли чи­ма­ло ві­до­мих по­ста­чаль­ни­ків ім­порт­ної те­хні­ки. Все це – завдяки про­фе­сіо­на­лі­зму і зла­го­дже­ній ро­бо­ті ко­ле­кти­ву, що лю­бить свою спра­ву й тур­бу­є­ться про клі­єн­тів.

У прі­о­ри­те­ті ком­па­нії — від­кри­тість та опе­ра­тив­ність. Ні для ко­го не се­крет, що на­віть но­ва пе­ре­до­ва те­хні­ка зда­тна ла­ма­ти­ся в най­більш не­під­хо­дя­щий мо­мент. Тож «Агрістар» одним із пер­ших по­чав на­да­ва­ти клі­єн­там під­мін­ну те­хні­ку на час ре­мон­ту. А що для го­спо­да­ря мо­же бу­те кра­ще за під­трим­ку в най­скру­тні­ших си­ту­а­ці­ях?! Тож ми по­ча­ли фор­му­ва­ти свої від­но­си­ни на аб­со­лю­тно ін­шо­му рів­ні до­ві­ри й під­трим­ки.

Крок за кро­ком «Агрістар» стає ближ­чим до агро­ви­ро­бни­ків. Цьо­го­річ за­пла­но­ва­но за­пуск трьох нових фі­лій — це вже до тих трьох, які пра­цю­ють. Та­ким чи­ном ми пра­гне­мо якнай­швид­ше ре­а­гу­ва­ти на по­тре­би клі­єн­тів. Та­кож у пла­нах роз­по­ча­ти бу­дів­ни­цтво нових сер­ві­сних центрів за ви­со­ки­ми стан­дар­та­ми John Deere. Ни­ні вже при­дба­но три зе­мель­них ді­лян­ки для май­бу­тньо­го бу­дів­ни­цтва. На­ра­зі пра­цю­є­мо над узго­дже­н­ням прое­кт­ної до­ку­мен­та­ції.

Без­пе­ре­чним клю­чо­вим ар­гу­мен­том «Агрістар» є над­зви­чай­но ши­ро­ка лі­ній­ка те­хні­ки John Deere. Тут ми пред­став­ле­ні як по­ту­жни­ми са­мо­хі­дни­ми ма­ши­на­ми, так і те­хні­кою 40–50 к. с., що при­зна­че­на для ро­бо­ти в при­ва­тно­му та ко­му­наль­но­му се­кто­рах. Осо­бли­ву ува­гу хо­че­мо при­вер­ну­ти до но­вин­ки— тра­кто­ра John Deere се­рії 6В. Ни­ні ця се­рія пред­став­ле­на дво­ма мо­де­ля­ми 6110В і 6135В. Кон­кре­тні мо­де­лі ми про­по­ну­є­мо агре­га­ту­ва­ти із ши­ро­ким асор­ти­мен­том на­шої при­чі­пної та на­ві­сної те­хні­ки. Зокре­ма, при­чі­пни­ми об­при­ску­ва­ча­ми John Deere 732i зі штан­гою 28 м. Та­кож ці трактори агре­га­ту­ю­ться фрон­таль­ни­ми на­ван­та­жу­ва­ча­ми, що до­зво­ляє актив­но за­лу­ча­ти їх у ро­бо­ту в тва­рин­ни­цтві.

Від­вер­то ка­жу­чи, біль­шість на­ших клі­єн­тів спо­ча­тку ске­пти­чно ста­ви­ли­ся до ма­шин ки­тай­сько­го ви­ро­бни­цтва. Я осо­би­сто з пев­ною три­во­гою спо­сте­рі­гав за ро­бо­тою пер­ших тра­кто­рів, бо машини ки­тай­сько­го за­во­ду ми про­да­ва­ли впер­ше. Му­шу ви­зна­ти пі­сля кіль­кох ро­ків ро­бо­ти в ре­жи­мі 18/7, що ці машини до­ве­ли ви­со­ку від­по­від­ність стан­дар­там яко­сті John Deere вже в на­ших умо­вах екс­плу­а­та­ції. Ни­ні ми ста­є­мо свід­ка­ми кін­ця ери тра­кто­рів ви­ро­бни­цтва Мін­сько­го тра­ктор­но­го за­во­ду. Ці машини по­сту­по­во втра­ча­ють свій імідж на­дій­них і до­сту­пних за ці­ною, оскіль­ки по­ча­тко­ва рі­зни­ця у вар­то­сті вже про­тя­гом пер­ших трьох ро­ків екс­плу­а­та­ції пе­ре­ро­стає в сут­тє­ве по­до­рож­ча­н­ня. Що зна­чно ва­жли­ві­ше для сіль­го­спви­ро­бни­ків — то це скіль­ки ча­су про­сто­ю­ва­ти­ме те­хні­ка, ко­ли во­на кон­че по­трі­бна в ро­бо­ті. Са­ме то­му ми акцен­ту­є­мо ува­гу на на­ших тра­кто­рах се­рії 6В.

Окре­ма роз­мо­ва про на­шу лі­ній­ку при­чі­пної те­хні­ки. Тут ми пред­став­ле­ні пов­ним спе­ктром як від John Deere, так і Vдderstad. У на­шо­му пор­тфо­ліо є те­хні­ка як для ну­льо­вої те­хно­ло­гії обро­бі­тку ґрун­ту, так і для мі­ні­маль­ної й кла­си­чної. Плу­ги John Deere зно­ву по­вер­та­ють свою по­пу­ляр­ність се­ред при­хиль­ни­ків кла­си­чно­го обро­бі­тку. Цьо­го ро­ку ми вдві­чі збіль­ши­ли об­ся­ги за­ку­пів­лі обо­ро­тних 8-кор­пу­сних плу­гів. Во­ни чу­до­во агре­га­ту­ю­ться з фла­гман­ськи­ми тра­кто­ра­ми се­рії 8R. Вза­га­лі про на­шу лі­ній­ку те­хні­ки мо­жна дов­го роз­по­від­а­ти, бо за ко­жною ме­ха­ні­чною ча­сти­ною стоять ви­со­ко­ін­те­ле­кту­аль­ні про­грам­ні рі­ше­н­ня. Са­ме во­ни до­зво­ля­ють до­сяг­ти ви­со­ко­го рів­ня ін­те­гра­ції всіх ма­шин у єди­ну си­сте­му ке­ру­ва­н­ня.

На за­вер­ше­н­ня хо­ті­ло­ся б ска­за­ти, що передові те­хно­ло­гії John Deere та Vдderstad у комбінації з розгалуженою мережею сер­ві­сних центрів «Агрістар» до­зво­ля­ють забезпечити по­тре­би найвибагливіших агра­рі­їв Пол­тав­щи­ни, Хар­ків­щи­ни та Луганщини. Ми по­стій­но на­ро­щу­є­мо свою при­су­тність у ре­гіо­нах шля­хом збіль­ше­н­ня сер­ві­сної слу­жби та від­кри­ва­ю­чи но­ві пред­став­ни­цтва ра­йон­них цен­трах. Обрав­ши те­хні­ку John Deere, на­ші клі­єн­ти отри­му­ють не ли­ше на­дій­ну та ви­со­ко­про­ду­ктив­ну те­хні­ку, в нас во­ни ма­ють на­дій­но­го пар­тне­ра. Во­ни мо­жуть бу­ти впев­не­ні, що зем­ля бу­де обро­бле­на які­сно, а вро­жаї зі­бра­ні вча­сно з мі­ні­маль­ни­ми втра­та­ми та про­сто­я­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.