Най­кра­щий ар­гу­мент

ДЕМОПОКАЗИ НА ПО­ЛЯХ КЛІ­ЄН­ТІВ ЧУ­ДО­ВО ДЕМОНСТРУЮТЬ НАДІЙНІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ І ЗРУ­ЧНІСТЬ ТЕ­ХНІ­КИ JOHN DEERE ТА VADERSTAD

AgroMarket - - ПРО НАСУЩНЕ - Ста­ні­слав ФЕДОРЕНКО, спе­ці­а­ліст з під­трим­ки про­да­жів

Ко­ман­ди фа­хів­ців ком­па­нії «Агрістар» про­ве­ли низ­ку де­мо­по­ка­зів тра­кто­рів 6195М із про­са­пни­ми 8-ря­дни­ми сі­вал­ка­ми Тем­по F8 у го­спо­дар­ствах Пол­тав­ської, Хар­ків­ської й Лу­ган­ської обла­стей . Тож сіль­го­спви­ро­бни­ки ма­ли на­го­ду про­сто в по­лі по­ба­чи­ти не­пе­ре­вер­ше­ну то­чну сів­бу на ви­со­кій швид­ко­сті, ре­зуль­та­том якої є рів­но­мір­ні схо­ди, а от­же, фун­да­мент для фор­му­ва­н­ня ви­со­ко­го вро­жаю куль­тур.

Для за­до­во­ле­н­ня по­треб фер­ме­рів ком­па­нія Vдderstad у сі­вал­ці Tempo F8 ре­а­лі­зу­ва­ла над­зви­чай­но ви­со­ку то­чність сів­би на ве­ли­ких ро­бо­чих швид­ко­стях. Цю то­чність за­без­пе­чує си­сте­ма транс­пор­ту­ва­н­ня на­сі­н­ня під ти­ском (28 шт./ сек), що ро­бить її не­чу­тли­вою до ві­бра­цій і схи­лів під час ру­ху по­лем. До­за­тор на­сі­н­ня осна­ще­но еле­ктри­чним при­во­дом, що до­по­ма­гає лег­ко ка­лі­бру­ва­ти й ре­гу­лю­ва­ти нор­му ви­сі­ву «на хо­ду». Еле­ктро­при­вод дає змо­гу ке­ру­ва­ти окре­мо ко­жним ви­сів­ним апа­ра­том. Осо­бли­ві­стю сі­вал­ки Tempo є від­су­тність то­чок зма­щу­ва­н­ня на ви­сів­них се­кці­ях.

Де­мо­по­каз тра­кто­ра й сі­вал­ки про­во­ди­ли у дру­гій по­ло­ви­ні кві­тня. В го­спо­дар­ствах бу­ло ви­ко­на­но де­мон­стра­цій­ну по­рів­няль­ну сів­бу со­ня­шни­ку сі­вал­кою Tempo F8 і на­яв­ною в го­спо­дар­стві сі­вал­кою. Умо­ви — спри­я­тли­ві для які­сної сів­би. Нор­ма ви­сі­ву — 67 тис. шт./га з одно­ча­сним уне­се­н­ням до­брив 100 кг/га. Гли­би­на за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня — 5–6 см. Швид­кість обох сі­ва­лок бу­ла пі­ді­бра­на від­по­від­но до ре­ко­мен­да­цій за­во­дів-ви­ро­бни­ків: на­яв­ної у го­спо­дар­стві — 8–9 км/год, Tempo F8 — 14,5 км/год. За 12 год сі­вал­ка Tempo F8 з ура­ху­ва­н­ням опе­ра­тив­но­го за­ван­та­же­н­ня на­сі­н­ня й до­брив за­сі­я­ла при­бли­зно 70 га. Крім то­го, не бу­ло про- пу­сків і двій­ни­ків, що опти­мі­зу­ва­ло пло­щу жив­ле­н­ня ко­жної ро­сли­ни. Вна­слі­док по­яви дру­жних схо­дів ро­сли­ни не кон­ку­ру­ва­ли між со­бою за сві­тло й во­ло­гу, ма­ю­чи одна­ко­ву ви­со­ту та фа­зу роз­ви­тку. Зго­дом ке­рів­ник го­спо­дар­ства зро­бив ви­сно­вок про те, що Tempo ма­ти ви­гі­дно: сіє швид­ко, які­сно, мо­же одно­ча­сно ви­сі­ва­ти мі­не­раль­ні до­бри­ва в окре­мий від на­сі­н­ня ря­док, не по­тре­бує пі­сля­по­сів­но­го при­ко­чу­ва­н­ня, оскіль­ки за один про­хід ви­ко­нує 2–3 опе­ра­ції. Ще одна ва­жли­ва якість Tempo — мо­біль­ність, її транс­порт­на ши­ри­на не пе­ре­ви­щує 3 м, на­віть на пер­ший по­гляд ви­дно, що ця сі­вал­ка справ­ді зро­бле­на з по­ва­гою до хлі­бо­ро­ба, як то ка­жуть, на со­вість. Ва­го­мою пе­ре­ва­гою є й агро­те­хні­чна ре­зуль­та­тив­ність Tempo. Схо­ди, ви­сі­я­ні нею, з’яви­ли­ся на 3 дні ра­ні­ше про­ти тих, що бу­ли сфор­мо­ва­ні на­яв­ною в го­спо­дар­стві сі­вал­кою. Крім то­го, схо­ди пі­сля Tempo бу­ли дру­жни­ми й рів­но­мір­ни­ми. Очі­ку­ва­н­ня від де­мо­сів­би сі­вал­ка Tempo F8 пов­ні­стю ви­пра­вда­ла: во­на по­ка­за­ла якість і швид­кість ви­сі­ву та­кої скла­дної куль­ту­ри, як со­ня­шник. Та­ким чи­ном, на­ша де­мон­стра­ція до­ве­ла, що Tempo F8 мо­же сі­я­ти швид­ше, до­зво­ля­ю­чи ско­ро­ти­ти за­галь­ний час по­сів­ної кам­па­нії, до то­го ж де­мон­струє які­сну сів­бу.

За ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­н­ня де­мо­по­ка­зів тра­кто­ра John Deere 6195M і сі­вал­ки Tempo F8 у рі­зних го­спо­дар­ствах, пі­сля рі­зних си­стем обро­бі­тку ґрун­ту й по­пе­ре­дни­ків, на швид­ко­сті до 15 км/ год мо­жна ствер­джу­ва­ти, що се­ред клі­єн­тів «Агрістар» по­мен­ша­ла кіль­кість ске­пти­ків, які не ві­рять у ви­со­ку ре­зуль­та­тив­ність су­ча­сної ім­порт­ної те­хні­ки та­ко­го кла­су, як John

Deere та Vдderstad. Го­спо­да­рі на вла­сні очі по­ба­чи­ли ре­аль­ну ро­бо­ту сі­вал­ки, оці­ни­ли її якість, по­рів­ня­ли з най­кра­щи­ми сві­то­ви­ми зраз­ка­ми на­яв­них у го­спо­дар­ствах сі­ва­лок, а оста­то­чно пе­ре­ко­на­ю­ться в без­за­пе­ре­чних пе­ре­ва­гах Тempo за ре­зуль­та­та­ми збо­ру вро­жаю.

Та­кож ком­па­нія «Агрістар» на­дає дво­рі­чну га­ран­тію на всю те­хні­ку ком­па­нії Vдderstad. Ви­ко­ри­ста­н­ня най­кра­щих ма- те­рі­а­лів хо­ча де­що й збіль­шує ці­ну, але сут­тє­во змен­шує за­галь­ні ви­тра­ти про­тя­гом усі­єї екс­плу­а­та­ції. Са­ме ви­со­ка якість і надійність те­хні­ки Vдderstad да­ла ком­па­нії змо­гу за­по­ча­тку­ва­ти но­вий стан­дарт у га­лу­зі — дво­рі­чну га­ран­тію (за­зви­чай — одно­рі­чна) на всю те­хні­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.