МИХАЙЛО КОСЮХНО, ди­ре­ктор ТОВ «Со­жам Україна»

AgroMarket - - ПРО НАСУЩНЕ -

«Ком­па­нія SOJAM є ви­ро­бни­ком обла­дна­н­ня, що ви­го­тов­ля­є­ться з ура­ху­ва­н­ням осо­бли­во­стей ко­жно­го зер­но­схо­ви­ща, за­без­пе­чує до­став­ку, мон­таж і на­ла­шту­ва­н­ня, на­вчає пер­со­нал за­мов­ни­ка та за­без­пе­чує те­хні­чну під­трим­ку 24/7/365. На сьо­го­дні понад 100 агро­хол­дин­гів й сіль­го­спви­ро­бни­ків ко­ри­сту­ю­ться ці­єю те­хно­ло­гі­єю й за­до­во­ле­ні її ефе­ктив­ні­стю».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.