Обо­рот тор­гів­лі агро­про­ду­кці­єю з ЄС пе­ре­ви­щив 2,2 млрд до­ла­рів

AgroMarket - - РИНОК -

Цьо­го­річ ві­тчи­зня­ні екс­пор­те­ри агро­про­ду­кції ма­ють мо­жли­вість по­си­ли­ти свої по­зи­ції на рин­ках кра­їн — чле­нів Єв­ро­со­ю­зу. У цьо­му пе­ре­ко­на­ний за­сту­пник ди­ре­кто­ра ННЦ «Ін­сти­тут аграр­ної еко­но­мі­ки», член-ко­ре­спон­дент НААН Ми­ко­ла Пу­га­чов. За йо­го да­ни­ми, у пер­шо­му квар­та­лі 2018-го обо­рот тор­гів­лі сіль­гос­пто­ва­ра­ми між Укра­ї­ною та ЄС ста­но­вив 2,2 млрд до­ла­рів, а по­зи­тив­не саль­до ста­но­ви­ло 845 млн до­ла­рів. На тлі збіль­ше­н­ня ім­пор­ту — до 669 млн до­ла­рів США (+27%) — зріс і екс­порт — до 1513 млн до­ла­рів (+15%), як по­рів­ня­ти з від­по­від­ним пе­рі­о­дом 2017 ро­ку.

Най­біль­ши­ми тор­го­вель­ни­ми пар­тне­ра­ми для Укра­ї­ни в ЄС за­ли­ша­ю­ться шість кра­їн — Іспа­нія, Ні­дер­лан­ди, Іта­лія, Поль­ща, Ні­меч­чи­на та Фран­ція. Їх су­ку­пна час­тка в обо­ро­ті агро­про­ду­кції пе­ре­ви­щує 72%. Основ­ні об­ся­ги по­ста­вок до Єв­ро­пи Україна за­без­пе­чує за ра­ху­нок зернових та олій­них куль­тур, а та­кож со­ня­шни­ко­вої олії та ма­ку­хи. А цьо­го­річ пла­но­во зро­ста­ють кво­ти на окре­мі товарні по­зи­ції. Се­ред них, зокре­ма, цу­кор, кро­хмаль, со­ки, ви­сів­ки, ячмін­на кру­па, пше­ни­ця, ку­ку­ру­дза, ба­ра­ни­на то­що. Крім то­го, ді­ють до­да­тко­ві пре­фе­рен­цій­ні кво­ти для Укра­ї­ни на ві­сім по­зи­цій: мед, ви­но­гра­дний сік, ячмін­ну кру­пу, обро­бле­ні то­ма­ти, овес, пше­ни­цю, ку­ку­ру­дзу і ячмінь.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.