По­сі­ви про­сять до­щу

Огляд рин­ку зернових й олій­них: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - РИНОК - Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті і тор­гів­лі НУБіП

Мін­ли­вість по­го­ди тра­ди­цій­но впли­ває на рі­вень цін зернових й олій­них куль­тур у цей пе­рі­од. Не­ста­ча во­ло­ги у трав­ні не­га­тив­но впли­ну­ла на мо­ло­ді по­сі­ви й бу­ла основ­ним чин­ни­ком під­трим­ки бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на зер­но. Та, схо­же, на­пе­ре­до­дні вро­жаю но­во­го се­зо­ну ці­но­вий тренд узяв курс на по­ни­же­н­ня…

Пше­ни­ця

У трав­не­во­му зві­ті WASDE пер­ші оцін­ки сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва та кін­це­вих за­па­сів пше­ни­ці у 2018/19 МР бу­ли ви­щи­ми за рі­вень по­то­чно­го ро­ку на 10,6 і 6,2 млн тонн. У пер­шій по­ло­ви­ні трав­ня ко­ти­ру­ва­н­ня пше­ни­ці на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі стрім­ко па­да­ли, але вже в дру­гій по­ло­ви­ні мі­ся­ця во­ни так са­мо стрім­ко зро­ста­ли, по­вер­нув­ши со­бі втра­че­ний рі­вень. Під­ста­вою для зро­ста­н­ня вар­то­сті пше­ни­чно­го ф’ючер­са бу­ла су­ха й спе­ко­тна по­го­да на те­ри­то­рії «хлі­бно­го по­ясу» США. В ін­ших клю­чо­вих про­ду­цен­тів пше­ни­ці (Ка­на­ді, Ро­сії, Ав­стра­лії) та­кож спо­сте­рі­га­ли­ся ви­со­кі тем­пе­ра­тур­ні ре­жи­ми.

На­при­кін­ці мі­ся­ця, пі­сля три­ден­них ви­хі­дних і по­кра­ще­н­ня по­го­дних умов уна­слі­док до­щів бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на пше­ни­цю по­хи­тну­ли­ся вниз — до по­зна­чки 5,3 дол. США/бу­шель.

В Укра­ї­ні та­кож стан по­сі­вів на по­лях в окре­мих ре­гіо­нах ви­кли­кає за­не­по­ко­є­н­ня. Не всім по­ща­сти­ло з до­ща­ми, які про­йшли в дру­гій по­ло­ви­ні трав­ня. По­сі­ви по­тер­па­ють від бра­ку во­ло­ги в ор­но­му ша­рі ґрун­ту й бу­ре­ві­їв, які ду­же не­га­тив­но впли­ва­ють на стан по­сі­вів. За­су­шли­ві по­го­дні умо­ви в цих ре­гіо­нах не спри­я­ли про­ро­стан­ню по­сі­вів ярих зернових куль­тур.

Ек­спорт­ні ці­ни за мі­сяць зни­зи­ли­ся до 200–203 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB на пше­ни­цю з умі­стом біл­ка 11,5%, але й тор­гів­ля пше­ни­цею ста­ро­го вро­жаю зна­чно ско­ро­ти­ла­ся. Вну­трі­шні ці­ни теж змен­ши­ли­ся на 100–150 грн/т: про­до­воль­ча пше­ни­ця 2-го кла­су тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 5300–5600 грн/т, а фу­ра­жна — 5100–5350 грн/т на умо­вах по­став­ки EXW-еле­ва­тор. Змен­ше­н­ня цін мо­же зу­пи­ни­ти­ся, з огля­ду на тен­ден­ції бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на сві­то­вих май­дан­чи­ках і за­су­шли­вий тра­вень на пів­дні Укра­ї­ни.

Ячмінь

Як ми вже за­зна­ча­ли, на рин­ку зернових куль­тур спо­сте­рі­га­ла­ся до­сить не­ти­по­ва си­ту­а­ція, ко­ли ці­ни на ячмінь пе­ре­ви­щу­ва­ли ці­ни на про­до­воль­чу пше­ни­цю 2-го кла­су. В трав­ні си­ту­а­ція по­ча­ла змі­ню­ва­ти­ся, а між ци­ми ви­да­ми зернових куль­тур ско­ро­чу­ва­ти­ся че­рез при­швид­ше­н­ня тем­пів па­ді­н­ня цін на ячмінь. За мі­сяць ці­ни ячме­ню втра­ти­ли 13 дол. США/т — до 202–207 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB. Про­те вну­трі­шні ці­ни не ква­пи­ли­ся зни­жу­ва­ти­ся й бу­ли на рів­ні 5300–5500 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

У трав­не­во­му зві­ті WASDE фа­хів­ці аме­ри­кан­сько­го ві­дом­ства про­гно­зу­ють най­мен­ші за остан­ні ро­ки пе­ре­хі­дні за­ли­шки ячме­ню на по­ча­ток 2018/19 МР, що під­три­му­ва­ти­ме ці­ни на ячмінь.

Що­до но­во­го вро­жаю ячме­ню в Укра­ї­ні — че­рез по­су­шли­ві умо­ви ве­сня­ної по­сів­ної кам­па­нії, яку до­ве­ло­ся за­вер­шу­ва­ти у сти­слі стро­ки, агра­рії не за­сі­я­ли за­пла­но­ва­ні пло­щі. То­му екс­пер­ти рин­ку про­гно­зу­ють урожай ячме­ню на рів­ні 7,2–7,5 млн тонн, про­ти 8,3 млн тонн ми­ну­ло­го се­зо­ну. І це най­мен­ший рі­вень за остан­ні 5 ро­ків. Ха­ра­ктер­но, що в ін­ших кра­ї­нах При­чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну (Ро­сії, Бол­га­рії, Ру­му­нії) та­кож спо­сте­рі­га­є­ться не­до­сів ячме­ню. Та­ким чи­ном, си­ту­а­ція з уро­жа­єм ці­єї куль­ту­ри у цих кра­ї­нах є не­ви­зна­че­ною. В трав­не­во­му зві­ті WASDE вже змен­ше­но оцін­ки екс­пор­ту ячме­ню з Укра­ї­ни на 0,9 млн тонн.

Ку­ку­ру­дза

Сві­то­вий ба­ланс ку­ку­ру­дзи у 2018/19 МР очі­ку­є­ться більш об’єм­ний, ніж по­пе­ре­дньо­го ро­ку. В трав­не­во­му зві­ті WASDE сві­то­ве ви­ро­бни­цтво ку­ку­ру­дзи у 2018/19 МР очі­ку­є­ться на 19,4 млн тонн біль­ше, ніж то­рік. Во­дно­час сві­то­ве спо­жи­ва­н­ня та­кож очі­ку­є­ться на ви­що­му рів­ні (на 22,5 млн тонн) за ра­ху­нок Ки­таю, Бра­зи­лії, Ро­сії й ін­ших кра­їн. У ре­зуль­та­ті пе­ре­хі­дні за­ли­шки змен­ша­ться на 35,7 млн тонн про­ти ми­ну­ло­го се­зо­ну і бу­дуть на рів­ні 159 млн тонн. Це є най­мен­шим по­ка­зни­ком за остан­ні 5 ро­ків, але не кри­ти­чним.

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій бір­жі пев­ною мі­рою по­вто­рю­ва­ли тен­ден­ції су­мі­жно­го рин­ку пше­ни­ці, але з мен­шою ам­плі­ту­дою. На кі­нець мі­ся­ця ці­ни різ­ко пі­шли вниз — зно­ву пе­ре­тнув­ши рі­вень 4,0 дол. США/бу­шель.

Ек­спорт­ні ці­ни на укра­їн­ську ку­ку­ру­дзу ста­ро­го вро­жаю де­що зни­зи­ли­ся (–5– 9 дол. США/т) і ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 191– 195 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB у пор­тах Чор­но­го мо­ря в черв­ні-ли­пні. На вну­трі­шньо­му рин­ку ці­ни зни­зи­ли­ся ще біль­ше (–300–350 грн/т), на­при­кін­ці мі­ся­ця ку­ку­ру­дза тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 5100– 5400 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW.

Агра­рії за­вер­ши­ли по­сів­ну кам­па­нію по ку­ку­ру­дзі: пло­ща по­сі­ву де­що біль­ша, ніж ми­ну­ло­го ро­ку, че­рез не­до­сів ячме­ню та за­мі­ну йо­го на ку­ку­ру­дзу. Оцін­ки вро­жаю укра­їн­ської ку­ку­ру­дзи у 2018/19 МР фа­хів­ця­ми аме­ри­кан­сько­го ві­дом­ства до­сить опти­мі­сти­чні — 30 млн тонн про­ти 24 млн тонн ми­ну­ло­го ро­ку.

Со­є­ві бо­би

Оцін­ки сві­то­во­го ба­лан­су со­є­вих бо­бів на 2018/19 МР у зві­ті WASDE свід­чать про очі­ку­ва­н­ня ви­що­го рів­ня сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва (+17,8 млн тонн) та пе­ре­роб­ки сої (+14 млн тонн) про­ти по­то­чно­го ро­ку. Ріст ви­ро­бни­цтва за­без­пе­чить на­сам­пе­ред Ар­ген­ти­на, де вро­жай на­сту­пно­го се­зо­ну очі­ку­є­ться на 17 млн тонн біль­ше, ніж по­то­чно­го, який ще три­ває й ви­явив­ся до­сить не­вда­лим че­рез на­дмір­ні опа­ди (до­щі не да­ють зі­бра­ти вро­жай і по­гір­шу­ють по­ка­зни­ки яко­сті сої). Во­дно­час очі­ку­є­ться, що сві­то­ві пе­ре­хі­дні за­па­си бу­дуть мен­ши­ми на 5,4 млн тонн.

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на со­є­ві ф’ючер­си на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі в остан­ній де­ка­ді трав­ня зро­ста­ли, але на­при­кін­ці мі­ся­ця під­да­ли­ся за­галь­но­му трен­ду па­ді­н­ня цін, яке ста­ло­ся по пше­ни­ці та ку­ку­ру­дзі. Не­ви­зна­че­ність є й у від­но­си­нах між США та Ки­та­єм, хо­ча пев­них по­зи­тив­них до­мов­ле­но­стей до­сяг­ти вда­ло­ся.

Ек­спорт­ні ці­ни на сою в укра­їн­ських пор­тах про­тя­гом трав­ня бу­ли до­сить ста­біль­ни­ми й ко­ли­ва­ли­ся на рів­ні 435– 440 дол. США/т з по­став­кою у черв­ні в пор­тах Чор­но­го мо­ря. Вну­трі­шні ці­ни на сою на лі­ній­них еле­ва­то­рах ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 12 800–13 300 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Агра­рії не за­сі­я­ли со­єю за­пла­но­ва­ні пло­щі, то­му вро­жай у но­во­му се­зо­ні мо­же ви­яви­ти­ся мен­шим, ніж то­рік.. Мін­ли­ва по­го­да трав­ня де­що за­шко­ди­ла ро­сту мо­ло­дих па­рос­тків, то­му ува­га при­ку­та до подаль­шо­го роз­ви­тку ро­слин.

Рі­пак

У трав­не­во­му зві­ті WASDE ба­лан­со­ві по­ка­зни­ки по рин­ку рі­па­ку на 2018/19 МР не­зна­чно від­рі­зня­ли­ся від по­ка­зни­ків по­то­чно- го ро­ку: сві­то­ве ви­ро­бни­цтво (+1 млн тонн), пе­ре­хі­дні за­па­си — на рів­ні по­то­чно­го ро­ку. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на Па­ризь­кій бір­жі (MATIF) у трав­ні й да­лі по­сту­по­во зро­ста­ли, до­сяг­ши рів­ня понад 360 єв­ро/т.

Ек­спорт­ні ці­ни на укра­їн­ський рі­пак но­во­го вро­жаю зна­чних змін не за­зна­ли й ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 418–422 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB в ли­пні-сер­пні. На вну­трі­шніх еле­ва­то­рах ці­ни на ста­рий урожай рі­па­ку змен­ши­ли­ся на 100 грн/т — до 11 900–12 400 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Стан по­сі­вів рі­па­ку оці­ню­є­ться як хо­ро­ший і очі­ку­є­ться де­яке під­ви­ще­н­ня об­ся­гів уро­жаю про­ти ми­ну­ло­го ро­ку.

Со­ня­шник

Ре­кор­дний рі­вень цін на со­ня­шник утри­му­вав­ся й у трав­ні. Актив­на йо­го пе­ре­роб­ка на тлі зни­же­н­ня пе­ре­хі­дних за­ли­шків, ви­со­ко­го екс­порт­но­го по­пи­ту на олію та шрот утри­му­ва­ли ці­ни на рів­ні 12 000– 12 400 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXWе­ле­ва­тор. При­чо­му це від­бу­ва­ло­ся всу­пе­реч зни­жен­ню екс­порт­них цін на со­ня­шни­ко­ву олію, яка у трав­ні втра­ти­ла 30 дол. США/т, до­сяг­ши рів­ня 745 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB у пор­тах Чор­но­го мо­ря. Зре­штою вну­трі­шні ці­ни на на­сі­н­ня со­ня­шни­ку та­кож не втри­ма­ли­ся й на­при­кін­ці мі­ся­ця по­хи­тну­ли­ся вниз.

По­сів­ну кам­па­нію по со­ня­шни­ку за­вер­ше­но. Оцін­ки май­бу­тньо­го вро­жаю до­сить опти­мі­сти­чні завдяки збіль­шен­ню об­ся­гів за­сі­я­них площ й очі­ку­ва­н­ня де­що ви­щої вро­жай­но­сті куль­тур. То­му пе­ре­ро­бним під­при­єм­ствам тре­ба спо­ді­ва­ти­ся, щоб ці про­гно­зи справ­ди­ли­ся.

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), ли­пне­вий кон­тракт, бе­ре­зень-тра­вень, 2018

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), сер­пне­вий кон­тракт, бе­ре­зень-тра­вень, 2018

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), ли­пне­вий кон­тракт, бе­ре­зень-тра­вень, 2018

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), ли­пне­вий кон­тракт, бе­ре­зень-тра­вень, 2018

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.