Бі­о­клей Ли­по­сам — ефе­ктив­ний ві­тчи­зня­ний біо­пре­па­рат для збе­ре­же­н­ня вро­жаю рі­па­ку

AgroMarket - - ФІНАНСИ -

Цей уні­каль­ний біо­пре­па­рат пра­цює на рин­ку Укра­ї­ни вже понад 15 ро­ків. Ком­па­нія «БТУ-Центр» ви­ро­бляє дві то­вар­них фор­ми Ли­по­са­му, а са­ме: Ли­по­сам-при­ли­плю­вач (но­сій) і Ли­по­сам-бі­о­клей. Про йо­го вла­сти­во­сті ми по­го­во­ри­мо з про­від­ним фа­хів­цем ком­па­нії «БТУ-Центр», на­чаль­ни­ком ви­мі­рю­валь­ної ла­бо­ра­то­рії від­ді­лу те­хні­чно­го кон­тро­лю Бла­го­дір Алев­ти­ною Ми­хай­лів­ною. Алев­ти­но Ми­хай­лів­но, роз­ка­жіть, чим же від­рі­зня­є­ться Ли­по­сам-бі­о­клей від Ли­по­са­му-но­сію?

— Завдяки сво­їй уні­каль­ній фор­му­лі, до скла­ду якої вхо­дять при­ро­дні по­лі­ме­ри рі­зної мо­ле­ку­ляр­ної ма­си у від­по­від­них спів­від­но­ше­н­нях, біо­пре­па­рат Ли­по­сам мо­же ви­ко­ну­ва­ти фун­кції як но­сія, так і біо­клею для стру­чків рі­па­ку й ін­ших хре­сто­цві­тих, зокре­ма гір­чи­ці, бо­бо­вих куль­тур, льо­ну й ін­ших.

Ли­по­сам-но­сій-при­ли­плю­вач за­сто­со­ву­є­ться для пе­ре­д­по­сів­ної оброб­ки на­сі­н­ня з ме­тою за­крі­пле­н­ня біо­пре­па­ра­тів й ін­ших за­со­бів за­хи­сту та жив­ле­н­ня на по­сад­ко­во­му ма­те­рі­а­лі або ве­ге­ту­ю­чих ро­сли­нах. Однак остан­нім ча­сом усе ча­сті­ше до нас звер­та­ю­ться ви­ро­бни­ки рі­па­ку.

Справ­ді, рі­пак — це цін­на стра­те­гі­чна куль­ту­ра. Ни­ні на пер­ше мі­сце ви­йшла йо­го вла­сти­вість да­ва­ти ви­со­ко­які­сну олію, яка є си­ро­ви­ною для біо­па­ли­ва. Рин­ко­вий по­пит на рі­пак по­стій­но під­ви­щу­є­ться. Кри­ти­чни­ми в те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня рі­па­ку є бо­роть­ба з при­мо­роз­ка­ми, хво­ро­ба­ми, шкі­дни­ка­ми.

Про­те най­біль­шої шко­ди зав­дає са­ме біо­ло­гі­чна вла­сти­вість стру­чків до роз­трі­ску­ва­н­ня та ви­си­па­н­ня на­сі­н­ня ще до зби­ра­н­ня уро­жаю та під час йо­го зби­ра­н­ня. Та­ким чи­ном, втра­ча­є­ться до 50% уро­жаю, але є да­ні, що в окре­мі ро­ки вна­слі­док спе­ки, су­хо­вію, злив ги­не на­віть до 80% сти­гло­го на­сі­н­ня!

Яка роль Ли­по­са­ма-біо­клею у розв’язан­ні ці­єї про­бле­ми?

— Не­об­хі­дно за 2–4 ти­жні до зби­ра­н­ня на­сі­н­ня, ко­ли стру­чки по­чи­на­ють бу­рі­ти, але ще ви­ги­на­ю­ться у ду­гу U, об­при­ска­ти по­сі­ви рі­па­ку роз­чи­ном Ли­по­са­му-біо­клею. На один ге­ктар до­ста­тньо ви­тра­ти­ти від 0,7 л до 1,5 л біо­клею, який роз­чи­ня­ють у во­ді. Кіль­кість ро­бо­чо­го роз­чи­ну за­ле­жить від спосо­бу оброб­ки й вка­зу­є­ться в ін­стру­кці­ях на пре­па­рат. Об­при­ску­ва­ти по­сі­ви рі­па­ку робочим роз­чи­ном Ли­по­са­му мо­жли­во як за до­по­мо­гою авіа­ції, так і на­зем­ним об­при­ску­ва­чем. Найе­фе­ктив­ні­ша оброб­ка — це об­при­ску­ва­н­ня з ге­лі­ко­пте­ра. В ра­зі йо­го за­сто­су­ва­н­ня оброб­ка в один слід спри­яє по­кри­т­тю Ли­по­са­мом як верх­ніх, так і ни­жніх та се­ре­дніх яру­сів стру­чків завдяки тур­бу­лен­тно­сті по­ві­тря із за­ви­хре­н­ням вер­ти­каль­но вго­ру. Са­ме так від­бу­ва­є­ться скле­ю­ва­н­ня стру­чків і збе­ре­же­н­ня уро­жаю. Ба­га­то агра­рі­їв ко­ри­сту­ю­ться ім­порт­ним пре­па­ра­том для скле­ю­ва­н­ня стру­чків, який утво­рює су­ціль­ну плів­ку, але від­мі­че­но, що не всі стру­чки ма­ли до­зрі­ле на­сі­н­ня. Чи

не при­ве­де до та­ко­го оброб­ка Ли­по­са­мом?

— Ні, ми це га­ран­ту­є­мо! Ли­по­сам на від­мі­ну від де­яких ві­до­мих плів­ко­утво­рю­ва­чів утво­рює не су­ціль­ну плів­ку, а сі­тку на зра­зок ела­сти­чно­го бин­та. Са­ме це мо­жли­во, завдяки ви­со­ко­мо­ле­ку­ляр­ній стру­кту­рі по­лі­мер­них во­ло­кон Ли­по­са­му, які до то­го ж ду­же ела­сти­чні й ра­зом із тим пру­жні че­рез свою про­сто­ро­ву стру­кту­ру. Во­ни м’яко обгор­та­ють ро­сли­ну та її стру­чки й тим са­мим не за­ва­жа­ють її ро­сту, ди­хан­ню та фо­то­син­те­зу, а стру­чкам, як верх­нім, так і ни­жнім, рів­но­мір­но до­сти­га­ти, на­ко­пи­чу­ва­ти олію та ви­си­ха­ти при­ро­дним шля­хом.

За яких по­го­дних умов мо­жна застосовувати Ли­по­сам-бі­о­клей, як дов­го три­ває йо­го дія?

— Зви­чай­но, обро­бля­ти по­сі­ви слід у су­ху по­го­ду, хо­ча б за 30 хв до до­щу, бо для ви­си­ха­н­ня біо­пре­па­ра­ту не­об­хі­дний са­ме та­кий час. У ра­зі авіа­о­броб­ки не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, щоб усу­ну­ти втра­ти від ви­па­ро­ву­ва­н­ня в по­ві­трі во­дно­го роз­чи­ну Ли­по­са­му, адже сам Ли­по­сам не ви­па­ро­ву­є­ться й не руй­ну­є­ться під ді­єю сві­тла чи те­пла. Пі­сля оброб­ки ним дія за­хи­сту стру­чків збе­рі­га­є­ться до са­мо­го зби­ра­н­ня вро­жаю.

Алев­ти­на Бла­го­дір, на­чаль­ник ви­мі­рю­валь­ної ла­бо­ра­то­рії від­ді­лу те­хні­чно­го кон­тро­лю ком­па­нії «БТУ-Центр»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.