По­го­дний чин­ник вже в ці­ні пше­ни­ці

Про­те ку­ку­ру­дза та соя ще ма­ють до­брі шан­си на за­клю­чне ра­лі на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі у черв­ні

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

На­при­кін­ці трав­ня товарні ринки вже за­хо­дять у фа­зу ко­ри­гу­ва­н­ня пі­сля три­ва­ло­го зро­ста­н­ня. Па­дає вар­тість на­фти на очі­ку­ва­н­нях збіль­ше­н­ня кво­ти на ви­до­бу­ток ОПЕК, па­да­ють до­ро­го­цін­ні ме­та­ли че­рез змі­цне­н­ня до­ла­ра, на­пе­ре­до­дні збо­ру вро­жаю за­нер­ву­ва­ли сіль­сько­го­спо­дар­ські акти­ви. Го­лов­ний чин­ник ти­ску на си­ро­ви­ну — це тор­го­вель­на су­пе­ре­чка між США та КНР. Якщо сто­ро­ни зна­йдуть спіль­ну мо­ву, по­то­чне зни­же­н­ня вар­то­сті то­вар­них акти­вів бу­де ли­ше тим­ча­со­вим роз­ван­та­же­н­ням пе­ред но­вим стриб­ком уго­ру. Не­хай там як, але прин­ци­по­вий чин­ник впли­ву на си­ро­ви­ну — ін­фля­ція в Аме­ри­ці — все ще зро­стає. Сіль­сько­го­спо­дар­ські акти­ви теж ма­ють по­тен­ці­ал до зро­ста­н­ня. Хо­ча по­го­дний чин­ник уже у ці­ні пше­ни­ці, про­те ку­ку­ру­дза та соя ще ма­ють до­брі шан­си на за­клю­чне ра­лі на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі у черв­ні.

Вла­сне, ри­нок вже по­чи­нає жи­ти очі­ку­ва­н­ня­ми но­во­го вро­жаю, що до­бре по­мі­тно на вар­то­сті ба­зи­су укра­їн­ської ку­ку­ру­дзи. Не­зва­жа­ю­чи на фор­му­ва­н­ня нових ці­но­вих ма­кси­му­мів, до­ся­гне­них ку­ку­ру­дзою на Чи­казь­кій бір­жі, вар­тість укра­їн­ської «ца­ри­ці по­лів» пе­ре­бу­ва­ла під ти­ском че­рез ско­ро­че­н­ня пре­мії до Чи­ка­го: 35 дол./т за мір­ка­ми остан­ніх трьох ро­ків — це все ще ви­со­кий ба­зис, і він має мо­жли­вість втра­ти­ти ще 15 дол. То­му на­віть у ра­зі роз­ви­тку ви­схі­дно­го трен­ду на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі вар­тість укра­їн­ської ку­ку­ру­дзи у кра­що­му ви­пад­ку не змі­ни­ться че­рез подаль­ше ско­ро­че­н­ня пре­мії. Про­по­зи­ція ку­ку­ру­дзи на вну­трі­шньо­му рин­ку за­ли­ша­є­ться чи­ма­лою че­рез слаб­кі­ші тем­пи екс­пор­ту, ніж у ми­ну­лих ро­ках. На 23 трав­ня вже від­ван­та­же­но на екс­порт 14,520 млн тонн укра­їн­ської ку­ку­ру­дзи (про­ти про­гно­зо­ва­них Мі­ні­стер­ством сіль­сько­го го­спо­дар­ства США 20 млн тонн на по­то­чний мар­ке­тин­го­вий рік).

Уже ціл­ком оче­ви­дно, що Україна не всти­гне від­ван­та­жи­ти на екс­порт 5,5 млн тонн до ве­ре­сня, а от­же, пе­ре­хі­дні за­ли­шки цьо­го ро­ку мо­жуть ви­яви­ти­ся біль­ши­ми на 1,5 млн тонн. Ця си­ту­а­ція ли­ше під­си­лю­ва­ти­ме ско­ро­че­н­ня укра­їн­ської пре­мії на ку­ку­ру­дзу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.