ЩО ОБВАЛЮЄ ТОВАРНІ РИНКИ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

Чим да­лі сві­то­ва еко­но­мі­ка про­су­ва­є­ться у ді­ло­во­му ци­клі, тим чу­тли­ві­ши­ми ста­ють ін­ве­сто­ри до будь-яких по­тен­цій­них ри­зи­ків для еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. На­то­мість під­став для хви­лю­ва­н­ня стає де­да­лі біль­ше. Се­ред най­го­лов­ні­ших — зро­ста­н­ня від­со­тко­вих ста­вок у США та змі­цне­н­ня до­ла­ра; ускла­дне­н­ня тор­го­вих від­но­син Аме­ри­ки з Ки­та­єм та ЄС; по­лі­ти­чна кри­за в Іта­лії.

Ста­ле зро­ста­н­ня ін­фля­ції у США при­му­шує Фе­де­раль­ну ре­зерв­ну си­сте­му під­ні­ма­ти від­со­тко­ву став­ку. Як на­слі­док, збіль­шу­є­ться при­ва­бли­вість де­но­мі­но­ва­них у до­ла­рах ін­стру­мен­тів, що при­но­сять від­со­тко­вий при­бу­ток, як по­рів­ня­ти з аль­тер­на­тив­ни­ми мо­жли­во­стя­ми ін­ве­сти­цій у бор­го­ві па­пе­ри Ні­меч­чи­ни. Це спо­ну­кає ін­ве­сто­рів актив­ні­ше обмі­ню­ва­ти єв­ро на до­ла­ри, й та­ким чи­ном «зе­ле­ний» змі­цню­є­ться. Змі­цне­н­ня до­ла­ра в па­рі з єв­ро не об­хо­дить бо­ком і ва­лю­ти кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться. На­при­кін­ці ді­ло­во­го ци­клу кра­ї­ни, що роз­ви­ва­ю­ться, зав­жди при­ва­блю­ють ін­ве­сто­рів. Пе­ред­усім це від­бу­ва­є­ться че­рез ви­со­кі тем­пи зро­ста­н­ня сві­то­вої еко­но­мі­ки та збіль­ше­н­ня по­пи­ту на си­ро­вин­ні акти­ви. Про­те, чим ближ­че світ на­бли­жа­є­ться до кін­ця ді­ло­во­го ци­клу, тим ура­зли­ві­ши­ми ста­ють ін­ве­сто­ри у кра­ї­ни, що роз­ви­ва­ю­ться. Са­ме че­рез це во­ни з пер­шою по­явою по­тен­цій­них ри­зи­ків актив­но йдуть на ви­хід. Зро­ста­н­ня від­со­тко­вих ста­вок у США та змі­цне­н­ня до­ла­ра — один із та­ких сут­тє­вих ри­зи­ків, що при­му­шує ін­ве­сто­рів ви­хо­ди­ти з акти­вів кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться. Як на­слі­док, обва­лю­ю­ться ва­лю­ти ба­га­тьох кра­їн. З кві­тня ту­ре­цька лі­ра впа­ла на 22%, ар­ген­тин­ське пе­со — на 24%, бра­зиль­ський ре­ал — на 14%. І цей пе­ре­лік мо­жна про­дов­жу­ва­ти дов­го. Як не див­но, укра­їн­ська грив­ня не по­тра­пи­ла у цей спи­сок..

До­по­ки у Спо­лу­че­них Шта­тах зро­стає ін­фля­цій­ний тиск, змі­цне­н­ня до­ла­ра не за­гро­жує то­вар­ним рин­кам. Однак ра­зом із мо­жли­вою ре­а­лі­за­ці­єю ри­зи­ку роз­па­лу тор­го­вель­ної вій­ни між США та їх го­лов­ни­ми тор­го­вель­ни­ми пар­тне­ра­ми — Ки­та­єм і Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, мі­цний до­лар мо­же по­тен­цій­но обва­ли­ти вар­тість си­ро­ви­ни. Ство­ре­н­ня шту­чних бар’єрів у ви­гля­ді ви­со­ких ім­порт­них мит на шля­ху ру­ху то­ва­рів у сві­ті зна­чно ско­ро­тить по­пит. Па­ді­н­ня по­пи­ту при­зве­де до упо­віль­не­н­ня еко­но­мі­чної актив­но­сті та змен­шить по­пит на си­ро­ви­ну. Від­так во­на по­чне зне­ці­ню­ва­тись. Та­кі пе­си­мі­сти­чні пер­спе­кти­ви зму­шу­ють ін­ве­сто­рів у товарні акти­ви ду­же ува­жно до­слу­ха­ти­ся до змін у си­ту­а­ції дов­ко­ла тор­го­вель­ної су­пе­ре­чки США зі сво­ї­ми пар­тне­ра­ми. Осо­бли­вої ва­ги за цих умов на­бу­ває Пів­ні­чна Ко­рея, яка хо­ча і не є сто­ро­ною тор­го­вель­ної су­пе­ре­чки, про­те актив­но ви­ко­ри­сто­ву­є­ться Ки­та­єм як «ядер­ний» ва­жіль впли­ву на США. То­му на­віть чу­тки що­до мо­жли­во­го ска­су­ва­н­ня зу­стрі­чі очіль­ни­ків США та КНДР від­ра­зу обва­ли­ли товарні ринки 23 трав­ня.

На тлі про­блем, ство­ре­них мі­цним до­ла­ром і за­го­стре­н­ням тор­го­вель­ної су­пе­ре­чки, по­лі­ти­чна кри­за в Іта­лії має ду­же ек­зо­ти­чний ви­гляд. Про­те це жо­дним чи­ном не змен­шує її по­тен­цій­ну не­без­пе­ку. На остан­ніх ви­бо­рах в Іта­лії пе­ре­мо­гли єв­ро­ске­пти­ки. Во­ни обі­ця­ли іта­лій­цям ще­дрі со­ці­аль­ні ви­да­тки. Однак, щоб фі­нан­су­ва­ти ці обі­цян­ки, зна­до­би­ться по­зи­ча­ти. На­то­мість Іта­лія вже має при­го­лом­шли­вий борг, що ста­но­вить близь­ко 170% ВВП. Не­вда­ла спро­ба сфор­му­ва­ти уряд зна­чно збіль­шує мо­жли­вість до­ча­сних ви­бо­рів уже цьо­го лі­та, на яких єв­ро­ске­пти­ки мо­жуть ще збіль­ши­ти свою пе­ре­ва­гу. По­тен­цій­не по­гір­ше­н­ня мо­жли­во­сті Іта­лії об­слу­го­ву­ва­ти свої бор­ги, не ка­жу­чи вже про обі­ця­ний ви­хід з Єв­ро­зо­ни, при­му­шує ін­ве­сто­рів по­збу­ва­ти­ся бор­го­вих па­пе­рів Іта­лії. Як на­слі­док, до­хі­дність облі­га­цій швид­ко зро­стає, ускла­дню­ю­чи про­бле­ми уря­ду з об­слу­го­ву­ва­н­ням ве­ли­ко­го бор­гу, — но­ві по­зи­ки по­трі­бно бра­ти під ви­щий від­со­ток. Хо­ча без­по­се­ре­дньо по­лі­ти­чна кри­за в Іта­лії ще не б’є по то­вар­них рин­ках, про­те створює пе­ред­чу­т­тя на­бли­же­н­ня кри­зи, а від­так сут­тє­во збіль­шує во­ла­тиль­ність на сві­то­вих рин­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.