ЧИ ПОТРІБЕН ЕЛЕВАТОРУ НАССР?

Збе­рі­га­ю­чи зер­но, опе­ра­тор рин­ку зо­бов’яза­ний га­ран­ту­ва­ти йо­го без­пе­ку

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Юрій ОГЛАШЕННИЙ, стар­ший екс­перт з НАССР і про­сте­жу­ва­но­сті

Від­по­від­но до хар­чо­во­го за­ко­но­дав­ства, зер­но є хар­чо­вим про­ду­ктом. Тож усі юри­ди­чні чи фі­зи­чні осо­би, ко­трі ви­ро­щу­ють, транс­пор­ту­ють, збе­рі­га­ють чи здій­сню­ють ін­ші опе­ра­ції із зер­ном, при­зна­че­ним не для вла­сно­го спо­жи­ва­н­ня, є опе­ра­то­ра­ми рин­ку хар­чо­вих про­ду­ктів — із від­по­від­ни­ми пра­ва­ми й обов’яз­ка­ми. Ко­ли на­бу­де чин­но­сті но­ве за­ко­но­дав­ство про без­пе­чність і гі­гі­є­ну кор­мів, та­кі ви­мо­ги бу­дуть акту­аль­ни­ми для тих, хто здій­снює по­во­дже­н­ня з фу­ра­жним зер­ном. Ко­ли ви­ро­бни­цтво не «пер­вин­не»

Чи ви­ма­гає за­ко­но­дав­ство впро­ва­джу­ва­ти НАССР на еле­ва­то­рах? У стат­ті пер­шій За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів» да­є­ться ви­зна­че­н­ня по­ня­т­тя «пер­вин­не ви­ро­бни­цтво». Це «ви­ро­щу­ва­н­ня про­ду­кції, у то­му чи­слі збір вро­жаю…». У ча­сти­ні дру­гій стат­ті 21 ска­за­но, що ви­мо­га до впро­ва­дже­н­ня про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах НАССР, «…не по­ши­рю­ю­ться на опе­ра­то­рів рин­ку, що здій­сню­ють пер­вин­не ви­ро­бни­цтво, а та­кож про­ва­дять пов’яза­ну з пер­вин­ним ви­ро­бни­цтвом ді­яль­ність, зокре­ма транс­пор­ту­ва­н­ня, збе­рі­га­н­ня та оброб­ку пер­вин­ної про­ду­кції в мі­сці пер­вин­но­го ви­ро­бни­цтва, за умо­ви, що при цьо­му не змі­ню­є­ться сут­тє­во стан та­ких про­ду­ктів… транс­пор­ту­ва­н­ня з мі­сця пер­вин­но­го ви­ро­бни­цтва до по­ту­жно­сті про­ду­ктів ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня…».

Ці твер­дже­н­ня за­ко­но­дав­ства зро­бле­но від­по­від­но до єв­ро­пей­ських під­хо­дів. Що­прав­да, на цьо­му ета­пі від­су­тні ін­ші до­ку­мен­ти, які б роз’ясню­ва­ли си­ту­а­цію. То­му орі­єн­ту­ва­ти­ме­мо­ся на про­сті ло­гі­чні мір­ку­ва­н­ня. Якщо ви ви­ро­щу­є­те зер­но­ві й транс­пор­ту­є­те не на свій еле­ва­тор — це пер­вин­не ви­ро­бни­цтво. Якщо ви про­да­є­те зер­но на по­лі ін­шо­му опе­ра­то­ру рин­ку і він здій­снює пе­ре­ве­зе­н­ня, то транс­пор­ту­ва­н­ня в та­ко­му ра­зі вже не є пер­вин­ним ви­ро­бни­цтвом. Оче­ви­дно, що в пер­шо­му й дру­го­му ви­пад­ках еле­ва­тор не є пер­вин­ним ви­ро­бни­цтвом — потрібен НАССР.

Якщо опе­ра­тор рин­ку (тим­ча­со­во) збе­рі­гає ви­ро­ще­ні ним зер­но­ві в еле­ва­то­рі, а по­тім ще й транс­пор­тує йо­го — це пер­вин­не ви­ро­бни­цтво, бо та­ке збе- рі­га­н­ня й транс­пор­ту­ва­н­ня — це пов’яза­на з пер­вин­ним ви­ро­бни­цтвом ді­яль­ність, яка не змі­нює стан про­ду­кції. Однак щой­но опе­ра­тор рин­ку по­чне збе­рі­га­ти (на­віть тим­ча­со­во) у се­бе на по­ту­жно­сті про­ду­кцію, ви­ро­ще­ну ін­ши­ми опе­ра­то­ра­ми рин­ку, про­цес збе­рі­га­н­ня що­до та­кої про­ду­кції не бу­де пов’яза­ний із пер­вин­ним ви­ро­бни­цтвом. От­же, на по­ту­жно­сті по­трі­бно за­про­ва­ди­ти про­це­ду­ри, за­сно­ва­ні на прин­ци­пах си­сте­ми НАССР. І сфе­ра за­сто­су­ва­н­ня про­це­дур має охо­плю­ва­ти всю по­ту­жність, про­ду­кцію та про­це­си, зокре­ма, й ви­ро­ще­ну в се­бе про­ду­кцію.

Зві­сно, що ве­ли­кі еле­ва­то­ри, на які над­хо­дить зер­но від ба­га­тьох опе­ра­то­рів рин­ку, та­кож не є пер­вин­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми.

По­ча­ти слід із гі­гі­є­ни

Не­за­ле­жно від то­го, чи на­ле­жить по­ту­жність до ка­те­го­рії пер­вин­них ви­ро­бни­ків, чи ні, за­про­ва­дже­ні за­хо­ди без­пе­ки ма­ють від­по­від­а­ти ри­зи­кам за­бру­дне­н­ня про­ду­кції.

По­чи­на­ти слід із про­грам­пе­ре­д­умов — ін­ши­ми сло­ва­ми, з ви­ко­на­н­ня гі­гі­є­ні­чних ви­мог, які опи­су­ють до­по­мі­жні про­це­си. А по­тім за­сто­су­ва­ти прин­ци­пи НАССР до те­хно­ло­гі­чних про­це­сів. Ви­мо­ги до про­ва­дже­н­ня гі­гі­є­ні­чних ви­мог сто­су­ю­ться всіх — і пер­вин­них ви­ро­бни­ків, і тих, хто до них не на­ле­жить. При­чо­му за­ко­но­дав­ство ка­же, що сфе­ра за­сто­су­ва­н­ня як про­грам-пе­ред­умов, так і прин­ци­пів НАССР, має ґрун­ту­ва­ти­ся на оцін­ці ри­зи­ку та від­по­від­а­ти сфе­рі ді­яль­но­сті, яку здій­снює опе­ра­тор рин­ку на еле­ва­то­рі. То­му по­трі­бно ви­зна­чи­ти, які ж са­ме про­гра­ми-пе­ред­умо­ви (ін­ши­ми сло­ва­ми, які ж са­ме до­по­мі­жні про­це­си) ма­ють най­ва­го­мі­ший вплив на ви­ро­бни­че се­ре­до­ви­ще й на без­пе­чність про- ду­кту, та які ета­пи те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су є кри­ти­чни­ми для без­пе­чно­сті зер­на.

Зві­сно ж ко­жен еле­ва­тор має свої осо­бли­во­сті — кон­стру­ктив­ні, роз­та­шу­ва­н­ня, ко­му­ні­ка­цій, обла­дна­н­ня, пер­со­на­лу, по­ста­чаль­ни­ків, — які від­по­від­аль­ні пра­ців­ни­ки зо­бов’яза­ні вра­хо­ву­ва­ти під час роз­роб­ки про­це­дур із ви­ко­на­н­ня гі­гі­є­ні­чних ви­мог чи НАССР. Пе­ре­дба­чи­ти всі мо­жли­ві ва­рі­ан­ти в рам­ках одні­єї пу­блі­ка­ції не­мо­жли­во. Для цьо­го й спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го по­сі­бни­ка мо­же бу­ти за­ма­ло.

Спро­бу­є­мо у про­стій фор­мі по­ясни­ти схе­му дій з іден­ти­фі­ка­ції й ана­лі­зу не­без­пе­чних фа­кто­рів, най­більш при­та­ман­них для про­це­су збе­рі­га­н­ня зер­на на еле­ва­то­рах за схе­мою: не­без­пе­чний фа­ктор — умо­ви чи при­чи­ни йо­го по­яви — кон­троль­ні за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на йо­го усу­не­н­ня, змен­ше­н­ня до прийня­тно­го рів­ня чи за­по­бі­га­н­ня по­яві.

По­ін­фор­мо­ва­ний — от­же, озбро­є­ний

Важливо, щоб від­по­від­аль­ні за роз­роб­ку си­сте­ми НАССР пра­ців­ни­ки еле­ва­то­ра ма­ли зна­н­ня про при­ро­ду не­без­пе­чних фа­кто­рів, умо­ви, що при­зво­дять до їх по­яви чи зро­ста­н­ня.

Ось кіль­ка при­кла­дів та­кої ін­фор­ма­ції:

1) Гри­би ви­ро­бля­ють то­кси­ни, які спри­чи­ня­ють за­бру­дне­н­ня хар­чо­вих про­ду­ктів і не зав­жди руй­ну­ю­ться під час тем­пе­ра­тур­ної оброб­ки. Крім цьо­го, во­ни мо­жуть спри­чи­ни­ти на­грі­ва­н­ня та втра­ту зда­тно­сті до про­ро­ста­н­ня. При­чи­ною зро­ста­н­ня гри­бів, ха­ра­ктер­них для про­це­су збе­рі­га­н­ня, є вміст во­ло­ги в зернових понад 14,5%. От­же, ре­гу­лю­ва­н­ня вмі­сту во­ло­ги в зер­ні є кон­троль­ним за­хо­дом для цьо­го не­без­пе­чно­го фа­кто­ра. Ін­ші кон­троль­ні за­хо­ди, на­при­клад охо­ло­дже­н­ня, не є ефе­ктив­ним, а за­сто­су­ва­н­ня хі­мі­чних за­со­бів обро­бля­н­ня про- ти гри­бів не є на­ле­жною пра­кти­кою для зер­на, при­зна­че­но­го для ви­ро­бни­цтва хар­чо­вих про­ду­ктів.

2) Ко­мір­ні шкі­дни­ки є при­чи­ною псу­ва­н­ня яко­сті зер­на. Во­ни та­кож алер­ген­ні й спри­я­ють пе­ре­не­сен­ню гри­бів. При­чи­на роз­мно­же­н­ня — на­ле­жні тем­пе­ра­тур­ні (ви­ща за +5 °С) умо­ви, ви­со­кий уміст во­ди в зер­ні та ви­со­ка (понад 65%) від­но­сна во­ло­гість по­ві­тря. От­же, кон­троль­ни­ми за­хо­да­ми є до­три­ма­н­ня на­ле­жних умов збе­рі­га­н­ня. При­чо­му слід взя­ти до ува­ги, що змен­ше­н­ня тем­пе­ра­ту­ри при­зво­дить до зро­ста­н­ня вмі­сту во­ло­ги, осо­бли­во в по­верх­не­во­му ша­рі зер­на. Ін­се­кти­ци­ди не зав­жди ефе­ктив­ні че­рез при­сто­со­ва­ність шкі­дни­ків і ри­зик хі­мі­чно­го за­бру­дне­н­ня.

3) Гри­зу­ни та ко­ма­хи, як пра­ви­ло, є дже­ре­лом біо­ло­гі­чних не­без­пе­чних фа­кто­рів. Кон­троль­ни­ми за­хо­да­ми є за­по­бі­га­н­ня про­ни­кнен­ню комах як із зер­ном, так і че­рез не­на­ле­жний стан бу­дів­лі. Якщо ці кон­троль­ні за­хо­ди є не­ефе­ктив­ни­ми, то за­сто­со­ву­ють за­хо­ди бо­роть­би все­ре­ди­ні при­мі­ще­н­ня. Крім цьо­го, пас­тки до­зво­ля­ють мо­ні­то­ри­ти ха­ра­ктер­ні ви­ди комах і тен­ден­цію до зро­ста­н­ня їх чи­сель­но­сті.

Як ба­чи­мо, у де­яких ви­пад­ках не­без­пе­чні фа­кто­ри кон­тро­лю­ю­ться про­гра­ма­ми-пе­ред­умо­ва­ми (гі­гі­є­на пер­со­на­лу, при­би­ра­н­ня, кон­троль по­ста­чаль­ни­ків, на­ле­жне пла­ну­ва­н­ня та стан при­мі­щень), а в ін­ших — те­хно­ло­гі­єю збе­рі­га­н­ня зер­на.

Да­лі слід оці­ни­ти ри­зик по­яви чи пе­ре­ви­ще­н­ня допу­сти­мих норм не­без­пе­чних фа­кто­рів на те­хно­ло­гі­чних ета­пах збе­рі­га­н­ня зер­на на еле­ва­то­рі:

1) При­йма­н­ня зер­на. Най­ва­жли­ві­ши­ми не­без­пе­чни­ми фа­кто­ра­ми на цьо­му ета­пі є на­яв­ність гри­бів, ко­мір­них шкі­дни­ків і за­ли­шків пе­сти­ци­дів. Як ска­за­но ви­ще, кон­троль­ни­ми за­хо­да­ми є ком­бі­на­ція з вхі­дно­го кон­тро­лю (ві­зу­аль­ні та ла­бо­ра­тор­ні до­слі­дже­н­ня) й оці­ню­ва­н­ня за­хо­дів, які вжив по­ста­чаль­ник.

2) Тим­ча­со­ве збе­рі­га­н­ня. Най­кри­ти­чні­шим для цьо­го про­це­су є мо­жли­вість утво­ре­н­ня мі­ко­то­кси­нів, осо­бли­во охра­то­кси­ну А че­рез не­пра­виль­ні умо­ви збе­рі­га­н­ня. Все за­ле­жить від до­три­ма­н­ня тем­пе­ра­тур­них умов збе­рі­га­н­ня та вмі­сту во­ло­ги в зер­ні.

3) Су­ші­н­ня зер­на. На цьо­му ета­пі мо­жли­вість утво­ре­н­ня охра­то­кси­ну А та ін­ших мі­ко­то­кси­нів є най­ва­жли­ві­шою. Ба­га­то чо­го за­ле­жить від ха­ра­кте­ри­стик зер­на та ре­жи­мів су­ші­н­ня. Адже слід пі­ді­бра­ти час до­ся­гне­н­ня не­об­хі­дно­го вмі­сту во­ло­ги в зер­ні, який за­ле­жить від ви­хі­дних па­ра­ме­трів зер­на: по­єд­на­н­ня ви­со­ко­го вмі­сту во­ло­ги та ви­со­кої тем­пе­ра­ту­ри при­зво­дить до біль­шо­го ри­зи­ку роз­ви­тку гри­бів і фор­му­ва­н­ня мі­ко­то­кси­нів. Крім то­го, на цьо­му ета­пі слід взя­ти до ува­ги мо­жли­вість по­яви по­лі­ци­клі­чних аро­ма­ти­чних ву­гле­во­днів за умо­ви за­сто­су­ва­н­ня си­сте­ми без­по­се­ре­дньо­го су­ші­н­ня, яка пра­цює на на­фто­про­ду­ктах.

4) Дов­го­три­ва­ле збе­рі­га­н­ня. Як і на по­пе­ре­дніх ета­пах, охра­то­ксин А мо­же ста­но­ви­ти най­біль­ший ри­зик. Слід та­кож оці­ни­ти мо­жли­вість роз­мно­же­н­ня ко­мір­них шкі­дни­ків.

5) Від­ван­та­же­н­ня про­ду­кції. Сут­тє­вих за­гроз на цьо­му ета­пі мо­же й не бу­ти, хо­ча слід пе­ре­ві­ря­ти мо­жли­вість за­ра­же­н­ня шкі­дни­ка­ми.

Це ли­ше умов­не оці­ню­ва­н­ня, по­кли­ка­не по­ясни­ти ме­то­ди­ку ана­лі­зу не­без­пе­чних фа­кто­рів. Від­по­від­аль­ний пер­со­нал ко­жно­го еле­ва­то­ра має са­мо­стій­но вста­но­ви­ти сер­йо­зність ри­зи­ку то­го чи ін­шо­го не­без­пе­чно­го фа­кто­ра. До ува­ги слід бра­ти ті осо­бли­во­сті під­при­єм­ства, які мо­жуть впли­ну­ти на ймо­вір­ність по­яви та­ко­го ри­зи­ку. Це, на­при­клад, мо­жуть бу­ти спо­сіб су­ші­н­ня, тов­щи­на ша­ру зер­на, спо­сіб йо­го пе­ре­мі­шу­ва­н­ня, параметри по­то­ку по­ві­тря та спосо­би ае­ра­ції то­що.

То­му на­віть за­сто­су­ва­н­ня ме­то­ди­чних на­ста­нов для за­про­ва­дже­н­ня про­це­дур, спря­мо­ва­них на ви­ко­на­н­ня хар­чо­во­го за­ко­но­дав­ства, чи ти­по­вих пла­нів НАССР не зав­жди за­без­пе­чує ре­зуль­тат — че­рез не­мо­жли­вість пе­ре­дба­чи­ти й опи­са­ти всі мо­жли­ві ню­ан­си в ор­га­ні­за­ції про­це­сів на еле­ва­то­рі. Ви­ко­ри­ста­н­ня та­ких до­ку­мен­тів час­тко­во чи пов­ні­стю не по­вин­но бу­ти фор­маль­ним, а має ба­зу­ва­ти­ся на си­стем­но­му під­хо­ді та се­рії ло­гі­чних, си­стем­них за­хо­дів. Фі­ксу­ва­н­ня, ана­лі­зу­ва­н­ня й усу­не­н­ня при­чин будь-якої не­від­по­від­но­сті є кри­ти­чно не­об­хі­дним для ефе­ктив­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми.

От­же, впро­ва­дже­н­ня про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах НАССР, є ли­ше ін­стру­мен­том, який до­зво­ляє про­ана­лі­зу­ва­ти всі ві­до­мі за­гро­зи без­пе­чно­сті про­ду­кції, ви­пра­ви­ти не­від­по­від­но­сті на яко­мо­га ранніх ета­пах про­це­су та по­ви­нен вра­ху­ва­ти по­пе­ре­дні, пе­ре­ві­ре­ні ча­сом пра­кти­ки на під­при­єм­стві.

І на­о­ста­нок хо­чу на­га­да­ти всім ке­рів­ни­кам чи вла­сни­кам еле­ва­то­рів — 20 ве­ре­сня 2018 ро­ку не за го­ра­ми, тож по­трі­бно вже сьо­го­дні застосовувати прин­ци­пи НАССР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.