ЧО­МУ ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПРИРІВНЮЮТЬ ДО ІНАКОМИСЛЕННЯ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на НАКОНЕЧНА, PR ди­ре­ктор AgroGeneration

Що ми від­ра­зу уяв­ля­є­мо, ко­ли чу­є­мо фра­зу «ін­но­ва­ції в агро­бі­зне­сі»? Те­хні­ка, що пра­цює без опе­ра­то­ра на ди­стан­цій­но­му ке­ру­ван­ні? Дро­ни, які зби­ра­ють ін­фор­ма­цію про по­ля й до­по­ма­га­ють агро­но­мо­ві всти­га­ти «всю­ди й одра­зу»? Ро­зум­ні те­пли­ці, зав­дя­ки яким го­спо­дар мо­же со­бі до­зво­ли­ти на­віть дво­ти­жне­ву від­пус­тку? Та­кі уяв­ле­н­ня до­во­лі по­ши­ре­ні. Тож від­по­від­аль­ні за за­ку­пів­лі фа­хів­ці ске­ро­ву­ють бю­дже­ти са­ме на та­кі при­дба­н­ня. Та чи тіль­ки су­ча­сне те­хні­чне за­без­пе­че­н­ня є по­ка­зни­ком ін­но­ва­цій­но­сті ком­па­нії?

Як на ме­не, не вар­то плу­та­ти но­ві­тні під­хо­ди до ви­ро­бни­цтва з те­хні­чним про­гре­сом. Зві­сно ж, будь-яке те­хно­ло­гі­чне по­лі­пше­н­ня спря­мо­ва­но на опти­мі­за­цію про­це­сів й еко­но­мію ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сів як фі­нан­со­вих, так і люд­ських. Бе­зу­мов­но, ево­лю­ція не­мо­жли­ва без те­хно­ло­гі­чно­го про­гре­су. Що­прав­да, те­хні­чне вдо­ско­на­ле­н­ня, за­сто­су­ва­н­ня но­ві­тніх га­дже­тів та про­грам, і на­віть ро­бо­ти­за­ція са­мі по со­бі не є ін­но­ва­ці­єю. Це по­шук но­вих під­хо­дів до під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті бі­зне­су.

Інноваційність — це пе­ред­усім транс­фор­ма­ція ми­сле­н­ня… Ко­жен ме­не­джер, ко­тро­му вда­ло­ся до­ся­гну­ти ре­аль­но­го про­ри­ву, ро­зу­міє: змі­ни в ком­па­нії по­чи­на­ю­ться зі змін у го­ло­ві. То­му про­грес мо­жли­вий ли­ше то­ді, ко­ли в ко­ман­ді є лю­ди, го­то­ві змі­ню­ва­ти­ся й ми­сли­ти «не штам­па­ми». Для AgroGeneration та­ким но­ва­то­ром став пре­зи­дент ком­па­нії Джон Шмор­гун. Ма­ю­чи пра­кти­чний до­свід із ви­ко­ри­ста­н­ня си­сте­ми LeanSixSigma, він актив­но спри­яє впро­ва­джен­ню її кон­це­пцій що­до ке­ру­ва­н­ня ви­ро­бни­цтвом і які­стю в AgroGeneration. Мо­ва, зокре­ма, про кон­це­пцію «Бе­ре­жли­ве ви­ро­бни­цтво» (Leanmanufacturing), сфо­ку­со­ва­ну на усу­не­н­ня втрат і не­про­ду­ктив­них ви­трат, і кон­це­пцію «Шість сигм» (SixSigma), на­ці­ле­ну на зни­же­н­ня ва­рі­а­бель­но­сті про­це­сів і ста­бі­лі­за­ції ха­ра­кте­ри­стик про­ду­кції. Ін­ши­ми сло­ва­ми, ця си­сте­ма до­зво­ляє шля­хом ме­не­джер­ських рі­шень опти­мі­зу­ва­ти втра­ти ре­сур­сів і ро­бо­чо­го ча­су, вдо­ско­на­ли­ти про­це­си й аграрні те­хно­ло­гії й та­ким чи­ном по­лі­пши­ти які­сні по­ка­зни­ки ви­ро­бни­цтва. Во­на на­вчає ре­тель­но «під мі­кро­ско­пом» роз­гля­ну­ти всі про­це­си, що є в ком­па­нії — пе­ре­о­сми­сли­ти їх і змі­ни­ти та­ким чи­ном, аби ко­жна дія ста­ла ефе­ктив­ною й при­но­си­ла ко­ристь. Най­пер­ше та най­го­лов­ні­ше, чо­го ви­ма­гає ця ме­то­до­ло­гія, — ін­шо­го ми­сле­н­ня та нового став­ле­н­ня до уста­ле­них про­це­сів.

У пе­ре­лі­ку ві­до­мих ком­па­ній, які впро­ва­ди­ли цю си­сте­му, — Nike, Intel, John Deere, Ford і Toyota. Се­ред сві­то­вих аграр­них кор­по­ра­цій прин­ци­пи LeanSixSigma за­сто­со­ву­ють DuPont і Monsanto. В Україні AgroGeneration — єди­на аграр­на компанія, що впро­ва­джує про­е­кти за ме­то­до­ло­гі­єю LeanSixSigma. По­чи­на­ю­чи з 2017 ро­ку, стар­ту­ва­ло по­над 50 про­е­ктів, і до кін­ця ни­ні­шньо­го ро­ку пер­ші по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти очі­ку­ю­ться по 20-ти про­е­ктах рі­зно­го на­пря­му. Ось, на­при­клад, від­діл за­ку­пі­вель ви­тра­тних ма­те­рі­а­лів для ви­ро­бни­цтва отри­мав еко­но­мію за зві­тний пе­рі­од у роз­мі­рі близь­ко 7% об­ся­гів що­рі­чних за­ку­пі­вель ма­шин­них олив, філь­трів, шин. За до­по­мо­гою без­ко­штов­них знім­ків зі су­пу­тни­ків Landsat 8 та Modis спе­ці­а­лі­сти ком­па­нії вдо­ско­на­лю­ють си­сте­му кон­тро­лю за то­чні­стю вве­де­н­ня облі­ко­вих да­них що­до зе­мель­них площ, які в обро­бі­тку та які від­ве­де­но під ко­жну сіль­сько­го­спо­дар­ську куль­ту­ру. Це опти­мі­зує об­ся­ги ви­трат паль­но­го й пе­сти­ци­дів, не­об­хі­дних для вне­се­н­ня. Во­дно­час зі знім­ків фа­хів­ці агрокомпанії отри­му­ють ін­де­кси ве­ге­та­ції NDVI й бу­ду­ють мо­де­лі про­гно­зу­ва­н­ня май­бу­тньо­го врожаю. Си­сте­ма LeanSixSigma в AgroGeneration не про­сто збіль­шує ефе­ктив­ність ве­де­н­ня бі­зне­су, а й спри­яє збіль­шен­ню EBITDA, що, у свою чер­гу, до­зво­лить інвестувати в до­да­тко­ве роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.