ДО РЕ­ЧІ

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ -

Но­ва­ція — це пре­дмет або не­ма­те­рі­аль­ний еле­мент, яко­го не існу­ва­ло ра­ні­ше, але який по­тен­цій­но мо­же при­но­си­ти якусь ко­ристь, ма­ти цін­ність, про­те ще не ви­кли­кає спо­жив­чо­го ін­те­ре­су че­рез свою не­по­пу­ляр­ність.

Ін­но­ва­ція — це но­ва­ція, яка ста­ла то­ва­ром, яка вхо­дить у пов­сяк­ден­ний вжи­ток. Зав­да­н­ня ін­но­ва­ції — під­ви­щу­ва­ти про­ду­ктив­ність пра­ці, мі­ні­мі­зу­ва­ти ви­тра­ти чи по­кра­щу­ва­ти умо­ви жи­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.