По­ча­ток лі­та з ПОЛЕТЕХНІКА на «Агро-2018»

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Не­що­дав­но укра­їн­ські аграрії озна­йо­ми­ли­ся з но­вин­ка­ми сіль­сько­го­спо­дар­ської техніки та су­ча­сни­ми агро­те­хно­ло­гі­я­ми всіх га­лу­зей сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Та­ку мо­жли­вість всім на­да­ла одна з най­біль­ших агро­про­ми­сло­вих ви­ста­вок в Україні та Схі­дній Єв­ро­пі — «Агро-2018», що про­хо­ди­ла в сто­ли­чно­му Ек­спо­цен­трі Укра­ї­ни (ВДНГ) з 6 по 9 черв­ня 2018 ро­ку. Компанія ПОЛЕТЕХНІКА бу­ла ра­да ві­та­ти сво­їх клі­єн­тів на ви­став­ці та при- го­ту­ва­ла їм ба­га­то ко­ри­сної ін­фор­ма­ції, де­мон­стра­цію но­ви­нок техніки, сюр­при­зи, акції та за­па­шну ка­ву.

Се­ред уча­сни­ків ви­став­ки, стенд ПОЛЕТЕХНІКИ ви­ді­ляв­ся пред­став­ле­ним но­вим іта­лій­ським брен­дом Merlo, що є на­шим екс­клю­зив­ним пар­тне­ром в Україні. Merlo — це бренд №1 се­ред на­ван­та­жу­ва­чів. Ві­дві­ду­ва­чі ви­став­ки на вла­сні очі по­ба­чи­ли та­кі мо­де­лі: Merlo 27.6, Merlo Multifarmer 40.7 і Merlo ROTO 38.16, по­ряд з яки­ми кра­су­ва­ла­ся жа­тка для ку­ку­ру­дзи Zaffrani 870 N (2018 р.) та на­ві­га­цій­на те­хні­ка Trimble. За­зна­чи­мо, що стенд ком­па­нії ПОЛЕТЕХНІКА мо­жна бу­ло по­ба­чи­ти з будь-якої то­чки ви­став­ко­вої пло­щі, адже стрі­ла Merlo ROTO 38.16, що мо­же пі­ді­йма­ти­ся на ви­со­ту до 30 м, бу­ла зна­чно ви­щою за будь-які ін­ші екс­по­на­ти та за­бу­до­ви «Агро-2018». Не див­но, що вся те­хні­ка, яку ми пред­ста­ви­ли на стен­ді, зна­йшла сво­їх вла­сни­ків пря­мо на ви­став­ці.

Однак стенд ком­па­нії ПОЛЕТЕХНІКА був не єди­ним, де ві­дві­ду­ва­чі «Агро-2018» мо­гли по­спіл­ку­ва­ти­ся з пред­став­ни­ка­ми ком­па­нії. На­ші спе­ці­а­лі­сти ві­та­ли клі­єн­тів на стен­ді Berthoud і стен­ді від­ді­лу за­па­сних ча­стин та сер­ві­су, що пред­став- ля­ли на ви­став­ці ши­ни Roadhiker. Ра­зом із пар­тне­ра­ми ПОЛЕТЕХНІКА пре­зен­ту­ва­ла те­хні­ку, що ство­рю­є­ться ма­кси­маль­но ефе­ктив­ною для укра­їн­ських по­лів. Адже ві­до­мо, що ПОЛЕТЕХНІКА не ли­ше про­дає сіль­сько­го­спо­дар­ські агре­га­ти, що існу­ють в на­ших за­кор­дон­них пар­тне­рів, а й актив­но бе­ре участь в роз­роб­ках, удо­ско­на­лен­ні техніки, аби український агра­рій отри­мав най­кра­ще рі­ше­н­ня та най­біль­ший уро­жай.

До ре­чі, цьо­го ро­ку на ви­став­ці «Ін­те­рАгро» компанія Berthoud ра­зом із ПОЛЕТЕХНІКА офі­цій­но пре­зен­ту- ють новий об­при­ску­вач Berthoud Bruin в Україні, який на­ра­зі про­хо­дить ви­про­бу­ва­н­ня на го­спо­дар­стві «Агро­фір­ма „Ба­тьків­щи­на”» (За­по­різь­ка обл.), що вхо­дить у гру­пу ком­па­ній ПОЛЕТЕХНІКА. «Аме­ри­кан­ський кон­цепт», мо­дель BRUIN має на­зву «ко­ри­чне­вий ве­дмідь з Аме­ри­ки» та має влу­чно до­пов­ни­ти кла­си­чний єв­ро­пей­ський мо­дель­ний ряд ком­па­нії Berthoud. Ця мо­дель має все: ши­ро­ке ша­сі, по­ту­жність, швид­кість, про­ду­ктив­ність, не­за­ле­жну під­ві­ску, змі­ню­ва­ні гі­драв­лі­чно ко­лію та клі­ренс, новий мо­ні­тор «усе в одно­му» і ба­га­то ін­шо­го. І тіль­ки пе­ре­ко­нав­шись, що новий Bruin є іде­аль­ним для на­ших умов і по­лів, ми роз­по­чне­мо йо­го про­даж. Тож че­кай­те на но­вин­ку!

За­зна­чи­мо, що наш актив­ний по­ча­ток лі­та за­дав тон ро­бо­ті, то­му сюр­при­зи та при­єм­ні зу­стрі­чі тіль­ки по­чи­на­ю­ться. Ми ра­ді бу­де­мо ві­та­ти клі­єн­тів на Днях по­ля, на ви­став­ці «Агро­Ек­спо», що прой­де в Кро­пив­ни­цько­му з 26 по 29 ве­ре­сня 2018 ро­ку та на ви­став­ці «Ін­те­рАгро», що від­бу­де­ться в Ки­є­ві з 30 жов­тня по 1 ли­сто­па­да 2018-го. А до­ки че­ка­є­те, за­ходь­те на на­ші сто­рін­ки в со­ці­аль­них ме­ре­жах за QR-ко­да­ми та ди­ві­ться ві­део­о­гля­ди з ви­став­ки «Агро-2018», аби ді­зна­ти­ся ба­га­то ці­ка­вої ін­фор­ма­ції та по­ба­чи­ти, як це бу­ло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.