НЕДОСТУПНИЙ ХЕДЖ

AgroMarket - - КОМПЕТЕНТНО - Ана­то­лій СТОЯНОВ, екс­перт

На стар­ті новий мар­ке­тин­го­вий рік. Він тра­ди­цій­но го­тує нам різ­ке зни­же­н­ня за­ку­пі­вель­них цін на основ­ні зер­но­ві й олій­ні куль­ту­ри че­рез кар­ди­наль­но швид­ку змі­ну ба­лан­сів на від­по­від­них рин­ках. Опти­маль­ним ви­хо­дом у та­кій си­ту­а­ції (за умо­ви від­су­тно­сті в сіль­го­спви­ро­бни­ка вла­сних збе­рі­галь­них по­ту­жно­стей, які б да­ли йо­му шанс до­че­ка­ти­ся змі­ни трен­ду) мо­гли б бу­ти стро­ко­ві кон­тра­кти на основ­ні агро­куль­ту­ри. У сві­ті це — ефе­ктив­ний ін­стру­мент ке­ру­ва­н­ня ри­зи­ком не­до­о­три­ма­н­ня до­хо­ду чи пла­ну­ва­н­ня сво­єї ці­ни ре­а­лі­за­ції в кон­текс­ті фор­му­ва­н­ня вла­сно­го гро­шо­во­го по­то­ку й ви­ро­бни­цтва.

Про­по­ную бо­дай змо­де­лю­ва­ти ме­ха­нізм, що дасть змо­гу за­хи­сти­ти свій до­хід під час се­зон­но­го зни­же­н­ня цін. Ось, ска­жі­мо, у трав­ні ці­на на пше­ни­цю на най­більш лі­кві­дній ф’ючер­сній бір­жі сві­ту ко­ли­ва­ла­ся в ме­жах 185 дол./т. Про­те ціл­ком ло­гі­чно при­пу­сти­ти, що ко­ли зби­ра­ти­муть уро­жай, ці­ни впа­дуть, як це від­бу­ва­є­ться рік у рік. Як сільгоспвиробникові уни­кну­ти цьо­го ри­зи­ку? На ф’ючер­сній бір­жі мо­жна ви­йти з про­по­зи­ці­єю про­да­жу ф’ючер­сно­го кон­тра­кту й про­да­ти стіль­ки кон­тра­ктів за по­то­чною ці­ною, аби во­ни по­кри­ли пла­но­вий об­сяг ви­ро­бни­цтва.

Якщо ці­ни справ­ді впа­дуть, то ви­ро­ще­не зер­но мо­же бу­ти ре­а­лі­зо­ва­не, на­при­клад, за 180 дол./т. На­то­мість на ф’ючер­сно­му рин­ку мо­жна ви­йти з ф’ючер­сної по­зи­ції, ви­ко­нав­ши зво­ро­тну опе­ра­цію — ку­пив­ши той са­мий об­сяг ф’ючер­сних кон­тра­ктів за по­то­чною ці­ною.

У ре­зуль­та­ті не­скла­дних ма­те­ма­ти­чних дій ми ви­хо­ди­мо на те, що на ре­аль­но­му рин­ку ми не­до­о­три­ма­ли по 5 дол./т, а на ф’ючер­сно­му зав­дя­ки пра­виль­но­му ана­лі­ти­чно­му про­гно­зу та пра­виль­но зайня­тій по­зи­ції отримали ком­пен­са­цію у ви­гля­ді тих са­мих 5 дол./т. Ця опе­ра­ція на­зи­ва­є­ться «ко­ро­тке хе­джу­ва­н­ня», чи то пак ке­ру­ва­н­ня ри­зи­ка­ми че­рез «хе­джу­ва­н­ня про­да­жем». Ко­мі­сій­ні бір­жі та бро­ке­ра я не вка­зую, бо че­рез ви­со­кий рі­вень кон­ку­рен­ції во­ни є не­при­стой­но низь­ки­ми, а то­му не мо­жуть впли­ва­ти на ме­ха­нізм ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня що­до хе­джу­ва­н­ня.

Ось так сіль­го­спви­ро­бник міг би за­без­пе­чи­ти со­бі про­гно­зо­ва­ну до­хі­дність й отри­ма­ти до­да­тко­ву кон­ку­рен­тну пе­ре­ва­гу, а від­так — отри­ма­ти шир­ші мо­жли­во­сті для за­лу­че­н­ня но­вих клі­єн­тів і по­ку­пців. Що­прав­да, че­рез від­су­тність сти­му­лів для роз­ви­тку бір­жо­вої тор­гів­лі біль­шість уча­сни­ків рин­ку вба­ча­ють еко­но­мі­чно ефе­ктив­ні­ши­ми са­ме по­за­бір­жо­ві опе­ра­ції…

Ме­ха­нізм хе­джу­ва­н­ня мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти на за­ку­пів­лі па­лив­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів (ПММ). Однак у та­ко­му ра­зі ви­ни­кає ри­зик зро­ста­н­ня ці­ни, а то­му слід за­сто­су­ва­ти «дов­ге хе­джу­ва­н­ня», або хе­джу­ва­н­ня ку­пів­лею. Аби йо­го здій­сни­ти, тре­ба ува­жно ана­лі­зу­ва­ти ці­но­ві ко­ли­ва­н­ня на рин­ку ПММ й ви­зна­чи­ти­ся зі стро­ка­ми вла­сних по­треб. На­сту­пний крок — при­дба­н­ня ф’ючер­сно­го кон­тра­кту. Ко­ли ці­на по­чне зро­ста­ти, мо­жна бу­де ви­ко­на­ти офсе­тну уго­ду — про­да­ти кон­тракт. Так зро­ста­н­ня цін на на­фто­про­ду­кти на ре­аль­но­му рин­ку бу­де ком­пен­со­ва­но при­бу­тком на рин­ку стро­ко­во­му. І, як на­слі­док, отри­ма­н­ня кон­ку­рен­тної пе­ре­ва­ги, бо вда­сться уни­кну­ти під­ви­ще­них ви­трат на ПММ.

Ек­спер­тне се­ре­до­ви­ще по­стій­но кон­ста­тує по­тре­бу укра­їн­сько­го рин­ку у ство­рен­ні й на­ла­го­дже­но­му фун­кціо­ну­ван­ні про­гре­сив­но­го бір­жо­во­го ме­ха­ні­зму, що дасть змо­гу пе­ре­сі­чним уча­сни­кам си­ро­вин­них рин­ків ке­ру­ва­ти ри­зи­ка­ми й бу­ти за­хи­ще­ни­ми від се­зон­них ці­но­вих ко­ли­вань. Чи дося­жна це пер­спе­кти­ва для Укра­ї­ни? На жаль, не­зва­жа­ю­чи на пев­ні по­сла­бле­н­ня НБУ в до­звіль­ній си­сте­мі що­до іно­зем­них ва­лю­тних опе­ра­цій, пер­спе­кти­ва хе­джу­ва­н­ня укра­їн­ських агро­ви­ро­бни­ків на сві­то­вих бір­жах усе ще ду­же від­да­ле­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.