На пе­ре­хре­сті агро та IT

З екс­пор­те­ра си­ро­вин­них ре­сур­сів Укра­ї­на має шанс пе­ре­тво­ри­ти­ся на про­вай­де­ра те­хно­ло­гій

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ -

Уже тре­тій рік по­спіль на Мі­жна­ро­дній агро­про­ми­сло­вій ви­став­ці, яка в черв­ні зби­рає у Ки­є­ві пред­став­ни­цьку аграр­ну спіль­но­ту, го­во­рять про ви­со­кі те­хно­ло­гії. І, вла­сне, не ли­ше го­во­рять, а й де­мон­стру­ють їх у дії. AgTech Forum 2018, про­ве­де­ний Асо­ці­а­ці­єю AgTech Ukraine за під­трим­ки Мі­на­гро­по­лі­ти­ки та BITREK, зі­брав агро­ви­ро­бни­ків, пе­ре­ро­бни­ків, трей­де­рів, пред­став­ни­ків те­хно­ло­гі­чно­го се­кто­ру, агро­сер­ві­сних, кон­сал­тин­го­вих і дистри­бу­тор­ських ком­па­ній, ІТ-ком­па­ній і си­стем­них ін­те­гра­то­рів, бан­ків, фі­нан­со­вих й стра­хо­вих ком­па­ній із різних ку­то­чків Укра­ї­ни. Ди­ску­сії па­не­лі­стів су­про­во­джу­ва­ли­ся за­пи­та­н­ня­ми із за­лу та обго­во­ре­н­ням кон­кре­тних при­кла­дів.

Ніш ви­ста­чає…

Очіль­ник Асо­ці­а­ції AgTech Ukraine Юрій Пе­трук пе­ре­ко­на­ний, що з екс­пор­те­ра си­ро­вин­них ре­сур­сів Укра­ї­на мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на про­вай­де­ра те­хно­ло­гій. Основ­ні те­хно­ло­гі­чні ні­ші в агро­се­кто­рі — (1) про­грам­не за­без­пе­че­н­ня для ко­опе­ра­ти­вів (вза­є­мо­дія між уча­сни­ка­ми, стан­дар­ти­за­ція про­це­сів, облік і пла­ну­ва­н­ня, на­вча­н­ня, до­ра­дни­цтво, ко­ри­сту­ва­н­ня ба­за­ми да­них); (2) від­сте­же­н­ня по­хо­дже­н­ня про­ду­кції; (3) упро­ва­дже­н­ня Blа­ck Chain (смар­ткон­тра­кти на тор­го­вих май­дан­чи­ках, фор­вар­дні та ф’ючер­сні уго­ди для за­лу­че­н­ня ка­пі­та­лу, то­ке­ні­за­ція про­ду­кції, про­сте­жу­ва­ність); (4) при­ва­тні ме­ре­жі чи ло­каль­ні IoT-опе­ра­то­ри; (5) ме­ре­жа ме­тео­стан­цій зі щіль­ним по­кри­т­тям і прийня­тною для мо­де­лю­ва­н­ня то­чні­стю да­них; (6) роз­роб­ка ал­го­ри­тмів Computer Vision, тре­ну­ва­н­ня ней­рон­них ме­реж, ство­ре­н­ня тре­ну­валь­них да­та­се­тів; (7) си­сте­ми для ав­то­ма­ти­за­ції ке­ру­ва­н­ня зро­ше­н­ням і змі­шу­ва­н­ня до­брив і пе­сти­ци­дів для фер­ти­га­ції; (8) си­сте­ми ін­те­гра­ції да­них із різних дже­рел і ком­пле­ксні си­сте­ми ви­зна­че­н­ня за­ле­жно­сті між рі­зни­ми ти­па­ми да­них.

Що на пра­кти­ці?

Усі си­сте­ми збо­ру та оброб­ки ін­фор­ма­ції пря­му­ють у WEB, за­ува­жу­ва­ли уча­сни­ки фо­ру­му. Втім, чи то зло­ді­їв фер­ме­ри бо­я­ться мен­ше, ніж ха­ке­рів, чи то пра­гне­н­ня агра­рі­їв кон­тро­лю­ва­ти свої да­ні (за­но­то­ву­ю­чи їх «у бло­кнот» чи в та­бли­ці Excel) та­ке ви­со­ке — на мі­сцях сіль­го­спви­ро­бни­ки не по­спі­ша­ють сто­від­со­тко­во пе­ре­хо­ди­ти на «ци­фру». Про це, зокре­ма, йшло­ся під час па­нель­ної ди­ску­сії роз­ро­бни­ків про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня для агро­се­кто­ру. До роз­мо­ви до­лу­чи­ли­ся ке­рів­ник ком­па­нії Quart Soft (web-сер­віс SoftFarm) Ми­ко­ла Кон­дра­тюк, пред­став­ни­ки про­грам­но­го ком­пле­ксу Агро­Кон­тро­лер Ана­то­лій Гон­тар й Ан­дрій Єфи­мен­ко, а та­кож за­снов­ник ком­па­нії ShelS, що є роз­ро­бни­ком про­ду­ктів PreAgri та GISFile, Сер­гій Шел­ков­ні­ков.

Одні­єю з при­чин не­до­ві­ри екс­пер­ти вва­жа­ють той факт, що очі­ку­ва­н­ня лю­дей і фа­кти­чний фун­кціо­нал обла­дна­н­ня да­ле­ко не зав­жди збі­га­ю­ться. Йо­го ча­сом на­віть ви­ко­ри­сто­ву­ють не за пря­мим при­зна­че­н­ням (на­при­клад, пе­не­тро­ме­три — для кон­тро­лю гли- би­ни обро­бі­тку ґрун­ту, а кур­со­вка­зів­ни­ки — за­мість тре­ке­рів…). Оскіль­ки в се­зон ко­жен лі­ній­ний пра­ців­ник у го­спо­дар­стві — на ва­гу зо­ло­та, тож без­кар­ність по­ро­джує без­від­по­від­аль­ність. Та­кою, вла­сне, бу­ла то­наль­ність па­нель­ної ди­ску­сії про по­льо­ві те­хно­ло­гії, до якої до­лу­чи­ли­ся Іри­на Шми­голь, ди­ре­ктор ком­па­нії Agri 2.0 То­чне Зем­ле­роб­ство; Оле­ксандр При­ход­чен­ко, ди­лер обла­дна­н­ня eFarmer; Ан­дрій Школь­ний, пред­став­ник ком­па­нії Bueling Inc; Ле­о­нід Вла­сов, ке­рів­ник про­е­кту MeteoTrek і Сер­гій Скок, за­снов­ник ком­па­нії Skok Agro.

Що в пер­спе­кти­ві?

Не­хай там як, ри­нок де­да­лі біль­ше стає гло­баль­ним і не­за­ба­ром не бу­де меж для пря­мої тор­гів­лі на­віть для дрі­бних ви­ро­бни­ків, го­лов­не — вже за­раз го­ту­ва­ти­ся до цьо­го. То­му на ча­сі ін­но­ва­цій­ні ін­стру­мен­ти для тор­гів­лі та за­ку­пок. Уча­сни­ки одно­ймен­ної дис­ку­сій­ної па­не­лі Ма­ксим Ку­лик, ав­тор сер­ві­су від­сте­же­н­ня опто­вих цін на сві­жі ово­чі та фру­кти Fresh Bot; Оле­ксандр Сте­па­нов, ке­рів­ник тор­го­вої пла­тфор­ми Агро­Ярд і мо­біль­но­го до­да­тку PROD та Ан­дрій Дре­свян­ні­ков, пред­став­ник про­е­кту між­на­ро­дної аграр­ної тор­го­вої бір­жі AGROXY, зі­йшли­ся на дум­ці, що тор­го­ві он­лайн-пла­тфор­ми ма­ти­муть успіх ли­ше в ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су. На­то­мість ве­ли­кі грав­ці кон­цен­тру­ва­ти­му­ться на пер­со­наль­них зна­йом­ствах і ре­пу­та­ції кон­тр­аген­тів. За­га­лом осно­вою роз­ви­тку еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу й он­лайн-тор­гів­лі сіль­госп­про­ду­кці­єю бу­де стан­дар­ти­за­ція та сер­ти­фі­ка­ція, що є обов’яз­ко­вою ви­мо­гою гло­баль­но­го рин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.