Озбро­ї­ли­ся без­пі­ло­тни­ком

Центр те­хно­ло­гі­чної й на­у­ко­вої екс­пер­ти­зи «МРІЇ» роз­ви­ває від­ра­зу кіль­ка ін­но­ва­цій­них про­е­ктів

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ -

Агро­хол­динг «Мрія» при­дбав для мо­ні­то­рин­гу сво­їх по­лів без­пі­ло­тний лі­таль­ний апа­рат (БПЛА) вар­ті­стю 500 тис. гри­вень. За один ви­літ без­пі­ло­тник змо­же по­кри­ва­ти від 700 до 1000 га, на­да­ю­чи які­сну ін­фор­ма­цію про стан по­сі­вів (пе­ред­усім цукро­во­го бу­ря­ку й кар­то­плі).

БПЛА осна­ще­но дво­ма ка­ме­ра­ми, одна з яких спе­ктраль­на, що до­зво­ляє отри­му­ва­ти знім­ки для ана­лі­зу NDVI (нор­ма­лі­зо­ва­но­го від­но­сно­го ін­де­ксу ро­слин­но­сті) з ме­тою більш які­сно­го та опе­ра­тив­но­го мо­ні­то­рин­гу про­це­су ве­ге­та­ції культур. На від­мі­ну від су­пу­тни­ка, який на­дає зо­бра­же­н­ня з роз­мі­ром пі­ксеЧ ля 10 10 м, за до­по­мо­гою без­пі­ло­тни­ка мо­жна отри­му­ва­ти які­сні­ше зо­бра­же­н­ня: роз­мір пі­ксе­ля ре­гу­лю­є­ться ви­со­тою поЧ льо­ту й мо­же ста­но­ви­ти до 8 8 см. Це до­зво­лить агро­но­мам роз­гля­ну­ти са­мі ро­сли­ни та ви­зна­чи­ти їх стан, схо­жість, про­ве­сти оцін­ку за­смі­че­но­сті й хво­роб на по­лі, оці­ни­ти біо­ло­гі­чну вро­жай­ність і, як на­слі­док — здій­сню­ва­ти які­сну ана­лі­ти­ку й опе­ра­тив­но вно­си­ти не­об­хі­дні змі­ни в те­хно­ло­гі­чну кар­ту.

Та­кож цін­ною є мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня для ана­лі­зу знім­ків спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня (ПЗ), яке у сво­їх ал­го­ри­тмах уже мі­стить агро­но­мі­чну екс­пер­ти­зу й до­зво­ляє про­ве­сти пер­вин­ний ана­ліз по­ля без за­лу­че­н­ня агро­но­ма. По­рів­няль­ний ана­ліз да­них ПЗ і ре­ко­мен­да­цій агро­но­мів ста­не одним із кри­те­рі­їв ви­зна­че­н­ня рів­ня до- ско­на­ло­сті про­грам­них рі­шень для їх подаль­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня в про­це­сі ухва­ле­н­ня рі­шень.

«Здій­сню­ва­ти мо­ні­то­ринг по­лів із по­ві­тря „МРІЯ” почала ще два ро­ки то­му, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи для цьо­го дро­ни й да­ні із су­пу­тни­ка. Що­прав­да, у по­рів­нян­ні з без­пі­ло­тни­ком ефе­ктив­ність цих ме­то­дів до­во­лі низь­ка, — ка­же го­лов­ний агро­ном, на­чаль­ник управ­лі­н­ня те­хно­ло­гі­чної та на­у­ко­вої екс­пер­ти­зи агро­хол­дин­гу Оле­ксандр Хме­люк. — Су­пу­тник справ­ді до­зво­ляє по­ба­чи­ти сту­пінь зе­ле­но­го спе­ктра на по­лі. Він облі­тає на­ші по­ля один раз на 3–5 днів. Однак з ура­ху­ва­н­ням хмар­но­сті в ре­гіо­ні ми отри­му­є­мо фо­то один раз на мі­сяць, а цьо­го ма­ло для ро­зу­мі­н­ня ре­аль­ної кар­ти­ни. Дро­ни, на мій погляд, ни­ні та­кож не є най­ефе­ктив­ні­шим ін­стру­мен­том. За­ря­ду ви­ста­чає на 40–50 хви­лин по­льо­ту, а пло­щі, які во­ни по­кри­ва­ють, від­но­сно не­ве­ли­кі. То­му їх за­сто­со­ву­є­мо в основ­но­му для ство­ре­н­ня вну­трі­шніх на­вчаль­них ма­те­рі­а­лів і то­чко­во­го мо­ні­то­рин­гу».

Це ли­ше один із на­пря­мів ро­бо­ти цен­тру те­хно­ло­гі­чної й на­у­ко­вої екс­пер­ти­зи «МРІЇ». В агро­хол­дин­гу по­дба­ли про ство­ре­н­ня ла­бо­ра­то­рії для ана­лі­зу ґрун­тів, змі­шу­валь­ної стан­ції та вла­сне ви­ро­бни­цтво на­сі­н­ня. Крім цьо­го, ве­де­ться до­слі­дни­цька ро­бо­та й подаль­ше вдо­ско­на­ле­н­ня «План­ше­та агро­но­ма».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.