Ма­є­мо новий ре­корд!

Із 204 ге­кта­ра­ми по­ля СФГ «Про­грес-Агро» тра­ктор Massey Ferguson та ши­ро­ко­за­хва­тна ме­ха­ні­чна сі­вал­ка KUHN впо­ра­ли­ся за 18 го­дин!

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Укра­їн­ські аграрії що­ро­ку на­ди­ха­ють кра­ї­ну сво­ї­ми до­ся­гне­н­ня­ми й ре­кор­да­ми. Та ко­ли до пра­ці до­лу­ча­є­ться ви­со­ко­ефе­ктив­на те­хні­ка, ре­зуль­та­ти пе­ре­вер­шу­ють усі спо­ді­ва­н­ня. Яскра­вим при­кла­дом та­кої ви­со­ко­про­ду­ктив­ної ро­бо­ти став ре­корд, уста­нов­ле­ний тра­кто­ром Massey Ferguson і ши­ро­ко­за­хва­тною ме­ха­ні­чною сі­вал­кою KUHN MAXIMA 2 TRX TC на по­лях СФГ «Про­грес-Агро».

Із са­мо­го ран­ку в го­спо­дар­ство за­ві­та­ли пред­став­ни­ки На­ціо­наль­но­го Ре­є­стру Ре­кор­дів Укра­ї­ни ра­зом із ке­рів­ни­ком Ла­ною Ве­тро­вою. На них уже че­ка­ли го­спо­да­рі, їхні дру­зі й пар­тне­ри, а та­кож го­сті з усіх усюд. То­го дня ТОВ «КУН-Укра­ї­на» ра­зом із СФГ «Про­грес-Агро» та гру­пою ком­па­ній «Те­хно­торг» за­пла­ну­ва­ли вста­но­ви­ти ре­корд Укра­ї­ни й за­сі­я­ти тра­кто­ром Massey Ferguson із ши­ро­ко­за­хва­тною ме­ха­ні­чною сі­вал­кою KUHN MAXIMA 2 TRX TC що­най­біль­шу пло­щу. До сло­ва, та­кий су­ча­сний мо­дер­ні­зо­ва­ний комплекс пер­шим в Україні по­пов­нив парк са­ме цьо­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства. Тож ре­зуль­та­тив­ність, якої зда­тна до­ся­гну­ти те­хні­ка, сіль­го­спви­ро­бни­ки з го­тов­ні­стю ви­рі­ши­ли пе­ре­ві­ри­ти на пра­кти­ці.

Ме­ха­ні­за­то­ри й ін­же­не­ри за­вча­сно під­го­ту­ва­ли ґрунт й агре­га­ти до сів­би, отець Оле­ксандр — освя­тив те­хні­ку. І по­їха­ли! По­ле пло­щею 204 ге­кта­ри зда­ва­ло­ся без­ме­жним! Чи здо­лає йо­го цей мо­гу­тній комплекс за 18 го­дин?! До­ки го­сті й го­спо­да­рі вбо­лі­ва­ли за ре­зуль­тат, ро­бо­та в по­лі бу­кваль­но ки­пі­ла. І ось, новий ре­корд Укра­ї­ни та­ки бу­ло вста­нов­ле­но! З та­ким ве­ли­че­зним об­ся­гом ро­бо­ти за ви­зна­че­ний тер­мін сі­вал­ка KUHN MAXIMA 2 TRX TC у па­рі з тра­кто­ром Massey Ferguson бли­ску­че впо­ра­ла­ся: 204 ге­кта­ри по­ля за­сі­я­но со­ня­шни­ком за 18 го­дин!

Ди­ре­ктор СФГ «Про­грес-Агро» Ми­хай­ло Ла­за­рен­ко по­дя­ку­вав ме­ха­ні­за­то­рам: Ві­та­лію Тро­хим­чу­ку — за які­сну під­го­тов­ку ґрун­ту пе­ред сів­бою, а Во­ло­ди­ми­ру Зін­сько­му — за ре­кор­дну сів­бу. А пред­став­ни­ки На­ціо­наль­но­го Ре­є­стру Ре­кор­дів Укра­ї­ни за­свід­чи­ли вста­нов­ле­н­ня нового ре­кор­ду. Як мо­ви­ться, ба­га­то чо­го вва­жа­ло­ся не­мо­жли­вим, до­ки не бу­ло зро­бле­но.

12-ме­тро­ву,16-ти або 18-ря­дну сі­вал­ку то­чно­го ви­сі­ву Maxima TRX TC спро­е­кту­ва­ли для тих го­спо­дарств, які ці­ну­ють ви­со­ко­про­ду­ктив­ну ро­бо­ту (швид­кість сі­вал­ки пе­ре­ви­щує 8–10 км/год). Для мі­ні­мі­за­ції втрат ча­су на за­ван­та­же­н­ня в агре­га­ті пе­ред­ба­че­но єдиний цен­траль­ний на­сін­нє­вий бак міс­ткі­стю 1300 л, що у 1,5 ра­за біль­ше за су­мар­ну міс­ткість 16 окре­мих бун­ке­рів на ко­жно­му мо­ду­лі. Об­сяг ба­ка для до­брив ста­но­вить 4300 л (на один ря­док при­па­дає 270 л), він швид­ко за­ван­та­жу­є­ться як шне­ком, так і на­ван­та­жу­ва­чем (ви­со­та за­ван­та­же­н­ня 2,6 м). Да­лі до­бри­ва вно­сять у ґрунт че­рез два до­зу­валь­них при­строї та дві роз­по­діль­чих го­лов­ки.

Maxima TRX TC скла­да­є­ться з трьох окре­мих се­кцій, із яких бо­ко­ві крі­пля­ться до цен­траль­ної че­рез два шар­нір­них з’єд­на­н­ня та ста­бі­лі­за­цій­ні під­ві­ски. Су­ку­пно з па­ра­ле­ло­грам­ним крі­пле­н­ням мо­ду­лів і ви­со­ким клі­рен­сом у під­ня­то­му по­ло­жен­ні це по­кра­щує ро­бо­ту на не­рів­них по­верх­нях.

Кон­стру­кція та­кож до­зво­ляє лег­ко на ма­ло­му ра­ді­у­сі ро­би­ти роз­во­ро­ти в кін­ці по­ля та, ма­ю­чи транс­порт­ну ши­ри­ну 3,5 м, до­бре при­да­тна для пе­ре­їздів на ве­ли­кі від­ста­ні.

Maxima TRX TC обла­дна­на си­сте­мою Isobus для пов­но­го кон­тро­лю ви­сі­ву та вне­се­н­ня до­брив, по­се­кцій­но­го ке­ру­ва­н­ня. Си­сте­ма Isobus пра­цює з тер­мі­на­лом CCI або ада­пту­є­ться до тер­мі­на­лів усіх про­від­них тра­ктор­них брен­дів. В ре­зуль­та­ті ві­ді­мкне­н­ня се­кцій і ряд­ків на сти­ку про­хо­дів по­лем із за­сто­су­ва­н­ням си­гна­лу GPS до­ся­га­є­ться сут­тє­ва еко­но­мія по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу.

Ко­ри­сту­ва­н­ня си­сте­мою Isobus на­дає ба­га­то еко­но­мі­чних пе­ре­ваг. Якщо для сів­би про­са­пних культур (на­при­клад, 1000 га ку­ку­ру­дзи) за­сто­со­ву­ють 16-ря­дну сі­вал­ку з ав­то­ма­ти­чним ві­ді­мкне­н­ням ряд­ків, еко­но­мія на­сі­н­ня до­ся­гає 2,5%. За нор­ми ви­сі­ву 85 тис. оди­ниць на­сі­н­ня на ге­ктар і вар­то­сті 80 тис. оди­ниць на­сі­н­ня близь­ко € 100, на 1000 га мо­жна за­оща­ди­ти € 2546 на рік. Вар­тість муфт для 16-ряд­ко­вої сі­вал­ки ста­но­вить близь­ко € 5600. У та­ко­му ра­зі ін­ве­сти­ції оку­пля­ться за два ро­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.