Хто за кеш, а хто у лі­зинг…

Що має знати сіль­го­спви­ро­бник про плю­си й мі­ну­си ку­пів­лі техніки на­ви­плат

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

З-за кор­до­ну до нас до­ко­ти­ла­ся ці­ка­ва тен­ден­ція в ку­пів­лі сіль­сько­го­спо­дар­ської техніки — Trade-In

Схо­же, аграрії та­ки від­чу­ли оче­ви­дні пе­ре­ва­ги лі­зин­гу над кре­ди­ту­ва­н­ням і тим біль­ше — над орен­дою. При­найм­ні, як на ме­не, той го­спо­дар, що вже брав у лі­зинг те­хні­ку, біль­ше не ви­тра­ча­ти­ме­ться на по­зи­че­ні агре­га­ти. Тим па­че, вже не раз тра­пля­ло­ся, що ком­па­нії-орен­до­дав­ці під­во­ди­ли орен­да­рів. Якщо йде­ться про агро­се­ктор, зво­лі­ка­н­ня з агро­те­хно­ло­гі­чни­ми опе­ра­ці­я­ми — це не ли­ше сер­йо­зні зби­тки, а й за­гро­за для врожаю... Є шанс за­оща­ди­ти

В аграр­ній га­лу­зі кре­ди­ту­ва­н­ня ку­пів­лі сіль­сько­го­спо­дар­ської техніки по­сту­по­во від­хо­дить на дру­гий план на тлі при­ва­бли­вих схем лі­зин­го­вих угод. Хо­ча й ці ви­ди фі­нан­су­ва­н­ня схо­жі між со­бою, про­те будь-який бух­гал­тер аграр­но­го під­при­єм­ства зга­дає про по­да­тко­вий кре­дит, який у ра­зі лі­зин­гу на­ра­хо­ву­ва­ти­ме­ться від­ра­зу від пов­ної вар­то­сті від­по­від­ної техніки.

За до­го­во­ром лі­зин­гу банк (чи лі­зин­го­ва компанія) ку­пує пра­кти­чно будь-яку річ на ва­ше за­мов­ле­н­ня й від­дає вам у ко­ри­сту­ва­н­ня на пев­ний строк. До то­го ж ви спла­чу­є­те так зва­ні лі­зин­го­ві пла­те­жі за пев­ним гра­фі­ком, який по­пе­ре­дньо узго­джу­є­ться. Тоб­то, укла­да­ю­чи до­го­вір лі­зин­гу, пра­во вла­сно­сті на від­по­від­ну те­хні­ку за­ли­ша­є­ться у бан­ку (лі­зин­го­вої ком­па­нії) до мо­мен­ту пов­ної її опла­ти (а в ра­зі кре­ди­ту­ва­н­ня — пе­ре­хо­дить до агра­рія в мо­мент ку­пів­лі й подаль­шо­го оформ­ле­н­ня). Во­дно­час го­спо­дар­ство ста­вить її на ба­ланс сво­го під­при­єм­ства й мо­же на­ра­хо­ву­ва­ти амор­ти­за­цій­ні від­ра­ху­ва­н­ня. Тоб­то, ско­ри­став­шись та­кою уго­дою, є шанс за­оща­ди­ти на по­да­тко­вих пла­те­жах за ра­ху­нок амор­ти­за­ції, по­да­тко­во­го кре­ди­ту з ПДВ і збіль­ше­н­ня ви­трат на су­му від­со­тків і ко­мі­сій за лі­зин­го­вою опе­ра­ці­єю.

Є ще один зру­чний аспект у лі­зин­го­вих опе­ра­ці­ях: на сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку, що є пре­дме­том лі­зин­гу, не мо­жна на­кла­сти арешт або звер­ну­ти стя­гне­н­ня. До пов­ної ви­пла­ти вар­то­сті во­на за­ли­ша­є­ться у вла­сно­сті лі­зин­го­вої ком­па­нії. Це є пе­ре­ва­гою у ра­зі рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня аграр­но­го під­при­єм­ства за юри­ди­чни­ми схе­ма­ми, що, на жаль, уже ста­ло при­крою тра­ди­ці­єю на на­ших те­ре­нах. Що­прав­да, за так зга­да­них ви­ще об­ста­вин рей­де­ри не змо­жуть ві­ді­бра­ти у вас те­хні­ку, на­віть якщо ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­муть на­чеб­то «гра­мо­тну» рей­дер­ську схе­му.

Про трен­ди й ви­мо­ги

Лі­зин­го­ві ком­па­нії про­по­ну­ють гну­чкі «аграрні» гра­фі­ки опла­ти лі­зин­го­вих пла­те­жів, фор­му­ю­чи основ­ні су­ми по­га­ше­н­ня вар­то­сті техніки ін­ди­ві­ду­аль­но під аграр­не під­при­єм­ство. Для ре­а­лі­за­ції лі­зин­го­вої опе­ра­ції не по­трі­бна за­ста­ва май­бу­тньо­го врожаю чи прав на не­ру­хо­мість під­при­єм­ства, як це бу­ває в умо­вах кре­ди­ту­ва­н­ня. Щоб укла­сти до­го­вір, лі­зин­го­ві ком­па­нії хочуть ба­чи­ти більш-менш про­зоре аграр­не під­при­єм­ство, яке ре­аль­но пра­цює що­най­мен­ше 2–3 ро­ки та має до­ста­тній при­бу­ток. Ін­ко­ли в лі­зин­го­вих уго­дах хочуть ба­чи­ти по­ру­чи­те­ля за зобов’яза­н­ня аграр­но­го під­при­єм­ства. Крім цьо­го, лі­зин­го­ві ком­па­нії за­зви­чай бе­руть на се­бе оформ­ле­н­ня всіх до­да­тко­вих ню­ан­сів лі­зин­го­вої уго­ди: стра­ху­ва­н­ня техніки, її ре­є­стра­цію то­що (зві­сно ж, за­ра­хо­ву­ю­чи вар­тість та­ких

по­слуг у лі­зин­го­ві пла­те­жі). Та­кож став­ки за умо­ва­ми лі­зин­гу де­що ниж­чі, ніж за умо­ва­ми кре­ди­ту­ва­н­ня на ку­пів­лю сіль­сько­го­спо­дар­ської техніки. В основ­но­му во­ни ста­нов­лять 3–19%.

До ре­чі, з-за кор­до­ну до нас до­ко­ти­ла­ся ці­ка­ва тен­ден­ція в ку­пів­лі сіль­сько­го­спо­дар­ської техніки — Trade-In. За­га­лом цей ва­рі­ант до­во­лі по­ши­ре­ний у сві­ті, про­те в Україні (зокре­ма що­до при­дба­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки) це новий тренд – йо­го ма­ло хто з ком­па­ній про­по­нує, а тим біль­ше ви­ко­ри­сто­вує. Trade-In до­зво­ляє вра­ху­ва­ти вар­тість ста­рої техніки за рин­ко­вою ці­ною як аванс на ку­пів­лю но­вої техніки за схе­мою лі­зин­гу від пар­тне­рів бан­ку.

Спо­ча­тку шу­ка­є­мо ди­ле­ра?

До­свід­че­ні по­ку­пці, до ре­чі, ра­дять спо­ча­тку шу­ка­ти на­дій­но­го ди­ле­ра сіль­сько­го­спо­дар­ської техніки, а по­тім уже ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня що­до обра­н­ня лі­зин­го­вої ком­па­нії, яка укла­да­ти­ме уго­ду. Ці­ка­во, що на­віть де­які лі­зин­го­ві ком­па­нії про­по­ну­ють по­ча­ти са­ме з та­ко­го кро­ку. Що ці­ка­во: в різних лі­зин­го­вих ком­па­ні­ях є окре­мі пар­тнер­ські про­гра­ми з ди­ле­ра­ми від­по­від­ної техніки. Ін­ко­ли мо­жна на­тра­пи­ти на ду­же ви­гі­дні акції. Зокре­ма, на­яв­ність та­кої пар­тнер­ської про­гра­ми зда­тна зна­чно змен­ши­ти від­со­тко­ву став­ку фі­нан­су­ва­н­ня як у грив­ні, так і в ва­лю­ті. Від­так рі­зни­ця між роз­мі­ром став­ки фі­нан­су­ва­н­ня за пар­тнер­ською про­гра­мою та без неї мо­же до­ся­га­ти по­над 5%, що, зва­жа­ю­чи на вар­тість су­ча­сно­го ком­бай­на чи тра­кто­ра, до­во­лі сут­тє­во. Від цьо­го, вла­сне, за­ле­жить і роз­мір аван­со­ва­но­го пла­те­жу. На ві­тчи­зня­ні мо­де­лі він, до сло­ва, мо­же бу­ти мен­ший, ніж на ім­порт­ні. А роз­мір аван­со­ва­но­го пла­те­жу за від­по­від­ну вжи­ва­ну те­хні­ку зав­жди біль­ший, ніж про­по­ну­ють за но­ву.

Ра­зом із тим рі­зні лі­зин­го­ві ком­па­нії мо­жуть за­про­по­ну­ва­ти аб­со­лю­тно рі­зні умо­ви що­до одні­єї й ті­єї са­мої сіль­сько­го­спо­дар­ської техніки чи обла­дна­н­ня.

У пе­ре­лі­ку ві­до­мих рин­ку ком­па­ній, що го­то­ві на­да­ва­ти агра­рі­ям сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку й обла­дна­н­ня на умо­вах лі­зин­гу, — При­ва­тБанк, ОТП Лі­зинг, Укра­гро­лі­зинг й ін­ші. За остан­ні­ми да­ни­ми, Укра­гро­лі­зинг пла­ну­ють від­да­ти під при­ва­ти­за­цію. На­вряд чи це яки­мось чи­ном не­га­тив­но впли­не на

клі­єн­тів. Однак вар­то про це знати, щоб укла­де­н­ня ва­шої лі­зин­го­вої уго­ди ра­птом не за­тя­гну­ло­ся.

Від мо­мен­ту по­да­н­ня за­яв­ки до укла­да­н­ня до­го­во­ру лі­зин­гу в се­ре­дньо­му про­хо­дить близь­ко двох ти­жнів. У цей про­мі­жок ча­су здій­сню­є­ться пе­ре­вір­ка по­да­них ва­ми до­ку­мен­тів і узго­дже­н­ня пев­них юри­ди­чних ню­ан­сів уго­ди. Звер­ніть осо­бли­ву ува­гу, що вла­сни­ка аграр­но­го під­при­єм­ства мо­жуть по­про­си­ти укла­сти до­го­вір по­ру­ки, на під­ста­ві яко­го він ста­не по­ру­чи­те­лем за лі­зин­го­вою уго­дою. Тоб­то пев­ним чи­ном бу­де від­по­від­аль­ним за на­ле­жне ви­ко­на­н­ня умов до­го­во­ру лі­зин­гу. Лі­зин­го­ва компанія про­по­нує укла­де­н­ня та­ко­го до­да­тко­во­го до­го­во­ру за­ле­жно від фі­нан­со­во­го ста­ну аграр­но­го під­при­єм­ства та по­ру­чи­те­ля. Про­те ба­жа­но бу­ти до цьо­го го­то­вим.

А з ін­шо­го бо­ку…

Тру­дно­щі з при­дба­н­ням у лі­зинг мо­жуть ви­ни­кну­ти в тих го­спо­дарств, що пра­цю­ють не­про­зо­ро. На­при­клад, зби­ра­ють уро­жай на тих по­лях, які на­ле­жним чи­ном не оформ­ле­ні, чи пра­цю­ють тіль­ки в го­тів­ку, не по­ка­зу­ю­чи свій ре­аль­ний до­хід. І хо­ча до­бре ві­до­мі схе­ми, за яки­ми та­кі під­при­єм­ства та­ки при­му­дря­ю­ться ско­ри­ста­ти­ся пе­ре­ва­га­ми лі­зин­гу, втім, не­має ні­чо­го та­єм­но­го, що б не ста­ло яв­ним. До то­го ж ба­га­тьох го­тів­ка остан­нім ча­сом тіль­ки на­сто­ро­жує.

Ін­ко­ли са­мі лі­зин­го­ві ком­па­нії про­по­ну­ють по­тен­цій­но­му клі­єн­то­ві пев­ні умо­ви, за яких йо­го компанія змо­же отри­ма­ти сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку в лі­зинг. Про­по­ну­ють рі­зні ва­рі­ан­ти, як-от ро­бо­та над по­кра­ще­н­ням фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків, за­ста­ва май­бу­тньо­го врожаю чи не­ру­хо­мо­сті го­спо­дар­ства то­що. А то­му все за­ле­жить від то­го, як швид­ко та яки­ми зу­си­л­ля­ми ви го­то­ві до­мог­ти­ся ба­жа­но­го.

*** Отри­му­ю­чи сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку в лі­зинг, го­спо­дар усе ж та­ки пе­ре­пла­чу­ва­ти­ме (як по­рів­ня­ти з ку­пів­лею), бо за­галь­ну вар­тість під­ви­щу­ва­ти­муть від­со­тко­ві став­ки за лі­зин­го­ви­ми уго­да­ми. Та в ба­га­тьох фермерів про­сто не­має ва­рі­ан­тів (й обо­ро­тних ко­штів). Тож ці­на пи­та­н­ня не зав­жди ви­мі­рю­є­ться тіль­ки гро­ши­ма.

Ан­тон ЛІВАК, по­мі­чник адво­ка­та IMG Partners

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.