КОРОТКО ПРО ГО­ЛОВ­НЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

РАДА ЄС ЗАТВЕРДИЛА ВИДІЛЕННЯ УКРАЇНІ 1 МЛРД ЄВРО МАКРО ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ.

Це ви­ня­тко­ва фор­ма фінансової допомоги, яку ЄС на­дає кра­ї­нам-пар­тне­рам із тру­дно­ща­ми з пла­ті­жни­ми си­сте­ма­ми.

У 2017/2018 МР УКРАЇНА ЕКСПОРТУВАЛА 39,4 МЛН ТОНН ЗЕРНОВИХ.

За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, на зов­ні­шні рин­ки по­став­ле­но по­над 17,1 млн тонн пше­ни­ці, по­над 4,2 млн тонн ячме­ню, по­над 17,7 млн тонн ку­ку­ру­дзи, 36, 8 тис. тонн жи­та.

ПО­ЧА­ЛИ ДІЯТИ НОВІ НОРМИ ДСТУ ЩО­ДО ЗАГОТІВЛІ МОЛОКА.

До 1 сі­чня 2020 ро­ку мо­ло­ко 2-го ґа­тун­ку пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства при­йма­ти­муть на будь-які ці­лі. На­да­лі, упро­довж кіль­ка­рі­чно­го пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду — ли­ше для те­хні­чних по­треб, на­при­клад, для ви­ро­бни­цтва тва­рин­них кор­мів чи ка­зе­ї­ну.

ЗАПУСКАЮТЬ ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ ЕЛЕКТРОННИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ.

Уря­до­вою по­ста­но­вою пе­ред­ба­че­но, що Дер­жгео­ка­дастр змо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти зов­ні­шні еле­ктрон­ні май­дан­чи­ки для ре­а­лі­за­ції прав орен­ди на зе­мель­ні ді­лян­ки сіль­госп­при­зна­че­н­ня дер­жав­ної фор­ми вла­сно­сті.

НАБУЛА ЧИННОСТІ ПОСТАНОВА НАЦБАНКУ «ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ ОБІГУ МОНЕТ ДРІБНИХ НОМІНАЛІВ».

Згі­дно з нею, юри­ди­чні й фі­зи­чні осо­би, що ве­дуть під­при­єм­ни­цьку ді­яль­ність, за від­су­тно­сті монет дрібних номіналів, мо­жуть про­во­ди­ти за­о­кру­гле­н­ня су­ми в че­ку.

НОВІ ВИПАДКИ АЧС НА ОДЕЩИНІ, ТЕРНОПІЛЬЩИНІ Й СУМЩИНІ.

В осо­би­стих під­со­бних го­спо­дар­ствах, де ви­яв­ле­но за­хво­рю­ва­н­ня, вжи­ва­ють за­хо­дів з ло­ка­лі­за­ції збу­дни­ка — аби за­по­біг­ти йо­го подаль­шо­му по­ши­рен­ню.

УКРА­ЇН­СЬКІ ДОБРИВА МАТИМУТЬ ДОСТУП НА АМЕРИКАНСЬКИЙ РИНОК.

За­кін­чив­ся строк за­сто­су­ва­н­ня ан­ти­дем­пін­го­вих за­хо­дів що­до укра­їн­сько­го ніт­ра­ту амо­нію. За ре­зуль­та­та­ми їх п’яти­рі­чно­го пе­ре­гля­ду, Мі­ні­стер­ство тор­гів­лі США ухва­ли­ло оста­то­чне рі­ше­н­ня. Про це по­ві­дом­ляє Federal Register № 117 від 18 черв­ня 2018-го.

ЦІНИ НА АМІАК ТА КАРБАМІД МО­ЖУТЬ ЗРОСТИ.

Та­кий про­гноз у сво­є­му під­сум­ко­во­му зві­ті ро­блять екс­пер­ти Kyiv Mercantile Exchange (КМЕ), по­си­ла­ю­чись на від­су­тність про­да­жу амі­а­ку від укра­їн­ських ви­ро­бни­ків та зро­ста­н­ня цін на сві­то­во­му рин­ку.

ЗА МІ­СЯЦЬ В УКРАЇНІ ЧЕ­РЕЗ ОТРУЄННЯ ЗАГИНУЛО 18 ТИС. БДЖОЛОСІМЕЙ.

Про це по­ві­до­мив го­ло­ва Спіл­ки па­сі­чни­ків Во­ло­ди­мир Стре­то­вич. А «Все­укра­їн­ське Брат­ство бджо­ля­рів Укра­ї­ни», за ін­фор­ма­ці­єю Те­тя­ни Ва­силь­ків­ської, го­ло­ви прав­лі­н­ня ці­єї гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції, іні­ці­ює ство­ре­н­ня екс­пер­тної ра­ди з бджіль­ни­цтва — аби по­дба­ти про на­ле­жний за­ко­но­дав­чий за­хист па­сі­чни­ків.

УКРАЇНА УДВІЧІ НАРОСТИЛА ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ ЗА «ЗЕЛЕНИМ» ТАРИФОМ.

За I пів­річ­чя 2018-го вста­нов­ле­но май­же 270 МВт по­ту­жно­стей, які її ге­не­ру­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.