де­та­лі й го­лов­не

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Укла­де­но пер­шу «мо­ло­чну» аграр­ну роз­пи­ску

Сі­мей­не фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Спо­ді­ва­н­ня» із Львів­ської обла­сті отри­ма­ло від під­при­єм­ства «Ко­опе­ра­тив­на со­лі­дар­ність» по­зи­ку під за­ста­ву 25 тонн ко­ров’ячо­го не­зби­ра­но­го молока, яке по­ста­ча­ти­ме кре­ди­то­ру впро­довж ро­ку.

Осо­бли­вість ці­єї «мо­ло­чної» аграр­ної роз­пи­ски, як по­ві­дом­ляє На­ціо­наль­ний прес-клуб «Укра­їн­ська пер­спе­кти­ва», ще й у то­му, що крім кре­ди­то­ра та по­зи­чаль­ни­ка зо­бов’яза­н­ня на се­бе взя­ла Львів­ська аграр­на до­рад­ча слу­жба (во­на бе­ре участь у ре­а­лі­за­ції на Львів­щи­ні між­на­ро­дно­го ка­над­сько­го про­е­кту «Роз­ви­ток мо­ло­чно­го бі­зне­су в Україні»). За уго­дою, ця слу­жба не тіль­ки на­да­ва­ти­ме фер­ме­ро­ві до­рад­чі по­слу­ги, а й зо­бов’язу­є­ться за­лу­чи­ти йо­го до тих на­вчаль­них про­грам, які про­во­дить. Та­кож чі­тко ви­пи­са­ні умо­ви спів­пра­ці за уго­дою (ба­зо­ва жир­ність молока — 3,4%, до­ї­н­ня — дві­чі на день, а ра­ціон го­дів­лі тва­рин — згі­дно з ре­ко­мен­да­ці­я­ми фа­хів­ців до­рад­чої слу­жби). Пе­ре­дба­чи­ли й форс-ма­жор: у ра­зі не­ста­чі молока для пов­но­го по­га­ше­н­ня зо­бов’язань по­зи­чаль­ник мо­же роз­ра­ху­ва­ти­ся май­бу­тнім уро­жа­єм будь-якої ін­шої сіль­госп­про­ду­кції.

Агра­рі­ям ком­пен­су­ва­ли 114 млн гри­вень за те­хні­ку

За­вер­шу­є­ться фор­му­ва­н­ня ре­є­стру отри­му­ва­чів час­тко­вої ком­пен­са­ції за при­дба­ну те­хні­ку й обла­дна­н­ня укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва. Як по­ві­до­ми­ли в Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, з гру­дня 2017-го по кві­тень 2018го за про­гра­мою час­тко­вої ком­пен­са­ції агра­рії при­дба­ли 953 оди­ниць те­хні­ки й обла­дна­н­ня ( зокре­ма 39 тра­кто­рів, 914 ґрун­то­об­ро­бної та по­сів­ної те­хні­ки й обла­дна­н­ня) на за­галь­ну су­му 354,6 млн грн (із ПДВ). Отри­ма­ли ком­пен­са­цію 674 сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­ки, зокре­ма 554 фер­мер­ських господарства, на су­му 70,7 млн грн. На чер­вень за­галь­на су­ма ком­пен­са­ції за бю­дже­тний пе­рі­од 2018 ро­ку ста­но­вить 113,7 млн грн. Бу­ло при­дба­но 1617 оди­ниць те­хні­ки й обла­дна­н­ня, ско­ри­ста­лись про­гра­мою 1130 сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­ків, з них 795 — фер­мер­ських го­спо­дарств.

17 млн до­ла­рів — на роз­ви­ток аграр­ної про­гра­ми

Щоб по­лі­пши­ти доступ до фі­нан­су­ва­н­ня ма­лих та се­ре­дніх під­при­ємств (МСП), за до­ру­че­н­ням ні­ме­цько­го уря­ду банк KfW на­дає ком­па­нії «ОТП Лі­зинг» су­бор­ди­но­ва­ний кре­дит у рам­ках про­гра­ми «Агро­фі­нан­су­ва­н­ня». Це пер­ший та­кий кре­дит в Україні, на­да­ний лі­зин­го­вій ком­па­нії.

17 млн до­ла­рів «ОТП Лі­зинг» отри­мує на 7 ро­ків із ви­пла­тою в кін­ці стро­ку. Це дасть змо­гу вже цьо­го­річ ви­да­ти укра­їн­ським ком­па­ні­ям 180 млн до­ла­рів за­мість за­пла­но­ва­них 100 міль­йо­нів. «Кре­дит до­зво­лить нам за­без­пе­чи­ти ро­бо­ту з ма­лим та се­ре­днім бі­зне­сом і ще біль­ше збіль­шить на­шу час­тку на рин­ку лі­зин­гу, яка ни­ні ста­но­вить близь­ко 40–45%», — на­го­ло­шує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «ОТП Лі­зинг» Ан­дрій Пав­лу­шин. За йо­го сло­ва­ми, для укра­їн­сько­го бі­зне­су та для аграр­ної ін­ду­стрії за­га­лом уго­да між «ОТП Лі­зинг» та KfW — це ва­жли­вий си­гнал, адже KfW — ве­ли­кий дер­жав­ний єв­ро­пей­ський market maker.

«До­сі KfW спів­пра­цю­вав в укра­їн­сько­му фі­нан­со­во­му се­кто­рі з бан­ка­ми. Про­те лі­зинг — це гар­на аль­тер­на­ти­ва для фі­нан­су­ва­н­ня ін­ве­сти­цій, осо­бли­во для МСП в аграр­но­му се­кто­рі. То­му ми ду­же ра­ді­є­мо на­шо­му но­во­му пар­тне­ру — “ОТП Лі­зинг”. На­дав­ши йо­му су­бор­ди­но­ва­ний кре­дит, ми за­по­ча­тко­ву­є­мо но­вий фі­нан­со­вий ін­стру­мент в укра­їн­сько­му лі­зин­гу», — за­зна­чив пан Лутц Хорн-Ха­а­ке, ди­ре­ктор KfW у Ки­є­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.