Шан­си є, бу­ло б ба­жа­н­ня

Топ-5 новацій, завдяки яким мо­жна отри­ма­ти конкурентну перевагу в агро­бі­зне­сі

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Хто б спе­ре­чав­ся, агра­рії — у сво­їй біль­шо­сті кон­сер­ва­то­ри. То­му но­ва­ції за­зви­чай при­йма­ють не­охо­че, а тим па­че — не зав­жди на­ле­жно оці­ню­ють. Утім, як по­ка­зує пра­кти­ка, що швид­ше лю­ди­на з’ясує пе­ре­ва­ги но­вих сер­ві­сів чи ін­стру­мен­тів, то біль­ше шан­сів отри­ма­ти пев­ну конкурентну перевагу, а це зав­жди мо­жна мо­не­ти­зу­ва­ти. 1. Лі­бе­ра­лі­за­ція ва­лю­тних ра­хун­ків

Один із най­більш ре­фор­ма­тор­ських за­ко­нів остан­ніх ро­ків, ухва­ле­них укра­їн­ським пар­ла­мен­том, — «Про ва­лю­ту і ва­лю­тні опе­ра­ції». Як ві­до­мо, в Україні є по­ту­жний за­пит на лі­бе­ра­лі­за­цію ва­лю­тних опе­ра­цій, осо­бли­во це сто­су­є­ться мо­жли­во­стей віль­но ін­ве­сту­ва­ти свої гро­ші за кор­дон. Іде­ться не про ви­ве­де­н­ня ка­пі­та­лу з кра­ї­ни, а про ба­наль­не пра­гне­н­ня збе­рег­ти й при­мно­жи­ти свої ста­тки. В кра­ї­ні, що має за най­скром­ні­ши­ми під­ра­хун­ка­ми при­бли­зно 40 млрд до­ла­рів го­тів­кою, зі зру­чних ін­стру­мен­тів ін­ве­сту­ва­н­ня — тіль­ки бан­ків­ський де­по­зит і дер­жо­блі­га­ції.

Го­лов­ною нор­мою за­ко­ну, яку че­ка­ли й най­біль­ше обго­во­рю­ва­ли, є до­звіл для всіх гро­ма­дян без про­блем ін­ве­сту­ва­ти гро­ші за кор­дон. Ще до ми­ну­ло­го лі­та це вза­га­лі бу­ло про­ти­за­кон­ним — На- ціо­наль­ний банк і уряд, ма­буть, опа­са­ю­чись, що укра­їн­ці ви­ве­дуть із кра­ї­ни над­то ба­га­то гро­шей, про­сто не до­зво­ля­ли ро­би­ти це ле­галь­но. Що­прав­да, це не пе­ре­шко­джа­ло бі­зне­сме­нам і по­лі­ти­кам спо­кій­но здій­сню­ва­ти по­ту­жні ін­ве­сти­ції й уго­ди че­рез офшор­ні ком­па­нії.

То­рік у черв­ні від­бу­ла­ся пев­на лі­бе­ра­лі­за­ція: гро­ма­дя­нам до­зво­ли­ли ін­ве­сту­ва­ти до 50 тис. до­ла­рів на рік, отри­мав­ши еле­ктрон­ну лі­цен­зію в НБУ. Те­пер, аби при- дба­ти, на­при­клад, квар­ти­ру на Кі­прі чи від­кри­ти де­по­зит у яко­мусь за­кор­дон­но­му бан­ку, не по­трі­бно бу­де й цьо­го. До­ста­тньо прой­ти в бан­ку стан­дар­тну про­це­ду­ру кон­тро­лю й мо­жна бу­де вкла­да­ти свої гро­ші в будь-які іно­зем­ні акти­ви.

2. Участь у тор­гах на лі­кві­дних бір­жах

Ціл­ком імо­вір­но, що са­ме ва­лю­тна лі­бе­ра­лі­за­ція й акти­ві­зу­ва­ла тор­ги при­чор­но­мор­ським ф’ючер­сом. На­ра­зі факт оче­ви­дний: для фі­зи­чних осіб зна­чно спро­ще­но ви­хід на бір­жо­ві тор­ги. Якщо ро­ків п’ять то­му укра­їн- ський аграрій міг тіль­ки мрі­я­ти про спра­ве­дли­ву ці­ну за ви­ро­ще­ний уро­жай, що йо­го він увесь се­зон за­хи­щав від по­жеж, рей­де­рів і ви­бри­ків по­го­ди, то ни­ні ко­жний охо­чий мо­же ма­ти і 3G, і віль­ний доступ на бір­жо­вий ринок сві­ту. До ре­чі, світ уже актив­но по­слу­го­ву­є­ться до­по­мо­гою тор­го­вих ро­бо­тів. Фан­та­сти­ка, що ста­ла ре­аль­ні­стю.

Якщо ра­ні­ше трей­дер са­мо­стій­но си­дів за мо­ні­то­ром, ви­шу­ку­ю­чи слу­шні трен­ди й то­чки вхо­ду на ринок, ду­мав про те, на яко­му рів­ні вста­но­ви­ти лі­мі­ти то­що, то ни­ні це ро­блять комп’ютер­ні про­гра­ми, зда­тні ви­ко­ну­ва­ти ти­ся­чу опе­ра­цій на се­кун­ду.

Топ-5 новацій, завдяки яким мо­жна отри­ма­ти конкурентну перевагу в агро­бі­зне­сі

Щоб ма­ти та­ку конкурентну перевагу по­трі­бні на­ле­жні ана­лі­ти­чні зна­н­ня й умі­н­ня «від­чу­ва­ти ринок», і най­ва­жли­ві­шим є рі­вень ком­пе­тен­ції фа­хів­ця, яко­го ви най­ме­те для на­пи­са­н­ня ал­го­ри­тмів. Від то­го, як він ін­тер­пре­ту­ва­ти­ме ва­ші зав­да­н­ня та як пра­виль­но він ро­зу­міє кін­це­ву ме­ту ро­бо­ти про­гра­ми, за­ле­жить ефе­ктив­ність ва­шої уча­сті в бір­жо­вих тор­гах. Ціл­ком імо­вір­но, ви отри­ма­є­те кіль­ка до­да­тко­вих віль­них го­дин на ти­ждень для глиб­шо­го ана­лі­зу рин­ків і роз­роб­ки вла­сної мар­ке­тин­го­вої кам­па­нії.

3. Про­даж че­рез си­сте­му дер­жав­них за­ку­пі­вель

Уже ни­ні ба­га­то хто з укра­їн­ських фер­ме­рів зо­се­ре­див­ся на ви­ро­щу­ван­ні ні­ше­вих куль­тур, зокре­ма, ягід і фру­ктів. Їх, до сло­ва, мо­жна не ли­ше ре­а­лі­зо­ву­ва­ти в ма­га­зи­нах чи на опто­вих рин­ках. Сма­чний про­дукт ціл­ком мо­же за­сма­ку­ва­ти пра­ців­ни­кам дер­жав­них уста­нов і стру­ктур, які за­ку­по­ву­ють про­ду­кти че­рез си­сте­му пу­блі­чних за­ку­пі­вель ProZorro. Це не­аби­яка мо­жли­вість для сіль­го­спви­ро­бни­ків сут­тє­во на­ро­сти­ти об­ся­ги збу­ту й до­мог­ти­ся рин­ко­вої ціни за свій то­вар. Де­ко­трі ком­па­нії, до ре­чі, ство­рю­ють окре­мі від­ді­ли чи на­віть пе­ре­орі­єн­то­ву­ю­ться на по­ста­ча­н­ня про­ду­ктів дер­жа­ві.

За­га­лом ця си­сте­ма дер­жав­них за­ку­пі­вель пов­ні­стю змі­ни­ла прин­ци­пи ви­тра­ча­н­ня дер­жав­них гро­шей: якщо ра­ні­ше за­по­ру­кою успі­ху бу­ла про­по­зи­ція най­ви­що­го «від­ка­ту» пі­сля укла­да­н­ня кон­тра­кту, то ни­ні — основ­ним кри­те­рі­єм обра­н­ня по­ста­чаль­ни­ка є на­йопти­маль­ні­ша ці­на та якість про­ду­кції.

4. Ви­ко­ри­ста­н­ня мо­біль­них до­да­тків

За­сто­су­ва­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гій у ро­слин­ни­цтві дає змо­гу ма­кси­маль­но ско­ри­ста­ти­ся по­тен­ці­а­лом ро­сту, що за­кла­де­но в ко­жній куль­ту­рі ге­не­ти­чно. Пра­виль­ний під­бір до­брив і ЗЗР з ура­ху­ва­н­ням яко­сті ґрун­ту й до­три­ма­н­ня опти­маль­них умов сів­би, ви­ро­щу­ва­н­ня та зби­ра­н­ня — це ви­зна­чаль­ні чин­ни­ки отри­ма­н­ня ви­со­ких по­ка­зни­ків. До по­слуг го­спо­да­ре­ві ни­ні не ли­ше Дні по­ля, ви­став­ки й кон­фе­рен­ції, а й ку­па мо­біль­них до­да­тків, ство­ре­них по­ста­чаль­ни­ка­ми на­сі­н­ня, до­брив, ЗЗР. Аби що­най­то­чні­ше ро­зра­ху­ва­ти нор­му вне­се­н­ня, вча­сно ско­ри­гу­ва­ти свої дії з по­го­дни­ми умо­ва­ми, по­пе­ре­дньо зо­рі­єн­ту­ва­ти­ся в ці­нах на про­по­но­ва­ний то­вар, ма­кси­маль­но то­чно до­три­ма­ти­ся агро­те­хно­ло­гі­чних ви­мог (і не тіль­ки), вар­то ли­ше за­ван­та­жи­ти впо­до­ба­ну про­гра­му на смар­тфон. Усе ре­шта, як мо­ви­ться, — спра­ва те­хні­ки. Вла­сне, й са­мі на­да­ва­чі та­ко­го сер­ві­су го­то­ві кон­суль­ту­ва­ти й до­по­ма­га­ти з осво­є­н­ням но­ва­ції — бу­ло б ба­жа­н­ня.

5. При­стра­сті за еле­ва­то­ра­ми

Вла­сни­ки збе­рі­галь­них по­ту­жно­стей, що є в Україні, пра­гнуть до­мог­ти­ся най­ефе­ктив­ні­шо­го за­ван­та­же­н­ня сво­їх еле­ва­то­рів і ма­кси­маль­но­го їх обо­ро­ту. І клю­чо­ву роль у цій ви­со­ко­кон­ку­рен­тній бо­роть­бі пе­ред­усім ві­ді­грає те­ри­то­рі­аль­не роз­та­шу­ва­н­ня, на­яв­ність за­лі­зни­чних гі­лок і ко­лії, швид­кість за­ван­та­же­н­ня й ви­ван­та­же­н­ня. Утім, не­ма­ло­ва­жним чин­ни­ком є ре­пу­та­ція еле­ва­то­ра, йо­го та­ри­фи й те, якої по­зи­ції він до­три­му­є­ться що­до сто­рон­ніх збе­рі­га­чів. Якщо еле­ва­тор про­по­нує се­ре­дньо­рин­ко­ві ціни (або ниж­чі) й до­три­му­є­ться те­хно­ло­гій і стан­дар­тів збе­рі­га­н­ня, та­ка стра­те­гія ме­не­джмен­ту ви­кли­ка­ти­ме до­ві­ру в уча­сни­ків рин­ку, а на по­слу­ги еле­ва­то­ра бу­де по­пит як у ве­ли­ких трей­де­рів, так і в мі­сце­вих фер­ме­рів. До ре­чі, ни­ні вже ство­ре­но кіль­ка он­лайн-карт еле­ва­то­рів, ін­фор­ма­цію про які вне­сли у свою ба­зу да­них роз­ро­бни­ки. Най­від­по­від­аль­ні­ші на­віть пе­ред вне­се­н­ням у ба­зу про­во­дять ау­дит по­ту­жно­сті й ро­блять фо­то ро­бо­чих про­це­сів еле­ва­то­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.