За вла­сним сце­на­рі­єм

Огляд рин­ку зернових й олій­них куль­тур: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - БІРЖІ - Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті НУБіП

За­вер­шив­ся 2017/18 мар­ке­тин­го­вий рік (ли­пень—чер­вень), роз­по­ча­то зби­ра­н­ня ран­ніх зернових, уже «про­гля­да­ю­ться» пер­спе­кти­ви цьо­го­рі­чно­го вро­жаю, а з ним і пер­ші ці­но­ві про­гно­зи. Як по­зна­ча­ться по­го­дні ка­та­клі­зми та тор­го­вель­ні вій­ни на вар­то­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських акти­вів? Сьо­го­дні це хви­лює всіх уча­сни­ків рин­ку… Пше­ни­ця

По­ча­тку зби­раль­ної кам­па­нії ча­сто вла­сти­ві па­ді­н­ня цін на зер­но. То­рік (2017/18 МР), як в по­за­то­рік, бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі зни­жу­ва­ли­ся. Гли­би­на па­ді­н­ня цін ми­ну­ло­го се­зо­ну до­ся­гла 4,60– 4,80 дол./бу­шель, то­ді як по­за­ми­ну­ло­го се­зо­ну па­ді­н­ня цін бу­ло сут­тє­ві­шим — до 4,25–4,50 дол./ бу­шель, оскіль­ки ще біль­шим тя­га­рем бу­ли пе­ре­хі­дні за­па­си пше­ни­ці.

Ве­сня­на не­ста­біль­ність по­го­дних умов (то сніг, то спе­ка), не­ста­біль­ність по­лі­ти­чних від­но­син між кра­ї­на­ми — ве­ли­ки­ми грав­ця­ми рин­ку ( США, Ки­тай, ЄС) — зу­мо­ви­ли зна­чну во­ла­тиль­ність бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на аме­ри­кан­ську пше­ни­цю (4,8–5,6 дол./бу­шель). В остан­ню де­ка­ду черв­ня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ви­йшли на рі­вень близь­ко 5 дол./бу­шель.

Дру­гий се­зон по­спіль укра­їн­ські ці­но­ві трен­ди на пше­ни­цю не по­вто­рю­ють тен­ден­ції сві­то­вих цін. На по­ча­тку ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку не від­бу­ло­ся тра­ди­цій­но­го зни­же­н­ня цін, і до кін­ця 2017-го во­ни бу­ли до­сить ста­біль­ни­ми: близь­ко 190 дол. США/т про­до­воль­чої пше­ни­ці на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, а з лю­то­го 2018 ро­ку на­віть по­ча­ли зро­ста­ти — по­над 210 дол. США/т. По­си­ле­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті Чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну на сві­то­во­му рин­ку, актив­ний екс­порт пше­ни­ці та бо­ро­шна з Укра­ї­ни під­три­му­ва­ли ціни. Ли­ше на­при­кін­ці мар­ке­тин­го­во­го ро­ку ціни де­що при­сі­ли — до 200 дол. США/т про­до­воль­чої пше­ни­ці, про­те у цей пе­рі­од уже за­вер­шу­є­ться біль­шість екс­порт­них про­грам і актив­ність тор­гів­лі сут­тє­во зни­жу­є­ться. На­при­кін­ці МР про­до­воль­ча пше­ни­ця 2-го кла­су тор­гу­ва­ла­ся в Україні за ці­на­ми по­над 5100–5400 грн/т, пше­ни­ця фу­ра­жна — по­над 4850–5200 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Які ж пер­спе­кти­ви на­сту­пно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку? По­ві­дом­ле­н­ня ін­фор­ма­цій­них дже­рел свід­чить про те, що сві­то­ві за­па­си пше­ни­ці ли­ша­ю­ться до­сить ва­го­ми­ми, хоч і мен­ши­ми, ніж ми­ну­ло­го се­зо­ну. У тор­го­вих від­но­си­нах США та Ки­таю до­сі не­ви­зна­че­ність, ба на­віть — пев­не за­го­стре­н­ня. Ці та ін­ші чин­ни­ки, як і ра­ні­ше, бу­дуть ви­зна­чаль­ни­ми в най­ближ­чий пе­рі­од.

Ра­зом із тим по­го­дні умо­ви в Україні зі­гра­ли не на ко­ристь агра­рі­їв, осо­бли­во в пів­ден­них і пів­ден­но-схі­дних ре­гіо­нах. Там спо­сте­рі­га­ю­ться не­зво­ро­тні на­слід­ки впли­ву на по­сі­ви, які по­стра­жда­ли від су­хо­ві­їв і від­су­тно­сті про­ду­ктив­ної во­ло­ги в цих ре­гіо­нах. Зві­сно, Україна бу­де з хлі­бом у до­ста­тній кіль­ко­сті, про­те про­гно­зи екс­пер­тів що­до ва­ло­во­го збо­ру та екс­пор­ту пше­ни­ці ста­ють де­да­лі стри­ма­ні­ши­ми. Оче­ви­дно, що ці про­гно­зи ви­прав­да­ю­ться і ціни на пше­ни­цю утри­ма­ю­ться від тра­ди­цій­но­го спа­ду під час над­хо­дже­н­ня но­во­го вро­жаю, а з ча­сом матимуть ще й по­тен­ці­ал ро­сту.

Під­трим­ку ці­нам на­да­ва­ти­ме актив­ний по­пит із бо­ку трей­де­рів, які вже з не­тер­пі­н­ням очі­ку­ють на екс­порт­ні пар­тії укра­їн­сько­го зер­на. Но­ви­ни про змен­ше­н­ня про­гно­зу вро­жаю пше­ни­ці в Ро­сії на 16,5 млн тонн і, від­по­від­но, екс­пор­ту на 5,5 млн тонн тіль­ки пі­ді­грі­ва­ють апе­ти­ти трей­де­рів на укра­їн­ське зер­но.

Ячмінь

2017/18 мар­ке­тин­го­вий рік був до­сить спри­я­тли­вим для рин­ку укра­їн­сько­го ячме­ню. Бу­ло екс­пор­то­ва­но 4,5 млн тонн, до то­го ж за до­сить ви­со­ки­ми ці­на­ми. Ве­сною за фу­ра­жний ячмінь да­ва­ли (на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB) на­віть біль­ше, ніж за про­до­воль­чу пше­ни­цю з умі­стом біл­ка 12,5%. Що­прав­да, на вну­трі­шніх еле­ва­то­рах рі­зни­ця в ці­нах усе ж бу­ла на ко­ристь пше­ни­ці.

У трав­не­во­му зві­ті WASDE фа­хів­ці аме­ри­кан­сько­го ві­дом­ства про­гно­зу­ють най­мен­ші за остан­ні ро­ки пе­ре­хі­дні за­ли­шки ячме­ню на по­ча­ток 2018/19 МР. Для Укра­ї­ни про­гно­зи ви­ро­бни­цтва змен­ше­но, від­по­від­но, до 7,0 млн тонн, про­ти 8,7 млн ми­ну­ло­го се­зо­ну, а про­гно­зи екс­пор­ту — до 3,5 млн тонн про­ти 4,5 млн. За­су­шли­ві по­го­дні умо­ви за­шко­ди­ли успі­шно­му роз­ви­тку по­сі­вів ози­мо­го ячме­ню в Україні й не до­зво­ли­ли ком­пен­су­ва­ти ці втра­ти по­сі­ва­ми яро­го ячме­ню, оскіль­ки ве­сня­на по­сів­на кам­па­нія про­во­ди­ла­ся із за­трим­кою та в сти­слі стро­ки.

Не­зва­жа­ю­чи на зна­чне па­ді­н­ня цін у трав­ні–черв­ні, все ж таки но­вий мар­ке­тин­го­вий рік стар­тує із ці­на­ми на ячмінь, що зна­чно пе­ре­ви­щу­ють рі­вень ми­ну­ло­го ро­ку: якщо сьо­го­дні це близь­ко 5000 грн/т, то на по­ча­тку ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло близь­ко 3600 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Ку­ку­ру­дза

Во­ла­тиль­ність цін на бір­жо­во­му рин­ку ку­ку­ру­дзи у 2017/18 МР бу­ла мен­шою, ніж на рин­ку пше­ни­ці. Ціни ста­біль­но пе­ре­бу­ва­ли під ти­ском зна­чних пе­ре­хі­дних за­ли­шків. По­віль­не під­ви­ще­н­ня вар­то­сті ку­ку­ру­дзя­но­го ф’ючер­су на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі у 2018 ро­ці до рів­ня 4,0– 4,10 дол./бу­шель дов­го не втри­ма­ло­ся. У черв­ні бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня обва­ли­ли­ся до рів­ня 3,5–3,6 дол./бу­шель під впли­вом спри­я­тли­вих умов для роз­ви­тку по­сі­вів ку­ку­ру­дзи та цін на су­мі­жних рин­ках, не­ви­зна­че­но­сті в тор­го­вель­них від­но­си­нах між США та Ки­та­єм, Ме­кси­кою.

У черв­не­во­му зві­ті WASDE сві­то­ве виробництво оці­не­но на рів­ні 1052 тис. тонн, що біль­ше за рі­вень ми­ну­ло­го ро­ку на 17,6 млн. Ра­зом із тим зро­ста­н­ня спо­жи­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи в Ки­таї, Бра­зи­лії, Ме­кси­ці й ін­ших кра­ї­нах зу­мо­ви­ло ско­ро­че­н­ня оці­нок сві­то­вих за­па­сів на 20% що­до до ми­ну­ло­го ро­ку. Про­те це ли­ше по­пе­ре­дні оцін­ки. На­да­лі бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня за­ле­жа­ти­муть від ста­ну по­сі­вів ку­ку­ру­дзи, ін­фля­ції та кур­су до­ла­ра, ре­зуль­та­тів тор­го­вель­ної су­пе­ре­чки, що три­ває між основ­ни­ми тор­го­вель­ни­ми пар­тне­ра­ми, цін на на­фту й ета­нол. На ча­сі, час­тка по­сі­вів ку­ку­ру­дзи в до­бро­му та від­мін­но­му ста­ні в США ста­но­вить 78%, то­ді як ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло 67%, що свід­чить про ви­со­кий по­тен­ці­ал май­бу­тньо­го вро­жаю.

В Україні тен­ден­ції цін на ку­ку­ру­дзу у 2017/18 МР бу­ли ли­ше час­тко­во схо­жи­ми на тен­ден­ції бір­жо­вих ко­ти­ру­вань у Чи­ка­го. В Україні не бу­ло тра­ди­цій­но­го па­ді­н­ня цін на по­ча­тку мар­ке­тин­го­во­го ро­ку: ціни утри­му­ва­ли­ся в ці­но­во­му ді­а­па­зо­ні 160– 170 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор до сі­чня мі­ся­ця, пі­сля чо­го (як і сві­то­ві ціни) по­ча­ли зро­ста­ти й зре­штою пе­ре­йшли у спа­дний тренд у трав­ні. Тем­пи екс­пор­ту ку­ку­ру­дзи від­ста­ють від то­го­рі­чних.

В остан­ній де­ка­ді черв­ня ціни спо­то­во­го рин­ку ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 185–190 дол./т, або 4800– 5100 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. По­то­чно­го ро­ку за­сі­я­но ку­ку­ру­дзою біль­шу пло­щу, й оцін­ки вро­жаю до­сить опти­мі­сти­чні — 30 млн тонн про­ти то­го­рі­чних 24 млн.

Со­є­ві бо­би

Ринок со­є­вих бо­бів у 2017/18 МР був від­но­сно ста­біль­ним. Якщо спо­сте­рі­га­ти за рі­чною тен­ден­ці­єю цін, то все ж оче­ви­дним є бі­чний тренд і від­су­тність різ­ких ко­ли­вань на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі. Ви­ня­тком є кі­нець мар­ке­тин­го­во­го ро­ку, ко­ли бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня по­слі­дов­но опу­ска­ли­ся з по­зна­чки 10,5 дол./бу­шель до 9,5 дол./ бу­шель, а по­тім 9,0 дол./бу­шель і ниж­че. До основ­них при­чин на­ле­жать на­сам­пе­ред на­пру­же­н­ня тор­го­вель­них від­но­син між США й основ­ни­ми тор­го­вель­ни­ми пар­те­ра­ми. Ста­ном на чер­вень адмі­ні­стра­ція Трам­па опри­лю­дни­ла спи­сок ки­тай­ських то­ва­рів, на які вво­дя­ться 25% ми­та, а ки­тай­ці у від­по­відь опри­лю­дни­ли на­мі­ри вве­сти ми­та на ім­порт аме­ри­кан­ських то­ва­рів, зокре­ма сою та сор­го. Та­кі са­мі кро­ки обго­во­рю­ють у Ме­кси­ці, яка та­кож отри­ма­ла під­ви­ще­н­ня мит на ім­порт у США ме­кси­кан­ських ме­та­лів то­що.

З ін­шо­го бо­ку, зна­чних за­гроз для роз­ви­тку по­сі­вів со­є­вих бо­бів у США по­ки що не­має, й озву­чу­ю­ться пер­спе­кти­ви отри­ма­н­ня до­бро­го вро­жаю. Та­кож не ви­кли­кає за­не­по­ко­є­н­ня вро­жай ін­ших клю­чо­вих про­ду­цен­тів — Бра­зи­лії й Ар­ген­ти­ни. За­га­лом на­сту­пно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку очі­ку­є­ться ре­кор­дний уро­жай со­є­вих бо­бів у сві­ті — 355,2 млн тонн (+18,5 млн тонн до то­го­рі­чно­го рів­ня), а об­сяг сві­то­вих за­па­сів — 87 млн тонн (–5,5 до то­го­рі­чно­го рів­ня).

Се­зон, що ми­нає, в Україні (а для сої тут мар­ке­тин­го­вий рік жов­тень–ве­ре­сень) був до­сить успі­шним. У сі­чні ціни по­ча­ли зро­ста­ти й до­ся­гли рів­ня по­над 500 дол./т — най­ви­щий рі­вень за остан­ніх чо­ти­ри ро­ки. Ви­со­кий екс­порт­ний по­пит ма­ла не ли­ше соя, а й со­є­вий шрот, яко­го від­ван­та­же­но на чверть біль­ше, ніж ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку. Та­кож актив­но вклю­чи­ли­ся в ро­бо­ту пе­ре­ро­бни­ки: виробництво со­є­вої олії збіль­ши­ло­ся на чверть про­ти ми­ну­ло­го се­зо­ну.

І ли­ше у черв­ні ціни на со­є­ві бо­би де­що про­сі­ли на тлі сут­тє­во­го зни­же­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань у Чи­ка­го. На­при­кін­ці черв­ня во­ни ко­ли­ва­ли­ся на рів­ні 12 000–12 500 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW еле­ва­тор ( 460–465 дол./т).

Ячмінь

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на рі­пак на Па­ризь­кій бір­жі (MATIF) із ли­сто­па­да 2017-го пе­ре­йшли в спа­дний тренд під впли­вом змін у суб­си­ду­ван­ні ви­ро­бни­цтва рі­па­ку для пе­ре­роб­ки на біо­ди­зель у ЄС. Та­кож на ціни рі­па­ко­вої олії, а від­по­від­но й си­ро­ви­ни, ти­сну­ли ціни су­мі­жних рин­ків: паль­мо­вої, со­є­вої, со­ня­шни­ко­вої олій. По­чи­на­ю­чи з трав­ня на рин­ку ро­слин­них олій спо­сте­рі­га­є­ться спад, і рі­па­ко­ва олія не є ви­ня­тком. В остан­ній де­ка­ді черв­ня ціни на рі­пак ко­ли­ва­ли­ся нав­ко­ло по­зна­чки 350 євро/т.

Укра­їн­ські ці­но­ві трен­ди на рі­пак не ду­же ко­ре­лю­ва­ли зі сві­то­ви­ми: різ­ко під­ви­щив­шись на по­ча­тку мар­ке­тин­го­во­го ро­ку, укра­їн­ські ціни бу­ли до­сить ста­біль­ни­ми про­тя­гом ро­ку (близь­ко 465–475 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор) за ви­ня­тком сі­чня, ко­ли був «про­вал» цін. Об­сяг екс­пор­ту рі­па­ку з по­ча­тку мар­ке­тин­го­во­го ро­ку ста­но­вить 2,1 млн тонн, що пе­ре­ви­щує то­го­рі­чний рі­вень, а основ­ним за­ку­пни­ком, як і ра­ні­ше, є кра­ї­ни ЄС. Що­до вро­жаю рі­па­ку 2018 ро­ку, збір яко­го три­ває, оцін­ки опти­мі­сти­чні.

Со­ня­шник

До кін­ця сі­чня 2018-го ціни на на­сі­н­ня три­ма­ли­ся в ді­а­па­зо­ні 380–400 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Та на­при­кін­ці сі­чня вар­тість со­ня­шни­ку по­ча­ла стрім­ко зро­ста­ти аж до се­ре­ди­ни трав­ня (+70 дол./т). Во­дно­час ціни на со­ня­шни­ко­ву олію у єв­ро­пей­ських пор­тах не по­да­ва­ли жо­дних на­тя­ків на під­ви­ще­н­ня: 785–800 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB. У пор­тах Чор­но­го мо­ря зро­ста­ли слаб­ко, то­му ли­ше час­тко­во бу­ли при­чи­ною здо­рож­ча­н­ня на­сі­н­ня. Від­так пе­ре­ва­жно ціни на на­сі­н­ня со­ня­шни­ку пі­ді­грі­ва­ла вну­трі­шня кон­ку­рен­ція за си­ро­ви­ну між пе­ре­ро­бни­ка­ми. Актив­ний по­пит цьо­го­річ спо­сте­рі­гав­ся на со­ня­шни­ко­вий шрот, тож ці­на на ньо­го зро­сла з 175 дол./т (у сі­чні) до 270–275 дол./т (у черв­ні) на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB.

На­сту­пно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку очі­ку­ють ви­щий сві­то­вий уро­жай со­ня­шни­ку. Та че­рез збіль­ше­н­ня сві­то­во­го спо­жи­ва­н­ня пе­ре­хі­дні за­ли­шки на­віть змен­ша­ться на 0,3 млн тонн. В Україні со­ня­шни­ком за­сі­я­но на 3% площ біль­ше, ніж бу­ло за­сі­я­но ми­ну­ло­го се­зо­ну. У черв­не­во­му зві­ті WASDE аме­ри­кан­ські ана­лі­ти­ки про­гно­зу­ють уро­жай укра­їн­сько­го со­ня­шни­ку на рів­ні 15,5 млн тонн (+1,8 млн тонн) до по­пе­ре­дньо­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку. Тож, схо­же, на ча­сі но­вий ре­корд. Що­прав­да, укра­їн­ські екс­пер­ти та сіль­го­спви­ро­бни­ки скром­ні­ші у сво­їх оцін­ках, про­гно­зу­ю­чи 14,5 млн тонн на­сі­н­ня со­ня­шни­ку но­во­го вро­жаю.

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), сер­пне­вий кон­тракт, ли­пень (2017) — чер­вень (2018)

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), сер­пне­вий кон­тракт, ли­пень (2017) — чер­вень (2018)

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), ве­ре­сне­вий кон­тракт, ли­пень (2017) — чер­вень (2018)

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), ве­ре­сне­вий кон­тракт, ли­пень (2017) — чер­вень (2018)

Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті НУБіП

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.