Но­вий погляд на під­го­тов­ку рун­ту під рі­пак

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Усі ми зна­є­мо, що рі­пак ви­сі­ва­ють чи не в най­спе­ко­тні­ший пе­рі­од ро­ку. Ре­ко­мен­до­ва­ні стро­ки сів­би для біль­шо­сті ре­гіо­нів Укра­ї­ни при­па­да­ють на сер­пень. Та у цей пе­рі­од вель­ми скла­дно від­най­ти хо­ча б най­мен­ші озна­ки на­яв­но­сті во­ло­ги в ґрун­ті. Якщо по­лю не по­ща­сти­ло «за­ря­ди­ти­ся» від лі­тніх до­щів, за­ли­ша­є­ться спо­ді­ва­ти­ся на те­хні­ку й те­хно­ло­гії ґрун­то­об­ро­бі­тку.

Тра­ди­цій­но ґрунт до сів­би го­ту­ють за до­по­мо­гою важ­ко­го куль­ти­ва­то­ра або ди­ско­вої бо­ро­ни чи лу­щиль­ни­ка. Основ­ні не­до­лі­ки та­ко­го обро­бі­тку під рі­пак — не­до­три­ма­н­ня по­трі­бної гли­би­ни; за­гор­та­н­ня по­жнив­них ре­шток; ви­су­шу­ва­н­ня ґрун­ту (час­тко­во ні­ве­лю­ва­ти йо­го мо­жна, ви­сі­ва­ю­чи рі­пак одра­зу за про­хо­дже­н­ням куль­ти­ва­то­ра чи ди­ско­вої бо­ро­ни, що­прав­да, на пра­кти­ці цьо­го до­сяг­ти вель­ми скла­дно). Ці­ка­вою аль­тер­на­ти­вою, що дасть мо­жли­вість збе­рег­ти во­ло­гу й під­го­ту­ва­ти ґрунт під ви­сі­ва­н­ня рі­па­ку, на пе­ре­ко­на­н­ня фа­хів­ців, є те­хні­ка для вер­ти­каль­но­го обро­бі­тку.

З мінімальним ку­том ата­ки

Ро­з­гля­не­мо, для при­кла­ду, які змі­ни в стру­кту­рі ґрун­ту спри­чи­ня­ють ро­бо­чі ор­га­ни уні­вер­саль­но­го Excelerator від KUHN. Ефект від про­хо­дже­н­ня ди­сків із мінімальним (пра­кти­чно ну­льо­вим) ку­том ата­ки лег­ко мо­жна по­рів­ня­ти з но­жем, якщо вер­ти­каль­но встро­ми­ти й ви­тя­гну­ти ле­зо но­жа з ґрун­ту — ві­зу­аль­но ми не по­ба­чи­мо ефе­кту від та­кої дії, про­те стру­кту­ра ґрун­ту нав­ко­ло ле­за (чи­тай — ро­бо­чих ор­га­нів) бу­де по­ру­ше­на й зруй­но­ва­на. Са­ме та­кий ре­зуль­тат ми отри­му­є­мо пі­сля про­хо­дже­н­ня агре­га­та для вер­ти­каль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту. Цей ефект по­си­лю­є­ться завдяки не­зна­чній від­ста­ні між дво­ма ди­ска­ми (для Excelerator во­на ста­но­вить 20,3 см), що з обох бо­ків впли­ва­ють на смуж­ку ґрун­ту між ни­ми. Са­ме цей ефект дає змо­гу на­да­лі лег­ко зруй­ну­ва­ти не­о­бро­бле­ні гре­бе­ні фі­ні­шни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми або на­віть ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми сі­вал­ки.

Не­о­бро­бле­ні гре­бе­ні з по­ру­ше­ною стру­кту­рою ґрун­ту утво- рю­ю­ться тіль­ки на пе­ре­зво­ло­же­них ґрун­тах. Якщо ж пра­цю­ва­ти в умо­вах сти­гло­го ґрун­ту, то пі­сля про­хо­дже­н­ня агре­га­тів ми отри­му­є­мо пов­ні­стю рів­но­мір­но обро­бле­ний шар на вста­нов­ле­ну гли­би­ну. Тоб­то в го­спо­да­ря є мо­жли­вість орі­єн­ту­ва­ти­ся на те­хно­ло­гію ґрун­то­об­ро­бі­тку, а не на те­хні­чні мо­жли­во­сті ма­ши­ни. Річ у тім, що ро­бо­чі ор­га­ни ди­ско­вих лу­щиль­ни­ків чи бо­рін за­зви­чай ма­ють ви­пу­клу фор­му, і їхня ро­бо­та по­ля­гає у ви­рі­зан­ні та пе­ре­мі­шу­ван­ні ґрун­ту на гли­би­ну обро­бі­тку. Про­те пе­ре­кри­т­тя між про­хо­да­ми ди­сків від­бу­ва­є­ться на гли­би­ні не мен­шій як 5–7 см за­ле­жно від ді­а­ме­тра й роз­та­шу­ва­н­ня ди­сків. І го­лов­не — за не­пра­виль­но­го на­ла­шту­ва­н­ня агре­га­та або ба­жа­н­ня обро­би­ти ґрунт міл­кі­ше, ніж мо­же ма­ши­на, мо­жли­ве утво­ре­н­ня не­зруй­но­ва­них і не­зру­ше­них гре­бе­нів. Тоб­то ми отри­ма­є­мо хви­ля­сту по­верх­ню, не­при­да­тну для подаль­шо­го ви­сі­ва­н­ня.

Ню­ан­си пра­кти­чно­го за­сто­су­ва­н­ня

За­ле­жно від умов і ста­ну ґрун­ту за до­по­мо­гою агре­га­тів для вер­ти­каль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту не зав­жди вда­є­ться отри­ма­ти іде­аль­но під­го­тов­ле­ний ґрунт за один про­хід. Про­те це не озна­чає, що одне по­ле за ко­ро­ткий про­мі­жок ча­су (пе­ред сів­бою) по­трі­бно обро­бля­ти два, а то й біль­ше ра­зів. Ма­є­ться на ува­зі, що ко­ли ми за­сто­со­ву­є­мо в го­спо­дар­стві агре­гат для вер­ти­каль­но­го ґрун­то­об­ро­бі­тку вже не пер­ший рік, то по­трі­бно змі­ню­ва­ти на­прям­ки йо­го ру­ху по­лем. Тоб­то во­се­ни або на­ве­сні (під по­пе­ре­дник) ми про­во­ди­мо ро­бо­ту по одній ді­а­го­на­лі по­ля, по­тім ви­ко­ну­є­мо лу­ще­н­ня стер­ні по­пе­ре­дни­ка по ін­шій ді­а­го­на­лі, і вже без­по­се­ре­дньо пе­ред ви­сі­ва­н­ням рі­па­ку обро­бля­є­мо ґрунт у на­прям­ку, в яко­му ви­сі­ва­ти­ме­мо цю куль­ту­ру.

Є при­кла­ди ро­бо­ти агре­га­тів для вер­ти­каль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту в одно­му з агро­під­при­ємств Оде­ської обла­сті, ко­ли агро­ви­ро­бни­кам до­во­ди­ло­ся го­ту­ва­ти ґрунт пе­ред сів­бою у три (!) про­хо­ди, що на пер­ший погляд зда­ва­ло­ся еко­но­мі­чно не­ви­гі­дним. Вре­шті со­ло­ма бу­ла по­дрі­бне­на й ле­жа­ла на по­верх­ні ґрун­ту як муль­ча, що за­хи­щає ґрунт від на­дмір­но­го пе­ре­грі­ва­н­ня со­ня­чним про­мі­н­ням. Оскіль­ки ро­бо­чі ор­га­ни не ви­вер­та­ють во­ло­гий ґрунт на по­верх­ню, на­сі­ни­на за­кла­да­є­ться в ком­фор­тні умо­ви. Про­те на­віть пі­сля три­ра­зо­во­го про­хо­дже­н­ня агре­га­та ґрун­то­об­ро­бі­ток обі­йшов­ся го­спо­дар­ству де­шев­ше, ніж у ра­зі тра­ди­цій­ної те­хно­ло­гії. Зокре­ма, ви­тра­та паль­но­го Exelerator за мі­ні­маль­но­го ку­та ата­ки ста­но­вить 4–5 л/га. Та ще й у го­спо­дар­стві пі­сля сів­би отри­ма­ли ви­рів­ня­ні схо­ди рі­па­ку.

Пі­дви­щу­ю­чи про­ду­ктив­ність

Ве­ли­ко­го ві­зу­аль­но­го ефе­кту під час лу­ще­н­ня стер­ні ми теж не по­ба­чи­мо — всі змі­ни від­бу­ва­ю­ться без­по­се­ре­дньо в ґрун­ті. Агре­гат, роз­пу­шу­ю­чи ґрунт, ще й руй­нує зв’яз­ки між ко­рі­н­ням ро­слин і ґрун­том і во­дно­час за­ли­шає на по­верх­ні пра­кти­чно 100% по­жнив­них ре­шток. Це ду­же ва­жли­во для про­ро­ста­н­ня на­сі­ни­ни рі­па­ку. Їй пе­ред­усім по­трі­бен на­дій­ний кон­такт із ґрун­том, а не із со­ло­мою, яку за ін­шо­го ви­ду обро­бі­тку про­сто за­гор­та­ють на гли­би­ну обро­бі­тку. Крім то­го, зру­ше­на (але не за­гор­ну­та у ґрунт) стер­ня по­пе­ре­дни­ка стри­му­ва­ти­ме швид­кість ві­тру бі­ля по­верх­ні ґрун­ту, що та­кож спри­яє зни­жен­ню ви­па­ро­ву­ва­н­ня во­ло­ги. У до­що­вий пе­рі­од во­на ще й бу­де своє­рі­дним бар’єром, що пе­ре­шко­джає за­пле­ску­ван­ню ґрун­ту й уне­мо­жлив­лює утво­ре­н­ня ґрун­то­вої кір­ки.

Стри­жне­ва ко­ре­не­ва си­сте­ма рі­па­ку, як по­ка­зує пра­кти­ка, по­зи­тив­но ре­а­гує на збіль­ше­н­ня гли­би­ни обро­бі­тку. Для на­ко­пи­че­н­ня во­ло­ги (це ду­же акту­аль­но для го­спо­дарств, що пра­цю­ють у по­су­шли­вих умо­вах) ефе­ктив­ним те­хно­ло­гі­чним за­хо­дом є гли­бо­ке роз­пу­ше­н­ня (на 35–45 см) і без­по­ли­це­ве роз­пу­ше­н­ня ґрун­ту на гли­би­ну 30–35 см. Цю те­хно­ло­гі­чну опе­ра­цію слід про­во­ди­ти не без­по­се­ре­дньо пе­ред ви­сі­ва­н­ням рі­па­ку, а ще з осе­ні, під під­го­тов­ку ґрун­ту для ви­сі­ва­н­ня по­пе­ре­дни­ка.

Для ви­ко­на­н­ня цих опе­ра­цій мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як ком­бі­но­ва­ні ди­ско-ла­по­ві агре­га­ти KUHN Krause DMR, так й од- но­о­пе­ра­цій­ні гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі KUHN Krause Ripper 4830. Осо­бли­ві­стю ро­бо­ти цих агре­га­тів є роз­пу­ше­н­ня ґрун­ту та йо­го пе­ре­мі­шу­ва­н­ня з по­жнив­ни­ми реш­тка­ми ли­ше у верх­ній ча­сти­ні, де зо­се­ре­дже­на основ­на кіль­кість ба­кте­рій і мі­кро­ор­га­ні­змів, що роз­кла­да­ють ор­га­ні­чну ма­су. До то­го ж за ви­ко­на­н­ня обро­бі­тку ґрун­ту на одна­ко­ву гли­би­ну ви­тра­ти па­ли­ва цих агре­га­тів на 15–20% мен­ші, по­рів­ню­ю­чи з оран­кою, і во­дно­час во­ни за­без­пе­чу­ють на 20% біль­шу про­ду­ктив­ність.

***

На рин­ку Укра­ї­ни є без­ліч агре­га­тів, які по­зи­ціо­ну­ють як те­хні­ку для вер­ти­каль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту. Втім, при­ва­бли­вий ба­га­то­на­дій­ний яр­лик на пра­кти­ці не зав­жди від­по­від­ає су­ті. Ро­бо­чі ор­га­ни справ­жньо­го агре­га­та для вер­ти­каль­но­го обро­бі­тку ма­ють пра­цю­ва­ти чі­тко вер­ти­каль­но (і та­ким чи­ном ство­рю­ва­ти вер­ти­каль­ні роз­ло­ми ґрун­ту, а не зсу­ва­ти йо­го вбік). На­то­мість ринок сіль­гос­пте­хні­ки про­по­нує ма­ши­ни, що осна­ще­ні рів­ни­ми або хви­ля­сти­ми ди­ска­ми, про­те кут їхньої ата­ки що­до на­прям­ку ру­ху ма­ши­ни ста­но­вить від 10–20°. Зві­сно, ці ма­ши­ни які­сно ви­ко­ну­ють свою ро­бо­ту й за­слу­го­ву­ють на ува­гу. Однак про вер­ти­каль­ний обро­бі­ток ґрун­ту не йде­ться.

Бо­ро­на VS Excelerator 8200

Excelerator 8000

Excelerator 8005

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.