ТОП-5 НОВАЦІЙ, ЗАВДЯКИ ЯКИМ АГРОБІЗНЕС МО­ЖЕ ДІСТАТИ КОНКУРЕНТНУ ПЕРЕВАГУ

Аграр­ний Со­юз Укра­ї­ни за­про­ва­джує акре­ди­та­цію по­ста­чаль­ни­ків ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ре­сур­сів

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ла­ри­са СТАРІКОВА, ко­ор­ди­на­тор Ана­лі­ти­чно­го цен­тру Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

Нав­ряд чи ко­жне окре­мо взя­те під­при­єм­ство зда­тне са­мо­туж­ки пе­ре­ві­ри­ти до­бро­че­сність усіх по­ста­чаль­ни­ків і пе­ре­свід­чи­ти­ся у ві­ро­гі­дно­сті по­хо­дже­н­ня їхньої про­ду­кції. Втім, світ уже дав­но при­ду­мав і за­сто­со­вує на пра­кти­ці від­по­від­ні ме­ха­ні­зми. Пе­ред­усім — сер­ти­фі­ка­цію. В на­ших ре­а­лі­ях, як ми ро­зу­мі­є­мо, во­на теж мо­же бу­ти чи то фаль­си­фі­ко­ва­ною, чи то ко­рум­по­ва­ною, чи то фор­маль­ною, й не ма­ти­ме ні­чо­го спіль­но­го з на­да­н­ням га­ран­тій яко­сті. Про­те на­ра­зі мо­ва про ін­ше.

Усі ми зна­є­мо, що дер­жа­ва від­мо­ви­ла­ся від за­твер­дже­н­ня стан­дар­тів, що вже дав­но пра­кти­чно не під­три­мує ді­яль­ність те­хні­чних ко­мі­те­тів стан­дар­ти­за­ції, не пе­ре­ві­ряє про­ду­кцію на від­по­від­ність стан­дар­там. Однак пра­кти­чно всі ви­ро­бни­ки сві­ту ду­же до­бре ро­зу­мі­ють, що їх по­трі­бно за­сто­со­ву­ва­ти на пра­кти­ці, аби по­тра­пи­ти й утри­ма­ти­ся на сво­їх рин­ках. А вла­сне, стан­дар­ти роз­ро­блю­ють і під­три­му­ють ор­га­ні­за­ції стан­дар­ти­за­ції — не­за­ле­жні не­уря­до­ві ор­га­ні­за­ції. Їх у сві­ті сьо­го­дні ве­ли­че­зна кіль­кість.

Ми, зро­зумі­ло ж, як зав­жди, йде­мо сво­їм уні­каль­ним шля­хом. Ні, щоб ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти норми Кон­сти­ту­ції, Ци­віль­но­го та Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксів, які до­зво­ля­ють уже сьо­го­дні ада­пту­ва­ти сві­то­вий до­свід і бу­ду­ва­ти від­по­від­ні на­ціо­наль­ні ін­сти­ту­ції. На­то­мість ми пи­ше­мо ще один за­кон — про са­мо­ре­гу­лю­ва­н­ня. Хо­ча пре­фікс «са­мо» вка­зує на те, що зор­га­ні­зу­ва­ти­ся ма­ло б гро­ма­дян­ське рин­ко­ве су­спіль­ство… В цен­трі рин­ко­вої си­сте­ми кон­тро­лю має бу­ти стан­дарт. Не дер­жав­ний, не між­на­ро­дний — наш укра­їн­ський га­лу­зе­вий стан­дарт, опра­цьо­ва­ний ком­пе­тен­тни­ми фа­хів­ця­ми й при­ве­де­ний у від­по­від­ність — гар­мо­ні­зо­ва­ний з усі­єю мно­жи­ною стан­дар­тів про­філь­них між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій стан­дар­ти­за­ції. Бу­ло б ло­гі­чним, як­би фун­кції роз­роб­ки та під­трим­ки стан­дар­тів взя­ли на се­бе про­філь­ні га­лу­зе­ві асо­ці­а­ції. На пра­кти­ці це озна­чає, що в рам­ках асо­ці­а­ції має діяти ці­льо­ва про­гра­ма стан­дар­ти­за­ції, що об’єд­нує ста­біль­них й успі­шних її чле­нів і дає змо­гу пра­цю­ва­ти те­хні­чно­му ко­мі­те­ту, який роз­ро­бляє та вча­сно мо­дер­ні­зує га­лу­зе­ві стан­дар­ти.

Однак про­сто ма­ти га­лу­зе­вий стан­дарт — це ли­ше по­ло­ви­на спра­ви. Під­при­єм­ства не ли­ше ма­ють йо­го до­три­му­ва­ти­ся, а ще й не­за­ле­жним чи­ном пе­ре­ві­ря­ти­ся на те, що їхній пер­со­нал, те­хно­ло­гі­чні й управ­лін­ські про­це­си й про­ду­кція дій­сно від­по­від­а­ють стан­дар­там. А для то­го, щоб за­про­ва­ди­ти стан­дарт у жи­т­тя на під­при­єм­стві, по­трі­бно і на­вчи­ти пер­со­нал, і, мо­жли­во, про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з фа­хів­ця­ми, яким чи­ном кра­ще мо­дер­ні­зу­ва­ти виробництво, щоб во­но ви­да­ва­ло на го­ра про­ду­кцію по­трі­бної яко­сті. Все це ви­ли­ва­є­ться у ці­лу си­сте­му, що мо­же фун­кціо­ну­ва­ти ли­ше в ком­пле­ксі.

Зви­чай­но, не мо­жна по­бу­ду­ва­ти си­сте­му га­лу­зе­вої стан­дар­ти­за­ції від­ра­зу, осо­бли­во в на­ших умо­вах, ко­ли дер­жа­ва не має від­по­від­ної по­лі­ти­ки, а фі­нан­со­ва си­сте­ма аж ні­як не спря­мо­ва­на на роз­ви­ток ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка й не на­дає йо­му мо­жли­во­стей для роз­ви­тку акти­вів. Однак по­трі­бно з чо­гось по­чи­на­ти. Тож га­лу­зе­ві асо­ці­а­ції ма­ють за­по­ча­тку­ва­ти ці­льо­ві про­гра­ми стан­дар­ти­за­ції, а най­більш сві­до­мі ви­ро­бни­ки по­вин­ні на­пов­ни­ти їх ре­сур­са­ми. Те­хні­чні ко­мі­те­ти не обов’яз­ко­во ма­ють бу­ти та­ки­ми, як це бу­ло за­твер­дже­но в ми­ну­лі ча­си. Асо­ці­а­ція мо­же за вла­сним роз­су­дом фор­му­ва­ти свій те­хні­чний ко­мі­тет — го­лов­не, щоб до ньо­го вві­йшли фа­хів­ці, спро­мо­жні ім­пле­мен­ту­ва­ти в стан­дарт остан­ні сві­то­ві до­ся­гне­н­ня й сфор­му­ва­ти від­по­від­ний до­ку­мент на­ле­жної яко­сті. Вже сьо­го­дні га­лу­зе­вій асо­ці­а­ції ні­що не за­ва­жає ор­га­ні­зу­ва­ти на­вча­н­ня що­до змі­сту стан­дар­ту, кон­суль­ту­ва­ти під­при­єм­ства із за­про­ва­дже­н­ня стан­дар­тів, за­лу­ча­ю­чи по­трі­бних фа­хів­ців.

А от пе­ре­вір­ка до­три­ма­н­ня стан­дар­тів — це скла­дні­ша спра­ва. Тут по­трі­бний по­мір­ко­ва­ний під­хід. Сьо­го­дні де­хто з тих, хто про­ти роз­ви­тку га­лу­зей на за­са­дах ре­аль­но­го са­мо­ре­гу­лю­ва­н­ня, ствер­джує, що бу­де про­сто при­ва­ти­за­ція ко­ру­пції. Так, якщо пе­ре­ві­ря­ти бу­де хто зав­го­дно і як зав­го­дно, то так, це справ­ді бу­де ще одна шпа­ри­на для роз­кві­ту ко­ру­пції. Про­те ж ми го­во­ри­мо не про тра­ди­цій­не сти­хій­не ре­фор­му­ва­н­ня, а про за­про­ва­дже­н­ня по­мір­ко­ва­ної си­сте­ми. У сві­ті ко­жна си­сте­ма стан­дар­ти­за­ції у сво­є­му скла­ді має й ви­мо­ги до ор­га­ні­за­цій, які здій­сню­ють пе­ре­вір­ки, і стан­дарт що­до здій­сне­н­ня пе­ре­ві­рок — і пла­но­вих під час сер­ти­фі­ка­ції й під­твер­дже­н­ня сер­ти­фі­ка­ту, і по­за­пла­но­вих, які здій­сню­ю­ться, зокре­ма, за скар­га­ми спо­жи­ва­чів.

Рада Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни на остан­ньо­му сво­є­му за­сі­дан­ні ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про за­про­ва­дже­н­ня акре­ди­та­ції по­ста­чаль­ни­ків ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ре­сур­сів і до­ру­чи­ла Ана­лі­ти­чно­му цен­тру АСУ роз­ро­би­ти по­ря­док та­кої акре­ди­та­ції. Для ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня ра­ди те­пер бу­де за­по­ча­тко­ва­на ці­льо­ва про­гра­ма з опра­цю­ва­н­ня по­ряд­ку акре­ди­та­ції — кор­по­ра­тив­но­го стан­дар­ту Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни для по­ста­чаль­ни­ка. Ком­па­нії, що хо­чуть про­да­ва­ти свою про­ду­кцію під­при­єм­ствам — чле­нам АСУ, по­вин­ні бу­дуть від­по­від­а­ти цьо­му стан­дар­ту. Бу­де сфор­мо­ва­ний ко­ле­ктив фа­хів­ців, який опра­цює стан­дарт, сфор­мує про­гра­ми на­вча­н­ня, кон­суль­ту­ва­н­ня для по­ста­чаль­ни­ків і про­це­ду­ру не­за­ле­жної пе­ре­вір­ки, до якої бу­дуть за­лу­че­ні тре­ті осо­би — лі­цен­зо­ва­ні ко­ле­кти­вом фа­хів­ців ау­ди­то­ри. В ра­зі отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції про не­пра­во­мір­ні дії кон­тро­ле­ри бу­дуть по­збав­ля­ти­ся лі­цен­зії.

Зви­чай­но, існує ве­ли­ка ймо­вір­ність то­го, що під­при­єм­ства від­ки­да­ти­муть про­по­зи­ції взя­ти участь у ці­льо­вих про­гра­мах стан­дар­ти­за­ції га­лу­зе­вих асо­ці­а­цій, че­ка­ти­муть, до­ки їм за­про­по­ну­ють го­то­ву си­сте­му, ство­ре­ну, мо­жли­во, за ко­шти до­но­рів, та ще й но­сом кру­ти­ти­муть. Про­те світ роз­ви­ва­є­ться, і жи­т­тя не че­кає.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.