На стар­ті се­зо­ну

Про­гно­зи що­до но­во­го вро­жаю ста­ють стри­ма­ні­ши­ми. Го­лов­не пи­та­н­ня — за яки­ми ці­на­ми го­то­ві про­да­ва­ти зер­но агра­рії?

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

До­бі­гає за­вер­ше­н­ня чер­го­вий мар­ке­тин­го­вий рік. Для рі­зних бір­жо­вих куль­тур, як ві­до­мо, йо­го від­лік роз­по­чи­на­є­ться у рі­зний час — з мі­ся­ця, в яко­му зер­но но­во­го вро­жаю по­чи­на­ють про­да­ва­ти. На­ра­зі ра­н­ня гру­па уже роз­по­ча­ла се­зон, та ще й, як мо­ви­ться, з ви­со­ко­го стар­ту.

Цьо­го­річ че­рез ве­сня­ну по­су­ху й ви­со­кі тем­пе­ра­ту­ри жни­ву­ва­ти по­ча­ли ра­ні­ше. Вла­сне, за пер­ший мі­сяць лі­та по­го­да під­не­сла нам і чи­ма­ло ін­ших сюр­при­зів: сніг у Кар­па­тах, град роз­мі­ром з пер­сик, похо­ло­да­н­ня до 12– 14 гра­ду­сів... Що ж до злив, то на­у­ков­ці-ме­тео­ро­ло­ги по­мі­ти­ли ці­ка­ву тен­ден­цію: одно­ча­сно зі збіль­ше­н­ням кіль­ко­сті опа­дів на­стає по­су­ха (оскіль­ки зли­во­ві до­щі ду­же ло­каль­ні, во­да про­сто сті­кає, не всти­га­ю­чи на­си­чу­ва­ти ґрунт, як це ма­ло б бу­ти за рів­но­мір­но­го ви­па­да­н­ня опа­дів). Крім то­го, різ­ка змі­на по­го­ди з по­ту­жни­ми зли­ва­ми мо­же да­ти­ся взна­ки на вро­жаї, пе­ред­усім — на пше­ни­ці, по­гір­шив­ши її клас. Не див­но, що про­гно­зи екс­пер­тів що­до ва­ло­во­го збо­ру й екс­пор­ту зер­на ста­ють де­да­лі стри­ма­ні­ши­ми. Так, на дум­ку, ке­рів­ни­ка агро­ме­тео­ро­ло­гі­чно­го від­ді­лу Гі­дро­ме­тцен­тру Те­тя­ни Ада­мен­ко, об­ся­ги вро­жаю ози­мої пше­ни­ці мо­жуть бу­ти десь на 8–10% мен­ши­ми, ніж то­рік, на рів­ні 23–23,5 млн тон.

Го­лов­не пи­та­н­ня по­ча­тку се­зо­ну — за яки­ми ці­на­ми го­то­ві про­да­ва­ти зер­но укра­їн­ські агра­рії? На по­ча­ток ли­пня у 15 обла­стях кра­ї­ни, де ни­ні жни­ву­ють, зі­бра­ли 3,5 млн тонн зер­на з 2 млн га (12% від пло­щі під ран­ні­ми зер­но­ви­ми) за вро­жай­но­сті 29,7 ц/га. У 13 обла­стях три­ває зби­ра­н­ня ози­мо­го рі­па­ку, який обмо­ло­че­но на пло­щі 172 тис. га (17% до про­гно­зу) за вро­жай­но­сті 19,1 ц/га і на­мо­ло­че­но 328 тис. тонн. За­га­лом сіль­гос­пкуль­ту­ри під уро­жай 2018 ро­ку по­сі­я­ні на по­над 26 млн га. З 14,6 млн га зер­но­во­го кли­ну 7,3 — під ози­ми­ми. Ярі й зер­но­бо­бо­ві роз­по­ді­ле­ні так: ку­ку­ру­дза на зер­но — 4,6 млн га; гре­чка — 104,6 тис. га; про­со — 44,5 тис. га. Крім то­го, со­ня­шни­ку по­сі­я­но 5,8 млн га, сої — 1,8 млн га, цукро­вих бу­ря­ків — 282 тис. га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.