Пі­дня­ти­ся над про­бле­мою

Ті, хто за­пев­няє, що з їхні­ми по­ля­ми все га­разд, про­сто не ма­ють усі­єї ін­фор­ма­ції

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

Біль­шість про­блем у по­лі, як ка­жуть до­свід­че­ні ке­рів­ни­ки, ви­ни­кає да­ле­ко не че­рез по­го­ду. «Слаб­кою лан­кою» на ко­жно­му ета­пі агро­ви­ро­бни­цтва є сум­но­зві­сний люд­ський чин­ник. А най­біль­ше він да­є­ться взна­ки, ко­ли з яки­хось при­чин лю­ди­ні не ви­гі­дно, щоб про її по­мил­ку ста­ло ві­до­мо ін­шим (кон­ку­рен­там, на­чаль­ству, пар­тне­рам). Ось і ви­гуль­ку­ють про­ра­хун­ки, а ча­сом і зло­вжи­ва­н­ня, вже на то­му ета­пі, ко­ли за­ра­ди­ти ли­ху не так-то й про­сто. Хі­ба що пі­дня­ти­ся над про­бле­мою. У бу­кваль­но­му сен­сі.

Ком­па­нія «Агро-Ре­гіон Україна» про­тя­гом трьох ро­ків сфор­му­ва­ла си­стем­ний під­хід до за­сто­су­ва­н­ня дро­нів. І са­ме завдяки її ін­те­ре­су до но­вих те­хно­ло­гій і мо­жли­во­стей сіль­го­спви­ро­бни­цтва на­ро­ди­ли­ся пев­ні сер­ві­си Drone.UA, що ни­ні до­сту­пні всьо­му рин­ку. Сво­ї­ми мір­ку­ва­н­ня­ми про агробізнес в епо­ху дро­нів із га­зе­тою «Агро­Мар­кет» по­ді­ли­ли­ся опе­ра­цій­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «Агро-Ре­гіон Україна» Во­ло­ди­мир Крав­цов і спів­за­снов­ник ком­па­нії Drone.UA Ва­ле­рій Яко­вен­ко. Оці­ни­ти си­ту­а­цію Во­ло­ди­мир Крав­цов:

— Для ро­зу­мі­н­ня си­ту­а­ції зав­жди тре­ба від чо­гось від­штов­ху­ва­ти­ся. То­му стан по­сі­вів слід оці­ню­ва­ти ли­ше в мас­шта­бі всьо­го по­ля. Я усві­до­мив це ще чо­ти­ри ро­ки то­му, ко­ли при­йшов в агро­ви­ро­бни­цтво. То­ді про мас­шта­би про­блем за­ве­де­но бу­ло го­во­ри­ти тіль­ки у ци­фрах, і ці ци­фри ча­сом не ма­ли ні­чо­го спіль­но­го з ре­аль­ні­стю. Ме­ні ж по­трі­бна бу­ла за­галь­на й чі­тка ві­зу­аль­на кар­ти­на, яку мо­гли да­ти тіль­ки знім­ки. Ва­ле­рій Яко­вен­ко:

— Не те що скла­дно ви­зна­чи­ти мас­штаб про­бле­ми — ча­сом не­мо­жли­во вза­га­лі з’ясу­ва­ти, чи во­на є. То­му ду­же до­ре­чним є ін­стру­мент, що до­зво­ляє зго­ри ві­зу­аль­но оці­ни­ти си­ту­а­цію (чи про­бле­ма зна­чна, чи не ду­же, чи має якусь по­вто­рю­ва­ність, чи ні), а та­кож отри­ма­ти то­чну й об’єктив­ну оцін­ку її мас­шта­бів. Отри­ма­ти до­свід Во­ло­ди­мир Крав­цов:

— Одра­зу мо­жна ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію з ви­яв­ле­ни­ми про­пу­ска­ми об­при­ску­ва­ча, з про­сі­ва­ми куль­тур су­ціль­но­го ви­сі­ву чи з рів­но­мір­ні­стю ґрун­то­об­ро­бі­тку. Ча­сом вда­є­ться ви­яви­ти де­фі­цит еле­мен­тів жив­ле­н­ня. На­при­клад, за до­по­мо­гою дро­на ми якось ді­а­гно­сту­ва­ли де­фі­цит мі­ді на пше­ни­ці. На­ша ко­ман­да ре­гу­ляр­но зу­стрі­ча­є­ться пі­сля се­зо­ну ін­тен­сив­них ро­біт. Ми пе­ре­гля­да­є­мо знім­ки, обго­во­рю­є­мо стан по­сі­вів і ро­би­мо ви­снов­ки: що мо­жна по­мі­ня­ти чи по­лі­пши­ти в на­шій те­хно­ло­гії, як мо­жна за­по­біг­ти тій чи ін­шій про­бле­мі. Ві­зьме­мо для при­кла­ду не­по­лад­ки з об­при­ску­ва­чем. Ми ді­йшли ви­снов­ку, що для кон­тро­лю рів­но­мір­но­сті вне­се­н­ня пе­сти­ци­дів нам не­до­ста­тньо тре­ку по по­лю, тре­ба зна­ти ще й нор­му ви­ли­ву на ге­ктар.

Ва­ле­рій Яко­вен­ко:

— Якщо го­во­ри­ти про при­ро­ду те­хно­ло­гії дро­нів, то це пе­ред­усім мо­жли­вість отри­му­ва­ти які­сні то­чні да­ні, ви­мі­рю­ва­ти пло­щу, ви­со­ту, на­віть про­ана­лі­зу­ва­ти окре­мі ді­лян­ки по­ля й схо­ди. Те­хно­ло­гія вдо­ско­на­лю­є­ться рік у рік. Ко­лись ми ви­тра­ча­ли ма­ло не ти­ждень, аби обро­би­ти да­ні, а ни­ні ана­лі­ти­ку й ре­ко­мен­да­ції ре­аль­но зро­би­ти за до­бу. «Чи­та­ти» знім­ки Во­ло­ди­мир Крав­цов:

— З ча­сом, див­ля­чись на знім­ки, ти по­чи­на­єш ро­зу­мі­ти, в чо­му са­ме про­бле­ма: як пра­цю­ва­ла сі­вал­ка, де їздив об­при­ску­вач, як пра­цю­ва­ли роз­ки­да­чі, чи бу­ло бо­ро­ну­ва­н­ня. Ти ба­чиш усі про­пу­ски, пе­ре­кри­т­тя й та­ке ін­ше. Це ро­зу­мі­н­ня при­хо­дить завдяки де­таль­но­му ана­лі­зу карт і спо­сте­ре­жень за по­ве­дін­кою рі­зних гі­бри­дів і сор­тів одні­єї й ті­єї са­мої куль­ту­ри, GPS-тре­кін­га.

Ва­ле­рій Яко­вен­ко:

— Дрон — це не «пі­гул­ка», що вла­днає від­ра­зу всі про­бле­ми в мо­мент ви­льо­ту чи без­по­се­ре­дньо пі­сля ньо­го. Ча­сом це зби­ра­н­ня ін­фор­ма­ції, і її тре­ба про­ана­лі­зу­ва­ти, щоб на­сту­пно­го ро­ку чи на­сту­пно­го се­зо­ну ско­ри­ста­ти­ся кра­щою та­кти­кою. Що біль­ше ми лі­та­є­мо, то лі­пше по­чи­на­є­мо ро­зу­мі­ти, як це все пра­цює. За­оща­ди­ти час Во­ло­ди­мир Крав­цов:

— Для швид­ко­го мо­ні­то­рин­гу по­ля нам ціл­ком ви­ста­чає RGB-зо­бра­жень. Ве­ге­та­цій­ні ін­де­кси ми отри­му­є­мо зі су­пу­тни­ків. Ор­то­фо­то­пла­ни теж ро­би­мо не зав­жди — це по­тре­бує ба­га­то ча­су, а в се­зон йо­го про­сто не­має. Щоб охо­пи­ти знім­ком усе або май­же все по­ле, роз­мі­ща­є­мо дрон під пев­ним ку­том на пев­ній ви­со­ті. Цьо­го до­ста­тньо, аби зро­зу­мі­ти, чи все га­разд із ро­сли­на­ми. Ва­ле­рій Яко­вен­ко:

— Те­хно­ло­гії ста­ють ро­зум­ні­ші, і ми що­раз ближ­че до то­го мо­мен­ту, ко­ли фер­мер го­спо­да­рю­ва­ти­ме, по­слу­го­ву­ю­чись ли­ше дво­ма кно­пка­ми — чер­во­ною та зе­ле­ною. Вла­сне, й ни­ні для мо­ні­то­рин­гу не зав­жди по­трі­бна муль­ти­спе­ктраль­на те­хні­ка, ча­сом ви­ста­чає зви­чай­них ві­зу­аль­них карт (або з до­пов­не­н­ням су­пу­тни­ко­вих те­хно­ло­гій). Що­прав­да, це в жо­дно­му ра­зі не за­мі­на. Про кіль­кість і якість Во­ло­ди­мир Крав­цов:

— Ми по­чи­на­є­мо обльо­ти, щой­но куль­ту­ра по­чи­нає фо­то­син­те­зу­ва­ти й пе­ре­хо­дить на ав­то­ном­не жив­ле­н­ня, тоб­то ко­ли її вже бу­де ви­дно з по­ві­тря. Ми від­сте­жу­є­мо всі ста­дії роз­ви­тку, в основ­но­му з ти­жне­вим ін­тер­ва­лом. Ці про­це­си в на­шій ком­па­нії чі­тко на­ла­го­дже­но.

До ре­чі, лю­ди­ні, ко­тра не ро­зу­мі­є­ться на те­хно­ло­гі­ях зем­ле­роб­ства кон­кре­тно­го господарства, скла­дно бу­де від­ра­зу оці­ни­ти си­ту­а­цію, це мо­же спри­чи­ни­ти по­мил­ко­ві рі­ше­н­ня.

Ва­ле­рій Яко­вен­ко:

— До ро­біт, пов’яза­них із про­ве­де­н­ням обльо­тів, слід за­лу­ча­ти пра­ців­ни­ків із про­філь­ни­ми зна­н­ня­ми. Якщо це агро­під­при­єм­ство, пі­лот має ро­зу­мі­ти­ся на сіль­гос­пкуль­ту­рах і спе­ци­фі­ці їх ви­ро­щу­ва­н­ня. В ін­шо­му ра­зі є ри­зик по­ми­лок і не­пра­виль­но­го тра­кту­ва­н­ня ін­фор­ма­ції. Крім цьо­го, слід до­три­му­ва­ти­ся чі­ткої ме­то­до­ло­гії про­це­су зби­ра­н­ня ін­фор­ма­ції, аби фа­хі­вець у сво­їх рі­ше­н­нях міг спер­ти­ся на ма­кси­маль­ну кіль­кість да­них. По­до­ла­ти ске­псис Во­ло­ди­мир Крав­цов:

— Зві­сно ж, дрон — це ли­ше один із ба­га­тьох ін­стру­мен­тів для ком­пле­ксно­го мо­ні­то­рин­гу. Та ча­сто лю­ди­на на­віть не здо­га­ду­є­ться про про­бле­ми на сво­є­му по­лі. Ті, хто за­пев­няє, що з їхні­ми по­ля­ми все га­разд, про­сто не ма­ють усі­єї ін­фор­ма­ції. Якщо пло­щі ве­ли­кі, не­ре­аль­но обі­йти все. Про­те, чи мо­жна ро­би­ти ви­снов­ки про стан усьо­го по­ля, огля­нув­ши тіль­ки якусь йо­го ча­сти­ну? То­му мо­ні­то­ринг дро­на­ми для ме­не еко­но­мі­чно ви­прав­да­ний. Ва­ле­рій Яко­вен­ко:

— По­ба­чив­ши стан сво­го по­ля зго­ри, лю­ди­на нав­ряд чи від­мо­ви­ться від дро­на — пе­ре­ві­ре­но на пра­кти­ці. Фер­мер ці­нує те­хно­ло­гії, за­сто­су­ва­н­ня яких дає ефе­ктив­ний ре­зуль­тат.

Що­прав­да, де­які лю­ди за сво­єю при­ро­дою інер­тні. Їм скла­дно спри­йма­ти й ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ін­но­ва­ції, бо до­ве­де­ться на­вча­ти­ся, до­кла­да­ти зу­си­л­ля, ла­ма­ти якісь сте­ре­о­ти­пи. Ін­ша спра­ва — ті, хто зав­жди пра­гне бу­ти кра­щим, ніж є те­пер. Во­ни від­кри­ті до кри­ти­ки та до сприйня­т­тя но­во­го. Вла­сне, щоб до­мог­ти­ся пев­них ре­зуль­та­тів, тре­ба змі­ню­ва­ти або ми­сле­н­ня, або ви­ко­нав­ців. Справ­жніх фа­хів­ців ма­ло, але їх мо­жна «ви­ро­сти­ти». А для успі­шно­го за­сто­су­ва­н­ня дро­на в сіль­сько­му го­спо­дар­стві по­трі­бен ен­ту­зі­азм. Усе ре­шта при­хо­дить із пра­кти­кою. Зві­сно, ду­же ва­жли­во не роз­би­ти дрон. Утім, су­ча­сні мо­де­лі на­дій­ні й ма­кси­маль­но зро­зумі­лі в ке­ру­ван­ні. Пер­спе­кти­ви роз­ви­тку те­хно­ло­гії дро­нів ве­ли­че­зні. Хо­ті­ло­ся б, зві­сно, ма­ти мо­жли­вість ло­каль­но вно­си­ти пе­сти­ци­ди за до­по­мо­гою дро­на чи отри­му­ва­ти над­то­чні знім­ки. Мо­же бу­ти чи­ма­ло рі­зних ідей — усе за­ле­жа­ти­ме тіль­ки від мо­жли­во­сті те­хно­ло­гі­чно вті­ли­ти їх у жи­т­тя.

Ві­зу­аль­на де­мон­стра­ція яко­сті про­хо­дже­н­ня роз­ки­да­ча Ві­зу­аль­на де­мон­стра­ція ґрун­то­вої не­о­дно­рі­дно­сті

Со­ня­шник на пі­ща­них ґрун­тах, 2014 рік

Втра­ти вро­жаю че­рез ущіль­не­н­ня ґрун­ту

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.