Ор­га­ні­чний День по­ля на Ми­ко­ла­їв­щи­ні

AgroMarket - - ДОСВІД -

Ви­ро­сти­ти ор­га­ні­чні пше­ни­цю, рі­пак, ку­ку­ру­дзу, со­ня­шник чи сою — це сьо­го­дні не мрії, а ре­аль­ність. Фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Ко­роль», що на Ми­ко­ла­їв­щи­ні, спіль­но з ком­па­ні­єю — ви­ро­бни­ком біо­ло­гі­чних пре­па­ра­тів «БТУ-Центр» і ком­па­ні­єю «БАРБЕТ», що за­йма­є­ться ме­не­джмен­том ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва та збу­том ці­єї са­мої про­ду­кції, про­де­мон­стру­ва­ли за­сто­су­ва­н­ня біо­ло­гі­чних те­хно­ло­гій уча­сни­кам дру­го­го Ор­га­ні­чно­го Дня по­ля, який від­був­ся 15 черв­ня. По­ля цьо­го господарства за­бу­ли, що та­ке хі­мія та спа­лю­ва­н­ня по­жнив­них ре­шток і ко­жно­го ро­ку ті­шать го­спо­да­рів ще­дри­ми вро­жа­я­ми всіх куль­тур.

«Зем­ля ожи­ває. Хо­чу ска­за­ти, що ко­ли ми у 2015 ро­ці бра­ли в орен­ду зем­лю, то гу­мус ста­но­вив 2,3% і черв’яка на по­лі зна­йти не мо­гли. Ни­ні си­ту­а­ція на­ба­га­то по­кра­щи­ла­ся. Пар­тне­ри з Ні­меч­чи­ни, які при­їжджа­ють сер­ти­фі­ку­ва­ти го­спо­дар­ство під час кон­троль­ної пе­ре­вір­ки, ка­жуть “зер гуд”. Ми ро­би­мо раз на два ро­ки ана­ліз ґрун­ту. І на сьо­го­дні вміст гу­му­су вже від 4,5 до 5%», — ка­же Сер­гій Ко­роль, го­ло­ва ФГ «Ко­роль» у Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті.

«Ком­па­нія “БАРБЕТ” ве­де ор­га­ні­чне виробництво з 2014 ро­ку, і го­спо­дар­ство, у яко­му ми пе­ре­бу­ва­є­мо, та­кож є ор­га­ні­чним. Зем­лі сер­ти­фі­ку­ва­ла швей­цар­ська ком­па­нія “Бі­о­ін­спе­кта”, яка сер­ти­фі­кує виробництво та на­дає ор­га­ні­чний сер­ти- фі­кат. Завдяки цьо­му ви­ро­ще­ну про­ду­кцію про­да­є­мо у Єв­ро­пу. Ми — актив­ні уча­сни­ки ор­га­ні­чно­го рин­ку як Укра­ї­ни, так і Єв­ро­пи. А ком­па­нія “БТУ-Центр” — на­дій­ний по­мі­чник у ви­ро­щу­ван­ні ор­га­ні­чної про­ду­кції», — роз­по­від­ає Оле­ксандр Гож, го­лов­ний агро­ном ПП «БАРБЕТ».

«Ви­ро­щу­є­мо аб­со­лю­тно всю про­ду­кцію за ор­га­ні­чною те­хно­ло­гі­єю із за­сто­су­ва­н­ням, на­го­ло­шую, біо­пре­па­ра­тів укра­їн­ської ком­па­нії “БТУ-Центр”, які є сер­ти­фі­ко­ва­ни­ми в ор­га­ні­чно­му ви­ро­бни­цтві. Ми — за укра­їн­ське, ми — за ор­га­ні­чне, ми — за здо­ров’я на­ції. На сво­є­му вла­сно­му до­сві­ді пе­ре­ко­на­ли­ся, що пре­па­ра­ти ефе­ктив­ні, по­кра­щу­ють ро­дю­чість ґрун­ту, пра­цю­ють за скла­дних і жорс­тких при­ро­дних умов».

Го­лов­ний агро­ном під­при­єм­ства «БАРБЕТ» до­бре зна­є­ться на біо­ло­гі­чних те­хно­ло­гі­ях ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур і з гор­ді­стю де­мон­струє ор­га­ні­чну пше­ни­цю.

«Це — хліб, а хліб має бу­ти ор­га­ні­чним. І то­му ми ви­ро­щу­є­мо ор­га­ні­чну пше­ни­цю. Во­на в нас від­по­від­ає всім по­ка­зни­кам яко­сті Єв­ро­пей­сько­го ор­га­ні­чно­го рин­ку. То­му ми її екс­пор­ту­є­мо до Єв­ро­пи. Укра­їн­ська про­ду­кція є еко­ло­гі­чно чи­стою і має ви­со­кий по­пит на єв­ро­пей­сько­му рин­ку. За­кли­каю всіх спо­жи­ва­ти ор­га­ні­чне, ку­пу­ва­ти ор­га­ні­чне, ви­ро­щу­ва­ти ор­га­ні­чне».

Як ба­чи­мо, на пів­дні Укра­ї­ни на фер­мер­сько­му го­спо­дар­стві «Ко­роль» 15 черв­ня пше­ни­ця ще на­ли­ва­ла­ся, це до то­го, що в су­сі­дів во­на бу­ла су­хою. Фа­хів­ці по­ясню­ють: ро­сли­ни здо­ро­ві, за­без­пе­че­ні всі­ма еле­мен­та­ми жив­ле­н­ня.

«Пре­па­ра­ти ком­па­нії “БТУ-Центр” пред­став­ле­ні на рин­ку Укра­ї­ни під ТМ “Жи­ва Зем­ля” і пра­цю­ють у та­ких основ­них на­пря­мах: за­хист від шкі­дни­ків і хво­роб, жив­ле­н­ня на­сам­пе­ред за ра­ху­нок мі­кро­еле­мен­тів, гу­ма­тів і мі­кро­біо­ло­гі­чно­го добрива Гра­унд­фікс, що дає мо­жли­вість да­ти ро­сли­ні не­об­хі­дну кіль­кість еле­мен­тів, яких во­на по­тре­бує. Та­кож розв’язу­є­мо про­бле­ми по­жнив­них ре­шток, адже їх по­трі­бно швид­ше роз­кла­сти й обез­за­ра- зи­ти від па­то­ге­нів і до­ве­сти до то­го ста­ну, щоб ро­сли­на з них ма­ла ко­ристь. За це ві дпо­від­а­ють лі­ній­ка біо­де­стру­кто­рів стер­ні й та­кий пре­па­рат, як Еко­стерн. Пре­кра­сно, осо­бли­во на Пів­дні, по­ка­зує се­бе оброб­ка на­сі­н­ня но­вин­кою — мі­ко­ри­зним пре­па­ра­том Мі­ко­Френд. Справ­ді, завдяки сим­біо­зу гри­ба і ро­сли­ни утво­рю­є­ться у кіль­ка ра­зів біль­ша ко­ре­не­ва си­сте­ма, яка за­без­пе­чує і до­да­тко­ве жив­ле­н­ня, і во­ло­гу», — по­ді­лив­ся Оле­ксандр Ро­сто­цький, го­лов­ний агро­ном ком­па­нії «БТУ-Центр».

Бі­о­те­хно­ло­гії «БТУ-Цен­тру» по­с­при­я­ли фор­му­ван­ню ба­га­то­го вро­жаю на­віть за го­стро­го бра­ку во­ло­ги.

У фер­мер­сько­му го­спо­дар­стві «Ко­роль» рі­пак та­кож ор­га­ні­чний. Завдяки біо­ло­гіч- ним те­хно­ло­гі­ям «БТУ-Цен­тру» ро­сли­ни до­бре роз­ви­не­ні.

«Ми пра­цю­ва­ли ком­пле­ксно над на­ши­ми пре­па­ра­та­ми. Про­во­ди­ли піджив­ле­н­ня мі­кро­біо­ло­гі­чним до­бри­вом Ор­га­нік-Ба­ланс, Азо­то­фіт і мі­кро­еле­мен­та­ми Хел­пРост. До ба­ко­вої су­мі­ші до­да­ва­ли біо­ло­гі­чний при­ли­пач Ен­по­сам. У за­хи­сті від хво­роб і шкі­дни­ків ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли та­кі біо­фун­гі­ци­ди, як Фі­то­Хелп, Мі­ко­Хелп, Бі­то­ки­ба­ци­лін-БТУ та Ле­пі­до­цид-БТУ. А щоб рі­пак не оси­пав­ся від силь­но­го ві­тру чи до­щу, обро­би­ли біо­ло­гі­чним скле­ю­ва­чем Ен­по­сам. Це як мі­ні­мум від 10 до 20% збе­ре­же­н­ня вро­жаю», — про­ко­мен­ту­вав Єв­ге­ній Ко­жу­хар, агро­ном ком­па­нії «БТУ-Центр».

Огля­да­ю­чи по­ля, агра­рії роз­по­від­а­ли ко­ле­гам про свої на­пра­цю­ва­н­ня що­до за­сто­су­ва­н­ня біо­ло­гі­чних те­хно­ло­гій у ви­ро­щу­ван­ні ку­ку­ру­дзи та со­ня­шни­ку.

«Як ви ба­чи­те, ви­ро­щу­ва­ти ор­га­ні­чну ку­ку­ру­дзу мо­жна. По­трі­бно сфор­му­ва­ти жив­ле­н­ня на осно­ві то­го, що ми вно­си­мо де­стру­кто­ри, які до­по­ма­га­ють роз­кла­да­ти по­жнив­ні реш­тки і за­без­пе­чу­ють по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми, плюс до­да­ва­н­ня пре­па­ра­ту Гра­унд­фікс, а це фо­сфор і ка­лій­мо­бі­лі­за­ція. Да­лі нам по­трі­бно оздо­ро­ви­ти ро­сли­ну, щоб її не ушко­джу­ва­ли хво­ро­би. Що пер­ше по­трі­бно зро­би­ти, це оброб­ку на­сі­н­ня пре­па­ра­том Мі­ко­хелп — три лі­три на тон­ну для за­без­пе­че­н­ня які­сно­го фун­гі­ци­дно­го за­хи­сту ро­сли­ни. По­тім по ве­ге­та­ції да­є­мо ком­плекс пре­па­ра­тів Ор­га­нік-Ба­ланс, Азо­то­фіт, Ен­по­сам і мі­кро­еле­мен­ти Хел­пРо­сти — Хел­пРост ку­ку­ру­дза та Хел­пРост цинк. Чо­му са­ме ці мі­кро­еле­мен­ти? То­му що ку­ку­ру­дза по­тре­бує най­біль­ше са­ме цин­ку для ро­сту й роз­ви­тку і фор­му­ва­н­ня про­ду­ктив­но­сті», — про­дов­жу­вав роз­по­від­а­ти Єв­ге­ній Ко­жу­хар.

По ста­ну ро­слин ви­дно, що во­ни вдо­сталь за­без­пе­че­ні всі­ма еле­мен­та­ми жив­ле­н­ня.

А со­ня­шник у фер­мер­сько­му го­спо­дар­стві «Ко­роль» та­кий, що в су­сі­дів по­ді­бно­го зна­йти важ­ко, до то­го ж він еко­ло­гі­чно чи­стий.

«З осе­ні за­сто­со­ву­є­мо пре­па­рат Еко­стерн у нор­мі 1,5 лі­тра на ге­ктар, ве­сною під куль­ти­ва­ці­єю пе­ред сів­бою вно­си­ли 10 лі­трів Гра­унд­фі­ксу на ге­ктар плюс 0,5 лі­тра Ен­по­са­му. Про­ве­ли два піджив­ле­н­ня за про­гра­мою Стоп Стрес — Ор­га­нік-Ба­ланс, Азо­то­фіт і Ен­по­сам з до­да­ва­н­ням мі­кро­до­бри­ва Хел­пРост со­ня­шник і бор».

Фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Ко­роль», ком­па­нії «БТУ-Центр» і «БАРБЕТ» — до­каз то­го, що ор­га­ні­чне зем­ле­роб­ство — це не ли­ше те­о­рія, а ре­аль­ність. Йо­го за­про­ва­дже­н­ня по­тре­бує ча­су, про­те ре­зуль­тат ду­же при­ва­бли­вий. З бо­ку і еко­но­мі­ки, і збе­ре­же­н­ня дов­кі­л­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.