ЕФЕ­КТИВ­НІ РІ­ШЕ­Н­НЯ

ІННОВАЦІЙНА КОНСТРУКЦІЯ ТЕ­ХНІ­КИ ТД EGRITECH ДАЄ ЗМО­ГУ ПЕРЕВОЗИТИ МА­КСИ­МАЛЬ­НУ КІЛЬ­КІСТЬ ЗЕР­НА З МІНІМАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ НА ДОРОГИ

AgroMarket - - ДОСВІД -

ЗАМКНЕНЕ КОЛО?

До­ве­де­ні до від­чаю ме­шкан­ці від­да­ле­них сіл і мі­сте­чок, роз­та­шо­ва­них по­при «по­ця­тко­ва­ні» яма­ми дороги, на­віть вла­што­ву­ють пі­ке­ти й пе­ре­кри­ва­ють рух, при­вер­та­ю­чи ува­гу до жит­тє­во ва­жли­вої про­бле­ми та ви­ма­га­ю­чи її бо­дай си­ту­а­тив­но вла­дна­ти. Втім, жо­дно­го бю­дже­ту не ви­ста­чить, щоб на­ле­жним чи­ном по­ла­го­ди­ти пра­кти­чно всі тран­шеї на ав­то­шля­хах — 90% із них, за да­ни­ми Мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри, не ре­мон­ту­ва­ли по­над 30 ро­ків. За­га­лом 169,6 тис. кі­ло­ме­трів та­ких до­ріг не від­по­від­а­ють су­ча­сним ви­мо­гам як за мі­цні­стю (39,2%) так і за рів­ні­стю (51,1%), із 16 191 мо­сту тіль­ки 7471 від­по­від­ає чин­ним нор­мам і стан­дар­там, а 1865 мо­сто­вих пе­ре­хо­дів по­тре­бу­ють тер­мі­но­во­го ре­мон­ту. Го­ді вже й ка­за­ти про ті шля­хи, що ве­дуть «від асфаль­ту» ку­дись у по­ля чи до від­да­ле­них се­лищ.

Не­хай там як, за які­стю до­ріг Україна пле­те­ться ма­ло не в са­мі­сінь­ко­му хво­сті сві­то­вих рей­тин­гів, а укра­їн­ці що­ро­ку за­зна­ють міль­йон­них зби­тків — за­га­лом на по­над 2 млрд гри­вень, за рі­зни­ми да­ни­ми. Мо­жна дов­го шу­ка­ти вин­них і го­во­ри­ти про «замкнене коло» що­до ре­мон­ту до­ріг. Утім, будь-яке до­ро­жнє по­кри­т­тя має свій ре­сурс мі­цно­сті й не зда­тне ви­три­ма­ти ви­щі на­ван­та­же­н­ня. Вла­сне, їх до­три­ма­н­ня ви­ма­гає й за­ко­но­дав­ство (за­галь­на ва­га транс­порт­но­го за­со­бу не має пе­ре­ви­щу­ва­ти 40 т, на­ван­та­же­н­ня на одну вісь — до 11 т, на здво­є­ну — 16, на стро­є­ну — 22 т). До­три­ма­н­ням цих норм по всіх обла­стях Укра­ї­ни від­сте­жу­ють мо­біль­ні ла­бо­ра­то­рії з га­ба­ри­тно-ва­го­во­го кон­тро­лю. Зро­сли та­кож і штра­фи за осьо­ве пе­ре­ван­та­же­н­ня (по­над­нор­мо­ві 1–10% ва­ги — це 0,1 євро за ко­жен кі­ло­метр прой­де­но­го шля­ху, якщо ва­га пе­ре­ви­щує нор­му на 10–40% — 0,2 євро/км, по­над 40% — 0,78 євро/км). УНІКАЛЬНА МОДЕЛЬ

В агро­ви­ро­бни­ків, як ві­до­мо, най­га­ря­чі­ші мі­ся­ці бі­знес-ро­ку збі­га­ю­ться в ча­сі з лі­тнім пе­рі­о­дом, ко­ли від спе­ки пла­ви­ться на­віть асфальт. Са­ме в та­ких умо­вах до­во­ди­ться перевозити зі­бра­ний уро­жай. Тож аби зро­би­ти це з най­ви­щою ефе­ктив­ні­стю та про­ду­ктив­ні­стю, конструкція ван­та­жно­го транс­порт­но­го за­со­бу має бу­ти ма­кси­маль­но лег­кою (щось на кшталт на­длег­кої ва­лі­зи, у яку мо­жна по­кла­сти біль­ше ре­чей за умо­ви фі­ксо­ва­ної ва­ги ван­та­жу).

Вла­сне, та­кий ін­но­ва­цій­ний ав­то­по­їзд-зер­но­воз на рин­ку вже є. В кон­стру­ктор­сько­му бю­ро Тор­го­во­го до­му Egritech по­дба­ли про те, щоб на­віть за умов ма­кси­маль­но­го за­ван­та­же­н­ня, ва­га ма­ши­ни не пе­ре­ви­щу­ва­ла 40 т. У скла­ді ав­то­по­їзда-зер­но­во­за — ав­то­мо­біль-са­мо­скид АС 1422 і при­чіп-са­мо­скид 1424. По­лег­ше­на конструкція дає змо­гу за один раз пе­ре­вез­ти до 30 т зернових. У ви­ро­бни­цтві уні­каль­ної мо­де­лі ви­ко­ри­сто­ву­ють ви­со­ко­які­сну сталь з ан­ти­ко­ро­зій­ним по­кри­т­тям, а під­ві­ску роз­ро­би­ли з ура­ху­ва­н­ням осо­бли­во­стей укра­їн­ських до­ріг, тож во­на ма­кси­маль­но зно­со­стій­ка.

За ін­но­ва­ції в роз­роб­ці ав­то­по­їздів-зер­но­во­зів ТД Egritech від­зна­че­но зо­ло­тою ме­да­л­лю, і вже за рік він став лі­де­ром рин­ку у цій ка­те­го­рії. Ще б пак! По­лег­ше­на конструкція ав­то­по­їзда-зер­но­во­за — ра­ціо­наль­не рі­ше­н­ня на­су­щної про­бле­ми агра­рі­їв: во­ни за­до­воль­ня­ють свої по­тре­би що­до транс­пор­ту­ва­н­ня й убез­пе­че­ні від штра­фів, а дороги — від пе­ре­ван­та­жень. АМБІТНІ ОРІЄНТИРИ

У ви­ро­бни­цтві сво­єї про­ду­кції ком­па­нія Egritech, як роз­по­вів її за­снов­ник й очіль­ник Олег Авер’янов, по­слу­го­ву­є­ться най­су­ча­сні­шим обла­дна­н­ням, зна­н­ня­ми про­від­них ві­тчи­зня­них ін­же­не­рів і єв­ро­пей­ським до­сві­дом. Усі свої про­е­кти Egritech ство­рює спіль­но з бри­тан­ською ін­жи­ні­рин­го­вою ком­па­ні­єю Gartech Group. А но­ве су­ча­сне обла­дна­н­ня дає змо­гу ви­пу­ска­ти про­ду­кцію, що не по­сту­па­є­ться яко­сті ім­порт­ній. До то­го ж во­на ще й до­сту­пні­ша за ці­ною. «Ми по­вин­ні за­во­ю­ва­ти до­ві­ру не ли­ше на вну­трі­шньо­му рин­ку, а й зро­би­ти вне­сок в еко­но­мі­ку кра­ї­ни вна­слі­док екс­пор­ту які­сної про­ду­кції», — пе­ре­ко­на­ний Олег Авер’янов. За йо­го сло­ва­ми, на ча­сі — змі­ни уяв­лень агра­рі­їв про якість укра­їн­ської сіль­гос­пте­хні­ки. І із цим ам­бі­тним ви­кли­ком ви­ро­бни­ки ін­но­ва­цій­ної те­хні­ки ціл­ком спро­мо­жні да­ти ра­ду.

Сіль­гос­пте­хні­ку Egritech ви­ро­бля­ють на по­ту­жно­стях за­во­ду «По­жма­ши­на», ку­ди вже ін­ве­сто­ва­но по­над 3 млн євро, і про­цес мо­дер­ні­за­ції ви­ро­бни­цтва не при­пи­ня­є­ться. Се­ред Тор­го­вий Дім Egritech дбає про но­вий рі­вень яко­сті ви­ро­бни­цтва укра­їн­ської агро­те­хні­ки. Ко­жен про­дукт ком­па­нії — це пе­ред­усім ефе­ктив­не бі­знес-рі­ше­н­ня, що за­оща­джує час і ре­сур­си агра­рі­їв. стра­те­гі­чних орі­єн­ти­рів, до яких пра­гнуть укра­їн­ські ма­ши­но­бу­дів­ни­ки, — до­по­мог­ти сво­їм клі­єн­там ма­кси­маль­но під­ви­щив­ши ефе­ктив­ність ро­бо­ти те­хні­ки в по­лі. Са­ме так бу­ло ство­ре­но ві­тчи­зня­ні бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі, які за­без­пе­чу­ють три­лан­ко­ву те­хно­ло­гію зби­ра­н­ня вро­жаю (із її за­сто­су­ва­н­ням про­ду­ктив­ність зро­стає на тре­ти­ну, до то­го ж це дає змо­гу швид­ко зі­бра­ти вро­жай мен­шою кіль­кі­стю ком­бай­нів). Бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі, як і ав­то­по­їзди-зер­но­во­зи, та­кож ство­рю­ва­ли за прин­ци­пом ма­кси­маль­но­го по­лег­ше­н­ня кон­стру­кції, тож во­ни чи­нять мі­ні­маль­ний тиск на ґрунт. УПЕВНЕНІ У ЯКО­СТІ

Аме­ри­ка і Єв­ро­па, до ре­чі, вже ба­га­то ро­ків ко­ри­сту­ю­ться бун­ке­ра­ми-пе­ре­ван­та­жу­ва­ча­ми. Втім, на ві­тчи­зня­но­му рин­ку ця те­хні­ка до­не­дав­на бу­ла не­по­пу­ляр­ною. Тож фа­хів­ці Egritech дба­ють ще й про те, аби спів­ві­тчи­зни­ки пе­ре­ко­на­ли­ся в ефе­ктив­но­сті но­вих те­хно­ло­гій. Усе це до­по­ма­га­ють зро­би­ти кон­суль­тан­ти ком­па­нії. У ви­бо­рі бун­ке­ра-пе­ре­ван­та­жу­ва­ча спе­ці­а­лі­сти ТД Egritech ра­дять ура­хо­ву­ва­ти об’єм бун­ке­рів зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів, се­ре­дню вро­жай­ність по го­спо­дар­ству, ви­мо­ги до ти­ску на ґрунт то­що.

Ро­зро­бив­ши вла­сний про­дукт, ком­па­нія вла­сним ко­штом на­вчає агра­рі­їв ко­ри­сту­ва­ти­ся ці­єю те­хні­кою. За за­пи­том фа­хів­ці про­во­дять де­мон­стра­цій­ні по­ка­зи, ви­їжджа­ю­чи на по­ля по­тен­цій­них клі­єн­тів

«Ми впев­не­ні у яко­сті сво­єї про­ду­кції, — на­го­ло­шує Олег Авер’янов. — Тож пе­ред­усім на­ма­га­є­мо­ся по­ка­за­ти сіль­го­спви­ро­бни­кам, що дасть кон­кре­тно їхньо­му го­спо­дар­ству за­сто­су­ва­н­ня та­кої ін­но­ва­цій­ної те­хно­ло­гії. На­ші спів­ро­бі­тни­ки про­во­дять де­мон­стра­цій­ні по­ка­зи, ви­їжджа­ю­чи зі сво­єю те­хні­кою на по­ля по­тен­цій­них клі­єн­тів, аби по­ка­за­ти, як во­на пра­цю­ва­ти­ме са­ме у їхніх умо­вах.

ЯМИ Й КАНАВИ НА УКРА­ЇН­СЬКИХ ДОРОГАХ ЗДА­ТНІ ВИВЕСТИ З РІВНОВАГИ НА­ВІТЬ НАЙСПОКІЙНІШИХ ВОДІЇВ І ПАСАЖИРІВ. ВІД­ТАК ШОКОВАНІ ІНОЗЕМЦІ РОЗ­ПО­ВІД­А­ЮТЬ ПРО СВОЇ МАНДРІВКИ ШЛЯХАМИ МАЛЬОВНИЧОЇ УКРА­Ї­НИ ЯК ПРО НЕЗАБУТНІЙ ЕКСТРИМ, А ДО­СВІД­ЧЕ­НІ АВТОМОБІЛІСТИ ЧА­СОМ НІ ЗА ЯКІ ГРО­ШІ НЕ ПОГОДЖУЮТЬСЯ ВЕЗТИ ТУРИСТІВ У ЯКУСЬ ВІДДАЛЕНУ ВІД ТРАСИ КОЛОРИТНУ МІСЦИНУ. ВТІМ, БУ­ВАЄ, ДІСТАТИСЯ ОТОГО «КРАЮ СВІ­ТУ» ТАКИ ТРЕ­БА, — І НЕ РАЗ ЧИ ДВА, А ЩОДНЯ…

Олег Авер’янов

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.