Ма­ски-шоу стоп?

Що має зна­ти бі­знес про за­ко­но­дав­чі змі­ни, які ма­ли б за­хи­сти­ти йо­го від ти­ску з бо­ку пра­во­охо­рон­них ор­га­нів

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ - Оле­ксандр СИДОРЕНКО, ке­ру­ю­чий пар­тнер ALEXANDROV&PARTNERS До­пуск адво­ка­та на будь-якій ста­дії про­ве­де­н­ня об­шу­ку жи­тла чи ін­шо­го во­ло­ді­н­ня осо­би. Обов’яз­ко­ва ві­део­фі­кса­ція об­шу­ку

Об­шу­ки та аре­шти ча­сто за­сто­со­ву­ю­ться укра­їн­ськи­ми пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми для ти­ску на бі­знес. На жаль, на­ша си­сте­ма по­бу­до­ва­на так, що ком­па­нія, на майно якої на­кла­ли арешт, або майно чи до­ку­мен­ти якої ви­лу­чи­ли під час об­шу­ків, зму­ше­на са­мо­стій­но до­во­ди­ти свою не­ви­ну­ва­тість, фа­кти­чно ви­ко­ну­ю­чи ро­бо­ту пра­во­охо­рон­них ор­га­нів.

За­хи­сти­ти пред­став­ни­ків бі­зне­су від ти­ску з бо­ку пра­во­охо­рон­них ор­га­нів ма­ли б ухва­ле­ні то­рік змі­ни до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу (зокре­ма, За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів що­до за­без­пе­че­н­ня до­три­ма­н­ня прав уча­сни­ків кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня та ін­ших осіб пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми під час здій­сне­н­ня до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня» від 16.11.2017). Однак, як і в біль­шо­сті за­ко­но­дав­чих іні­ці­а­тив що­до вне­се­н­ня змін до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу, ре­аль­не за­сто­су­ва­н­ня но­вих норм про­я­ви­ло без­ліч вузь­ких місць.

Ро­з­гля­не­мо­най­про­гре­сив­ні­шій­най­пер­спе­ктив­ні­ші но­ва­ції.

Це одна з най­про­гре­сив­ні­ших змін, уне­се­них до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни за остан­ній час. Та­ка нор­ма є га­ран­ті­єю до­три­ма­н­ня пра­ва на за­хист. Тож на­віть якщо з адво­ка­том ще не укла­де­но до­го­во­ру про пра­во­ву до­по­мо­гу, на під­ста­ві сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю йо­го ма­ють допу­сти­ти на мі­сце про­ве­де­н­ня об­шу­ку. І вже там він укла­дає до­го­вір про пра­во­ву до­по­мо­гу з від­по­від­ною осо­бою, пі­сля чо­го адво­ка­та по­вин­ні за­пи­са­ти в про­то­кол як уча­сни­ка слід­чої дії. Та на пра­кти­ці адво­ка­тів у та­ких ви­пад­ках опе­ра­тив­ни­ки про­сто не до­пу­ска­ють до мі­сця про­ве­де­н­ня об­шу­ку.

Як і на будь-яке по­ру­ше­н­ня ви­мог за­кон­но­сті з бо­ку пра­во­охо­рон­них ор­га­нів на та­кі дії тре­ба ре­а­гу­ва­ти. Що­прав­да, під час про­ве­де­н­ня об­шу­ку не ма­ють жо­дно­го сен­су фі­зи­чний опір, си­ло­ве про­ти­сто­я­н­ня, від­мо­ва ви­ко­ну­ва­ти ви­мо­ги пра­во­охо­рон­ців. Ра­зом із тим усі допу­ще­ні ни­ми по­ру­ше­н­ня тре­ба фі­ксу­ва­ти в про­то­ко­лі. В ра­зі не­до­пу­ску адво­ка­та слід ви­кли­ка­ти по­лі­цію на мі­сце про­ве­де­н­ня об­шу­ку та за­фі­ксу­ва­ти ви­па­док пра­во­по­ру­ше­н­ня. Ва­ша те­ле­фон­на роз­мо­ва за но­ме­ром «102» бу­де за­пи­са­на, ви­па­док ва­шо­го звер­не­н­ня бу­де за­фі­ксо­ва­но, і по­лі­цей­ські, що при­бу­дуть на мі­сце по­дії, ма­ють діяти в ме­жах, пе­ред­ба­че­них за­ко­ном, тоб­то або при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті за не­прав­ди­вий ви­клик, або від­ре­а­гу­ва­ти на пра­во­по­ру­ше­н­ня.

Це по­ло­же­н­ня ви­пли­ває з по­ло­жень абз. 3 ч. 2 ст. 104 Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (дії та об­ста­ви­ни про­ве­де­н­ня об­шу­ку, не за­фі­ксо­ва­ні у за­пи­сі за до­по­мо­гою зву­ко- та ві­део­за­пи­су­валь­них те­хні­чних за­со­бів, не мо­жуть бу­ти вне­се­ні до про­то­ко­лу об­шу­ку та ви­ко­ри­ста­ні як до­каз у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні).

В іде­а­лі, ця нор­ма ма­ла б за­по­бі­га­ти зло­вжи­ва­н­ням і за­без­пе­чу­ва­ти за­кон­ність дій пра­во­охо­рон­ців під час об­шу­ків та ін­ших за­хо­дів кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня. Однак її зміст сут­тє­во зву­же­но да­то­ва­ним 13.12.2017 ли­стом із роз’ясне­н­ня­ми зга­да­них за­ко­но­дав­чих новацій, що йо­го Го­лов­не слід­че управ­лі­н­ня Го­лов­но­го управ­лі­н­ня На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни ро­зі­сла­ло у слід­чі управ­лі­н­ня під­роз­ді­лів На­ціо­наль­ної по­лі­ції по ре­гіо­нах кра­ї­ни. У цьо­му ли­сті Го­лов­не слід­че управ­лі­н­ня, зокре­ма, ро­бить ви­сно­вок, що по­ря­док фі­ксу­ва­н­ня об­шу­ку за до­по­мо­гою те­хні­чних за­со­бів є обов’яз­ко­вим ли­ше для ви­ко­на­н­ня ухва­ли слід­чо­го суд­ді, в усіх ін­ших ви­пад­ках — ли­ше за кло­по­та­н­ня­ми уча­сни­ків про­це­су­аль­ної дії.

От­же, най­пер­шою ре­ко­мен­да­ці­єю бу­де зав­жди за­яв­ля­ти кло­по­та­н­ня про здій­сне­н­ня ві­део­фі­кса­ції об­шу­ку. Ві­део­фі­кса­ція має бу­ти без­пе­рерв­ною й три­ва­ти від по­ча­тку до кін­ця об­шу­ку. Вар­то пам’ята­ти, що сам об­шук мо­же про­во­ди­ти тіль­ки слід­чий або про­ку­рор, чиє прі­зви­ще, ім’я, по ба­тько­ві вка­за­но в ухва­лі слід­чо­го суд­ді про про­ве­де­н­ня об­шу­ку. Са­ме слід­чий або про­ку­рор ма­ють під на­гля­дом ві­део­при­строю здій­сню­ва­ти об­шук при­мі­ще­н­ня за при­мі­ще­н­ням. Якщо під час про- ве­де­н­ня об­шу­ку з ві­део­на­гля­дом в одно­му при­мі­щен­ні опе­ра­тив­ні спів­ро­бі­тни­ки здій­сню­ють пі­до­зрі­лі дії в ін­шо­му при­мі­щен­ні, та­кі по­ру­ше­н­ня не­об­хі­дно не ли­ше фі­ксу­ва­ти у про­то­ко­лі, а й за­зна­ча­ти про них без­по­се­ре­дньо «у ка­ме­ру».

Обме­же­н­ня що­до тим­ча­со­во­го ви­лу­че­н­ня ін­фор­ма­цій­них си­стем, зокре­ма комп’юте­рів.

Уста­нов­ле­но за­бо­ро­ну на тим­ча­со­ве ви­лу­че­н­ня електронних ін­фор­ма­цій­них си­стем або їх ча­стин, крім ви­пад­ків, ко­ли їх на­да­н­ня ра­зом з ін­фор­ма­ці­єю, що на них мі­сти­ться, є не­об­хі­дною умо­вою про­ве­де­н­ня екс­пер­тно­го до­слі­дже­н­ня, або якщо та­кі об’єкти отри­ма­но в ре­зуль­та­ті вчи­не­н­ня кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня чи є за­со­бом або зна­ря­д­дям йо­го вчи­не­н­ня, а та­кож якщо доступ до них обме­жу­є­ться їх вла­сни­ком, во­ло­діль­цем або утри­му­ва­чем чи пов’яза­ний із по­до­ла­н­ням си­сте­ми ло­гі­чно­го за­хи­сту.

Як ба­чи­мо, ця нор­ма є до­сить де­кла­ра­тив­ною, її за­сто­су­ва­н­ня мо­жли­ве за на­яв­но­сті чі­тких роз’яснень і пра­во­вих ме­ха­ні­змів, адже за­зна­че­ні в ній ви­ня­тки є до­сить роз­ми­ти­ми, а то­му на­ра­зі «під­ве­сти» тим­ча­со­ве ви­лу­че­н­ня май­на під від­по­від­не по­ло­же­н­ня для до­свід­че­но­го пра­ців­ни­ка пра­во­охо­рон­них ор­га­нів є спра­вою те­хні­ки.

Та­ке тим­ча­со­ве ви­лу­че­н­ня по­трі­бно оскар­жу­ва­ти, пам’ята­ти про те, що у слід­чо­го є 72 го­ди­ни для то­го, щоб звер­ну­ти­ся до слід­чо­го суд­ді з кло­по­та­н­ням про на­кла­де­н­ня аре­шту або по­вер­ну­ти ви­лу­че­не майно.

***

Не­хай там як, будь-які роз­ми­ті фор­му­лю­ва­н­ня, не­то­чно­сті у тра­кту­ван­ні пра­во­вих норм мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні для зло­вжи­вань і вну­трі­шніх роз’яснень, які зву­жу­ва­ти­муть їх зміст. А то­му, ухва­лив­ши «по­трі­бний» за­кон, тре­ба ще й зму­си­ти йо­го пра­цю­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.