Iн­но­ва­ції успі­ху

Онов­ле­ні на­пів­на­ві­сні плу­ги Diamant 11 і «ро­зум­ний» штри­гель для бо­ро­ни Ге­лі­о­дор від LEMKEN уже ни­ні­шньо­го лі­та по­пов­нять те­хно­пар­ки укра­їн­ських го­спо­дарств

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Клю­чо­ві за­са­ди успі­ху те­хні­ки для ґрун­то­об­ро­бі­тку до­бре ві­до­мі: оща­дне спо­жи­ва­н­ня паль­но­го, ма­нев­ре­ність і ке­ро­ва­ність. Усе це — про Diamant 11, одну з най­успі­шні­ших мо­де­лей ве­ли­ких плу­гів, остан­ні ін­но­ва­ції яких від­зна­че­но срі­бною ме­да­л­лю DLG.

Осо­бли­вої ува­ги за­слу­го­вує унікальна си­сте­ма OptiLine, якою осна­ще­но агре­гат. Її скон­стру­йо­ва­но та­ким чи­ном, що ке­ро­ва­ний гі­дро­ци­ліндр пе­ре­дає до­да­тко­вий кру­тний мо­мент на тра­ктор, і лі­нія тя­ги «тра­ктор-плуг» пе­ре­мі­щу­є­ться до цен­тра за­дньо­го мо­ста тра­кто­ра. Від­так ме­ха­ні­за­то­ро­ві біль­ше не тре­ба по­стій­но під­ру­лю­ва­ти ко­ле­са, щоб уни­кну­ти бо­ко­во­го зно­су. Крім то­го, та­ка но­ва­ція дає мо­жли­вість за­оща­ди­ти до 10% паль­но­го. Спри­яє зни­жен­ню йо­го ви­трат і гі­драв­лі­чний під­си­лю­вач тя­ги, який бу­ло осна­ще­но фун­кціо­наль­ною си­сте­мою змі­ни ти­ску в кін­ці за­гін­ки. Завдяки цьо­му мо­жна до­мог­ти­ся біль­шо­го ти­ску в си­сте­мі й, від­по­від­но, ефе­ктив­ні­ше пе­ре­не­сти ва­гу тра­кто­ра з пе­ре­дньої ча­сти­ни на за­дню. Як на­слі­док — зна­чно по­лі­пшу­є­ться йо­го зче­пле­н­ня з ґрун­том. Усі мі­сця для по­сад­ки під­ши­пни­ків від­те­пер збіль­ше­но в роз­мі­рі. Онов­ле­но й си­сте­му Onland тож те­пер ста­ло мо­жли­вим ви­ко­ри­ста­н­ня плу­гів із тра­кто­ра­ми зав­шир­шки по­над 4 м. Ще одна но­ва­ція — без­сту­пе­не­ва змі­на гли­би­ни обро­бі­тку. Для без­пе­ре­бій­ної ро­бо­ти на кам’яни­стих ґрун­тах за­сто­со­ву­є­ться до­бре ві­до­ма си­сте­ма за­хи­сту Hydromatic. Онов­ле­ний Diamant 11 мо­жна осна­сти­ти як кор­пу­са­ми ти­пу Dural, так і DuraMaxx.

Плу­ги з ін­но­ва­цій­ни­ми онов­ле­н­ня­ми в обме­же­ній кіль­ко­сті бу­дуть до­сту­пні для укра­їн­ських агра­рі­їв уже з лі­та 2018-го. Так са­мо із се­ре­ди­ни по­то­чно­го ро­ку мо­жна бу­де за­мо­ви­ти й «ро­зум­ний» штри­гель на ди­ско­вих бо­ро­нах Ге­лі­о­дор. За­га­лом ко­ро­ткі ди­ско­ві бо­ро­ни дав­но за­ре­ко­мен­ду­ва­ли се­бе як швид­кі та на­дій­ні агре­га­ти з пре­кра­сним ефе­ктом пе­ре­мі­шу­ва­н­ня, що до­бре да­ють со­бі ра­ду з міл­ким і не­гли­бо­ким обро­бі­тком стер­ні. На ча­сі — чер­го­ва інноваційна роз­роб­ка ком­па­нії LEMKEN — «ро­зум­ний» роз­по­діл со­ло­ми на ди­ско­вих бо­ро­нах. Цьо­го вда­є­ться до­ся­гну­ти завдяки но­во­му штри­ге­лю, який уста­нов­лю­ють на ди­ско­вих бо­ро­нах пе­ред пер­шим ря­дом ди­сків. Прин­цип ро­бо­ти штри­ге­ля про­стий: ко­ли агре­гат опу­ска­є­ться, він ви­тя­гу­є­ться впе­ред, аж до­ки тиск у гі­драв­лі­чній си­сте­мі не до­ся­гне по­пе­ре­дньо вста­нов­ле­но­го зна­че­н­ня. Да­лі штри­гель по­віль­но від­хи­ля­є­ться на­зад, і со­ло­ма кон­тро­льо­ва­но по­тра­пляє на ди­ски, які обро­блю­ють її одно­рі­дні­ше. Завдяки опти­маль­ним умо­вам і рів­но­мір­но роз­по­ді­ле­ній со­ло­мі мо­жна від­ра­зу сі­я­ти в муль­чу.

Са­мо­ре­гу­льо­ва­ний штри­гель гі­драв­лі­чно при­єд­на­но до хо­до­вої ча­сти­ни. Тож це дає змо­гу вми­ка­ти чи ви­ми­ка­ти йо­го під час опу­ска­н­ня чи під­ні­ма­н­ня агре­га­та. Щоб уни­кну­ти на­ко­пи­че­н­ня со­ло­ми, пе­ред кін­цем за­гін­ки мо­жна тим­ча­со­во акти­ву­ва­ти опу­ще­н­ня ша­сі. Та­ким чи­ном зни­зи­ться тиск у гі­дро­си­сте­мі штри­ге­ля, і со­ло­ма по­тра­пить на ди­ски. В транс­порт­но­му по­ло­жен­ні й на роз­во­ро­тах штри­гель ав­то­ма­ти­чно скла­да­є­ться на­зад, тим са­мих збіль­шує ма­нев­ре­ність тра­кто­ра. Тя­го­ве ди­шло агре­га­та за та­ко­го осна­ще­н­ня по­дов­жу­ва­ти не по­трі­бно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.