КО­РО­ТКО ПРО ГО­ЛОВ­НЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

ЗЕ­МЕЛЬ­НИЙ МО­РА­ТО­РІЙ ЗНО­ВУ НА­МА­ГА­Ю­ТЬСЯ ЗНЯТИ ЧЕ­РЕЗ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД.

Від­по­від­не по­да­н­ня під­го­ту­ва­ли 55 на­ро­дних де­пу­та­тів. На­га­да­є­мо, в лю­то­му 2018 ро­ку КСУ не зна­йшов по­ру­шень Кон­сти­ту­ції в зе­мель­но­му мо­ра­то­рію.

ЗА ПЕР­ШЕ ПІВ­РІЧ­ЧЯ АГРАР­НІ РОЗПИСКИ ОФОРМЛЕНО НА ПО­НАД 100 МЛН ДОЛ.

Якщо то­рік во­ни пра­цю­ва­ли в основ­но­му ли­ше із зер­но­ви­ми й олій­ни­ми, то те­пер — із 20 рі­зни­ми куль­ту­ра­ми, по­ві­до­ми­ла ке­рів­ник Про­е­кту IFC «Аграр­ні розписки в Укра­ї­ні» Хе­лен Фейр­лемб.

ВЕ­ЛИ­КИЙ БІ­ЗНЕС ЗАДЕКЛАРУВАВ 9,2 МЛРД ГРН ПО­ДА­ТКУ НА ДОДАНУ ВАР­ТІСТЬ.

Зокре­ма, за чер­вень, як по­ві­дом­ляє ДФС, об­ся­ги за­де­кла­ро­ва­них сум на 556,6 млн грн біль­ше, ніж за тра­вень.

МА­ЛИМ І СЕ­РЕ­ДНІМ ВИ­РО­БНИ­КАМ ПРО­ПО­НУ­ЮТЬ СКО­РИ­СТА­ТИ­СЯ ПРО­ГРА­МА­МИ ПІД­ТРИМ­КИ.

Во­ни пе­ред­ба­че­ні уря­до­вою «Стра­те­гі­єю роз­ви­тку ма­ло­го й се­ре­дньо­го бі­зне­су 2020».

ДЕР Ж ПРО Д СПОЖИВ СЛУ­ЖБА ПІДТВЕРДИЛА ЗА­ГИ­БЕЛЬ ПО­ЛО­ВИ­НИ БДЖІЛ ЧЕ­РЕЗ ХІМІКАТИ.

Тим ча­сом Мі­н­еко­ло­гії не ре­а­гує на про­ха­н­ня па­сі­чни­ків ро­зі­бра­ти­ся із ці­єю про­бле­мою.

ЗНИ­ЖУ­Ю­ТЬСЯ ОБ­СЯ­ГИ ПРО­МИ­СЛО­ВОЇ ПЕ­РЕ­РОБ­КИ СВИ­НИ­НИ.

На­то­мість зро­стає ви­ро­бни­цтво мо­ро­же­них око­стів, ло­па­ток та їх від­ру­бів. Зокре­ма, за пер­ше пів­річ­чя 2018-го «до­да­ли» 28%.

РЕН­ТА­БЕЛЬ­НІСТЬ ВИ­РО­БНИ­ЦТВА ЦУКРО­ВИХ БУ­РЯ­КІВ ТО­РІК ЗМЕНШИЛАСЬ УДВІ­ЧІ.

Це най­ниж­чий рі­вень за остан­ніх чо­ти­ри ро­ки, то­ді як у 2009-му й 2011 ро­ках він був утри­чі ви­щим — 37%.

ЗБІЛЬ­ШИВ­СЯ ЕКС­ПОРТ ЯЄЦЬ, БО­БО­ВИХ, ВОЛОСЬКИХ ГОРІХІВ ТА СОЛОДУ.

За­галь­ний екс­порт агро­про­ду­кції в І пів­річ­чі 2018-го, за да­ни­ми ДФС, за­ли­шив­ся май­же на рів­ні ми­ну­ло­рі­чних по­ка­зни­ків за від­по­від­ний пе­рі­од (-2%) і ста­но­вив по­над 8,6 млрд дол.

У МОРПОРТИ УКРА­Ї­НИ ІНВЕСТУВАТИМЕ КАТАР.

Ком­па­нія Qatar ports management company Mwani Qatar та Адмі­ні­стра­ція мор­ських пор­тів Укра­ї­ни під­пи­са­ли Ме­мо­ран­дум про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА В СІЛЬ­СЬКО­МУ ГО­СПО­ДАР­СТВІ ЗРО­СЛА ЗА РІК НА 24,5%.

Се­ре­дній по­ка­зник пер­ших п’яти мі­ся­ців 2018-го в агро­се­кто­рі ста­но­вить 6524 грн. У хар­чо­вій про­ми­сло­во­сті — 7733 грн, що на 24% біль­ше, ніж то­рік.

ТРИ­ВАЄ КОН­КУРС ГРАНТІВ НА ПІД­ТРИМ­КУ ЖІ­НОК В АГРО­БІ­ЗНЕ­СІ.

По­ча­тко­вий бю­джет про­гра­ми ста­но­вить 50 тис. ка­над­ських до­ла­рів. Ко­шти мо­жуть отри­ма­ти жін­ки, що ма­ють бі­знес із ви­ро­бни­цтва ово­чів, фру­ктів, ягід, горіхів, ме­ду. Про­ект фі­нан­сує Мі­ні­стер­ство між­на­ро­дних справ Ка­на­ди, спів­фі­нан­сує й ре­а­лі­зує Ме­но­ніт­ська Асо­ці­а­ція Еко­но­мі­чно­го Роз­ви­тку (MEDA).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.