У чиї па­зу­рі по­тра­пить ри­нок?

Ба­зис для укра­їн­ської ку­ку­ру­дзи в но­во­му мар­ке­тин­го­во­му ро­ці мо­же ко­ли­ва­ти­ся на ви­со­ких рів­нях у ді­а­па­зо­ні від 30 до 50 до­ла­рів за тон­ну

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Та­рас ГОЛОВЕШКО, експерт

Грав­ці на рин­ку зер­но­вих зви­кли під­хо­ди­ти до про­це­су ви­зна­че­н­ня вар­то­сті акти­вів роз­ва­жли­во та ра­ціо­наль­но, спи­ра­ю­чись пе­ред­усім на оцін­ку фун­да­мен­таль­них чин­ни­ків по­пи­ту та про­по­зи­ції, оці­ню­ю­чи се­зон­ну мо­дель ці­но­вої по­ве­дін­ки та до­лу­ча­ю­чи до ана­лі­зу ва­жли­ві чин­ни­ки ма­кро­еко­но­мі­чно­го впли­ву. Про­те ін­ко­ли мір­ний ритм трей­дер­сько­го жи­т­тя пе­ре­ри­ва­є­ться аб­со­лю­тно не­спо­ді­ва­ним впли­вом, дже­ре­лом яко­го є по­лі­ти­ки. Са­ме та­ка си­ту­а­ція сфор­му­ва­ла­ся на рин­ку сіль­сько­го­спо­дар­ських акти­вів пі­сля по­ча­тку актив­ної фа­зи про­те­кціо­ніст­ської по­лі­ти­ки До­наль­да Трам­па. По­бо­ю­ва­н­ня що­до вве­де­н­ня за­хи­сних ім­порт­них мит Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми та дій КНР у від­по­відь зла­ма­ли се­зон­ну ці­но­ву мо­дель по­ве­дін­ки сіль­сько­го­спо­дар­ських акти­вів і, не­зва­жа­ю­чи на спри­я­тли­ві фун­да­мен­таль­ні чин­ни­ки, ці­ни по­ча­ли за­вча­сно швид­ко па­да­ти.

Най­яскра­ві­шим при­кла­дом є до­ля ку­ку­ру­дзи. За­зви­чай вар­тість ку­ку­ру­дзи зро­стає до по­ча­тку пе­рі­о­ду її цві­ті­н­ня у Спо­лу­че­них Шта­тах, що, за­ле­жно від тем­пів роз­ви­тку ро­сли­ни при­па­дає на се­ре­ди­ну черв­ня — по­ча­ток ли­пня. На­то­мість цьо­го ро­ку обвал цін роз­по­чав­ся із се­ре­ди­ни трав­ня! Па­ді­н­ня нев­пин­но три­ва­ло ма­ло не сім ти­жнів по­спіль, що є май­же істо­ри­чним ре­кор­дом. Про­ле­тів­ши вниз за цей час на при­бли­зно 80 цен­тів, ку­ку­ру­дза на са­мо­му по­ча­тку ли­пня ви­йшла на ці­но­ві рів­ні, які во­на те­сту­ва­ла на­при­кін­ці сер­пня 2017 ро­ку пі­сля ре­кор­дно­го вро­жаю у Бра­зи­лії. Про­тя­гом усьо­го ча­су зни­же­н­ня ці­ни ку­ку­ру­дза де­мон­стра­тив­но ігно­ру­ва­ла будь-які до­брі но­ви­ни, про­те бу­ла над­зви­чай­но чу­тли­вою до но­вин із фрон­тів тор­го­вель­ної вій­ни.

Однак, як ка­жуть, ні­що не лікує від низь­ких цін так до­бре, як низь­кі ці­ни. До­сяг­ши ду­же низь­ко­го ці­но­во­го рів­ня, трей­де­ри ви­му­ше­ні бу­ли отя­ми­ти­ся й роз­зир­ну­ти­ся нав­ко­ло. Дру­гий уро­жай ку­ку­ру­дзи цьо­го ро­ку в Бра­зи­лії ви­явив­ся зна­чно мен­шим, ніж то­рік. Звіт за зві­том мі­ні­стер­ство сіль­сько­го го­спо­дар­ства США ско­ро­чує по­ка­зник ви­ро­бни­цтва у Бра­зи­лії та вже ви­йшло на по­зна­чку 83,5 млн про­ти 98,5 млн тонн у 2017/18 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці. Ба біль­ше, вро­жай в ін­шій пів­ден­но­а­ме­ри­кан­ській кра­ї­ні — Ар­ген­ти­ні ви­явив­ся ли­ше 33 млн про­ти 41 млн тонн ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку.

Зга­дай­те то­го­рі­чну осінь. Про­тя­гом ве­ре­сня та жов­тня по­пит на укра­їн­ську ку­ку­ру­дзу май­же зі­йшов на­ні­вець, і кра­ї­на від­екс­пор­ту­ва­ла ледь кіль­ка­сот ти­сяч тонн ку­ку­ру­дзи за два мі­ся­ці. Світ за­хли­нав­ся пів­ден­но­а­ме­ри­кан­ською ку­ку­ру­дзою, що зре­штою обва­ли­ла й укра­їн­ський ба­зис (пре­мію до Чи­ка­го) та ко­ти­ру­ва­н­ня на бір­жі. На­сту­пно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку, що по­чне­ться з пер­шо­го ве­ре­сня, си­ту­а­ція для укра­їн­ської ку­ку­ру­дзи бу­де зна­чно спри­я­тли­ві­шою — ба­зис мо­же ко­ли­ва­ти­ся на ви­со­ких рів­нях у ді­а­па­зо­ні від 30 до 50 дол./т аж до бе­ре­зня. На­то­мість вар­тість ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі має зай­ти у три­ва­лий упев­не­ний ви­схі­дний тренд із се­ре­ди­ни ве­ре­сня. Са­ме па­ді­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи у Пів­ден­ній Аме­ри­ці має ста­ти за­по­ру­кою зна­чно кра­щої ці­но­вої ди­на­мі­ки в но­во­му мар­ке­тин­го­во­му ро­ці — во­се­ни та взим­ку. Ду­же ймо­вір­но, що в лю­то­му ри­нок ви­йде на рі­вень 200 дол./т на умо­вах СРТ.

Ціл­ком при­ро­дно ви­ни­кає за­пи­та­н­ня: чи ми вже вві­йшли у цей ви­схі­дний тренд. Пер­ша спро­ба би­ків ро­зі­гна­ти ри­нок уго­ру фа­кти­чно вже роз­по­ча­ла­ся. З пер­ших днів ли­пня ши­бай­го­лів, охо­чих за­хо­ди­ти в ко­ро­тку по­зи­цію з рів­ня 330 цен­тів за бу­шель, уже не ви­яви­ло­ся. Са­ме то­му, від­чув­ши не­без­пе­ку, ве­дме­ді по­ча­ли фі­ксу­ва­ти при­бу­ток, час­тко­во за­кри­ва­ю­чи ко­ро­ткі по­зи­ції, що бу­ли на­ко­пи­че­ні про­тя­гом се­ми ти­жнів па­ді­н­ня. Зго­дом до них при­єд­на­ли­ся ко­ро­тко­тер­мі­но­ві би­ки, що від­кри­ва­ли дов­гі по­зи­ції та до­по­мо­гли під­ня­ти вар­тість ку­ку­ру­дзи май­же до по­зна­чки 370 цен­тів за бу­шель. Цей рі­вень ста­но­вить 50% ко­ри­гу­ва­н­ня усьо­го по­пе­ре­дньо­го па­ді­н­ня і є по­ка­зо­вим. Не­зда­тність за­крі­пи­ти­ся ви­ще за ньо­го від­криє дру­ге ди­ха­н­ня у ве­дме­дів, і ри­нок зно­ву по­тра­пить у їх па­зу­рі. На ко­ристь кли­шо­но­гих у сер­пні ма­ють зі­гра­ти два чин­ни­ки.

По-пер­ше, у сер­пне­во­му зві­ті, ймо­вір­но, Мі­ні­стер­ство сіль­сько­го го­спо­дар­ства США збіль­шить уро­жай­ність ку­ку­ру­дзи у Спо­лу­че­них Шта­тах. На­ра­зі в ба­лан­сі сто­їть по­ка­зник 174 бу­ше­лі з акра, а най­зав­зя­ті­ші ве­дме­ді очі­ку­ють на збіль­ше­н­ня по­ка­зни­ка до 180,6 бу­ше­ля. Якщо їх очі­ку­ва­н­ня справ­дя­ться, ви­ро­бни­цтво у Спо­лу­че­них Шта­тах бу­де збіль­ше­но на близь­ко 15 млн тонн. Зві­сно, важ­ко спро­гно­зу­ва­ти на­пев­но май­бу­тній роз­мір уро­жай­но­сті, але мо­жна ска­за­ти то­чно, що він бу­де від­чу­тно біль­шим за по­то­чний по­ка­зник. То­му на­бли­же­н­ня 10 сер­пня — дня опри­лю­дне­н­ня зві­ту мо­же сут­тє­во спри­я­ти ве­дме­дям.

По-дру­ге, тор­го­вель­на вій­на три­ває. І якщо на Єв­ро­пей­сько­му фрон­ті по­мі­тно пом’якше­н­ня си­ту­а­ції, то на ки­тай­сько­му — без змін. США по­ста­ви­ли уль­ти­ма­тум КНР, у ра­зі не ви­ко­на­н­ня яко­го во­ни зби­ра­ю­ться за­про­ва­ди­ти до­да­тко­ві ім­порт­ні ми­та на ки­тай­ські то­ва­ри в об­ся­зі 200 млрд до­ла­рів на­при­кін­ці сер­пня. На­бли­же­н­ня ці­єї по­дії та від­по­від­на ре­а­кція з ки­тай­сько­го бо­ку ство­рю­ва­ти­муть знер­во­ва­ність на рин­ку та збіль­шу­ва­ти­муть тиск на ці­ни.

Про­те най­імо­вір­ні­ше на цьо­му не­га­ра­зди ку­ку­ру­дзи, спри­чи­не­ні тор­го­вель­ною су­пе­ре­чкою, не за­кін­ча­ться. Трамп уже за­про­по­ну­вав па­кет під­трим­ки аме­ри­кан­ських фер­ме­рів на час тор­го­вель­ної вій­ни з КНР у роз­мі­рі 12 млрд до­ла­рів. Крім то­го, Єв­ро­пей­ський Со­юз ви­рі­шив збіль­ши­ти об­ся­ги за­ку­пів­лі со­є­вих бо­бів у США, що теж опо­се­ред­ко­ва­но до­по­ма­га­ти­ме ку­ку­ру­дзі. То­му вже не­за­ба­ром пі­сля обмі­ну «люб’язно­стя­ми» Спо­лу­че­них Шта­тів із Ки­та­єм уся ува­га рин­ку бу­де пе­ре­не­се­на на ско­ро­че­н­ня про­по­зи­ції та збіль­шен­ні по­пи­ту на ку­ку­ру­дзу у сві­ті, що три­ва­ти­ме при­найм­ні до но­во­го вро­жаю в Ар­ген­ти­ні в бе­ре­зні. Спри­я­ти­муть ку­ку­ру­дзі й за­галь­но ви­со­кі ці­ни на ре­шту акти­вів у фу­ра­жній гру­пі. От­же, є всі під­ста­ви очі­ку­ва­ти на від­нов­ле­н­ня ви­схі­дно­го дов­го­три­ва­ло­го трен­ду із се­ре­ди­ни ве­ре­сня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.