Від хмар­них схо­вищ – до си­гна­лів ба­кте­рій

Укра­їн­ські ін­же­не­ри й про­гра­мі­сти про­по­ну­ють агро­бі­зне­су ін­те­ле­кту­аль­ні рі­ше­н­ня й но­ві те­хно­ло­гії

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ - Ла­ри­са РАЙТАРОВСЬКА

Ще до­не­дав­на агро­се­ктор та ІТ ма­ло що ро­зумі­ли один про одно­го, а кіль­кість про­е­ктів, ство­ре­них на їх пе­ре­ти­ні, бу­ла не та­ка вже зна­чна.

І ось бу­кваль­но за кіль­ка ро­ків, що ми­ну­ли, си­ту­а­ція по­ча­ла стрім­ко змі­ню­ва­ти­ся. Ке­рів­ни­ки сіль­госп­під­при­ємств актив­но ці­кав­ля­ться но­ви­ми мо­жли­во­стя­ми для сво­го бі­зне­су та пе­ре­йма­ють за­кор­дон­ний до­свід упро­ва­дже­н­ня інновацій. Вла­сне, й укра­їн­ські ін­же­не­ри й про­гра­мі­сти не па­суть за­дніх, про­по­ну­ю­чи бі­зне­су ці­ка­ві роз­роб­ки й те­хно­ло­гії. Ска­жі­мо, в кон­кур­сній про­гра­мі MHP Accelerator від Radar Tech, Agrohub і МХП взя­ли участь по­над 180 уча­сни­ків. З по­над 180 за­явок у фі­нал ви­йшло 13 най­кра­щих ко­манд, ін­но­ва­цій­ні рі­ше­н­ня яких най­кра­ще від­по­від­а­ли по­став­ле­ним хол­дин­гом зав­да­н­ням. Про осо­бли­во­сті й че­сно­ти за­про­по­но­ва­них но­ві­тніх те­хно­ло­гій «Агро­Мар­кет» роз­пи­тав у їх роз­ро­бни­ків.

Де­те­ктор здо­ров’я рук

«Де­те­ктор здо­ров’я» пра­цює над удо­ско­на­ле­н­ням апа­ра­ту, що ана­лі­зує стан рук пра­ців­ни­ків пе­ред вхо­дом на ро­бо­ту. Та­ким чи­ном, як пе­ре­ко­на­ні роз­ро­бни­ки, є на­го­да ав­то­ма­ти­зу­ва­ти про­цес, мі­ні­мі­зу­ва­ти люд­ський чин­ник і ймо­вір­ність по­ми­лок, при­швид­ши­ти й по­лі­пши­ти огляд. Для ре­а­лі­за­ції про­е­кту роз­ро­бни­ки по­слу­го­ву­ю­ться шту­чним ін­те­ле­ктом. Ді­а­гно­сти­ку здій­сню­ють за 130 по­ка­зни­ка­ми. На­при­клад, під­сві­чу­ю­чи шкі­ру в рі­зних ді­а­па­зо­нах спе­ктра ча­стот, мо­жна ви­яв­ля­ти рі­зні озна­ки: в ін­фра­чер­во­но­му ді­а­па­зо­ні чі­тко ви­дно кров і ра­ни, в уль­тра­фі­о­ле­то­во­му — ек­зе­ми, ли­шаї та гри­бок. Фо­то рук іден­ти­фі­ку­ють із зо­бра­же­н­ня­ми рі­зно­ма­ні­тних ушко­джень, за­па­лень і ран, за­хво­рю­вань. У ра­зі ви­яв­ле­н­ня схо­жих по­шко­джень під час про­хо­дже­н­ня де­те­кто­ра пра­ців­ни­ка не до­пу­ска­ти­муть до ро­бо­ти.

На дум­ку ке­рів­ни­ка про­е­кту Оле­га По­но­мар­чу­ка, роз­роб­ка пе­ред­усім мо­же бу­ти ці­ка­ва під­при­єм­ствам пе­ре­ро­бної га­лу­зі, а та­кож за­кла­дам хар­чу­ва­н­ня. В пер­спе­кти­ві де­те­ктор змо­же не ли­ше за одну се­кун­ду ви­да­ва­ти ре­зуль­тат, а й без­кон­та­ктно ді­а­гно­сту­ва­ти стан здо­ров’я лю­ди­ни. Та­кий про­ект («Ро­зум­не дзер­ка­ло») уже в роз­роб­ці.

Го­дів­ля під кон­тро­лем

Стар­тап Profeed — це ком­пле­ксна си­сте­ма кон­тро­лю й ке­ру­ва­н­ня про­це­сом го­дів­лі тва­рин на фер­мі. Во­на зда­тна на­ла­го­ди­ти пра­виль­не роз­ван­та­же­н­ня та за­ван­та­же­н­ня кор­мів, пра­виль­не змі­шу­ва­н­ня. Вра­хо­ву­ю­чи, що близь­ко 70% ви­трат мо­ло­чних ферм ста­нов­лять ви­тра­ти на кор­ми, впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми кон­тро­лю мо­же сут­тє­во за­оща­ди­ти ко­шти. Си­сте­ма мі­стить уста­нов­ле­н­ня да­тчи­ків на кор­мо­змі­шу­ва­чі, зби­рає всі кіль­кі­сні да­ні про кор­ми. В ре­жи­мі он­лайн лег­ко від­сте­жи­ти по­ста­ча­н­ня й за­ли­шки кор­мів, а від­так го­спо­дар мо­же опе­ра­тив­но оці­ню­ва­ти свої ви­тра­ти й має то­чні да­ні для роз­ра­хун­ку со­бі­вар­то­сті мо­ло­ка. Да­ні пе­ре­да­ю­ться на мо­біль­ний при­лад тра­кто­ри­ста й зоо­те­хно­ло­га, а це по­кра­щує кон­троль го­дів­лі. Про­дукт успі­шно впро­ва­джу­є­ться на фер­мах, і є при­кла­ди, ко­ли си­сте­ма до­зво­ли­ла за два ти­жні під­ви­щи­ти се­ре­дні на­дої мо­ло­ка на два лі­три. Сон­це в кур­ни­ку

Ко­ман­да одно­ймен­но­го стар­та­пу роз­ро­би­ла аб­со­лю­тно но­ву си­сте­му уста­нов­ки мо­дуль­них со­ня­чних еле­ктро­стан­цій на пта­шни­ках. Ін­но­ва­цій­ність си­сте­ми — в ме­то­ді крі­пле­н­ня, який не пе­ред­ба­чає отво­рів, що мо­жуть спри­чи­ни­ти змі­ни мі­кро­клі­ма­ту в пта­шни­ку. Та­кий спо­сіб уста­нов­ки па­не­лей до­зво­лить отри­ма­ти додану вар­тість від енер­го­ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня да­хів пта­шни­ків. Ідею не­стан­дар­тно­го ме­то­ду бу­ло за­по­зи­че­но в авіа­ції. На­да­лі ко­ман­да пла­нує на­да­ва­ти по­слу­ги з під­бо­ру пра­виль­них те­хні­чних рі­шень з уста­нов­ки со­ня­чних па­не­лей на бу­дів­лях й опти­мі­за­ції ви­трат за­мов­ни­ка.

Ка­та­лог у смар­тфо­ні

У MobiMill — чи­ма­ло мо­біль­них рі­шень. Одне з них — ка­та­лог ЗЗР і на­сі­н­ня, та­ка со­бі єди­на ба­за да­них із пов­ною ін­фор­ма­ці­єю що­до будь-яко­го пре­па­ра­ту чи гі­бри­да на ві­тчи­зня­но­му рин­ку. Як ка­жуть роз­ро­бни­ки, цей до­да­ток спро­мо­жний по­лег­ши­ти ро­бо­ту агро­но­ма, спро­стив­ши йо­му про­цес ви­бо­ру то­го чи ін­шо­го пре­па­ра­ту, по­рів­ня­н­ня пре­па­ра­тів і ді­ю­чих ре­чо­вин (на­да­ю­чи ще й ін­стру­кції з їх ви­ко­ри­ста­н­ня). Філь­тру­ва­ти ін­фор­ма­цію мо­жна як за ком­па­ні­я­ми-ви­ро­бни­ка­ми, так і за ді­ю­чи­ми ре­чо­ви­на­ми й куль­ту­ра­ми. Зго­дом у до­да­тку бу­де ще й каль­ку­ля­тор роз­ра­хун­ку ці­ни на вро­жай, бір­жо­ві про­гно­зи на сіль­гос­пкуль­ту­ри, чат із фа­хів­ця­ми й ін­ші фун­кції.

Ло­гі­сти­ка — це лег­ко. Ті, хто що­ро­ку ви­тра­ча­ють на ван­та­жо­пе­ре­ве­зе­н­ня що­най­мен­ше міль­йон гри­вень, ма­ють мо­жли­вість за­оща­ди­ти до 25% ви­тра­че­них ко­штів зав­дя­ки кон­тро­лю да­них. Ство­ри­ти свій про­грам­ний про­дукт спів­за­снов­ни­ка Sovtes Оле­га Руд­ків­сько­го спо­ну­кав йо­го вла­сний до­свід ро­бо­ти в під­роз­ді­лі ло­гі­сти­ки на­ціо­наль­ної ком­па­нії. Роз­роб­ка до­зво­ляє змен­ши­ти кіль­кість те­ле­фон­них роз­мов, не­об­хі­дних для ор­га­ні­за­ції пе­ре­ве­зень, на 87%, за­без­пе­чує про­зо­рі від­но­си­ни з пе­ре­ві­зни­ка­ми, що за­оща­джує до 30% ви­трат, і ве­де облік транс­порт­них ви­трат під­при­єм­ства, яке орен­дує транс­порт. До то­го ж си­сте­ма зна­чно по­лег­шує ро­бо­ту з до­ку­мен­то­обі­гом: у ній мо­жна роз­мі­сти­ти за­яв­ки із за­зна­че­н­ням вар­то­сті, про­ве­сти тор­ги на за­ку­пів­лю транс­порт­них по­слуг, сфор­му­ва­ти до­ку­мен­ти й обмі­ню­ва­ти­ся ни­ми все­ре­ди­ні си­сте­ми, отри­му­ва­ти ста­ти­сти­ку про ви­ко­на­н­ня пе­ре­ве­зень за 50 па­ра­ме­тра­ми, від­сте­жу­ва­ти рух ван­та­жу та мі­сце пе­ре­бу­ва­н­ня транс­порт­но­го за­со­бу. А ко­ри­сту­ва­ти­ся ці­єю роз­роб­кою змо­жуть усі уча­сни­ки про­це­су пе­ре­ве­зе­н­ня: ло­гі­сти, бух­гал­те­рія, фі­нан­си­сти, слу­жба без­пе­ки. На­да­лі Sovtes пла­нує ство­ри­ти про­дукт, за до­по­мо­гою яко­го ван­та­жо­вла­сни­ки змо­жуть зна­йти транс­порт, а пе­ре­ві­зник — ван­таж за одну хви­ли­ну. А ще за­про­по­ну­ва­ти си­сте­му у США та Єв­ро­пу, по­пе­ре­дньо опти­мі­зу­вав­ши її, та вра­хо­ву­ва­ти ню­ан­си рі­зних кра­їн, за­ко­но­дав­чі осо­бли­во­сті.

Мо­ні­то­ринг угідь і ді­а­гно­сти­ка за фо­то

Про­грам­не за­без­пе­че­н­ня «Мо­ні­то­ринг по­лів» роз­ро­бни­ки ство­ри­ли на осно­ві шту­чно­го ін­те­ле­кту. За йо­го до­по­мо­гою фер­мер мо­же ана­лі­зу­ва­ти стан сво­їх угідь і сіль­гос­пкуль­тур, ви­яв­ля­ти за­хво­рю­ва­н­ня ро­слин, шкі­дни­ків і бур’яни. Про­гра­ма ана­лі­зує зо­бра­же­н­ня, по­рів­нює йо­го з фо­то­гра­фі­я­ми шкі­дни­ків чи про­блем­них ор­га­ні­змів, іден­ти­фі­кує їх і ви­дає звіт — на­при­клад, ін­фор­ма­цію про ймо­вір­не за­хво­рю­ва­н­ня ро­сли­ни та ста­дії роз­ви­тку хво­ро­би та ре­ко­мен­да­ції що­до розв’яза­н­ня про­бле­ми. Все це від­бу­ва­є­ться за кіль­ка се­кунд. За до­по­мо­гою ІТ-рі­ше­н­ня вла­сник мо­же на ран­ніх ста­ді­ях ви­я­ви­ти за­гро­зи й усу­ну­ти їх. Про­гра­ма мо­же ав­то­ма­ти­чно обро­бля­ти ти­ся­чі фо­то­гра­фій — кон­кре­тні ро­сли­ни чи ці­лі по­ля й на­да­ва­ти ко­ри­сту­ва­чам ін­фор­ма­цію про ви­яв­ле­ні за­хво­рю­ва­н­ня з ко­ор­ди­на­та­ми та ре­ко­мен­да­ці­я­ми.

Про­гноз по­го­ди... для окре­мо­го по­ля

METEOTREK ви­ро­бляє ме­тео­стан­ції, зда­тні про­гно­зу­ва­ти по­го­ду на кіль­ка днів із гео­гра­фі­чною то­чні­стю до п’яти кі­ло­ме­трів. На ба­зі цих да­них мо­жна оці­ню­ва­ти ри­зи­ки ви­ни­кне­н­ня за­хво­рю­вань ро­слин і си­гна­лі­зу­ва­ти агро­ви­ро­бни­ку за два-три дні до мо­жли­во­го ура­же­н­ня. Зав­дя­ки та­кій ана­лі­ти­ці на­ба­га­то лег­ше ви­зна­чи­ти «ві­кна», ко­ли ті чи ін­ші по­льо­ві ро­бо­ти ма­ти­муть ви­щу про­ду­ктив­ність. Якщо по­ля осна­ще­но си­сте­мою по­ли­ву, то да­ні ме­тео­стан­ції до­по­ма­га­ють ре­гу­лю­ва­ти кіль­кість во­ди, аби не пе­ре­ли­ти чи не пе­ре­су­ши­ти по­ля й не зав­да­ти ро­сли­нам шко­ди. GPS кон­тро­лю­ють швид­кість сіль­гос­пте­хні­ки під час ви­ко­на­н­ня кон­кре­тних ла­нок агро­те­хно­ло­гії. А ось мо­біль­на ме­тео­стан­ція, вста­нов­ле­на на агре­гат, фі­ксує по­го­дні умо­ви, за яких пра­цює те­хні­ка. Та­ка ін­фор­ма­ція осо­бли­во ва­жли­ва го­спо­дар­ствам, де орен­ду­ють те­хні­ку (оскіль­ки ме­ха­ні­за­то­ри, що отри­му­ють пла­ту за­ле­жно від ви­ро­бі­тку, за­ці­кав­ле­ні за пев­ний пе­рі­од ча­су зро­би­ти яко­мо­га біль­ший об­сяг ро­бо­ти й ча­сто не зва­жа­ють на не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви для про­ве­де­н­ня тих чи ін­ших опе­ра­цій).

Ма­лі до­зи для ще­дро­го вро­жаю

Від то­чно­сті та вча­сно­сті ці­єї скла­до­вої агро­те­хно­ло­гії за­ле­жить май­бу­тній уро­жай. Тож зда­тність дро­на ав­то­ма­ти­чно роз­по­ро­шу­ва­ти за­со­би за­хи­сту ро­слин уль­тра­ма­ло­об’єм­ним ме­то­дом (УМО), ро­бить цей ме­тод ефе­ктив­ним і еко­но­мі­чним. Те­хно­ло­гія AeroDrone до­зво­ляє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ЗЗР із мі­ні­маль­ни­ми ви­тра­та­ми роз­чи­ну — від 0,5 до 5 л/га. А зда­тність без­пі­ло­тни­ка пра­цю­ва­ти в ні­чний час, ко­ли атмо­сфе­ра для об­при­ску­ва­н­ня спри­я­тли­ві­ша для цьо­го, збіль­шує про­ду­ктив­ність удві­чі. Роз­ро­бни­ки ство­ри­ли БПЛА, який мо­же не­сти до 60 л і за 8 год обро­би­ти до 500 га. Та­кий спо­сіб дає змо­гу в де­ся­тки ра­зів еко­ном­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти паль­не, не при­ми­на­ти ви­со­кі по­сі­ви й не ущіль­ню­ва­ти ґрунт. До то­го ж дрон більш ма­нев­ре­ний і зда­тен обро­бля­ти по­ля ди­фе­рен­ці­йо­ва­но.

Ана­лі­ти­ка для трей­де­ра

Си­сте­ма GrainTrack зда­тна ав­то­ма­ти­зу­ва­ти бі­знес-про­це­си й зво­дить скла­дну си­сте­му управ­лін­сько­го облі­ку зер­но­трей­де­ра до про­сто­го фор­ма­ту. Про­гра­ма пов’язує на одній пла­тфор­мі ін­фор­ма­цію про всі кон­тра­кти та кон­тр­аген­тів, транс­порт і ло­гі­сти­ку, трей­динг і фі­нан­си. GrainTrack за­про­гра­мо­ва­на на про­гно­сти­чну ана­лі­ти­ку, зда­тна роз­ра­ху­ва­ти при­бу­ток і зби­тки, опе­ра­тив­но ви­я­ви­ти про­блем­ні кон­тра­кти. Вже ни­ні ве­ли­кі й дрі­бні грав­ці рин­ку по­слу­го­ву­ю­ться ці­єю про­гра­мою.

GrainTrack пра­цює в хмар­но­му сер­ві­сі, що дає мо­жли­вість при­швид­ши­ти про­це­си, га­ран­тує до­сту­пність да­них із рі­зних при­стро­їв і будь-яко­го мі­сця, убез­пе­чує да­ні та бі­знес за­га­лом від рей­дер­ських атак.

Не­до­ста­чу — на «ки­ли­мок»

Peoplemeter MHP — це «смар­тки­ли­мок» для від­да­ле­но­го кон­тро­лю кіль­ко­сті то­ва­рів на по­ли­ці в ма­га­зи­ні. Роз­роб­ка до­по­ма­гає вча­сно за­фі­ксу­ва­ти від­су­тність то­ва­рів чи їх не­до­ста­чу. Ки­ли­мок вбу­до­ву­ють у по­ли­цю, і ко­ли по­ку­пець бе­ре з неї то­вар, ва­га змен­шу­є­ться, за­фі­ксо­ва­ний по­ка­зник пе­ре­да­є­ться в «хмар­не схо­ви­ще» на сер­вер. Да­ні мо­жна по­ди­ви­ти­ся, за­йшов­ши в осо­би­стий ка­бі­нет на сай­ті.

Та­кож ки­ли­мок осна­ще­но да­тчи­ка­ми, які ви­мі­рю­ють ва­гу, тем­пе­ра­ту­ру й во­ло­гість по­ві­тря у при­мі­щен­ні, де зна­хо­ди­ться то­вар. Се­ред пе­ре­ваг сво­го ви­на­хо­ду роз­ро­бни­ки на­зи­ва­ють йо­го уні­вер­саль­ність, гну­чкість і лег­ке впро­ва­дже­н­ня. Так, про­дукт мо­же бу­ти лег­ко ада­пто­ва­ний під склад­ські при­мі­ще­н­ня.

Бі­лок з еко­ба­ра­ба­на

Роз­ро­бни­ки з «Ала­на-Еко» за­про­по­ну­ва­ли ком­плекс із ви­ро­щу­ва­н­ня мі­кро­во­до­ро­стей хло­ре­ли BIODrum. Він чи­мось на­га­дує ве­ли­кий ба­ра­бан, що по­стій­но обер­та­є­ться. Ви­ро­ще­ні ро­сли­ни мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні для ви­ро­бни­цтва біо­ди­зе­ля, а та­кож як кор­мо­ві до­бав­ки в кор­ми для ху­до­би, пти­ці й ри­би. З си­ро­ви­ни, ви­ро­бле­ної мо­дуль­ним за­во­дом на ба­зі ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го ком­пле­ксу BIODrum пло­щею тро­хи біль­ше за 0,5 га, мо­жна отри­ма­ти стіль­ки ж біл­ка, як і з ма­ку­хи со­ня­шни­ку, ви­ро­ще­но­го на 3700 га. Сфе­ра за­сто­су­ва­н­ня во­до­ро­стей на­ба­га­то шир­ша — для ви­го­тов­ле­н­ня біо­ло­гі­чно актив­них до­ба­вок, ко­сме­ти­ки, фі­то-ванн й ін­га­ля­цій. За ти­ждень еко­ба­ра­бан зда­тен ви­ро­бля­ти 100 л хло­ре­ли.

За­хи­сти­ти да­ні. Клю­чем

Апа­ра­тний 2FA-бре­лок або еле­ктрон­ний ключ Hideez при­зна­че­но для іден­ти­фі­ка­ції ко­ри­сту­ва­ча на еле­ктрон­них при­стро­ях: комп’юте­рі, план­ше­ті чи смар­тфо­ні (щоб за­хи­сти­ти осо­би­сті й кор­по­ра­тив­ні да­ні). Тоб­то якщо на­віть злов­ми­сник зчи­тає ваш код, він все одно не змо­же роз­бло­ку­ва­ти га­джет. Ідея ство­ри­ти при­стрій для збе­рі­га­н­ня се­кре­тних да­них у за­снов­ни­ка й ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра ком­па­нії-роз­ро­бни­ка но­вин­ки Оле­га На­у­мен­ка ви­ни­кла пі­сля втра­ти бан­ків­ської кар­ти та кра­діж­ки з неї ча­сти­ни гро­шей. Вла­сне, й охо­чих убез­пе­чи­ти свої да­ні вже зна­йшло­ся чи­ма­ло як в Укра­ї­ні, так і за її ме­жа­ми.

Ма­ю­чи Hideez Key на опе­ра­цій­ній си­сте­мі Android мо­жна ввійти в про­гра­му за до­по­мо­гою ау­тен­ти­фі­ка­ції за те­хно­ло­гі­єю ска­ну­ва­н­ня від­би­тків паль­ців. Є змо­га на­ла­шту­ва­ти смар­тфон так, щоб у ра­зі спро­би не­сан­кціо­но­ва­но­го до­сту­пу він ро­бив сел­фі по­ру­шни­ка. За на­ти­ска­н­ня кно­пки Hideez Key мо­же ви­ко­ну­ва­ти за­зда­ле­гідь за­про­гра­мо­ва­ні дії: ау­діо- чи ві­део­за­пис, від­прав­ля­ти СМС, іні­ці­а­лі­зу­ва­ти те­ле­фон­ний ви­клик, уві­мкне­н­ня лі­хта­ри­ка то­що.

Прай­мінг по-укра­їн­ськи

Ідея прай­мін­гу на­сі­н­ня, яка ґрун­ту­є­ться на оброб­ці на­сі­ни­ни пре­па­ра­том, що під­ви­щує стре­со­стій­кість до не­га­тив­них чин­ни­ків, у сві­ті не но­ва. Втім, укра­їн­ські на­у­ков­ці з ко­ман­ди AgroLact ство­ри­ли пре­па­рат, що не має ана­ло­гів у сві­ті. Йо­го прин­цип ро­бо­ти ба­зу­є­ться на акти­ва­ції ге­нів про­ду­ктив­но­сті ро­слин, а та­кож під­ви­щен­ні стре­со­стій­ко­сті до по­су­хи, хо­ло­ду, спе­ки, ки­сло­тних до­щів і гри­бних па­то­ге­нів, що в ре­зуль­та­ті за­без­пе­чує хо­ро­шу вро­жай­ність.

«Ба­тьків» у пре­па­ра­ту троє. Стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту мо­ле­ку­ляр­ної біо­ло­гії і ге­не­ти­ки НАН Укра­ї­ни Оле­на Мо­ши­нець ви­яви­ла на­у­ко­вий ін­те­рес до то­го, як ба­кте­рії «спіл­ку­ю­ться» одна з одною, та до про­бле­ми вза­є­мо­дії ро­сли­ни й ба­кте­рії на си­гналь­но­му рів­ні. До­слі­дже­н­ня впли­ву пре­па­ра­ту на пше­ни­ці зро­би­ла кан­ди­дат біо­ло­гі­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту бо­та­ні­ки ім. М. Г. Хо­ло­дно­го НАН Укра­ї­ни Лі­дія Ба­бен­ко. А кан­ди­дат хі­мі­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту біо­ор­га­ні­чної хі­мії та на­фто­хі­мії НАН Укра­ї­ни Сер­гій Ро­галь­ський син­те­зу­вав цю мо­ле­ку­лу для до­слі­джень. До­слі­ди на екс­пе­ри­мен­таль­них ді­лян­ках (ру­чний збір уро­жаю) про­де­мон­стру­ва­ли під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті у спри­я­тли­вий для пше­ни­ці рік на 41 і 62% для сор­тів Ятрань 60 і Во­ло­дар­ка від­по­від­но, і на 51 і 64% — у не­вро­жай­ний. Як на­го­ло­шує Лі­дія Ба­бен­ко, пре­па­рат не впли­ває на еко­си­сте­му, мо­ле­ку­ла не бу­де на­ко­пи­чу­ва­ти­ся, а по­тра­пив­ши у во­ду, зруй­ну­є­ться. На­у­ков­ці вже по­да­ли па­тент на ре­є­стра­цію пре­па­ра­ту й шу­ка­ють пар­тне­ра, який до­по­мо­же ви­ве­сти про­дукт на ри­нок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.