Iн­но­ва­ції — це не про при­строї

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ -

Не­що­дав­но по­ва­жна де­ле­га­ція обла­сно­го аграр­но­го акти­ву бу­ла за­про­ше­на на екс­кур­сію в одне успі­шне го­спо­дар­ство на Він­нич­чи­ні. Го­спо­дар у де­та­лях ді­лив­ся рі­зно­ма­ні­тни­ми ви­ро­бни­чи­ми ноу-хау. До­бро­тна ку­ку­ру­дза сто­я­ла сті­ною. На бу­ді­вель­но­му май­дан­чи­ку, до ре­чі, ду­же охай­но­му, ри­ли ко­тло­ван під но­ву еле­ва­тор­ну «бан­ку». Ін­ша, вже збу­до­ва­на, до­сить кре­ме­зна, ви­бли­ску­ю­чи бо­ка­ми, сто­я­ла не­по­да­лік. «Хі­ба що є один не­до­лік, — ко­мен­ту­вав пе­ре­ва­ги спо­ру­ди го­спо­дар, — ко­ли за­си­па­є­мо ку­ку­ру­дзу звер­ху, во­на б’ється. До­во­ди­ться по­тім до­да­тко­во філь­тру­ва­ти зер­но». І ось са­ме у цій май­же не­по­мі­тній фра­зі в одну мить від­би­ло­ся все, що мо­жна ска­за­ти про ін­но­ва­цій­ний про­грес у ві­тчи­зня­но­му агро­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі.

Це аб­со­лю­тно зро­зумі­ло, що ко­ли зер­но па­дає з 30-ме­тро­вої ви­со­ти, во­но мо­же би­ти­ся. Зви­чай­но, мо­жна про­ве­сти екс­пе­ри­мент — які сор­ти б’ються біль­ше, які мен­ше, які чин­ни­ки — роз­мір, во­ло­гість то­що впли­ва­ють на рі­вень втрат, і якось при­сто­со­ву­ва­ти­ся до то­го, щоб втра­ти і на зер­ні, і на до­да­тко­вих опе­ра­ці­ях філь­тру­ва­н­ня бу­ли мен­ши­ми. Про­те, ма­буть, про­сті­ше бу­ло б, як­би все­ре­ди­ні ті­єї бан­ки бу­ла якась сі­тка, що по­сту­по­во опу­ска­ла­ся б за­ле­жно від кіль­ко­сті на­си­па­но­го на неї звер­ху. Однак, як то ка­жуть, не з на­шим ща­стям.

«Я зав­жди на­ма­га­ю­ся ку­пи­ти укра­їн­ське, — тим ча­сом про­дов­жу­вав роз­по­відь го­спо­дар, — ко­ли є мо­жли­вість оби­ра­ти між ві­тчи­зня­ним й іно­зем­ним, я зав­жди оби­раю своє». Ма­буть, сві­то­вий про­грес ще та­кож не ді­йшов до упе­ре­дже­н­ня псу­ва­н­ня зер­на під час йо­го за­си­па­н­ня в бан­ки, але та­ка си­ту­а­ція ду­же яскра­во ви­сві­тлює си­ту­а­цію, що існує в Укра­ї­ні.

За­га­лом це яви­ще на­зи­ва­є­ться гло­баль­ною від­су­тні­стю до­да­ної вар­то­сті. Ко­ли ми го­во­ри­мо про від­су­тність умов до ство­ре­н­ня про­ду­ктів із до­да­ною цін­ні­стю, ми, перш за все, ма­є­мо на ува­зі пе­ре­роб­ку сіль­госп­про­ду­кції, ви­го­тов­ле­н­ня го­то­вих хар­чо­вих про­ду­ктів. Однак до­да­на цін­ність у су­ча­сно­му ро­зу­мін­ні — це на­сам­пе­ред ін­те­ле­кту­аль­на скла­до­ва, про­ду­ма­ність то­го чи ін­шо­го про­ду­кту або при­строю з по­гля­ду аде­ква­тно­сті й зру­чно­сті йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня. Щось та­ке, чо­го не ви­дно, але діє во­но тіль­ки ефе­ктив­но. Однак про це в нас не те, що не го­во­рять, на­віть не сві­до­мі то­го, що про це по­трі­бно го­во­ри­ти…

Аграр­ний се­ктор в Укра­ї­ні сьо­го­дні жи­вий. На від­мі­ну від ін­ших ви­ро­бни­чих сфер. Однак чи мо­же він бу­ти кон­ку­рен­то­зда­тним як все­ре­ди­ні кра­ї­ни, так і на сві­то­вій аре­ні в рам­ках уста­ле­но­го ви­ро­бни­чо­го ми­сле­н­ня? На­вряд чи це так. Укра­їн­ські агра­рії сьо­го­дні за­люб­ки спо­жи­ва­ють пло­ди сві­то­во­го ін­но­ва­цій­но­го про­гре­су — стрім­ко по­кра­щу­є­ться якість на­сі­н­ня, з ро­ку в рік зро­стає ефе­ктив­ність до­брив і за­со­бів за­хи­сту ро­слин, кра­ща сві­то­ва те­хні­ка май­же в пов­но­му спе­ктрі пред­став­ле­на на ві­тчи­зня­но­му рин­ку, до­ступ до ін­фор­ма­ції та су­ча­сні ко­му­ні­ка­цій­ні те­хно­ло­гії на­да­ють та­кі мо­жли­во­сті, про які ра­ні­ше не мо­жна бу­ло на­віть мрі­я­ти. Про­те це ли­ше один бік спра­ви — вхі­дний. Тож що ми ма­є­мо на ви­хо­ді? Де наш вне­сок у ви­ро­бни­цтво справ­ді ін­но­ва­цій­но­го аграр­но­го та хар­чо­во­го про­ду­кту? Пи­ша­ти­ся тим, що на­ша укра­їн­ська си­ро­ви­на до­бре йде на не­ви­ба­гли­вих рин­ках кра­їн, які обді­ле­ні при­ро­дни­ми ре­сур­са­ми, на­вряд чи кон­стру­ктив­но. Схо­же, час тер­мі­но­во змі­ню­ва­ти спо­сіб ми­сле­н­ня.

Cу­ча­сної ін­те­ле­кту­аль­ної й ін­но­ва­цій­ної скла­до­вої у нас зде­біль­шо­го не­має не ли­ше в кін­це­во­му про­ду­кті, а й на­віть у про­це­сі ви­ро­бни­цтва ті­єї про­ду­кції, що є. Ма­ло хто з агра­рі­їв ни­ні ке­ру­є­ться те­хно­ло­гі­чною до­ку­мен­та­ці­єю. Ще мен­ше мір­ку­ють над її по­лі­пше­н­ням та звер­та­ю­ться по кон­суль­та­ції до фа­хів­ців. За те­хно­ло­гії та ноу-хау в го­спо­дар­ствах від­по­від­а­ють хі­ба що агро­но­ми, ста­но­ви­ще яких схо­же на тра­ди­цій­ну пост­ра­дян­ську ін­те­ле­кту­аль­ну ка­ба­лу. До ін­те­ле­кту­аль­ної пра­ці го­спо­да­рі, і не тіль­ки во­ни, став­ля­ться зверх­ньо. Ні­хто не зби­ра­є­ться оці­ню­ва­ти ін­те­ле­кту­аль­ний вне­сок спе­ці­а­лі­стів ні в обла­шту­ва­н­ня те­хно­ло­гій, ні в кін­це­вий про­дукт, ви­зна­ва­ти й на­ле­жним чи­ном облі­ко­ву­ва­ти в бу­хо­блі­ку від­по­від­не ноу-хау. Ка­жуть, що бо­я­ться по­да­тко­вої... Втім це ще одна грань пост­ра­дян­сько­го ми­сле­н­ня, яка

До­да­на цін­ність у су­ча­сно­му ро­зу­мін­ні — це пе­ред­усім ін­те­ле­кту­аль­на скла­до­ва, про­ду­ма­ність то­го чи ін­шо­го про­ду­кту або при­строю з по­гля­ду аде­ква­тно­сті й зру­чно­сті йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня. Щось та­ке, чо­го не ви­дно, але діє во­но тіль­ки ефе­ктив­но...

в ко­ре­ні ни­щить ві­тчи­зня­ні ін­но­ва­цій­ні пер­спе­кти­ви.

Чи вар­то ви­тра­ча­ти гро­ші на роз­бу­до­ву ви­ро­бни­цтва, яке є за­ста­рі­лим уже в мо­мент сво­го пу­ску? На ку­пів­лю обла­дна­н­ня, у яке по­тім по­трі­бно до­да­тко­во ін­ве­сту­ва­ти ко­шти, щоб ви­пра­ви­ти за­кла­де­ні в ньо­му си­стем­ні не­до­лі­ки? Чи мо­же­мо ми в то­му при­гні­че­но­му еко­но­мі­чно­му та со­ці­аль­но­му ста­ні, у яко­му пе­ре­бу­ває на­ша дер­жа­ва, до­зво­ли­ти со­бі ки­да­ти ре­сур­си на ві­тер? Зро­зумі­ло, що ні.

Що ж ро­би­ти? На­ше су­спіль­ство за­стря­гло не в тих ро­зу­мі­н­нях. Не ма­те­рі­аль­ні бла­га, про­ду­кти та за­со­би ви­ро­бни­цтва го­лов­ні. Го­лов­не — ін­те­лект, кре­а­тив­ність, ін­но­ва­цій­ність. По­ди­ві­ться нав­ко­ло, на своє го­спо­дар­ство, на фа­хів­ців, на ото­че­н­ня, по­ста­чаль­ни­ків, по­ку­пців. Спро­буй­те пе­ре­бу­ду­ва­ти шка­лу оці­ню­ва­н­ня, що ґрун­ту­ва­ла­ся б на не­ма­те­рі­аль­них цін­но­стях. На­да­ю­чи на пра­кти­ці пе­ре­ва­гу ін­те­ле­кту, кре­а­тив­но­сті, ін­но­ва­цій­но­сті. І ре­зуль­тат не за­ба­ри­ться.

Ла­ри­са СТАРІКОВА, ко­ор­ди­на­тор Ана­лі­ти­чно­го цен­тру Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.