Як за­хи­сти­ти ін­фор­ма­цію

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ - Олег ШЕВЦОВ, ке­ру­ю­чий ра­дник ALEXANDROV@PARTNERS

Де­ко­трі успі­шні бі­зне­сме­ни роз­ви­ва­ють ни­ні свою спра­ву, вкла­да­ю­чи в під­ви­ще­н­ня рів­ня ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків, ін­ші шу­ка­ють де­шев­шу ро­бо­чу си­лу, ще хтось пра­гне до­мог­ти­ся кон­тро­лю над втра­та­ми.

З на­шої пра­кти­ки ро­бо­ти з аграр­ни­ми ком­па­ні­я­ми ми ма­є­мо ін­фор­ма­цію про рі­зні об­ся­ги втрат агро­про­ду­кції (та су­пу­тніх ма­те­рі­а­лів) уна­слі­док від­су­тно­сті си­стем кон­тро­лю. І хо­ча існує чи­ма­ло ме­ха­ні­змів, по­кли­ка­них за­по­біг­ти роз­кра­дан­ню й не­ефе­ктив­но­му ви­ко­ри­стан­ню ма­те­рі­а­лів (мо­ва пе­ред­усім про ка­дро­ву ро­бо­ту й по­стій­ний кон­троль за до­три­ма­н­ням пер­со­на­лом кор­по­ра­тив­них пра­вил), утім, опти­маль­ний ва­рі­ант, як ка­жуть лю­ди з до­сві­дом, — ав­то­ма­ти­зу­ва­ти ви­ро­бни­чі про­це­си. Без­умов­но, і са­ма ін­ве­сти­ція, й або­нент­ське об­слу­го­ву­ва­н­ня но­ві­тньо­го обла­дна­н­ня вле­тить го­спо­да­ре­ві в ко­пі­є­чку. Та чи та­кі вже це ве­ли­че­зні зби­тки, зва­жа­ю­чи на 25% втра­ти че­рез кра­діж­ки?

Не менш акту­аль­ним є пи­та­н­ня за­хи­сту кон­фі­ден­цій­них да­них бі­зне­су. Пі­сля кі­бе­ра­так ві­ру­сів-ши­фру­валь­ни­ків WannaCry та Petya, які па­ра­лі­зу­ва­ли ро­бо­ту не ли­ше дер­жав­них ор­га­нів, а й кор­по­ра­тив­но­го се­кто­ру, за­ко­но­твор­ці опе­ра­тив­но роз­ро­би­ли, а пар­ла­мен­та­рії ухва­ли­ли низ­ку від­по­від­них про­по­зи­цій. Зокре­ма, ухва­ле­но За­кон Укра­ї­ни «Про основ­ні за­са­ди за­без­пе­че­н­ня кі­бер­без­пе­ки Укра­ї­ни». Що­прав­да, пи­та­н­ня йо­го пра­кти­чної ре­а­лі­за­ції до­сі від­кри­те.

Схо­же, у пи­та­н­нях кі­бер­без­пе­ки бі­зне­су до­ве­де­ться дба­ти про се­бе са­мо­туж­ки. Як по­ка­зує пра­кти­ка, втра­та бух­гал­тер­ських до­ку­мен­тів — це най­мен­ше зло під час кі­бе­ра­та­ки. Су­ча­сні те­хно­ло­гії да­ють мо­жли­вість кі­бер­зло­чин­цям ви­кра­да­ти кон­фі­ден­цій­ну ін­фор­ма­цію й на­віть здій­сню­ва­ти рей­дер­ські за­хо­пле­н­ня. І хо­ча юри­сти не ма­ють до­ста­тньо ком­пе­тен­цій, аби са­мо­стій­но за­хи­сти­ти під­при­єм­ство від кі­бе­ра­та­ки, втім, при­найм­ні мо­жуть вка­за­ти на кон­троль­ні то­чки, на які та­кий за­хист слід уста­но­ви­ти. Йде­ться про уста­нов­чі та бух­гал­тер­ські до­ку­мен­ти. Втру­ча­н­ня сто­рон­ніх осіб до за­зна­че­них до­ку­мен­тів мо­же ста­ти при­чи­ною втра­ти бі­зне­су. Не менш ва­жли­ви­ми є до­ку­мен­ти, що мі­стять кон­фі­ден­цій­ну ін­фор­ма­цію (да­ні ва­ших клі­єн­тів, або, на­при­клад, ін­фор­ма­ція про про­то­тип зер­но­су­шар­ки, який ви роз­ро­бля­ли кіль­ка ро­ків).

Аби за­хи­сти­ти­ся бо­дай на за­галь­но­му рів­ні, пе­ред­усім по­дбай­те про та­ке:

Від­да­ле­ний сер­вер. Ця фун­кція фа­кти­чно пе­ре­мі­щує всі да­ні, з яки­ми ви пра­цю­є­те, з ва­шо­го комп’юте­ра на «хма­ру» або на сер­вер за ме­жа­ми ва­шо­го офі­су (мо­жли­во, на­віть за ме­жа­ми кра­ї­ни). Та­кі дії до­зво­ля­ють за­хи­сти­ти на­яв­ну ін­фор­ма­цію не ли­ше від кі­бе­ра­так, а й фа­кти­чно­го за­во­ло­ді­н­ня ін­фор­ма­ці­єю. Лі­цен­зій­не про­грам­не за­без­пе­че­н­ня. Во­но має до­да­тко­вий рі­вень за­хи­сту, зві­сно ж, ко­штує до­рож­че. Про­те на без­пе­ці кра­ще не заощаджувати. Біль­шість при­ва­тних ор­га­ні­за­цій по­стра­жда­ли від ві­ру­су Petya са­ме че­рез те, що в них не бу­ло вста­нов­ле­но лі­цен­зій­но­го про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня. Іден­ти­фі­ка­ція до­сту­пу. Вста­нов­люй­те до­да­тко­ві пе­ре­по­ни для ша­хра­їв. Па­роль під час уві­мкне­н­ня комп’юте­ра, не­мо­жли­вість уста­нов­ле­н­ня до­да­тко­вих про­грам без до­зво­лу си­стем­но­го адмі­ні­стра­то­ра то­що. На­вча­н­ня пер­со­на­лу. Ко­жен у ко­ле­кти­ві по­ви­нен ма­ти уяв­ле­н­ня про без­пе­чну ро­бо­ту з еле­ктрон­ною по­штою, со­ці­аль­ни­ми ме­ре­жа­ми та про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням.

Кі­бер­без­пе­ка є одні­єю з най­акту­аль­ні­ших про­блем су­ча­сно­сті. Сьо­го­дні на­віть стар­та­пи, які по­чи­на­ють роз­ро­бля­ти бі­знес-план, за­кла­да­ють ви­тра­ти на ор­га­ні­за­цію кі­бер­без­пе­ки. Ро­зу­мі­н­ня то­го, що ми жи­ви­мо в еру роз­ви­тку ци­фро­вих те­хно­ло­гій, зму­шує нас до по­стій­них змін, а пра­виль­но ор­га­ні­зо­ва­ний за­хист дає мо­жли­вість здій­сню­ва­ти ці змі­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.