За крок від змі­ни трен­дів

На­сту­пний се­зон ста­не пе­ре­лом­ним для рин­ку сої й від­чу­тно впли­не на фор­му­ва­н­ня цін в олій­но­му се­кто­рі Укра­ї­ни

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Кон­ку­рен­ція між пе­ре­ро­бни­ка­ми й екс­пор­те­ра­ми на рин­ку со­є­вих бо­бів в Укра­ї­ні як ні­ко­ли ви­со­ка. Це зу­мов­ле­но ско­ро­че­н­ням ви­ро­бни­цтва олій­ної на 4%, як по­рів­ня­ти з 2016-м (це впер­ше за 10 ро­ків без­пе­рерв­но­го зро­ста­н­ня), по­си­ле­н­ням по­пи­ту ЄС, Бі­ло­ру­сі, Лі­ва­ну й ін­ших кра­їн, а та­кож на­ро­ще­н­ням кіль­ко­сті пе­ре­ро­бних по­ту­жно­стей. Тим не мен­ше на­віть в умо­вах по­стій­но­го зро­ста­н­ня вну­трі­шньої пе­ре­роб­ки основ­ну час­тку (в се­ре­дньо­му 60% за 5–10 ро­ків) ви­ро­ще­ної в кра­ї­ні сої екс­пор­ту­ють. То які осо­бли­во­сті зов­ні­шньої тор­гів­лі олій­ної по­то­чно­го се­зо­ну, як змі­ни­ла­ся гео­гра­фія по­ста­ча­н­ня, які пер­спе­кти­ви при­йде­шньо­го се­зо­ну?

34,2 млн тонн за­галь­но­го вро­жаю сої ми­ну­ло­го ро­ку (тут і да­лі оцін­ки «АПКІн­форм») за ве­ре­сень-чер­вень 2017/18 МР на пе­ре­роб­ку пі­шла ре­кор­дна кіль­кість — біль­ше 1 млн тонн, або 25%, а на екс­порт — 2,67 млн тонн, або 64%. Утім, си­ту­а­ція з екс­пор­том вель­ми ці­ка­ва: в пер­шій по­ло­ви­ні се­зо­ну (ве­ре­сень–лю­тий) екс­пор­те­ри взя­ли «ви­со­кий старт» і ви­ве­зли ре­кор­дний об­сяг олій­ної — 2 млн тонн, але вже з бе­ре­зня тем­пи від­ван­та­же­н­ня спо­віль­ни­ли­ся й за ре­зуль­та­та­ми се­зо­ну за­галь­ний екс­порт ста­не дру­гим за ве­ли­чи­ною пі­сля то­го­рі­чно­го.

З 270 тис. тонн со­є­вих бо­бів, що за­ли­ша­ли­ся для ро­бо­ти рин­ку на остан­ні два дні по­то­чно­го се­зо­ну (а це на 25% мен­ше, ніж то­рік), близь­ко по­ло­ви­ни має бу­ти пе­ре­ро­бле­но, а 30% — екс­пор­то­ва­но. Тож на­віть за пе­ре­роб­ки сої, що до­ся­гає ма­кси­маль­них об­ся­гів по­то­чно­го се­зо­ну, її екс­порт усе ж і да­лі є більш прі­о­ри­те­тним. Чи бу­де так три­ва­ти на­да­лі? По­ка­зо­вим ста­не на­сту­пний 2018/19 мар­ке­тин­го­вий рік.

Жорс­тка кон­ку­рен­ція й пе­рі­о­ди­чне стри­му­ва­н­ня про­да­жів на укра­їн­сько­му си­ро­вин­но­му рин­ку олій­них, зокре­ма сої, спри- яли пер­ма­нен­тно­му зро­стан­ню цін у 2017/18 МР й до­ся­гнен­ню їх ре­кор­дно­го рів­ня. За ве­ре­сень–тра­вень ці­ни по­пи­ту на сою на вну­трі­шньо­му рин­ку під­ви­щи­ли­ся на 32% — з 10 200 до 13 500 грн/т, EXW. Ці­ни по­пи­ту екс­пор­те­рів у пор­тах ви­ро­сли на 22% — з 10 700 до 13 100 грн/т, СРТ. До ре­чі, у кві­тні-трав­ні пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства вста­нов­лю­ва­ли ці­ни на­віть ви­щі за екс­порт­ні, що бу­ває вкрай рід­ко. Це по­я­сню­є­ться по­сла­бле­н­ням актив­но­сті трей­де­рів і за­кри­т­тям зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних кон­тра­ктів біль­ші­стю ве­ли­ких екс­порт­но­о­рі­єн­то­ва­них ком­па­ній. До то­го ж ви­со­ки­ми ці­на­ми пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства пра­гну­ли отри­ма­ти си­ро­ви­ну, за­па­си якої сут­тє­во змен­ши­ли­ся.

Як ба­чи­мо, тор­го­ва бо­роть­ба між по­ку­пця­ми по­ту­жна як ні­ко­ли. За­ку­пі­вель­ні ці­ни пе­ре­ро­бни­кам до­во­ди­ло­ся під­ви­щу­ва­ти на шко­ду мар­жи­наль­но­сті, оскіль­ки вар­тість про­ду­ктів пе­ре­роб­ки не де­мон­стру­ва­ла ана­ло­гі­чних тем­пів зро­ста­н­ня. Так, на рин­ку со­є­вої олії до­мі­ну­ва­ло зни­же­н­ня цін, а шрот і ма­ку­ха по­ча­ли до­рож­ча­ти ли­ше з сі­чня в уні­сон зі сві­то­ви­ми тен­ден­ці­я­ми.

До­да­тко­вим чин­ни­ком зро­ста­н­ня цін до сі­чня вклю­чно бу­ла де­валь­ва­ція грив­ні. Так, офі­цій­ний курс на­ціо­наль­ної ва­лю­ти до до­ла­ра США збіль­шив­ся на 12,4% — з 25,7 грн/дол. на 1 ве­ре­сня 2018-го до ма­кси­маль­но­го рів­ня за остан­ніх 3 ро­ки — 28,9 грн/дол. на 23 сі­чня 2018-го. Подаль­ше змі­цне­н­ня грив­ні ли­ше на ко­ро­ткий час впли­ну­ло на ці­ни (з кін­ця сі­чня й про­тя­гом лю­то­го). До то­го ж до­мі­ну­ва­ли зга­да­ні чин­ни­ки під­трим­ки, до яких до­да­ло­ся сут­тє­ве зро­ста­н­ня цін на сві­то- во­му рин­ку сої й со­є­во­го шро­ту, спро­во­ко­ва­не за­су­хою в Ар­ген­ти­ні.

Драй­ве­ром екс­пор­ту укра­їн­ської сої ни­ні­шньо­го се­зо­ну став ви­со­кий по­пит ЄС. Так, із по­ча­тку се­зо­ну у Єв­ро­пу бу­ло від­ван­та­же­но 800 тис. тонн олій­ної, що на 54% біль­ше, ніж за та­кий са­мий пе­рі­од ми­ну­ло­го се­зо­ну. Від­так у рей­тин­гу ім­пор­те­рів ста­ли­ся пев­ні пе­ре­ста­нов­ки, і час­тка ЄС в за­галь­но­му об­ся­гу від­ван­та­жень сут­тє­во зро­сла. За­га­лом пе­ре­лік кра­їн, що вхо­дять у рей­тинг кра­їн – ім­пор­тре­рів сої, пра­кти­чно не змі­нив­ся (за ви­ня­тком ОАЕ, ку­ди по­став­ки при­пи­ни­ли­ся, й Швей­ца­рії, ко­тра, хоч і має не­ве­ли­ку пи­то­му ва­гу на тлі ін­ших, утім, на­ро­сти­ла ім­порт сої в 10 ра­зів, обі­гнав­ши Ки­тай).

За зві­тний пе­рі­од Ту­реч­чи­на збіль­ши­ла за­ку­пів­лі не­сут­тє­во — ли­ше на 2%, до 717 тис. тонн, по­сту­пив­шись 1-м мі­сцем ЄС. Екс­порт у Бі­ло­русь ви­ріс у 2,3 ра­за — до 236 тис. тонн, на тлі на­ро­ще­н­ня вну­трі­шньої пе­ре­роб­ки. Так са­мо по­мі­тно зріс по­пит Лі­ва­ну, ку­ди від­прав­ле­но в 3,2 ра­за біль­ше укра­їн­ської сої, ніж у по­пе­ре­дньо­му се­зо­ні — 155 тис. тонн. Во­дно­час по­став­ки ско­ро­ти­ли­ся в Іран (–38%), Єги­пет (–48%), Ізра­їль (май­же в 4 ра­зи), Ту­ніс (–56%), Ки­тай (май­же в 8 ра­зів). Та­ким чи­ном, по­то­чно­го се­зо­ну укра­їн­ські екс­пор­те­ри сої пе­ред­усім ско­ри­ста­ли­ся пе­ре­ва­га­ми зро­ста­н­ня по­пи­ту в близь­ких за гео­гра­фі­чним роз­та­шу­ва­н­ням кра­ї­нах — ЄС, Ту­реч­чи­ні, Бі­ло­ру­сі. Крім то­го, по­при ско­ро­че­н­ня по­ста­вок в Іран і Єги­пет на тлі зро­ста­н­ня по­пи­ту на сві­то­во­му рин­ку ці дер­жа­ви є одни­ми з основ­них рин­ків збу­ту укра­їн­ської сої.

За про­гно­за­ми USDA, у 2018/19 МР тен­ден­ція зро­ста­н­ня ім­пор­ту сої збе­ре­же­ться з бо­ку ЄС, Ту­реч­чи­ни, Єги­пту, Бан­гла­деш, Ін­до­не­зії, Іра­ну й Па­ки­ста­ну.

Кіль­кість ком­па­ній, що тор­гу­ють со­єю, у 2017/18 МР сут­тє­во ви­ро­сла й пе­ре­ви­щи­ла 500. Трій­ка лі­де­рів є не­змін­ною: ТОВ «АДМ Трей­динг Укра­ї­на», ДП з ІІ «Сан­трейд» і ТОВ СП «НІБУЛОН».

Що ж до пер­спе­ктив, то є ве­ли­ка імо­вір­ність, що ба­ланс сої в Укра­ї­ні у 2018/19 МР бу­де ще на­пру­же­ні­шим: із бра­ком си­ро­ви­ни й ви­со­кою кон­ку­рен­ці­єю між грав­ця­ми.

З ура­ху­ва­н­ням най­ниж­чих за 5 ро­ків тем­пів сів­би сої під вро­жай 2018-го, ми про­гно­зу­є­мо ско­ро­че­н­ня площ на 13% (як по­рів­ня­ти з 2017-м) — до 1,74 млн ге­кта­рів. Ва­ло­вий збір очі­ку­є­ться на рів­ні 4 млн тонн, що по­сту­па­є­ться то­го­рі­чно­му вро­жаю на 5%.

За умов змен­ше­ної про­по­зи­ції сої й за­пу­ску но­вих пе­ре­ро­бних під­при­ємств (у 2017–2019 рр.) най­імо­вір­ні­шим сце­на­рі­єм подаль­шо­го роз­ви­тку рин­ку бу­де зро­ста­н­ня вну­трі­шньої пе­ре­роб­ки та ско­ро­че­н­ня екс­пор­ту. Крім то­го, не­о­дно­зна­чна си­ту­а­ція зі ска­су­ва­н­ням ПДВ за екс­пор­ту со­є­вих бо­бів з 1 ве­ре­сня ста­не стри­му­валь­ним чин­ни­ком.

Про­гноз пе­ре­роб­ки сої у 2018/19 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці ста­но­вить 1,5 млн тонн, що на 25% пе­ре­ви­щить по­ка­зник по­то­чно­го се­зо­ну. Що­прав­да, вра­хо­ву­ю­чи зро­ста­н­ня по­ту­жно­стей, по­тен­ці­ал по­ка­зни­ка зна­чно ви­щий. Екс­порт очі­ку­є­ться в ме­жах 2,1–2,2 млн тонн (–20–22%).

Та­ким чи­ном, стру­кту­ра роз­по­ді­лу сої з при­йде­шньо­го се­зо­ну мо­же сут­тє­во змі­ни­ти­ся: час­тка пе­ре­роб­ки по­тен­цій­но мо­же зро­сти з 28% (у се­ре­дньо­му за ми­ну­лі ро­ки) до 38% (у 2018/19 МР) й про­дов­жи­ти ви­схі­дний тренд.

На екс­порт, від­по­від­но, при­па­де мен­ша час­тка — 54% про­ти 65.

У гло­баль­но­му кон­текс­ті ек­спер­ти схо­дя­ться в очі­ку­ва­н­нях подаль­шо­го ро­сту сві­то­во­го по­пи­ту на сою, який тре­ба бу­де за­без­пе­чи­ти пі­сля не­вро­жай­но­го 2017/18 МР. Осо­бли­во ува­жно най­ближ­чи­ми мі­ся­ця­ми тре­ба сте­жи­ти за роз­ви­тком по­сі­вів у пів­ні­чній пів­ку­лі. Щоб за­по­біг­ти гло­баль­но­му де­фі­ци­ту про­по­зи­ції дру­гий се­зон по­спіль по­трі­бне зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва. В ін­шо­му ра­зі ви­ни­кне на­пру­га в ба­лан­сі про­по­зи­ції з по­пи­том, що ви­сту­пить під­три­му­валь­ним чин­ни­ком для цін і, від­по­від­но, впли­не на Укра­ї­ну.

Оче­ви­дно, на­сту­пний се­зон ста­не пе­ре­лом­ним для рин­ку сої: зі змі­ною трен­дів у пе­ре­роб­ці, екс­пор­ті, пе­ре­роз­по­ді­лом тор­гів­лі між уча­сни­ка­ми. І ба­га­тьма зна­ка­ми за­пи­та­н­ня. Се­ред них — змі­ни в опо­да­тку­ван­ні. Хто отри­му­ва­ти­ме по­вер­не­н­ня ПДВ за екс­пор­ту? Пи­та­н­ня на­ра­зі від­кри­те. Вла­сне, си­ту­а­ція ще дов­го мусу­ва­ти­ме­ться на рі­зних рів­нях. Як змі­ня­ться стра­те­гії збу­ту про­ду­кції сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми й за­ку­пі­вель — трей­де­ра­ми? Яки­ми бу­дуть ці­ни й по­пит на со­є­ву олію й со­є­вий шрот/ма­ку­ху — від цьо­го за­ле­жа­ти­муть мас­шта­би на­ро­ще­н­ня об­ся­гів пе­ре­роб­ки, її мар­жи­наль­ність. Не­хай там як, ри­нок сої одно­зна­чно ма­ти­ме ве­ли­кий вплив на ри­нок со­ня­шни­ку й фор­му­ва­н­ня цін в олій­но­му се­кто­рі Укра­ї­ни.

Юлія ІВАНИЦЬКА, ана­лі­тик олій­но­го рин­ку «АПК-Ін­форм»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.