По­дба­ти про по­тен­ці­ал

Під уро­жай-2018 укра­їн­ські агра­рії ско­ри­ста­ли­ся 107 сор­та­ми й гі­бри­да­ми ози­мо­го рі­па­ку, на 10 із яких при­па­дає до 50% усіх по­сів­них площ

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА - Мір­ра ЛУБЕНЕЦЬ, ана­лі­тик «АПК-Ін­форм»

Під­бір які­сно­го й ада­пто­ва­но­го до зо­ни ви­ро­щу­ва­н­ня по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу має ве­ли­че­зне зна­че­н­ня для май­бу­тньо­го вро­жаю. Осо­бли­во в мін­ли­вих по­го­дно-клі­ма­ти­чних умо­вах. Щоб отри­ма­ти де­таль­не уяв­ле­н­ня про сфор­мо­ва­ний сор­то­вий склад ози­мо­го рі­па­ку, ек­спер­ти «АПК-Ін­форм» у рам­ках па­нель­но­го до­слі­дже­н­ня «Ри­нок за­со­бів за­хи­сту ро­слин і по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу Укра­ї­ни в 2018 ро­ці» про­ана­лі­зу­ва­ли сор­то­ві упо­до­ба­н­ня укра­їн­ських агра­рі­їв.

Рі­пак в Укра­ї­ні по­сту­па­є­ться за об­ся­гом по­сів­них площ тіль­ки со­ня­шни­ку та сої. Під цьо­го­рі­чний уро­жай олій­ної, за офі­цій­ни­ми ста­ти­сти­чни­ми да­ни­ми, бу­ло за­сі­я­но 1045 тис. ге­кта­рів. До то­го ж май­же 97% цих площ від­ве­де­но під ози­мий клин. Та­ка тен­ден­ція, до ре­чі, спо­сте­рі­га­є­ться вже не один рік. Що біль­ший по­пит на куль­ту­ру — то біль­ші пло­щі від­во­дять їй го­спо­дар­ства. Так, ска­жі­мо, під уро­жай 2018-го за­кла­де­но 1010,2 тис. ге­кта­рів, що на 12% біль­ше, ніж ро­ком ра­ні­ше, і на 54% біль­ше, ніж під уро­жай 2016-го. З огля­ду на ви­со­кий по­пит (се­ред екс­пор­те­рів і пе­ре­ро­бни­ків), де­да­лі акту­аль­ні­шим для ко­жно­го го­спо­да­ря на­пе­ре­до­дні сів­би ози­мо­го рі­па­ку під уро­жай 2019-го стає пи­та­н­ня що­до по­тен­ці­а­лу май­бу­тньо­го вро­жаю, а от­же й що­до опти­маль­но­го ви­бо­ру на­сі­н­ня.

На рин­ку на­ра­зі пред­став­ле­но ши­ро­кий асор­ти­мент сор­тів і гі­бри­дів ози­мо­го рі­па­ку від се­ле­кціо­не­рів зві­ду­сіль. За ре­зуль­та­та­ми на­шо­го па­нель­но­го до­слі­дже­н­ня з’ясу­ва­ло­ся, що ві­тчи­зня­ні го­спо­дар­ства зде­біль­шо­го на­да­ють пе­ре­ва­гу на­сін­ню ні­ме­цької се­ле­кції (ним бу­ло то­рік за­сі­я­но по­над по­ло­ви­ну площ під ози­мим рі­па­ком). Та­кож по­пу­ляр­не в агра­рі­їв на­сі­н­ня аме­ри­кан­ської се­ле­кції (16%). По­пит є і на по­сів­ний ма­те­рі­ал ві­тчи­зня­них, фран­цузь­ких і швей­цар­ських ком­па­ній (10%, 7% і 6% від­по­від­но).

Ана­ліз сор­то­вої стру­кту­ри за­свід­чив, що біль­шість го­спо­дарств усіх ка­те­го­рій до­три­му­ю­ться ре­гу­ляр­но­го сор­то­о­нов­ле­н­ня ози­мо­го рі­па­ку (це спри­яє під­ви­щен­ню ефе­ктив­но­сті сіль­го­спви­ро­бни­цтва). По­над 90% агра­рі­їв онов­лю­ють що­най­мен­ше раз на три ро­ки. Втім, ко­жен де­ся­тий опи­та­ний зі­зна­вав­ся, що по­слу­го­ву­є­ться пев­ним сор­том (чи гі­бри­дом) чо­ти­ри й біль­ше ро­ків. Ана­лі­ти­ки агент­ства з’ясу­ва­ли, що ва­жли­ву роль у зга­да­но­му пи­тан­ні ві­ді­гра­ють пло­щі угідь, що в обро­бі­тку го­спо­дар­ства. Се­ред ма­лих і се­ре­дніх агро­під­при­ємств (до 5 тис. ге­кта­рів ріл­лі) за­зви­чай по­над 60% во­лі­ють ви­ро­щу­ва­ти ли­ше якийсь один кон­кре­тний сорт (чи гі­брид). А от ті, що ма­ють в обро­бі­тку по­над 5 тис. ге­кта­рів, мо­жуть со­бі до­зво­ли­ти ди­вер­си­фі­ка­цію, тим са­мим зни­жу­ю­чи ри­зи­ки втра­ти вро­жаю че­рез не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви. Зокре­ма, 34% опи­та­них сіль­го­спви­ро­бни­ків на­да­ють пе­ре­ва­гу двом упо­до­ба­ним сор­там (чи гі­бри­дам), 35 — ви­ро­щу­ють три й біль­ше, 32% — зу­пи­ни­ли­ся на яко­мусь одно­му.

Під час опи­ту­ва­н­ня сіль­го­спви­ро­бни­ків бу­ло з’ясо­ва­но, що во­ни ско­ри­ста­ли­ся 107 сор­та­ми й гі­бри­да­ми ози­мо­го рі­па­ку, на 10 із яких при­па­дає до 50% усіх по­сів­них площ.

Зві­сно ж, успі­шна зи­мів­ля ози­мо­го рі­па­ку й уро­жай ба­га­то в чо­му за­ле­жать від до­три­ма­н­ня опти­маль­ної нор­ми ви­сі­ву куль­ту­ри. За­зви­чай її роз­ра­хо­ву­ють для кон­кре­тної зо­ни ви­ро­щу­ва­н­ня, щоб не допу­сти­ти за­гу­ще­н­ня по­сі­вів і за­по­біг­ти роз­ви­тку бур’янів. За­га­лом у всіх ре­гіо­нах біль­шість сіль­го­спви­ро­бни­ків до­три­му­ва­ли­ся норм ви­сі­ву на рів­ні 4,5–5 кг/ га. Се­ред чин­ни­ків, що по­зна­чи­ли­ся на та­ко­му під­бо­рі нор­ми ви­сі­ву, пе­ред­усім — клі­ма­ти­чні умо­ви, якість по­ка­зни­ків ґрун­ту, а та­кож стро­ки сів­би.

Оскіль­ки в рі­зних ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних зо­нах Укра­ї­ни ада­пта­ція сор­тів від­рі­зня­є­ться, на рин­ку по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу ози­мо­го рі­па­ку спо­сте­рі­га­ю­ться роз­бі­жно­сті в сор­то­вих пе­ре­ва­гах. Від­так, роз­гля­да­ю­чи ТОП-5, вар­то за­зна­чи­ти осо­бли­во­сті під­бо­ру сор­тів і гі­бри­дів у ре­гіо­наль­но­му роз­рі­зі.

З огля­ду на ве­ли­ке сор­то­рі­зно­ма­ні­т­тя на рин­ку кра­ї­ни, сіль­го­спви­ро­бни­ки ма­ють ши­ро­кі мо­жли­во­сті для ви­бо­ру на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу, ма­кси­маль­но ада­пто­ва­но­го до клі­ма­ти­чних умов. Ра­зом із тим ком­бі­но­ва­не ви­ро­щу­ва­н­ня кіль­кох сор­тів до­по­мо­же змен­ши­ти шко­ду від не­пе­ре­дба­че­них по­го­дних ка­та­клі­змів. Та­кий під­хід ра­зом із пра­виль­но ор­га­ні­зо­ва­ною те­хно­ло­гі­єю ви­ро­щу­ва­н­ня бу­де за­по­ру­кою отри­ма­н­ня ви­со­ких вро­жа­їв.

ТОП-10 сор­тів, %

Роз­по­ді­ле­н­ня ТОП-5 сор­тів за ре­гіо­на­ми ви­ро­бни­цтва

Кіль­кість ви­ро­щу­ва­них сор­тів ози­мо­го рі­па­ку за­ле­жно від роз­мі­ру го­спо­дар­ства

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.