Жни­ву­є­мо...

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - РИНОК -

По­при тиск но­во­го вро­жаю, ці­ни на ячмінь стрім­ко зро­ста­ють, кон­ку­ру­ю­чи на­віть із ці­на­ми про­до­воль­чої пше­ни­ці. Най­рен­та­бель­ні­ша олій­на куль­ту­ра ми­ну­ло­го ро­ку — рі­пак — та­кож не від­стає.

А за ми­ну­лий мі­сяць ці­ни на неї зро­сли на 400–600 грн/т. Пше­ни­ця

Пер­ший мі­сяць мар­ке­тин­го­во­го ро­ку не мо­жна оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти, як ста­біль­ний. У пер­шій де­ка­ді ли­пня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на пше­ни­цю на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі зни­жу­ва­ли­ся й ді­йшли рів­ня ці­но­во­го мі­ні­му­му за остан­ні пів­ро­ку. На­да­лі ці­ни зро­ста­ли, осо­бли­во пі­сля опри­лю­дне­н­ня зві­ту єв­ро­пей­сько­го ана­лі­ти­чно­го агент­ства Strategie Grains, у яко­му бу­ло сут­тє­во зни­же­но оцін­ки вро­жаю пше­ни­ці в ЄС, зокре­ма в Ні­меч­чи­ні (–2,1 млн тонн). Ще ра­ні­ше у ли­пне­во­му зві­ті МСГ США бу­ло ско­ро­че­но оцін­ки сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці на 8,4 млн тонн і сві­то­вих за­ли­шків пше­ни­ці на 5,3 млн тонн че­рез змен­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва у ЄС (–4,4 млн тонн), Ав­стра­лії (–2,0 млн), Укра­ї­ні (–1,0 млн), Ро­сії (–1,5 млн тонн). Імо­вір­но, в на­сту­пно­му зві­ті аме­ри­кан­ських фа­хів­ців та­кож мо­жна очі­ку­ва­ти подаль­шо­го змен­ше­н­ня цих по­ка­зни­ків.

Услід за сві­то­ви­ми трен­да­ми у дру­гій і тре­тій де­ка­дах ли­пня по­ча­ли від­нов­лю­ва­ти­ся ці­ни й в Укра­ї­ні на зер­но но­во­го вро­жаю. На­при­кін­ці мі­ся­ця про­до­воль­чу пше­ни­цю з вмі­стом біл­ка 11,5% ре­а­лі­зу­ва­ли за 197–200 дол. США/т, фу­ра­жну — за 191– 194 дол. США/т на умо­вах по­став­ки FOB.

На умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор пше­ни­ця та­кож по­ча­ла на­бу­ва­ти ви­щої ці­ни, ніж на по­ча­тку зби­раль­ної кам­па­нії, як ми й про­гно­зу­ва­ли. Збір ози­мої пше­ни­ці пе­ре­хо­дить у за­вер­шаль­ну ста­дію (зі­бра­но біль­шу ча­сти­ну за­пла­но­ва­но­го об­ся­гу), збір ярої пше­ни­ці та­кож до­сить актив­ний. У біль­шо­сті обла­стей кра­ї­ни по­ка­зни­ки вро­жай­но­сті ниж­чі за то­го­рі­чні че­рез трав­не­ву за­су­ху. На кі­нець мі­ся­ця ці­на на пше­ни­цю ІІ кла­су ко­ли­ва­ла­ся в ме­жах 5450– 5850 грн/т, на фу­ра­жну — 5100–5350 грн/т, що на 350–450 грн/т ви­ще, ніж на ана­ло­гі­чну да­ту ми­ну­ло­го мі­ся­ця.

Ячмінь

Ли­пне­вий звіт WASDE був до­сить ней­траль­ним для рин­ку, адже оцін­ки сві­то­вих за­па­сів, сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва зна­чних змін не за­зна­ли. Про­те для укра­їн­ських агра­рі­їв ко­ри­сною є ін­фор­ма­ція про те, що оцін­ки екс­пор­ту ячме­ню з Ро­сії змен­ше­но на 0,5 млн тонн, з Ав­стра­лії — на 0,5 млн. Це дає шан­си укра­їн­сько­му ячме­ню бу­ти успі­шно ре­а­лі­зо­ва­ним на екс­порт.

Справ­ді, ці­ни на укра­їн­ський ячмінь у ли­пні стрім­ко зро­ста­ли, як на екс­порт­но­му на­пря­мі, так і на вну­трі­шніх еле­ва­то­рах. За­вер­ше­но зби­ра­н­ня ози­мо­го ячме­ню й три­ває зби­ра­н­ня яро­го. На ча­сі ячмінь й ози­ма пше­ни­ця є най­актив­ні­шим екс­порт­ним то­ва­ром: ли­ше за пер­ший мі­сяць їх екс­пор­то­ва­но близь­ко 1 млн тонн су­ку­пно.

За ли­пень ці­ни на фу­ра­жний ячмінь на екс­порт­но­му рин­ку зро­сли з 190– 200 дол. США/т на по­ча­тку мі­ся­ця до 210–217 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB на­при­кін­ці мі­ся­ця. Та­кож до­да­ли тем­пів зро­ста­н­ня вну­трі­шні ці­ни, які в за­зна­че­но­му пе­рі­о­ді під­ви­щи­ли­ся з 5000 грн/т до 5550–5900 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Та­кий зна­чний стри­бок цін про­тя­гом ли­ше одно­го мі­ся­ця при­звів до то­го, що ці­ни ячме­ню зно­ву по­ча­ли ви­пе­ре­джа­ти ці­ни про­до­воль­чої пше­ни­ці, як це вже бу­ло ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку. От­же, з огля­ду на ни­ні­шній ро­зви­ток по­дій, для ячме­ню се­зон обі­цяє бу­ти до­сить успі­шним.

Ку­ку­ру­дза

Спа­дний ці­но­вий тренд на ку­ку­ру­дзя­ний ф’ючерс на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі, який три­вав про­тя­гом двох мі­ся­ців, зу­пи­нив­ся у ли­пні. А при­чи­ною став су­мі­жний ри­нок пше­ни­ці, де бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня зро­ста­ли у дру­гій і тре­тій де­ка­дах ли­пня. Що­до сві­то­во­го ба­лан­су ку­ку­ру­дзи, опри­лю­дне­но­го в ли­пне­во­му зві­ті WASDE, то тут екс­це­сів не бу­ло. Ста­біль­но зро­стає по­тре­ба в ку­ку­ру­дзі для спо­жи­ва­н­ня з бо­ку, на­сам­пе­ред Ки­таю (+2 млн тонн про­ти рів­ня ми­ну­ло­го мі­ся­ця). То­му про­гно­зу­є­ться, що при­ріст сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва по­гли­на­ти­муть кра­ї­ни-спо­жи­ва­чі, а сві­то­ві пе­ре­хі­дні за­ли­шки на­віть змен­ше­но на 2,7 млн тонн. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі не змо­гли здій­сни­ти зна­чно­го про­ри­ву. По­віль­не під­ня­т­тя цін на гру­дне­вий ф’ючерс (який на ча­сі най­актив­ні­ше тор­гу­є­ться) спо­сте­рі­га­ло­ся вже на­при­кін­ці мі­ся­ця — по­над 3,7 дол. США/бу­шель.

Так са­мо слаб­ким і не­впев­не­ним бу­ло під­ня­т­тя цін на ку­ку­ру­дзу ста­ро­го вро­жаю на­при­кін­ці ли­пня в Укра­ї­ні. На екс­порт­но­му рин­ку ці­ни ле­две пе­ре­ва­ли­ли за по­зна­чку 180 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB. До вну­трі­шніх еле­ва­то­рів це під­ви­ще­н­ня цін ще не до­ко­ти­ло­ся, й ку­ку­ру­дза тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 4500–4800 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Що­до вро­жаю укра­їн­ської ку­ку­ру­дзи, то оцін­ки до­сить опти­мі­сти­чні. Ни­ні­шні по­го­дні умо­ви спри­я­ють успі­шно­му роз­ви­тку по­сі­вів ярих зер­но­вих куль­тур, і вро­жай ку­ку­ру­дзи очі­ку­є­ться до­сить ви­со­ким.

Со­є­ві бо­би

У ли­пне­во­му зві­ті WASDE оцін­ку сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва со­є­вих бо­бів під­ви­ще­но ще на 4,3 млн тонн, а сві­то­вих за­па­сів — на 11,3 млн. Зро­зумі­ло, що та­кі по­ка­зни­ки сві­то­во­го ба­лан­су й да­лі ти­снуть на бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня сої на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі, які зни­жу­ва­ли­ся дру­гий мі­сяць по­спіль і до­ся­гли рів­ня 8,25 дол./бу­шель, що є ці­но­вим мі­ні­му­мом за 9 ро­ків. Про­те у дру­гій по­ло­ви­ні ли­пня вслід за бір­жо­ви­ми трен­да­ми на ін­ших то­вар­них рин­ках ці­ни на со­є­вий ф’ючерс зу­пи­ни­ли па­ді­н­ня й по­ча­ли по­віль­но під­ви­щу­ва­ти­ся. Однак чи дов­го три­ва­ти­ме ця тен­ден­ція, за­ле­жа­ти­ме від ста­ну по­сі­вів сої в кра­ї­нах — основ­них ви­ро­бни­ках. Ни­ні стан по­сі­вів сої в США в зна­чно кра­що­му ста­ні, ніж ми­ну­ло­го ро­ку. Дру­гим чин­ни­ком, що мо­же впли­ну­ти на со­є­вий ф’ючерс, є на­слід­ки тор­го­вої вій­ни між Ки­та­єм і США, адже від МСГ Ки­таю над­хо­дить ін­фор­ма­ція про змен­ше­н­ня оці­нок ім­пор­ту сої у 2018/19 МР.

Ці­но­вий тренд на сою в Укра­ї­ні усе ж від­рі­зняв­ся від сві­то­вих трен­дів. По­пер­ше, тем­пи па­ді­н­ня цін у трав­ні-черв­ні не бу­ли та­ки­ми ви­со­ки­ми, як на сві­то­вих бір­жах; по-дру­ге, рі­вень цін не ви­явив­ся ці­но­вим мі­ні­му­мом, а був на­віть ви­щим за ці­но­ві по­ка­зни­ки во­се­ни 2018 ро­ку. От­же, на­при­кін­ці ли­пня екс­порт­ні ці­ни утри­му­ва­ли­ся на рів­ні 420 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB, що від­по­від­а­ло рів­ню ми­ну­ло­го мі­ся­ця. На вну­трі­шніх еле­ва­то­рах соя тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 12 200–12 800 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, що на 200–300 грн/т біль­ше за ми­ну­лий мі­сяць.

Рі­пак

Бір­жо­вий ри­нок рі­па­ку не був та­ким пе­си­мі­сти­чним з огля­ду на ці­ни. Згі­дно з оцін­ка­ми МСГ США, сві­то­ве ви­ро­бни­цтво рі­па­ку змен­ши­ться, зокре­ма й за ра­ху­нок Укра­ї­ни. Про­те сві­то­ві за­па­си зна­чних ко­ри­гу­вань не за­зна­ли. В ли­пні на від­мі­ну від ін­ших то­вар­них рин­ків бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на рі­пак на Па­ризь­кій бір­жі (MATIF) не ду­же впев­не­но, але все ж фор­му­ва­ли по­віль­не зро­ста­н­ня. На­при­кін­ці ли­пня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на рі­пак пе­ре­ви­щи­ли рі­вень 370 дол. США/т.

Ми­ну­ло­го ка­лен­дар­но­го ро­ку рі­пак ви­явив­ся най­рен­та­бель­ні­шою олій­ною куль­ту­рою в Укра­ї­ні — 43,6%, обі­гнав­ши за цим по­ка­зни­ком со­ня­шник і сою. Пер­ший мі­сяць по­то­чно­го ро­ку та­кож дає на­дію на хо­ро­ші фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки. Екс­порт­ні ці­ни на рі­пак но­во­го вро­жаю зро­сли за ми­ну­лий мі­сяць на 18–20 дол. США/т, до­сяг­ши рів­ня 426–435 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB. Вну­трі­шні ці­ни та­кож під­ви­щи­ли­ся на 400–600 грн/т до рів­ня 11 900–12 500 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Со­ня­шник

У ли­пні фа­хів­ці МСГ США сут­тє­во змен­ши­ли про­гноз ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ку в Укра­ї­ні по­то­чно­го се­зо­ну: з 15,5 млн до 13,5 млн тонн. Ці оцін­ки хоч якось по­ча­ли ко­ре­лю­ва­ти з про­гно­за­ми ві­тчи­зня­них фа­хів­ців й екс­пер­тів, які ще ра­ні­ше ма­ли по­мір­ні­ші апе­ти­ти, що­до со­ня­шни­ко­во­го вро­жаю. Ра­зом із тим змен­ше­н­ня оці­нок уро­жаю ні­яким чи­ном не під­три­ма­ло ці­ни на укра­їн­ський со­ня­шник. Екс­порт­ні ці­ни на на­сі­н­ня со­ня­шни­ку обва­ли­ли­ся за остан­ній мі­сяць з 390 до 365 дол. США/т. Ці­ни на со­ня­шник на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор утри­му­ва­ли­ся на рів­ні 11 000–11 500 грн/т, що від­по­від­ає рів­ню ми­ну­ло­го мі­ся­ця.

У цей пе­рі­од олі­єекс­тра­кцій­ні за­во­ди тра­ди­цій­но за­кри­ва­ю­ться на про­фі­ла­кти­ку й під­го­тов­ку до но­во­го се­зо­ну. Це і є одні­єю з при­чин зни­же­н­ня актив­но­сті тор­гів­лі та «зав­ми­ра­н­ня» цін. Ін­шою при­чи­ною є низь­кий рі­вень цін на со­ня­шни­ко­ву олію як у пор­тах Єв­ро­пи, так і пор­тах Чор­но­го мо­ря. У єв­ро­пей­ських пор­тах ці­на со­ня­шни­ко­вої олії бу­ла на рів­ні близь­ко 770 дол. США/т. Це ви­ще за рі­чний ці­но­вий мі­ні­мум, який склав­ся ми­ну­ло­го мі­ся­ця, але все ж ниж­че за се­ре­дньо­рі­чний по­ка­зник.

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, тра­вень–ли­пень (2018)

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, тра­вень–ли­пень (2018)

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), ве­ре­сне­вий кон­тракт, тра­вень–ли­пень (2018)

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, тра­вень–ли­пень (2018)

Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті і тор­гів­лі НУБіП

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.