День По­ля Мі­жна­ро­дний LOZOVA MACHINERY: ін­но­ва­цій­ний фор­мат

AgroMarket - - ПРО НАСУЩНЕ -

ПО­НАД 700 ФА­ХІВ­ЦІВ АГРАР­НОЇ ГА­ЛУ­ЗІ З ХАРКІВСЬКОЇ, ДНІ­ПРО­ПЕ­ТРОВ­СЬКОЇ, ЗА­ПО­РІЗЬ­КОЇ, ДОНЕЦЬКОЇ, ПОЛТАВСЬКОЇ, СУМ­СЬКОЇ Й ІН­ШИХ ОБЛА­СТЕЙ УКРА­Ї­НИ, А ТА­КОЖ АГРА­РІ­ЇВ ІЗ КРА­ЇН ПРИБАЛТИКИ ТА ЄВ­РО­ПИ, ЧЕ­ТВЕР­ТИЙ РІК ПО­СПІЛЬ ЗІ­БРАВ НА ОДНО­МУ ДЕ­МОН­СТРА­ЦІЙ­НО­МУ МАЙ­ДАН­ЧИ­КУ МІ­ЖНА­РО­ДНИЙ ДЕНЬ ПО­ЛЯ LOZOVA MACHINERY, ЯКИЙ ВІД­БУВ­СЯ 26 ЛИ­ПНЯ 2018 РО­КУ.

ОСО­БЛИ­ВІ­СТЮ ЦЬО­ГО ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ДНЯ ПО­ЛЯ «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН» Є МАСШТАБНИЙ ДЕМОПОКАЗ ПОВ­НОЇ ЛІ­НІЙ­КИ ҐРУН­ТО­ОБ­РО­БНОЇ ТА ПО­СІВ­НОЇ АГРО­ТЕ­ХНІ­КИ В РО­БО­ТІ З МЕ­ТОЮ НА­ДА­ТИ МО­ЖЛИ­ВІСТЬ АГРА­РІ­ЯМ НА ПРА­КТИ­ЦІ ПЕ­РЕ­КО­НА­ТИ­СЯ У ЇЇ ЕФЕ­КТИВ­НО­СТІ Й НА­ДІЙ­НО­СТІ.

Ро­ман Гір­шфельд, ві­це­пре­зи­дент із мар­ке­тин­гу та про­да­жів ІГ УПЕК: – Ми й да­лі лі­ди­ру­є­мо на рин­ку пе­ре­ві­ре­них і ефе­ктив­них рі­шень, і з ко­жним ро­ком усе біль­ше агра­рі­їв пе­ре­ко­ну­ю­ться, що з «ЛОЗІВСЬКИМИ МА­ШИ­НА­МИ» ГРО­ШІ СПРАВ­ДІ ПРА­ЦЮ­ЮТЬ! Олег Вір­чен­ко, го­лов­ний агро­ном агро­фір­ми «Ві­кто­рія»

(с. Ду­бо­ві Гря­ди, Хар­ків­ська обл.):

– Ро­бо­чі ор­га­ни й ву­зли в ма­ши­нах які­сні, пра­цю­ють про­ду­ктив­но. Ми­ну­ла осінь бу­лу по­су­шли­ва, йми обро­бля­ли по­ле зве ли­ко­сте­бел ь ни­ми реш­тка­ми від ку­ку­ру­дзи .« ДУКАТ GOLD» спра­цю­вав не­по­га­но. Ми спе­ці­аль­но за­ли­ши­ли ча­сти­ну по­ля без оброб­ки для по­рів­ня­н­ня. Ре­зуль­та­том ми за­до­во­ле­ні.

Ста­ні­слав Але­нін, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор агро­фір­ми «Ві­кто­рія»

(с. Ду­бо­ві Гря­ди, Хар­ків­ська обл.):

– У нас є дві зу­бо­пру­жин­них бо­ро­ни «ЛІРА», а та­кож ди­ско­ва бо­ро­на «ДУКАТ GOLD» із ши­ри­ною за­хва­ту 8 ме­трів. Уся те­хні­ка хо­ро­ша, пра­цює справ­но й без за­ува­же­н­ня, ко­ли по­трі­бні скла­дни­ки, то ми їх зав­жди ма­є­мо до всі­єї те­хні­ки.

Ві­та­лій Ор­лов, ке­рів­ник ПСП «Га­рант» (смт Кра­сно­пав­лів­ка, Хар­ків­ська обл.):

– У на­шо­му го­спо­дар­стві пра­кти­чно все сіль­сько­го­спо­дар­ське обла­дна­н­ня «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН». У нас є два гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі, три ди­ско­вих бо­ро­ни «ДУКАТ», дві бо­ро­ни-зчі­пки «ЛІРА» й одна шлейф-бо­ро­на «ЛАРІ». Ре­ко­мен­дую при­дба­ва­ти те­хні­ку «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН» усім ко­ле­гам!

Ми­ко­ла Кар­пен­ко, ди­ре­ктор на­у­ко­во­го пар­ку Ми­ко­ла­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту:

– У го­спо­дар­стві ви­шу сім пер­ших екс­пе­ри­мен­таль­них зраз­ків те­хні­ки «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИ­НИ», на­ве­сні 2018-го про­йшла ви­про­бу­ва­н­ня важ­ка ди­ско­ва бо­ро­на «ДУКАТ GOLD» із ши­ри­ною за­хва­ту шість ме­трів. По­ку­пцям я ре­ко­мен­дую бра­ти зу­бо­пру­жин­ну ши­ро­ко­за­хва­тну бо­ро­ну «ЛІРА» — во­на не­пе­ре­вер­ше­на. На на­ших по­ту­жно­стях агре­гат уже пра­цює п’ять ро­ків, за цей час ні­чо­го не змі­ни­ло­ся — ма­ши­на як но­вень­ка. Спра­цю­ва­н­ня на рік ста­но­вить 2,5 тис. ге­ктар, на ра­хун­ку агре­га­та вже по­над 10 тис. ге­ктар, про­те ха­ра­кте­ри­сти­ки та якість ро­бо­ти — не змі­ни­ли­ся. «ЛОЗІВСЬКІ МА­ШИ­НИ» про­по­ну­ють ці­лий ряд ду­же вда­лих ма­шин, що не по­сту­па­ю­ться, а то й пе­ре­вер­шу­ють ім­порт­ні ана­ло­ги за всі­ма по­ка­зни­ка­ми.

Оле­ксандр Те­ре­щен­ко, агра­рій:

– Уже три ро­ки в на­шо­му в го­спо­дар­стві пра­цює зу­бо­пру­жин­на бо­ро­на «ЛІРА». Ро­бо­тою обла­дна­н­ня я за­до­во­ле­ний, за­ува­жень до агре­га­та не­має. Сьо­го­дні ду­маю над при­дба­н­ням сі­вал­ки «Зла­тник»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.