Го­спо­дар­ства,

AgroMarket - - ПРО НАСУЩНЕ -

які по­сі­да­ють лі­дер­ські по­зи­ції зі зби­ра­н­ня вро­жаю в усьо­му сві­ті, за­сто­со­ву­ють са­ме бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі та ствер­джу­ють, що еко­но­мі­чна ефе­ктив­ність цьо­го транс­пор­ту по­ля­гає у та­ко­му:

1. Збіль­ше­н­ня ча­су ро­бо­ти ком­бай­нів без­по­се­ре­дньо на обмо­ло­ті.

2. Зру­чна транс­порт­на ло­гі­сти­ка, пов’яза­на зі швид­ким за­ван­та­же­н­ням ав­то­мо­бі­лів.

3. Змен­ше­н­ня ча­су на зби­ра­н­ня зав­дя­ки уни­кнен­ню про­сто­їв ком­бай­нів.

4. Збіль­ше­н­ня вро­жай­но­сті шля­хом еко­но­мії ча­су

5. Мо­жли­вість ефе­ктив­но­го зби­ра­н­ня в рі­зних по­лях за ре­льє­фом

6. Змен­ше­н­ня ви­трат на ре­монт ком­бай­нів, ав­то­мо­бі­лів і на паль­не

7. Збіль­ше­н­ня яко­сті вро­жай­но­сті зав­дя­ки дбай­ли­во­му став­лен­ню до ґрун­ту

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.