ПРО ПО­ЛІ­У­РЕ­ТАН НАЧИСТОТУ

AgroMarket - - РИНОК - Л. В. Тка­чен­ко, ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор НВП «Фор­по­лі­мер» Тел.: 098-793-93-15, 066-045-98-88 www.forpolimer.com.ua

По­лі­у­ре­тан — це по­лі­мер, який отри­му­ють у ре­зуль­та­ті хі­мі­чної ре­а­кції між діі­зо- ці­ана­том і по­ліо­лом, про­ду­кта­ми на­фто­пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті, в ре­зуль­та­ті чо­го утво­рю­є­ться без­пе­чна й уні­вер­саль­на ре­чо­ви­на, що має ба­га­то вла­сти­во­стей і пе­ре­ваг пе­ред ін­ши­ми ма­те­рі­а­ла­ми, але основ­ни­ми є ви­со­ка стій­кість по­лі­у­ре­та­ну до сти­ра­н­ня та рі­зних ди­на­мі­чних на ван­та­жень. Для чо­го ви­ко­ри­сто­ву­ють по­лі­у­ре­тан? Ма­буть, сьо­го­дні не­має та­кої га­лу­зі ви­ро­бни­цтва, де б йо­го не мо­гли ви­ко­ри­ста­ти.

Однак мо­ва пі­де про еле­ва­тор­не обла­дна­н­ня та зер­но.

Уже май­же 7 ро­ків фа­хів­ці На­у­ко­во-ви­ро­бни­чо­го під­при­єм­ства «Фор­по­лі­мер» пра­цю­ють у ті­сній спів­пра­ці зі спе­ці­а­лі­ста­ми рі­зних еле­ва­то­рів. Ви­рі­шу­ю­ться два ва­жли­вих зав­да­н­ня — ма­кси­маль­но за­хи­сти­ти зер­но від трав­му­ва­н­ня, а еле­ва­тор­не обла­дна­н­ня від зно­ше­н­ня. Рі­ше­н­ням цих зав­дань є по­лі­у­ре­та­но­ва фу­те­рів­ка, зав­дя­ки якій мо­жна по­лі­пши­ти й мо­дер­ні­зу­ва­ти обла­дна­н­ня, по­дов­жи­ти тер­мін екс­плу­а­та­ції ме­ха­ні­змів, ско­ро­ти­ти втра­ти зер­на й під­ви­щи­ти рен­та­бель­ність ви­ро­бни­цтва. Пра­кти­чним шля­хом бу­ло вста­нов­ле­но, що зав­дя­ки по­лі­у­ре­та­но­вій фу­те­рів­ці са­мо­плив­но­го, транс­порт­но­го й де­яко­го ін­шо­го обла­дна­н­ня ско­ро­чу­є­ться кіль­кість трав­мо­ва­но­го та по­шко­дже­но­го зер­на, зна­чно змен­шу­є­ться кіль­кість пи­лу, зни­жу­є­ться шум у ви­ро­бни­чих при­мі­ще­н­нях.

А якщо по­ра­ху­ва­ти гро­ші, то ско­ро­че­н­ня бою зер­на на 2–5% дає ду­же від­чу­тні ре­зуль­та­ти. На­при­клад, для 100-ти­ся­чно­го еле­ва­то­ра ско­ро­че­н­ня бою зер­на на 2% ста­но­вить 2000 т зер­на, що ко­штує близь­ко 10млн грн, а це до­да­тко­вий при­бу­ток.

То ж вар­то чи не вар­то ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти по­лі­у­ре­та­но­ву фу­те­рів­ку еле­ва­тор­но­го об-ла­дна­н­ня, та­ко­го пи­та­н­ня вже не існує. Вар­то!

Про­те тут є кіль­ка тон­ко­щів, що впли­ва­ють на екс­плу­а­та­цій­ні вла­сти­во­сті по­лі­у­ре­та- но­во­ї­фу­те­рів­ки. Фа­хів­ці ТОВ НВП «ФОР­ПО­ЛІ­МЕР» роз­ро­би­ли рі­зні ме­то­ди фу­те­ру­ва­н­ня са­мо­пли­вів:

• фу­те­ру­ва­н­ня го­то­ви­ми встав­ка­ми в зно­ше­ні

й но­ві са­мо­пли­ви;

• на­кле­ю­ва­н­ня по­лі­у­ре­та­но­вих ли­стів рі­зної тов­щи­ни та га­ба­ри­тних роз­мі­рів на вну­трі­шню по­верх­ню са­мо­пли­вів;

• фу­те­ру­ва­н­ня ме­то­дом за­лив­ки га­ря­чо­го

по­лі­у­ре­та­ну;

• фу­те­ру­ва­н­ня по­лі­у­ре­та­но­ви­ми ли­ста­ми, ар­мо­ва­ни­ми ста­ле­вою сму­гою або ста­ле­вою сі­ткою;

• фу­те­ру­ва­н­ня по­вер­хонь ста­ле­ви­ми ли­ста­ми, по­кри­ти­ми по­лі­у­ре­та­ном зі спе­ці­аль­ни­ми крі­пле­н­ня­ми;

• ком­бі­но­ва­ні ме­то­ди фу­те­ру­ва­н­ня.

Для на­дій­ні­шої фі­кса­ції по­лі­у­ре­та­но­вих ли­стів ми про­по­ну­є­мо та­кож і фу­те­ро­ва­ні по­лі­у­ре­та­ном крі­пле­н­ня.

Однак, як пра­виль­но обра­ти по­лі­у­ре­тан? Пер­ший спо­сіб — за ко­льо­ром. Ко­лір за­ле­жить від ком­по­нен­тів, із яких по­лі­у­ре­тан ви­го­тов­ле­но. У 90% ви­пад­ків по­лі­у­ре­тан ви­го­тов­ля­ють на осно­ві двох ком­по­нен­тів — це по­ліол, тоб­то дво­хо­снов­ний спирт, й ізо­ці­а­нат. У ре­зуль­та­ті ре­а­кції цих двох ком­по­нен­тів утво­рю­є­ться уре­та­но­ва гру­па. Во­на ду­же мі­цна, має кри­ста- лі­чні вла­сти­во­сті, що на­да­ють по­лі­у­ре­та­ну ви­со­ку стій­кість до сти­ра­н­ня та рі­зних ди­на­мі­чних на­ван­та­жень.

Для ви­го­тов­ле­н­ня по­лі­у­ре­та­ну за­сто­со­ву­ють два ви­ди ізо­ці­а­на­тів: МДІ — це де­фі­ніл­ме­ті­лен­діі­зо­ці­а­нат і ТДІ — то­лу­ї­лен­діі­зо­ці­а­нат.

Від­рі­зня­ю­ться во­ни тим, що ТДІ має жов­то­зе­ле­ні від­тін­ки, а МДІ — ко­ри­чне­во- чер­во­ні. ТДІ за сво­ї­ми яко­стя­ми на­ба­га­то пе­ре­вер­шує МДІ. ТДІ-по­лі­у­ре­тан стій­кі­ший до сти­ра­н­ня, ніж МДІ. Ще один кри­те­рій по­рів­ня­н­ня — ці­на. ТДІ — до­рож­чий, МДІ — де­шев­ший. Однак на­о­чний спо­сіб від­рі­зни­ти які­сний по­лі­у­ре­тан від не­які­сно­го — ме­ха­ні­чний. Спро­буй­те ма­те­рі­ал по­дря­па­ти. На які­сно­му по­лі­у­ре­та­ні слі­ду не за­ли­ши­ться. На де­ше­вих мо­же зійти на­віть струж­ка. Слід звер­ну­ти ува­гу й на си­сте­ми ви­зна­че­н­ня стій­ко­сті по­лі­у­ре­та­ну до сти­ра­н­ня. Тре­ба ро­зу­мі­ти, ко­ли Ви по­рів­ню­є­те про­по­зи­ції від рі­зних ком­па­ній — ви­ро­бни­ків по­лі­у­ре­та­ну, звер­тай­те ува­гу, за якою ме­три­чною си­сте­мою — єв­ро­пей- ської чи аме­ри­кан­ської— про­во­ди­ли ви­про­бу­ва­н­ня по­лі­у­ре­та­ну. Іна­кше мо­жна по­тра­пи­ти в пас­тку, то­му що одні й ті са­мі по­ка­зни­ки за рі­зни­ми шка­ла­ми по­зна­ча­ють рі­зну якість. Щоб по­рів­ня­ти по­ка­зни­ки з рі­зних ме­три­чних си­стем, по­трі­бно або по­ка­зни­ки за єв­ро­пей­ською шка­лою по­мно­жи­ти на 2,5, або по­ка­зни­ки за аме­ри­кан­ською шка­лою роз­ді­ли­ти на 2,5.

Та­кож слід ура­хо­ву­ва­ти, що зно­со­стій­кість по­лі­у­ре­та­ну за­ле­жить і від йо­го твер­до­сті.

Чим твер­ді­ший по­лі­у­ре­тан, тим мен­ше йо­го зно­со­стій­кість, і нав­па­ки. Якщо взя­ти лі­ній­ку по­лі­у­ре­та­ну з по­ка­зни­ка­ми твер­до­сті: 80, 83, 90, 95, най­швид­ше зно­си­ться по­лі­у­ре­тан із по­каз- ни­ком 95. А ма­те­рі­ал із по­ка­зни­ком за твер­ді­стю 80 бу­де у 2–2,5 ра­за слу­гу­ва­ти дов­ше.

Однак тут ще по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти, на яких ді­лян­ках Ви зби­ра­є­те­ся вста­нов­лю­ва­ти цей ма­те­рі­ал.

Для пря­мих ді­ля­нок най­кра­ще ста­ви­ти твер­ді­ший по­лі­у­ре­тан із по­ка­зни­ком 90. Він не галь­му­ва­ти­ме рух зер­на. А на по­во­ро­тах по­трі­бно ста­ви­ти м’які­ший по­лі­у­ре­тан. Удар зер­на бу­де га­си­ти­ся, і ді­лян­ки мен­ше сти­ра­ти­му­ться. Більш то­го, та­кі скла­дні ді­лян­ки ми ре­ко­мен­ду­є­мо фу­те­ру­ва­ти біль­шим ша­ром по­лі­у­ре­та­ну, се­кто­ра, га­сни­ки швид­ко­сті, пе­ре­хо­ди, йдуть з тов­щи­ною 4,0 мм і біль­ше, пря­мі тру­би фу­те­ру­ю­ться по­лі­у­ре­та­ном тов­щи­ною 3,5 мм.

Ось та­кі тон­ко­щі по­лі­у­ре­та­но­вої фу­те­рів­ки еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня. Якщо у Вас є за­пи­та­н­ня, став­те їх, і ми з ра­ді­стю на них від­по­ві­мо.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.