По­да­тко­вi но­ва­ції для сі­мей­них фер­мер­ських го­спо­дарств

AgroMarket - - ГО­ЛОВ­НА СТО­РІН­КА - Ан­дрі­а­на МАР­ТИ­НІВ, юрист

Сі­мей­ні фер­мер­ські го­спо­дар­ства ни­ні в трен­ді. Та чи є для них ви­гі­дни­ми но­ві по­да­тко­ві мо­жли­во­сті, за­про­ва­дже­ні За­ко­ном Укра­ї­ни №6490-д що­до сти­му­лю­ва­н­ня ство­ре­н­ня та ді­яль­но­сті сі­мей­них фер­мер­ських го­спо­дарств?

Ра­ні­ше уже бу­ло до­зво­ле­но ство­рю­ва­ти та­кі го­спо­дар­ства, про­сто ре­є­стру­ю­чись при­ва­тним під­при­єм­цем. Те­пер та­кі при­ва­тні під­при­єм­ці мо­жуть отри­ма­ти ста­тус пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку 4 гру­пи (да­лі — ЄП 4 гру­па). Ви­мо­ги для за­сто­су­ва­н­ня ЄП 4 гру­па є де­що ін­ши­ми, ніж для сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств.

Кри­те­рії та­кі:

1) уся ви­ру­чка має над­хо­ди­ти від сіль г ос п ді­яль­но­сті( тоб­то від­су­тній роз­по­діл 75% на 25%). Мо­жуть здій­сню­ва­ти тіль­ки ви- ро­щу­ва­н­ня, від­го­до­ву­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, зби­ра­н­ня, ви­лов, пе­ре­роб­ку та­кої вла­сно ви­ро­ще­ної або від­го­до­ва­ної про­ду­кції та її про­даж;

2) фер­ми й по­ля, що є в обро­бі­тку в го­спо­да­ря, ма­ють бу­ти роз­та­шо­ва­ні там, де він ме­шкає (за мі­сцем по­да­тко­вої адре­си);

3) про­да­ва­ти мо­жна будь­ку­ди (не­має обме­же­н­ня за мі­сцем про­жи­ва­н­ня);

4) не ви­ко­ри­сто­ву­ють пра­цю на­йма­них осіб;

5) чле­на­ми фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства та­кої фі­зи­чної осо­би є ли­ше чле­ни її сім’ї (тоб­то по- друж­жя, ба­тьки, ді­ти, осо­би, які спіль­но про­жи­ва­ють і пов’яза­ні спіль­ним по­бу­том — ч. 2 ст. 3 Сі­мей­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни);

6) пло­ща сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь та/або зе­мель во­дно­го фон­ду у вла­сно­сті та/або ко­ри­сту­ван­ні чле­нів фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства ста­но­вить не мен­ше як 2 га, але не біль­ше за 20 га.

Фа­кти­чно оста­н­ня умо­ва, що обме­жує пло­щу зе­мель­них ді­ля­нок у 20 га, ста­вить під пи­та­н­ня до­ціль­ність за­сто­со­ву­ва­ти 4 гру­пу, де спе­ци­фі­чна зві­тність і ко­жно­го ро­ку зро­ста­ють став- ки по­да­тку на про­ти­ва­гу 3 гру­пі єди­но­го по­да­тку з 5% від ви­ру­чки у квар­тал.

Перш ніж оби­ра­ти між 4 та 3 гру­пою, тре­ба зва­жи­ти на та­ке: 1) скіль­ки ма­є­те в обро­бі­тку зем­лі; 2) чи до­ро­га зем­ля, на якій ви­ро­щу­є­те сіль­госп­про­ду­кцію (отри­май­те ви­тяг про нор­ма­тив­но-гро­шо­ву оцін­ку); 3) чи мар­жи­наль­на про­ду­кція, яку ви­ро­щу­є­те й пла­ну­є­те про­да­ва­ти. Хо­ча отри­ма­ти 4 гру­пу, як і 3-тю, мо­жна від­ра­зу під час ре­є­стра­ції сі­мей­но­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства, ре­ко­мен­дую зро­би­ти де­таль­ні під­ра­хун­ки ви­го­ди (во­на бу­де не у всіх ви­пад­ках).

Якщо 4 гру­па вам та­ки під­хо­дить і ва­ше го­спо­дар­ство тіль­ки ство­ре­но, то до кін­ця мі­ся­ця, у яко­му від­бу­ла­ся дер­жав­на ре­є­стра­ція, ма­є­те пра­во по­да­ти за­яву про за­сто­су­ва­н­ня 4 гру­пи. Пла­тни­ком ува­жа­ти­ме­те­ся з дня ре­є­стра­ції. Юри­ди­чним осо­бам по­трі­бно від­пра­цю­ва­ти рік, аби отри­ма­ти та­кий ста­тус. У всіх ін­ших ви­пад­ках, ко­ли ви, на­при­клад, на 3 гру­пі й пла­ну­є­те пе­ре­йти на 4-ту, то за­яву слід по­да­ти за 15 днів до по­ча­тку но­во­го квар­та­лу.

По­при пе­ре­ва­ги й мо­жли­во­сті спра­ве­дли­во за­ува­жи­ти, що очі­кує під­при­єм­ця, ко­ли той «злі­тає» з 4 гру­пи. Ви зо­бов’яза­ні спла­ти­ти в по­то­чно­му ро­ці по­да­ток у роз­мі­рі, що роз­ра­хо­ву­є­ться, ви­хо­дя­чи з 25% рі­чної су­ми по­да­тку за ко­жний квар­тал, про­тя­гом яко­го пе­ре­бу­ва­ли на 4 гру­пі.

А з на­сту­пно­го по­да­тко­во­го (зві­тно­го) квар­та­лу — пе­ре­йти на за­сто­су­ва­н­ня став­ки єди­но­го по­да­тку, ви­зна­че­ної для пла­тни­ків єди­но­го по­да­тку 3 гру­пи, або від­мо­ви­ти­ся від за­сто­су­ва­н­ня спро­ще­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня. Пов­тор­но мо­же­те по­да­ти­ся на 4 гру­пу аж че­рез 2 ро­ки.

Ор­га­ні­за­цій­ний аспект: аби все це мо­жна бу­ло ре­а­лі­зу­ва­ти, ще по­трі­бно за­твер­ди­ти но­ві фор­ми за­яв, де бу­де про­пи­са­но мо­жли­вість пе­ре­хо­ду на 4 гру­пу.

Пра­кти­чний аспект: по­да­тків­ці бу­дуть вас пе­ре­ві­ря­ти, адже 25% рі­чної су­ми по­да­тку за ко­жен квар­тал — це не­ма­лі гро­ші. На­га­даю і про сан­кцію в 125% за не­пра­во­мір­не ви­ко­ри­ста­н­ня по­да­тко­вої піль­ги. Для ці­лей спе­ці­аль­но­го ре­жи­му з ПДВ у ра­зі йо­го не­пра­во­мір­но­го за­сто­су­ва­н­ня та­ка сан­кція за­сто­со­ву­ва­ла­ся. Ці­ка­во, як це пра­цю­ва­ти­ме з ЄП 4 гру­па?

Сум­нів­ний і смі­шний бо­нус: якщо спла­чу­є­ться ЄСВ, і фер­мер­ське го­спо­дар­ство на 4 гру­пі, то в пер­ший рік отри­має піль­гу в 0,9 мі­ні­маль­но­го стра­хо­во­го вне­ску, на дру­гий рік — 0,8 і так да­лі аж до­ки на 9 і 10 рік не ви­йде­те на ци­фру 0,1. Ва­жли­ва при­мі­тка в за­ко­ні: та­ку під­трим- ку да­ють, якщо є ко­шти в держ­бю­дже­ті. До­та­ції за цукро­вий бу­ряк агро­під­при­єм­ства не мо­жуть отри­ма­ти до­те­пер (бо від­су­тні на та­кі ці­лі бю­дже­тні ко­шти)…

За­га­лом ця нор­ма свід­чить про те, що по­да­тко­вих пе­ре­ві­рок і за­пи­тів (для кон­тро­лю під­при­єм­ців на 4 гру­пі) ви­ста­ча­ти­ме. На­то­мість із фі­скаль­но­го бо­ку — пе­ре­бу­ва­н­ня на тре­тій гру­пі є зна­чно спо­кій­ні­шим. Ви­бір, зві­сно ж, — спра­ва вель­ми ін­ди­ві­ду­аль­на. Втім, не за­ва­дить ро­би­ти йо­го, до­бре обмір­ку­вав­ши усі «за» і «про­ти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.