10 пра­вил ке­ру­ва­н­ня фер­мою

AgroMarket - - ГО­ЛОВ­НА СТО­РІН­КА -

Як швид­ко роз­ра­ху­ва­ти, чи є еко­но­мі­чно ефе­ктив­ною мо­ло­чна фер­ма? З до­сві­ду успі­шних го­спо­дарств, на ко­жно­го пра­ців­ни­ка має при­па­да­ти що­най­мен­ше 900 тис. лі­трів на­до­їв мо­ло­ка на рік. В ін­шо­му ра­зі по­тен­ці­ал бі­зне­су ще не роз­кри­то. У цьо­му не­про­сто­му про­це­сі, як ка­жуть пра­кти­ки, гра­мо­тне ке­ру­ва­н­ня фер­мою на­бу­ває ве­ли­че­зної ва­ги. До ва­шої ува­ги 10 ва­жли­вих пра­вил, що є за­по­ру­кою ефе­ктив­но­го го­спо­да­рю­ва­н­ня.

Пра­ви­ло 1. Які­сний корм і пра­виль­на го­дів­ля

Це один із трьох ки­тів, на яко­му ба­зу­є­ться ве­де­н­ня тва­рин­ни­цько­го бі­зне­су, осо­бли­во мо­ло­чно­го. Ду­же ті­шу­ся тим, що в остан­ні ро­ки де­да­лі біль­ше ке­рів­ни­ків і вла­сни­ків го­спо­дарств уже усві­дом­лю­ють цей ва­жли­вий аспект. Які­сні кор­ми — за­по­ру­ка здо­ров’я тва­рин і ви­со­кої про­ду­ктив­но­сті. Тіль­ки по­ра­хуй­те, скіль­ки гро­шей тре­ба бу­де ви­тра­ти­ти на лі­ку­ва­н­ня ке­то­зу чи аци­до­зу (на ко­жну го­ло­ву) й по­множ­те цю су­му хо­ча б на 30% ста­да. А скіль­ки гро­шей є ри­зик не за­ро­би­ти че­рез не­до­о­три­ма­н­ня мо­ло­ка че­рез по­га­ну го­дів­лю?! Вра­хуй­мо ще й ма­стит, го­дів­лю су­хо­стою та мо­ло­дня­ку то­що. Ось так і ви­хо­дить, що кор­ми та які­сний пра­виль­ний ра­ціон впли­ва­ють май­же на всі про­це­си на го­спо­дар­стві. Це ва­жли­во!

Пра­ви­ло 2. По­ми­ляй­мо­ся… щоб на­да­лі уни­ка­ти по­ми­лок

Цей пункт сто­су­є­ться ме­не­джмен­ту на фер­мі. Ком­пе­тен­тні фа­хів­ці, яких ни­ні так бра­кує го­спо­дар­ствам, ве­дуть при­ва­тну кон­суль­та­цій­ну ді­яль­ність. То­му ви­ро­щу­ва­ти сво­го спе­ці­а­лі­ста ба­га­тьом фер­мам (осо­бли­во сі­мей­ним) до­во­ди­ться пра­кти­чно з уні­вер­си­тет­ської ла­ви. Не­мо­жли­во очі­ку­ва­ти від лю­ди­ни, яка не має до­сві­ду ро­бо­ти або має не­ве­ли­кий, що во­на не при­пу­ска­ти­ме­ться по­ми­лок у ро­бо­ті. Що й го­во­ри­ти, якщо на­віть най­кра­щі екс­пер­ти в будь-якій сфе­рі їх при­пу­ска­ю­ться? Дай­те мо­ло­до­му спе­ці­а­лі­сто­ві мо­жли­вість роз­ви­ва­ти­ся й екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти. Зви­чай­но, не за­ва­дить узго­джу­ва­ти свої дії, але від­чу­т­тя до­ві­ри ду­же ва­жли­ве для роз­ви­тку. Дай­те змо­гу вчи­ти­ся не ли­ше на по­зи­тив­но­му до­сві­ді, а й на по­мил­ках. І як на­го­ро­да — з ча­сом ви отри­ма­є­те ква­лі­фі­ко­ва­но­го фа­хів­ця, який ці­нує фер­му й зда­тний не­сти від­по­від­аль­ність за свою ро­бо­ту.

Пра­ви­ло 3. Пер­со­на­лу по­трі­бні тре­ну­ва­н­ня

Пра­ців­ник, ко­трий не ро­зу­міє, на­ві­що має ви­ко­ну­ва­ти ту чи ін­шу дію, не ро­би­ти­ме цьо­го ні на­ле­жним чи­ном, ні ре­гу­ляр­но. Оскіль­ки про ква­лі­фі­ко­ва­ний пер­со­нал ба­га­то ферм мо­жуть хі­ба тіль­ки мрі­я­ти, є сенс са­мо­туж­ки вла­шту­ва­ти під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції сво­го ко­ле­кти­ву. Мо­жна, ска­жі­мо, ви­зна­чи­ти кон­кре­тний день, ко­ли що­ти­жня по 15 хви­лин пе­ред по­ча­тком ро­бо­ти фа­хів­ці по­ясню­ва­ти­муть до­яр­кам, ско­та­рям й ін­шим ро­бі­тни­кам фер­ми су­тність узго­дже­них схем ро­бо­ти. Є сенс ре­гу­ляр­но на­га­ду­ва­ти по­слі­дов­ність цих схем і ва­жли­вість ко­жно­го ета­пу. Якщо у ва­шо­му ви­пад­ку ця та­кти­ка з яки­хось при­чин не пра­цює, до­ре­чно по­дба­ти про змен­ше­н­ня люд­сько­го чин­ни­ка та роз­по­ча­ти про­цес ав­то­ма­ти­за­ції ви­ро­бни­чих про­це­сів.

Пра­ви­ло 4. Пра­виль­ні ін­ве­сти­ції

Во­ни ва­жли­ві як на са­мо­му по­ча­тку ство­ре­н­ня мо­ло­чної фер­ми, так і в на­сту­пні ро­ки та де­ся­ти­річ­чя її ро­бо­ти. Ва­жли­во ро­зу­мі­ти, у що пе­ред­усім по­трі­бно вкла­да­ти гро­ші. Ко­ли про це за­пи­ту­ють у кон­суль­тан­тів із си­гна­лів ко­рів, ми зав­жди ра­ди­мо ке­ру­ва­ти­ся ші­стьма про­сти­ми пун­кта­ми: (1) корм, (2) во­да, (3) сві­тло, (4) про­стір, (5) від­по­чи­нок, (6) по­ві­тря. Тоб­то на­сам­пе­ред слід вкла­сти ко­шти в обла­шту­ва­н­ня при­мі­ще­н­ня: да­ти ко­ро­вам до­ста­тньо про­сто­ру, м’яке мі­сце для ле­жа­н­ня та жуй­ки, вен­ти­ля­то­ри для ру­ху по­ві­тря та змен­ше­н­ня кіль­ко­сті те­пло­вих стре­сів у лі­тній пе­рі­од (це ду­же ва­жли­во — це ва­ші гро­ші!). Крім які­сно­го кор­му та до­ба­вок слід ін­ве­сту­ва­ти в на­пу­вал­ки та вза­га­лі си­сте­му во­до­на­пу­ва­н­ня (во­на має бу­ти до­ста­тньо гли­бо­кою та зру­чною для ко­ро­ви, ма­ти тиск не мен­ше як 20 лі­трів на хви­ли­ну). Для те­хно­ло­гі­чних про­це­сів ва­жли­ве сві­тло, тож вар­то по­ду­ма­ти про на­ле­жне осві­тле­н­ня, що пра­цює на тай­ме­рі, в тем­ний час до­би, про ден­ні што­ри за­мість стін у ко­рів­ни­ку, а та­кож про скля­ні ко­зир­ки на да­ху.

Пра­ви­ло 5. Ро­бо­та з на­дій­ни­ми пар­тне­ра­ми

Від то­го з ким ви пра­цю­є­те та чи мо­же­те бу­ти впев­не­ні як у ком­па­ні­ях-по­ста­чаль­ни­ках, кон­суль­тан­тах, так і в мо­ло­чно-пе­ре­ро­бних за­во­дах, за­ле­жить ефе­ктив­ність і пра­виль­на ро­бо­та ва­шо­го бі­зне­су. Зви­чай­но, що ми всі жи­ве­мо в умо­вах рин­ку, але не вар­то шу­ка­ти там, де де­шев­ше. Пра­ви­ло спів­від­но­ше­н­ня ці­ни та яко­сті ні­хто не ска­со­ву­вав. Оби­ра­ю­чи пар­тне­ра або про­дукт, про­кон­суль­туй­те­ся зі сво­ї­ми спе­ці­а­лі­ста­ми та по мо­жли­во­сті зі спе­ці­а­лі­ста­ми ін­ших ферм, які вже ма­ли до­свід із тим чи ін­шим про­ду­ктом. Це до­по­мо­же вам зна­йти якщо не всі, то біль­шість як під­во­дних ка­ме­нів, так і пе­ре­ваг.

Як ка­зав мій ко­ли­шній шеф, «ми пра­цю­є­мо за дво­ма схе­ма­ми для двох ти­пів ферм: одним ми про­да­є­мо пре­па­ра­ти, ін­шим — те­хно­ло­гії». Не будь­те ті­єю фер­мою, якій про­да­ють пре­па­ра­ти. Шу­кай­те те­хно­ло­гії й опти­мі­зуй­те їх, екс­пе­ри­мен­туй­те. Це по­тре­бує біль­ше ча­су та сил, але бу­де на­ба­га­то ефе­ктив­ні­шим. Не шу­кай­те про­дукт, який ви­рі­шить усі ва­ші про­бле­ми — ча­рів­ної та­бле­тки не існує.

Пра­ви­ло 6. Ада­пта­ція за­кор­дон­но­го до­сві­ду

Усі го­спо­дар­ства, осо­бли­во ті, що ма­ють та­ку фі­нан­со­ву мо­жли­вість, по­лю­бля­ють за­про­шу­ва­ти за­кор­дон­них спе­ці­а­лі­стів — з Аме­ри­ки, Гол­лан­дії, Ізра­ї­лю. Про­те во­ни не бе­руть до ува­ги той факт, що в ін­ших кра­ї­нах ін­ші умо­ви ве­де­н­ня фер­мер­ства, а в де­яких ви­пад­ках на­віть ін­ший клі­мат. І якщо та­кий спе­ці­а­ліст не має до­сві­ду ро­бо­ти в Укра­ї­ні, Ро­сії чи Бі­ло­ру­сі, як по­ка­зує пра­кти­ка, він є аб­со­лю­тно не го­то­вим до на­ших ре­а­лій і за­зви­чай або дає не ду­же акту­аль­ні по­ра­ди (бо по­ви­нен ска­за­ти хоч щось, йо­му вже за­пла­ти­ли), або про­сто роз­во­дить ру­ка­ми. Тож якщо ви­рі­ши­ли звер­ну­ти­ся до по­слуг та­ких екс­пер­тів, то або будь­те го­то­ві до то­го, що всі по­ра­ди до­ве­де­ться «до­пра­цьо­ву­ва­ти» й під­ла­што­ву­ва­ти на укра­їн­ський лад, або ж шу­кай­те та­ко­го спе­ці­а­лі­ста, який має до­свід ро­бо­ти в на­ших умо­вах. В ін­шо­му ра­зі це ви­тра­че­ні час і гро­ші на ві­тер — дві най­цін­ні­ші ва­лю­ти для мо­ло­чно­го тва­рин­ни­цтва.

Пра­ви­ло 7. Мо­ло­ко — для ді­тей

Зві­сно ж мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво — це бі­знес. Однак не вар­то за­бу­ва­ти про без­пе­ку кін­це­во­го про­ду­кту, бо основ­ні кін­це­ві спо­жи­ва­чі мо­ло­ка — це ді­ти. У США бу­ла на­о­чна істо­рія. На одну з ве­ли­ких ферм за­про­си­ли кон­суль­тан­та, ко­трий по­ви­нен був на­вчи­ти й мо­ти­ву­ва­ти ме­кси­кан­ців до які­сної та пра­виль­ної ро­бо­ти з тва­ри­на­ми. На­пе­ре­до­дні тре­нін­гу він об’їхав там­те­шні око­ли­ці й пер­шим слай­дом пре­зен­та­ції про­де­мон­стру­вав фо­то шко­ля­рів, що в пе­ре­р­ві між уро­ка­ми гра­ли­ся на по­двір’ї. Тож ко­ли пра­ців­ни­ки фер­ми по­ба­чи­ли сво­їх ді­тей, ко­ли кон­суль­тант за­пи­тав про спо­жи­ва­чів мо­ло­ка, це їх за­че­пи­ло. Ві­зу­а­лі­за­ція до­по­мо­гла усві­до­ми­ти ри­зи­ки. Пе­ред­усім, що мо­ло­ко, за­бру­дне­не ан­ти­біо­ти­ка­ми, пи­ти­муть їхні ді­ти. Від­то­ді від­по­від­аль­ність у до­три­ман­ні ви­ро­бни­чих те­хно­ло­гій на фер­мі ви­ро­сла.

Пра­ви­ло 8. Про­то­ко­ли ро­бо­ти

Це сфе­ра від­по­від­аль­но­сті топ-ме­не­джмен­ту. Ни­ні, при­їжджа­ю­чи на фер­му й за­пи­ту­ю­чи про на­яв­ність про­то­ко­лів лі­ку­ва­н­ня, на­при­клад, ма­сти­ту, я все ще ча­сто чую, що ве­те­ри­нар якось лі­кує, але узго­дже­но­го до­ку­мен­та не існує. Про­те ж йо­го на­яв­ність — це над­зви­чай­но ва­жли­во. На ко­жен про­цес, на ко­жен вид лі­ку­ва­н­ня, ко­жен ра­ціон має бу­ти про­то­кол. Це сут­тє­во по­лег­шить ме­не­джмент фер­ми й дасть ви­со­ку впев­не­ність у то­му, що всі пра­ців­ни­ки пра­цю­ють за узго­дже­ни­ми й прийня­ти­ми схе­ма­ми ро­бо­ти. Це ва­жли­во пе­ред­усім для тва­рин (ко­ро­ви — ау­ти­чні ство­рі­н­ня й ду­же по­га­но спри­йма­ють бу­дья­кі змі­ни, від­ра­зу ре­а­гу­ю­чи стре­сом, тоб­то змен­ше­н­ням мо­ло­чної про­ду­ктив­но­сті та зни­же­н­ням іму­ні­те­ту). Крім цьо­го, про­то­ко­ли лі­ку­ва­н­ня озна­ча­ти­муть ко­ре­ктну те­ра­пію від­по­від­но до всіх пра­вил — це змен­шить імо­вір­ність мар­но­го лі­ку­ва­н­ня, а та­кож імо­вір­ність за­бру­дне­н­ня мо­ло­ка ти­ми чи ін­ши­ми по­бі­чни­ми ре­чо­ви­на­ми.

Пра­ви­ло 9. Узго­дже­н­ня кур­су

На жаль (чи на ща­стя), на фер­мі ні­ко­ли не бу­ває пов­ні­стю іде­аль­но­го про­це­су. Зав­жди той чи ін­ший мо­мент по­тре­бує по­кра­щень, а ще ча­сті­ше та­ких мо­мен­тів існує кіль­ка. То­му ду­же ва­жли­во спіл­ку­ва­ти­ся з пра­ців­ни­ка­ми та раз на пів­ро­ку-рік про­во­ди­ти на­ра­ди, де ви­рі­шу­ва­ти­ме­ться, на по­кра­ще­н­ня яко­го з основ­них мо­мен­тів бу­дуть ки­ну­ті всі си­ли. Про­те не вар­то не­хту­ва­ти й під­трим­кою вже на­ла­што­ва­них про­це­сів на фер­мі, бо якщо курс не бу­де узго­дже­но, то спо­сте­рі­га­ти­ме­мо кар­ти­ну, як у бай­ці про ле­бе­дя, щу­ку й ра­ка — ко­жен зі спе­ці­а­лі­стів по­кра­щу­ва­ти­ме окре­мі мо­мен­ти, які вва­жає за по­трі­бне, а без ко­ман­дної ро­бо­ти цьо­го зро­би­ти про­сто не­мо­жли­во. Тож, не­зва­жа­ю­чи на всі зу­си­л­ля, го­спо­дар­ство так і сто­я­ти­ме на мі­сці. Не най­кра­щий роз­ви­ток по­дій, ура­хо­ву­ю­чи, що сьо­го­дні агро­сфе­ра, зокре­ма й тва­рин­ни­цтво, роз­ви­ва­є­ться так стрім­ко, що про­сто не мо­жна со­бі до­зво­ли­ти сто­я­ти на мі­сці, бо ду­же швид­ко опи­ни­шся по­за­ду всіх.

Пра­ви­ло 10. Змен­ше­н­ня плин­но­сті ка­дрів і фі­нан­со­ва мо­ти­ва­ція

Не­мо­жли­во по­бу­ду­ва­ти ефе­ктив­ний і здо­ро­вий про­цес, ко­ли на го­спо­дар­стві по­стій­но змі­ню­ю­ться ка­дри. Якщо ми го­во­ри­мо про ве­ли­ку ро­га­ту ху­до­бу, то для то­го, щоб по­ба­чи­ти змі­ни, має прой­ти до­сить ве­ли­ка кіль­кість ча­су. То ж якщо ко­жних пів­ро­ку­рік змі­ню­ва­ти спе­ці­а­лі­ста, на­вряд чи мо­жна бу­де по­ба­чи­ти ре­зуль­тат. Для змен­ше­н­ня плин­но­сті ка­дрів вар­то на­да­ти ро­бі­тни­кам хо­ро­ші умо­ви пра­ці, а та­кож фі­нан­со­ву мо­ти­ва­цію. Топ-ме­не­джмент і спе­ці­а­лі­стів мо­жна «підв’яза­ти» під від­со­ток із при­бу­тку го­спо­дар­ства — це мо­ти­ву­ва­ти­ме пра­цю­ва­ти над ре­зуль­та­та­ми й еко­но­мі­чною ефе­ктив­ні­стю, а зви­чай­ним ро­бі­тни­кам вар­то да­ти умо­ви й гі­дну за­ро­бі­тну пла­ту.

Ан­на КА­ЧУ­РЕЦЬ, лі­кар ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни, тре­нер із Си­гна­лів ко­рів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.